Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

1. EVLİLİK BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

1.1. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği Madde 18)

1.2. 4'der adet vesikalık fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. (2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği Madde 20- 29/12/2014-2014/7126 K.)

1.3. Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu. (2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği Madde 20)

1.4. A – 4 büyüklüğünde zarf (Kırtasiyeden alınacak.)

2. ÖZEL DURUM VE ŞARTLAR

2.1. Evlenme İzin Belgesi
- Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge, verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir. (2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği Madde 22)

2.2. Soyadının Kullanılmak İstenmesi Durumu
- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. (Türk Medeni Kanunu Madde 187)

2.3. Evlilikte Yaş Şartları
- On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,
b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir.
Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir. (2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği Madde 14)

2.4. İddet Müddeti
- Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar. (2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği Madde 15)

2.5. Yabancıların Türkiye’de Evlenme Durumu
- Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilir ve bu Yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Evlenme ehliyet belgesinin tarafların uyruğu bulunduğu devlet makamlarından bizzat temin edilmesi esastır. (2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği Madde 12)

2.6. Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmesi
- Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. (Türk Medeni Kanunu Madde 203)
- Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. (Türk Medeni Kanunu Madde 205)

2.7. Şahitlik Şartları
- Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır.
- Görünüşleri itibariyle mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar.
- Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve evlenmenin yapıldığına şahittir. (2169 Sayılı Evlendirme Yönetmeliği Madde 28)

NOT:

Müracaat evrakları, alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.
(Evrak geçerlilik süresi 180 gün olarak hesaplanacaktır )

Kayıt ve müracaatlar sabah 08.30-11.30 öğleden sonra 13.30-16.30 arasıdır.

Kdz. Ereğli Belediyesi Evlendirme Memurluğu

Evlendirme Memuru : Tolga TOSUNOĞLU
Evlendirme Memuru : Mustafa TAŞ
Tel : (0372) 333 13 78