Zabıta Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Zabıta Müdürlüğü
Halit AYDIN

Halit AYDIN

Zabıta Müdürü

halitaydin@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi
1966 Yığılca / DÜZCE doğumlu. İlköğretimini Kdz. Ereğli Atatürk Ortaokulu'nda, ortaöğretimini Kdz. Ereğli Lisesi'nde, üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakultesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 14.01.1994 yılında Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. 7 yıl Zabıta Komiseri, 10 yıl Zabıta Amiri olarak görev yaptıktan sonra 10.04.2019 yılında Zabıta Müdürü olarak göreve atandı.  Halit AYDIN evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Zabıta Müdürlüğü Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 
    Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
1.Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
2.Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
3.Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını izinsiz işgal edenleri men eder,
4.Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
5.Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.
6.Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygular ve sonuçlarını izlemek,
7.Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 
Müdürlüğümüzce yapılan kontrol ve denetlemelerde;
• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
• Hafta tatili ruhsatları,
• İşyerinin umumi temizliği,
• Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
• İşyeri önü işgallerine,
• Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
• Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
• Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
• Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü belediye suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması, düzenin sağlanması
• Mülkiyeti belediyemize ait genel tuvaletler vb. kısımlarda yapılan denetimlerde, yönetmelik ve hükümlere aykırı davrananlara,
• Dilencilik yapanlara,
• İzinsiz büfe, sergi, stant kuranlara,
• Asfalt ve kaldırım taşlarını kıran bozan ve üzerinde herhangi olumsuz faaliyette bulunanlara,
• Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
• Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara,
• Kendine ait olmayan arsa üzerine yapı yapanlara,
• Çığırtkanlık yapanlara,
Gerekli kontroller yapılmakta, ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara, gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getiriliş yöntemlerini ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kdz.Ereğli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.
 
Hukuki dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'na, 11.04.2007 tarihli 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği'ne ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a)Belediye:
b)Başkan:
c)Başkan Yardımcısı: Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu Kdz.Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı'nı,
d) Belediye Meclisi:
e) Belediye Encümeni:
f)Zabıta Müdürlüğü:
e)Zabıta Müdürü:
f)Belediye Zabıtası:
g) Zabıta Destek Personeli: 4857 sayılı Kanuna göre Kdz.Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne bağlı istihdam edilen personeli,
h)Özel Güvenlik Personeli:5188 sayılı Kanuna göre Kdz.Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne bağlı istihdam Özel Güvenlik Görevlisi personeli,
i)İşgal Takip-Tahsilat ve Tellaliye Birimi ; 657 sayılı Kanuna tabi Şef ve memurlar ile 4857 sayılı Kanuna göre çalışan işçi personeli ifade eder.
 
Hukuki Bağlayıcılık
MADDE 5- (1) Belediye Zabıta Teşkilatı;
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
775 sayılı Gecekondu Kanunu,
831 sayılı Sular Hakkında Kanun,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve
486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,
2559 saylı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun,
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu,
2886 sayılı Devlet İlahe Kanunu,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu,
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,
3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanununu,
3621 sayılı Kıyı Kanununu,
394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununu,
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanununu,
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanununu,
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununu,
4342 Mera Kanununu,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununu,
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu,
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetme ve Kontrol Kanunu,
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu,
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
6831 sayılı Orman Kanunu,
7201 sayılı Tebligat Kanunu,
11/04/2007 Tarihli ve 26490 R. G. sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliğini,
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile bu kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Kuruluş ve Teşkilat
 
Kuruluş
 
MADDE 6- (1) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.
 
Teşkilat
 
MADDE 7- Zabıta Müdürlüğü; Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru, Sağlık Teknikeri, Memur, İşçi ve Zabıta Destek Personelinden oluşur.
 
Müdürlüğe bağlı olarak;
 
a.Zabıta Kalem ve İşyeri Denetim Birimi, (Zabıta Kalem Birimi, Alo 153 Zabıta, İşyeri Denetim ve Kontrol Ekibi)
b.Bağlık Zabıta Amirliği (İşgal ve Seyyar Ekibi, Kaçak Yapı Kontrol ve Denetim Ekibi, Evrak Takip ve Denetim Ekibi)
c.Merkez Sahil Amirliği (İşgal ve Seyyar Ekibi, Kaçak Yapı Kontrol ve Denetim Ekibi, Evrak Takip ve Denetim Ekibi)
d.Pazaryerleri Denetim ve Kontrol Amirliği
e.İşgaliye Takip-Tahsilat ve Tellaliye Birimi (Üretici ve Semt Pazarları, İşyerleri ve Seyyar İşgali ve Tellaliye görevi)
f.Trafik, Ulaşım Kontrol ve Denetim Amirliği
g.Gece Vardiyası ve Hafta Sonu Nöbetçi Ekipler Amirliği,
h.Özel Güvenlik Birimi
 
Zabıta Müdürlüğüne bağlı 5 Amirlik ve 3 Birim bulunmaktadır.
1.Zabıta Müdürlüğü Yönetim Şeması
 
BAŞKAN/BAŞKAN
YARDIMCISI
 
(a)Zabıta Kalem ve İşyeri Denetim Birimi Yönetim Şeması
 
Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında Zabıta Kalem Biriminde görev yapan Zabıta Komiseri, memuru,işçi, destek personeli
   Zabıta Müdürü
Zabıta Kalem ve İşyeri
 
Denetim Birimi
 
Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan ALO 153 birimi
 
Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında görev yapan İşyeri Denetim ve Kontrol Ekibi
 
(b)Bağlık Zabıta Amirliği Yönetim Şeması
 
İşgal ve Seyyar Ekibi
   Zabıta Müdürü Bağlık Zabıta Amirliği Kaçak Yapı Kontrol ve Denetim Ekibi
 
Evrak Takip ve Denetim Ekibi
 
(c)Merkez&Sahil Zabıta Amirliği Yönetim Şeması
 
İşgal ve Seyyar Ekibi
   Zabıta Müdürü Merkez Zabıta Amirliği Kaçak Yapı Kontrol ve Denetim Ekibi
 
Evrak Takip ve Denetim Ekibi
 
(d)Pazaryerleri Denetim ve Kontrol Amirliği Yönetim Şeması
 
Zabıta Müdürü
Pazaryerleri Denetim ve
 
Kontrol Amirliği
 
Belediye sınırları içerisinde kurulan Üretici ve Semt Pazaryerleri
 
(e)İşgal Takip-Tahsilat ve Tellaliye Birimi Yönetim Şeması
 
Zabıta Müdürü
İşgal Takip-Tahsilat ve
 
Tellaliye Birimi
 
Üretici ve Semt Pazarları,
İşyerleri Ve Seyyar İşgal Harçları İle Tellaliye Görevi
 
(f)Trafik Kontrol ve Denetim Amirliği Yönetim Şeması
 
Zabıta Müdürü Trafik Kontrol ve Denetim Amirliği Belediye Sınırları İçerisinde görevli ve sorumludur.
 
(g)Vardiya ve Nöbetçi Ekipler Amirliği Yönetim Şeması
 
Zabıta Müdürü
Vardiya ve Nöbetçi
 
Ekipler Amirliği
 
Belediye Sınırları İçerisinde görevli ve sorumludur.
 
(h)Özel Güvenlik Birimi Yönetim Şeması
 
Zabıta Müdürü Özel Güvenlik Birimi 5188 sayılı Kanunu göre Özel Güvenlik İzni alınan yerler içerisinde görevli ve sorumludur.
 
Bağlılık
 
MADDE 8- (1) Belediye zabıta teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan yardımcısına devredebilir.
 
(2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri Belediye Zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili Belediye Başkanlığına bilgi verilir.
 
Görev Alanı
 
MADDE 9- Belediye Zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.
 
Çalışma Düzeni
 
MADDE 10- (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
 
(2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
MADDE 11-
 
a) Zabıta Müdürünün Görev, yetki ve sorumluluğu
 
1.Belediye sınırları içerisinde beldenin düzeni ve belde halkının huzur, esenlik ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek.
2.Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı'nın denetim ve gözetimi altında, ilgili mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresi, organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri yapmak.
 
3.Kanunlarda, yönetmeliklerde ve meri mevzuat hükümlerinde; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 
4.Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek.
 
5.Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgelerin hazırlanmasını sağlamak.
 
6.Belediye zabıtasına hizmet içi eğitim kursu verilmesini sağlamak.
 
7.Müdürlüğün mevcut kadro, araç-gereç ve teçhizatının planlamasını yapmak, eksikleri üst makamlara bildirip teminini sağlamak.
 
8.Belediyenin stratejik hedefleri ve bütçesine göre Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak.
 
9.Ast-üst ilişkilerini düzenleyerek teşkilatın uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
 
10.Personelin işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri personele benimsetmek.
 
11.Belediye zabıtasının iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak.
 
12.Zabıta Yönetmeliği görevde yükselme esasları gereğince yükselmesini uygun gördüğü memur ve/veya komiserlerin eğitime tabi tutulması yönünde Başkanlık Makamına teklifte bulunmak.
 
13.Belediye zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre sunulmasını sağlamak.
 
14.Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesini sağlamak.
 
15.Müdürlüğün iş ve işlemlerini; etkinlik, verimlilik, tutumluluk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve kalite ilkeleri çerçevesinde planlayarak yönetmek.
 
16.Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar personeli ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 
17.Değişen mevzuatları takip ederek öğrenmek, emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlamak, sürekli kendisini geliştirici eğitimler almak, personelin görevlerinde mevzuata riayetini sağlamak.
 
18.Belediye zabıtasının genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmesi için iç disiplini temin etmek.
 
19.Diğer müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışılmasını sağlamak, yine diğer müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.
 
20.Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak, gerek gördüğü durumlarda emirleri yazılı olarak vermek.
 
21.Personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olmak.
 
22.Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak; verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlamak.
 
23.Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibini ve evrakların muhafaza edilmesini sağlamak, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek.
 
24.Belediyenin kolluk gücü olarak ilçe düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunması amacıyla, Zabıta Yönetmeliği ve mer'i mevzuatlarda belirtilen yaptırımların yerine getirilmesini temin etmek.
 
25.Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 
26.Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.
 
27.Belediye zabıtasının mesai ve çalışmalarını denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler almak.
 
28.Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 
29.

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ )

1

Zabıta Müdürlüğümüzün 153 Alo Zabıta ve

0 (372) 333 1 153

Nolu Telefon Hattına Gelen Talep ve Şikâyetler

1.Şikâyet veya Talep sahibinin Adı - Soyadı

2.Şikâyet veya Talep Konusu

3.Şikâyet veya Talep Hakkında Geniş Bilgi ve Ayrıntılı Adres

4.Şikâyet veya Talep Sahibinin Adresi, Telefon Numarası

24 Saat

(Şikâyetin Durumuna Göre)

2

Elektronik Ortamdaki Talep ve Şikâyetler

1.E-Mail İlgilisinin Adı - Soyadı

2.Şikâyet veya Talep Konusu

3.Şikâyet veya Talep Hakkında Geniş Bilgi ve Ayrıntılı Adres

4.Cevap Gönderilmesi İstenen E-Mail Adresi

3 Gün

3

Whatsapp Üzerinden Yapılan Talep ve Şikâyetler

(0 552 067 0 153)

1.Şikâyet veya Talep Konusu

2.Şikâyet veya Talep Hakkında Geniş Bilgi ve Ayrıntılı Adres

3.Şikâyet veya Talep Hakkında Resim yada Video kaydı

3 Gün

4

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (Cimer)  Şikâyetleri

1.E-Mail İlgilisinin Adı - Soyadı

2.Şikâyet veya Talep Konusu

3.Şikâyet veya Talep Hakkında Geniş Bilgi ve Ayrıntılı Adres

4.Cevap Gönderilmesi İstenen E-Mail Adresi

3 Gün

5

Zabıta Görev ve Yetki Alanında Giren Konularda Vatandaşın Talep ve Şikâyet Dilekçeleri

3071 sayılı dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Kaydından evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe:

1.Dilekçede şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın T.C. Kimlik numarası

2.Şikâyetçi veya talepte bulunan vatandaşın adı - soyadı, adres ve genel bilgileri

3.Şikâyet yerinin açık adres bilgileri ve şikâyet konusuna ait bilgi ve belgeler veya talep konusu hakkında açıklayıcı bilgi ve belgeler

30 Gün

6

Pazar Yerleri Satış Yeri Tahis Talepleri

Pazar Yerleri Satış Yeri Tahsis İşlemleri 5957 kanun kapsamında hazırlanan, 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre yürütülmekte olup, başvuru için;

1.Talep Sahibine ait Yazılı Dilekçe (Zabıta Müdürlüğü İşgal Takip Tahsilât ve Tellâliye Birimince doldurulur)

2.Kimlik Fotokopisi

3.Oda Kayıt Belgesi

4.İkametgâh Belgesi

5.Adli Sicil Kaydı

6.İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Aylık)

15 Gün

7

Pazar Yerleri Satış Yeri Devir ve Kapama Talepleri

Pazar Yerleri Satış Yeri Devir ve Kapama Talepleri Kdz.Ereğli Belediyesi Pazar Yerleri İkincil idari Düzenleme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

1.Devir veya Kapama için Yazılı Dilekçe (Zabıta Müdürlüğü İşgal Takip Tahsilât ve Tellaliye Birimince doldurulur)

2.Kimlik Fotokopisi

3.Borcu Yoktur Yazısı ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınır )

4.Ölüm Belgesi ( Satış Yeri Tezgâh Sahibin Vefat Etmesi Halinde Varisleri Tarafından Verilir )

15 Gün

8

Ölçü ve Ayar İşleri

Ölçü ve Tartı Aletleri Beyannamesi (Şubat Ayının Sonuna Kadar)

3 Ay

9

İlan

1.Üst Yazısı

2.İlan Metni

3.Cenaze İlanları İçin Ölüm Belgesi İbrazı

İlan Mahiyetine Göre

10

El İlanı, Afiş Açma ve Stant Açma Talebi

1.Dilekçe

2.T.C. Kimlik No

3.El İlanları için, Dağıtılacak El İlanı Sayısını Belirtir Belge

1 Saat

11

İdari Yaptırımlar

Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Uygulanan İdari Para Cezaları

1. Encümen Kararı

2. İdari Yaptırım Kararı

1 Hafta

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Zabıta Müdürlüğü

İlk Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcılığı

İsim

:

Halit AYDIN

İsim

:

Selma AÇIKGÖZ

Unvan

:

Zabıta Müdürü

Unvan

:

Belediye Başkan Yardımcısı

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Tel

:

0372 333 11 53

Tel

:

0372 333 11 61

Faks

:

 

Faks

:

 

e-posta

:

halitaydin@kdzeregli.bel.tr

e-posta

:

selmaacikgoz@kdzeregli.bel.tr

 

 

Sık Sorulan Sorular

  Gıda Satışı ve Üretimi;

  Türk Gıda Kodeksi ve 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi Hakkındaki Kanununa uygun olamayan şartlarda üretilen simit, poğaça, börek,  lahmacun, helva, şuruplu tatlılar gibi gıda üretimi ve satışı yapan işletme ve satış yapanlar hakkında, 5326 Sayılı Kabahatler kanununa göre işlem yapılarak işletmeler mühürlenerek ticaretten men edilir ve satışa sunulan gıda malzemelerine el konularak imha edilmektedir.

  Seyyar Satıcı;

  Seyyar satıcı ve işportacılar ucuz mal ve hizmet sunma adı altında vatandaşlarımıza kalitesiz,  sağlıksız ve kaçak mal satışı yaparak halk sağlığı ve ülkemiz adına ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Zabıtamızca Seyyar satış yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler kanununa göre işlem yapılarak satışa sundukları malzemelere el konulmaktadır.

  Kaldırım işgalleri ana arter olarak tabir edilen ana cadde, meydan ve sokaklarda Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda olup, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununu 38 Maddesine göre işlem yapılarak kaldırılmakta veya kaldırılması sağlanmaktadır.

  Kdz Ereğli Belediye Zabıtasının yanlış yere park eden araçları çekme ve kaldırma gibi bir yetkisi olmayıp, bu yetki kolluk kuvvetlerine (Jandarma Trafik – Emniyet Trafik) aittir. Ancak hurdaya çıkarılmış kullanılmaz hale gelen, sahipleri tarafından sokağa, kamuya ait vs. yerlere bırakılan, çirkin görüntü arz eden araçları, 5326 Sayılı Kabahatler kanununa göre kaldırılmakta veya kaldırılması sağlanmaktadır.

  Kdz Ereğli Belediyesi Zabıtası insanların dini duygularını kullanarak dilenen kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununu 33 Maddesine göre yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi için gerekli işlemler yapılmaktadır.

  İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen, rahatsızlık veren sesler gürültü kapsamında değerlendirilmiş olup, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne Bağlı Ekiplerce gürültü ölçümünün yapılması ve değerlendirmesi neticesinde,  5326 Sayılı Kabahatler Kanununu 36. Maddesine göre işlem yapılması sağlanmaktadır.

  Belediyemizden izin ve müsaade almadan afiş ve el ilanı dağıtanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununu 42 Maddesine göre yasal işlem yapılarak söz konusu afiş ve el ilanlarına el konulmaktadır.

  Evsel Atıklar;

  İlçe genelindevatandaşlarımızın sağlık, esenlik ve huzurunu bozacak şekilde evsel atıklarını depolama alanları dışına atanlar için, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41(1) Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

  İşyerlerine Ait Atıklar;

  İlçe genelindevatandaşlarımızın sağlık, esenlik ve huzurunu bozacak şekilde işyerlerine ait atıklarını depolama alanları dışına atanlar için, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41(2) Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

  İnşaat atıkları atan kişiler hakkında;

              İlçe genelindevatandaşlarımızın sağlık, esenlik ve huzurunu bozacak şekilde İnşaat atık ve atıklarını depolama alanları dışına atanlar için, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41 Maddenin 1. bendine göre işlem yapılmaktadır.

  İnşaat atıkları atan firmalar hakkında;

              İlçe genelindevatandaşlarımızın sağlık, esenlik ve huzurunu bozacak şekilde İnşaat atık ve atıklarını depolama alanları dışına atan inşaat firmaları için, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 41 Maddenin 2. bendine göre işlem yapılmaktadır.

  5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu ve bu yasada bazı değişiklikleri yapan 5101 sayılı Korsanlıkla Mücadele Yasası gereği Belediye Sınırları içerisinde Cadde, Sokak, Köprü Pazar gibi yerlerde kitap, kaset, cd gibi materyallerin orijinal veya kopya olarak satılmaları yasaklanmış olup, Zabıta ve Polisin bu tür satışlara engel olma ve bu materyalleri toplayarak Savcılığa suç duyurusunda bulunma, gerekçesi belirtilerek para cezası verilmek üzere Mülki İdare Amirlerine bildirmek gibi yetki ve sorumluluğu vardır.

  Kdz. Ereğli  Belediye hudutları dahilinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevleri yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına Kanunlar çerçevesinde tanınan görev ve yetkileri, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması, belde sakinlerinin sağlık, esenlik ve huzurunun temini amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesine göre idari yaptırımların uygulanması yapılmaktadır.