Fen İşleri Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Fen İşleri Müdürlüğü
Oğuz CÖMERT

Oğuz CÖMERT

Fen İşleri Müdürü

oguzcomert@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi
13 Mart 1965 tarihinde Ankara da doğmuştur. İlk ve orta okul eğitimini Ereğlide görmüştür. Lise Eğitimini ise yine Ereğli de bulunan Endüstrü Meslek Lisesi Elektronik Bölümü nde tamamlamıştır. 1989 senesinde Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Askerlik görevini 1990 yılında Yedek Subay olarak Balıkesir de icra etmiştir. 1991 - 1993 yılları arası Özel Sektörde çalışmış olan Oğuz Cömert, tarihler 1993 senesinin Eylül ayını gösterdiğinde Kdz Ereğli Belediyesi Fen İşleri Biriminde İnşaat Mühendisi olarak görevine başlamıştır. 2009 - 2014 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevini yerine getirmiştir. 2016 yılının Ocak ayında tekrardan Fen İşleri Müdürlüğüne atanmıştır. 2019 yılı Nisan ayı itibari ile Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü olarakgörevine devam etmektedir.  Evli ve 2 kız çocuğuna sahiptir.

T.C.

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu yönetmeliğin amacı Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

(1) Bu yönetmelik, Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.            

 

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a-      BELEDİYE: Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı’nı   

b-      BAŞKAN: Kdz. Ereğli Belediye Başkanını    

c-      MÜDÜRLÜK: Fen İşleri Müdürlüğü’nü

d-     MÜDÜR: Fen İşleri Müdürünü

e-      PERSONEL: Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde hizmet veren, tüm teknik elemanlar, memur, işçi ve sözleşmeli personeli

f-       YÖNETMELİK: Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’ni  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat Ve Bağlılık

MADDE 5-

(1) Fen İşleri Müdürlüğü personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a-      Müdür

b-      Şef ve Teknik Personel

c-      İşçiler

d-     Diğer Personel

(2) Fen İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a-      Müdür

b-      Teknik Büro

c-      Şantiye Şefliği,

d-     Elektrik Atölyesi

e-      Bakım Onarım Atölye Şefliği

f-       Büro Hizmetleri

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

MADDE 6-

(1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak işleri yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7 -

(1) Fen İşleri Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

(2) Performans programına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

(3) İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında bordür ve yaya yolu yapmak.

(4) İhaleli ve ihalesiz işler kapsamında Belediye’ye ait bina ve çeşitli tesisleri yapmak.

(5) İhaleli ve ihalesiz işlerin, etütlerini yapmak, projelerinin metraj ve keşiflerini hazırlamak.

(6) Yolların asfaltlanması, bakım ve onarım işlerini yapmak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçerek terki yapılan veya dilekçelere göre yeni yol açmak.

(7) Kar temizleme çalışmaları yapmak.

(8) Belediye’ye ait yapı tesis ve hizmet binalarının onarımlarını yapmak.                                                                                                                    

(9) Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler(su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.

(10) İş huzurunu sağlamak.

(11) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.

(12) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

(13) Belediye’nin, yıl içerisinde dönemler halinde Valilik Makamında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları için Çalışma Ve İş Programını, Yatırım Projeleri İzleme Raporlarını ve Yatırım Projeleri Dönem Raporlarını hazırlayarak zamanında ilgili makama göndermek.

(14) Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yıkım izni verilen yapıların yıkımı için ekip ve ekipman olarak yardımcı olmak.

(15) Sahibi belli olmayan Maili İnhidam durumundaki binaların tespite göre yıkımını yapmak.

(16) Belediyemiz araçlarının ve iş makinelerinin madeni yağ ,lastik vb ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

(17) Belediyemize ait araçların ve iş makinelerinin her türlü ruhsat, trafik,muayene ve zorunlu trafik   sigorta işlerinin yapılmasını sağlamak.

(18) Belediyemize ait araçların kaza yapması halinde gerekli adli ve idari işlemlerin takibi için düzenlenmesi gereken belgeleri sağlamak. Adli yargı mercilerine intikal eden kazalar hakkında Başkanlık Makamına bilgi vermek. Araçların hasarlarının sigorta tarafından giderilmesini sağlamak. Sigorta tarafından yapılan hasarlı araçların kontrolünü ve takibini yapmak.

(19) Araçlarımızın ve iş makinelerimizin tamirlerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve yedek parçaları tespit edip ; ilgili müdürlüklerince piyasa araştırması yapılarak ilgili yasa maddeleri gereğince temin edilmesini sağlamak.

(20) Belediye hizmetleri için gerekli olan çeşitli imalat ,montaj ve demontaj işlerinin Bakım Onarım Atölyesi imkanlarınca yapılmasını sağlamak.

(21) Belediyemize ait tüm araçların ve iş makinelerinin iş programlarını aksatmadan Lastik , Motor , Kaporta , Döşeme , Elektrik vb konulardaki bakım ve onarımlarının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.

(22) Belediyemize ait tüm araç ve iş makineleri için araç / makine özlük dosyalarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

(23) Tüm araç ve iş makinelerinin verimli kullanılabilmeleri için gerekli teknolojik uygulamaların takibini ve araştırmasını yapmak.

           (24) Tüm araç ve iş makinelerinin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8-

(1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9-

(1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve itina ile yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki Ve Sorumluluğu

MADDE 10-

(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak,

(2) Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

(3) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

(4) Fen İşleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisidir,

(5) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer birim müdürlükleri arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak,

(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,

(7) İlgili mevzuatta belirtilen Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,

(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

(10) Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

(11) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

(12) Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak müdürlüğün büroları içinde ve müdürlüğe bağlı bulunan işletmeler içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

(13) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,

(14) Müdürlüğün görevlerini etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

(15) Görev alanı içine giren işlerin performans programı, stratejik plan, yıllık faaliyet raporu ve bütçe ile ilgili çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletmek,

(16) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

(17) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

 

Şantiye Şefliğinin Görevleri

MADDE 11

(1) Müdürlükten gelen terkleri yapılan yollar ile vatandaşlardan gelen talebe göre yeni imar yollarının açılması.

(2) Açılan yolların sıcak, soğuk asfalt ve beton kaplama işlerinin yapılması ve kontrolünün sağlanması.

(3) Parke yapılacak yolların hazırlanması , kaplanması ve kontrolünün yapılması.

(4) Gerekli hallerde yol için istinat duvarı ve bordür çalışmalarının yapılması.

(5) Deniz dolgusu yapılması veya yaptırılmasının organize edilmesi .

(6) Yaya kaldırımlarının yapımı ve onarımı.

(7) Yağmursuyu bertaraf çalışmalarının Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile birlikte yapılması.

(8) Periyodik olarak yağmurlama kanallarının Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa temizliğinin yapılması.

(9) Kar temizleme çalışmalarının yapılması.

(10) Belediye makine-ekipman ve iş gücünün yetersiz kaldığı yapı-tesis-onarım işlerinin taşeron veya müteahhit yükleminde şartnamelere uygun olarak yaptırılması.

(11) Yapı tesis ve bina onarımlarının dayanıklı, ekonomik, çağdaş ve estetik olması kriterleri çerçevesinde yapılmasının sağlanması.

(12) Açılan yolların altyapılarının Belediye’nin ilgili bölümleri ve diğer kuruluşlar tarafından tamamlanmasından sonra kaplama işle­minin yapılmasını sağlamak. Bununla ilgili olarak Enerjisa, Türk Telekom,Türksat, DERGAZ vb kurumlarla periyodik toplantılar yaparak alt yapı işlemlerinin koordinasyonunun ve takibinin yapılması.

(13) Mevcut yolların ve kaldırımların sürekli hizmette olması için gerekli bakım ve tamiratlarının yapılması.

(14) Alt yapıları, tamamlanan yolların sıkıştırma stabilize malze­me serme işlemlerinin yapılması ve kaplanmaya hazır hale getirilmesi. Şehrin kaldırım, bordür, aydınlatma, duvar vs. gibi güzel görünümünü sağlamak için boya yapılmasını sağlanması.

(15) Yolların alt yapılarının tamamlanabilmesi için Su İşleri Müdürlüğü, Enerjisa, Türk Telekom,Türksat, DERGAZ vb kuruluşlarla irtibata geçerek koordinasyonunun sağlanması.

(16) Günlük çalışma programının yapılarak iş akışının denetlenmesi, koordinasyonun sağlanması, birimler arası yardımlaşmalar, bi­rimle ilgili her türlü evrak, yazı, dilekçe vb takibi ve sonuçlan­dırılması, günlük/aylık raporların tanzimi.

(17) Yeni açılacak yollarla ilgili İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bilgi akışının sağlanması.

(18) Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından yıkım izni verilen yapıların yıkımı için ekip ve ekipman sağlanması

(15) Sahibi belli olmayan Maili İnhidam durumundaki binaların tesbite gore yıkımının sağlanması

 

Teknik Büro Servisinin Görevleri

MADDE 12-

(1) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü vb Kanun, Kararname, Yönetmelik ve Tüzük hükümleri çerçevesinde çalışma yapılmasını sağlanması.

(2) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilecek alım, yapım ve hizmet ihalelerinin ihale dosyalarının hazırlanması, şartnamelerinin tanzim edilmesi, ihale komisyonlarında komisyon üyeliği yapılması, sözleşmesi imzalanan işlerin yer tesliminin Kanun, Yönetmelik, Şartnameler dâhilinde usulüne uygun ve zamanında yapılmasının sağlanması

(3) Fen İşleri Müdürlüğünde devam eden ve ihalesi yapılan işlerin kontrollük teşkilatında görev alarak hak edişleri ile kesin hesaplarının hazırlanması, incelenmesi ve imzalanması, geçici ve kesin kabullerinin yapılması

(4) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş deneyim ve iş yönetme belgelerinin düzenlenmesi

(4) Yapılan ihalelerle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü yazıların cevaplarının verilmesi

(5) Müdürlüğe diğer birimlerden gelen, resmi kurum ve kuruluşlardan müdürlüğümüz ilgi ve alakası içerisindeki tüm yazıların cevaplarının hazırlanması

 

 

Bakım- Onarım Atölye Şefliğinin Görevleri

MADDE 14-

(1) Araçlarda oluşabilecek arızaların veya periyodik olarak yapılan bakımlarının yaptırılmasını sağlamak ve takibini yapmak.(Oto Elektrik,Motor,Döşeme,Kaynak,Lastik,Yağ-Filtre değişimi)

(2) Yapılan bakımların kayıtlarının tutulması

(3) Tutulan kayıtlar ile ilgili istatistiksel rapor hazırlanması

(4) Araç ve iş makinelerinin yetkili servisleri ile ilgili gerekli irtibatı sağlamak

(5) Gerekli yedek parça ve servis hizmeti sağlanması ile ilgili işlemleri yürütmek

(6) Araç ve iş makinelerinde oluşan hasar ve arızaların tespitini yapmak.

(7) Araç ve iş makinelerinde meydana gelen arızaların en kısa zamanda ve en uygun maliyetle çözülmesi yönünde gerekli çalışmaları yapmak

(8) Şehrin muhtelif yerlerinde dilekçe ile veya aciliyet sırasına göre programının yapıldığı yerlere korkuluk,fens vs.imalatını ve montajını yapmak.

(9) Şehrin muhtelif yerlerinde gerekli görülen noktalara hız tümseği, trafik levha ve işaretlemelerinin yapılmasını sağlamak.

(10) Özel törenlerde ve resmi bayramlarda belirtilen yerlere tören platformunun montajını ve demontajını yapmak.

(11) Diğer birim ve müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda gerekli kaynak ve kesim işlerini gerçekleştirmek.

(12) Belediyemize ait araç ve iş makinaları üzerinde gerekli kaynak ve onarım işlemlerini yapmak.

(13)Festival dönemimde belirtilen yerlere stand,sahne,sinevizyon platformları,mangal ve çevre korkuluk montaj ve demontajlarını yapmak,

(14) Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan oyun grupları ve çocuk parklarının bakım ve onarımları yapmak.

(15)Diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda çeşitli imalatlar yapmak(ızgara,meşale,bank,durak,baba,kale , çelik konstrüksiyon vs.)

(16) Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan spor alanlarının (basket sahası vs.) bakım ve onarımlarını yapmak.

(17) Araçların Bakım-Onarım Kısmında belirtilen tüm iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

(18) Araç ve İş makinaları arızaları hakkında gerekli raporları düzenlemek.

(19) Belediyemize ait araç ve iş makinelerinde bulunan lastiklerin gerekli bakımlarının yapılmasını sağlamak

(20) Araçlarda yapılması gereken günlük lastik kontrolü,bijon kontrolünün yapılmasını sağlamak.

(21) Yazlık ve kışlık lastik değişimlerinin yapılmasını sağlamak.

(22) Araçlardan çıkan mevsimlik lastiklerin depolanmasını sağlamak.

(23) Kış aylarında araçlar üzerindeki zincir,çekme halatı,takoz gibi ekipmanların bulundurulması ile ilgili gerekli takipleri yapmak.

(24) Kar ile mücadelede görevli araçların zincir montajı,gergi lastiği montajı ve kanca montajı işlemlerini yürütmek.

(25)Yıl içerisinde kullanılması muhtemel olan lastiklerin ve lastik sayılarının tespitini yaparak ilgili müdürlüklere, alımı için gerekli evrakların hazırlanmasını sağlamak.

(26) Araç ve iş makinalarının tüm elektrik tesisatlarında oluşabilecek arızaların tespitini yapmak ve bu arızalarının en kısa sürede giderilmesini sağlamak.

(27) Araçlarda bulunan siren, lamba, korna, akü vs. gibi öncelikli önem taşıyan konuların periyodik takibinin yapılmasını sağlamak.

(28) Tüm iş ve işlemlerde kullanılacak olan sarf malzemelerini belirleyerek teminini sağlamak.

(29)Gerekli filtre ve yağların tespitini yaparak ilgili müdürlüklere, alımı için gerekli evrakların hazırlanmasını sağlamak.

(30) Araç, iş makinesi ve Tören Platformlarında çeşitli döşeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

(31) Diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda koltuk ve sandalye kaplama ve yenileme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

(32) Personelin hafta tatili ve çalışma saatlerini araç sevkiyat programı ve araç arıza durumuna uygun şekilde devamlılık esasını bozmamak koşulu ile sağlamak.

(33) Fen İşleri Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

(34) Araçların Fenni muayenelerinin takibini yapmak ve yapılması gereken tarihler içerisinde araçların muayenesini ilgili müdürlüklerce yapılmasını sağlmak.

(35) Muayene sırasında çıkabilecek aksaklıkları tespit edip önceden gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak(Ek-1 Belgesi,zorunlu trafik sigortası ,araç eksiklikleri vs.)

(36) Ruhsat değişimlerinin yapılmasını sağlamak ve bununla ilgili Emniyet ve Muayene istasyonunda gerekli iş ve işlemlerin takibini yapmak.

(37) Yeni alınan / alınacak olan araçların tescil işlemleri sağlamak.(Şoförler odası,Vergi Dairesi,Emniyet)

(38) Muayene sırasında çıkan problemlerin verilen süre içerisinde giderilip tekrar muayene yapılmasını sağlanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

(39) Araçların zorunlu Trafik Sigorta Poliçelerinin takibini yapmak ve süresi bitecek olanların ve ilgili müdürlükleri aracılığı ile sigortalarının yenilenmesini sağlamak.

(40) Araçların zorunlu Egzost muayene(Çevre pulu) takibini yapmak ve süresi bitecek olanların ilgili müdürlükleri aracılığı ile yenilenmesini sağlamak.

(41) Meydana gelen kazalarda oluşan hasarlar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek.

(42) Araçların görev esnasında oluşabilecek arızalarına en kısa zamanda yerinde müdahale edilmesini sağlamak, iş devamlılığı esas olduğundan araca/şoföre alternatif çözümler bulmak.

 

Büro Hizmetleri Servisinin Görevleri

MADDE 15- 

(1) Düzenli olarak evrak kayıt, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması, müdürlüğün idari işlemlerinin yapılarak müdürlük evrak ve dosyalama tanziminin yapılması

(2) İşi biten evrakların arşivdeki dosyasına kaldırılması, arşivin düzenli tutulması.

(3) Müdürlük işlemleri için gerekli yazışmaları, bu konuda çıkartılmış yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda, düzgün ve hatasız yaparak, işlemleri biten evrakların cevaplarını beklemeden yazılması.

(4) Servislerle işlemleri biten veya tamamlanan dosya ve evrakları imza için gereken yerlere gönderilmesi

(5) Yıllık faaliyet raporlarının ilgili şefliklerle koordine edilerek hazırlayıp sorumlu müdürlüğe gönderilmesi.

(6) Müdürlüğün yapılan yıllık yatırım ve iş programına göre performans faaliyetini, stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.

(7) Belediyenin, yıl içerisinde dönemler halinde Valilik Makamında yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları için Çalışma Ve İş Programını, Yatırım Projeleri İzleme Raporlarını ve Yatırım Projeleri Dönem Raporlarını hazırlayarak zamanında ilgili makama gönderilmesi

(8) Müdürlüğün yılık bütçesinin hazırlanması ve bütçe fişlerini hazırlayarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.

(9) Müdürlüğe ait hizmet araçları ve iş makineleri için gerekli yedek parça malzemelerinin alınması, tamir ve bakımlarının yapılması, zorunlu trafik sigortası yapılması, şantiye işlerinde kullanılmak üzere gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımları için gereken evrakların hazırlanması.

(10) Müdürlüğe diğer birim müdürlüklerinden gelen yazılara, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ve isteklerine süresi içinde gerekli cevapların verilmesinin sağlanması.

 

Şefin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 16-

(1) Müdürlüğün planlama ve programı ile ilgili faaliyetlerini yürütülmesi,

(2) Kendilerine bağlı personelin arasında disiplin ve iş birliğini kurarak, çalışmaları denetlenmesi.

(3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek uygulanması.

(4) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklayarak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vererek uygulamaların kontrol edilmesi.

(5) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlayıp ve günlük işlerin yapılmasında uygulanacak olan planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izleyerek, gerekiyorsa, bütün bu iş ve işlemlerle ilgili olarak düzeltmeye yönelik tedbirlerin alınması.

(6) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında doğru bilgi verebilecek şekilde planların yapılması

(7) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif edilmesi

(8) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yaparak onları insiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik edilmesi

(9) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarının sağlanması

(10) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik edilmesi

(11) Şantiyelere teslim edilmiş demirbaş eşyayı muhafaza ederek, ilgilisine verip ve bakımının sağlanması.

 

Teknik Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 17-

(1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenerek ve buna uygun tutum davranış sergilenmesi,

(2) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında müdürünün direktiflerine uygun iş ve işlemlerin yapılması,

(3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirerek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılması,

(4) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması için işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarının geliştirilmesi,

(5) Müdürlüğün faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder. Müdürlüğe ait olan bütün evrakları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde günlük olarak usulüne uygun olarak muhafaza edilmesi,

 

İşçiler ve Diğer Personelin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 18-

 1. Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevlerin en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirilmesi.
 2. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmesi.
 3. İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışması
 4. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmesi
 5. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması

MADDE 19 –

(1) Büro elemanları dışında kalan müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

MADDE 20-

(1) Fen İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

MADDE 21 –

(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği Ve Koordinasyon

&am

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

 NO

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              

(EN GEÇ )

1 İş Deneyim Belgesi Dilekçe , yasal belgeler 15 gün
2 Geçici Kabul Belgesi Dilekçe 15 gün
3 Kesin Kabul Belgesi Dilekçe 15 gün
4 Yeni Yol Açılması Dilekçe, Tapu fotokopisi 3 ay
5 Yol Yapılması Dilekçe, Tapu fotokopisi 6 ay
6 Yol Yama Yapılması Dilekçe 1 hafta
7 Asfalt Yapımı Dilekçe 1 yıl
8 Asfalt Yama Yapımı Dilekçe 1 hafta
9 Taş Kaplama Tamiratı Dilekçe 1 hafta
10 İstinat Duvarı Yapılması Dilekçe 6 ay
11 Yol Çizgi Boyası Yapımı Dilekçe 1 yıl
12 Karla Mücadele Sözlü bildirim 5 saat

 

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Fen İşleri  Müdürlüğü İlk Müracaat Yeri : Başkan Yardımcılığı
İsim : Oğuz CÖMERT İsim : Oğuz CÖMERT
Unvan  : Fen İşleri Müdür V. Unvan  : Belediye Başkan Yardımcısı
Adres : Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39 Adres : Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39
Tel    : 0372 333 12 20 Tel    : 0372 333 11 57
Faks : 0372 323 62 13 Faks :  
e-posta : oguzcomert@kdzeregli.bel.tr e-posta : oguzcomert@kdzeregli.bel.tr
 

Sık Sorulan Sorular

  Belediyemizce yaptırılacak olan  yapım işleri ile ilgili ihaleleri kurumumuzun internet sayfasından (www.kdzeregli.bel.tr) , güncel menüsünün, ihale ilanları  alt menüsüne tıklamak suretiyle öğrenebilirsiniz.

  Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü - Plan Ve Proje Müdürlüğü Ve Zabıta Müdürlüğü’ne Şahsen Başvuruda Bulunacağınız Gibi, Yazılı Dilekçeyle Veya 333 1 333 Nolu Çağrı Merkezi’ni Arayarak Da Talebinizi İletebilir, Ayrıca İnternet Sitemizden E- Dilekçe Bölümündeki İlgili Dilekçeyi Doldurarak Talebinizi İletebilirsiniz.

  Yazılı Olarak, Dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne Başvurabilir, 333 1 333 Numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne Bildirebilir, İnternet Sitemizden E- Dilekçe Bölümündeki İlgili Dilekçeyi Doldurarak Talebinizi İletebilirsiniz.

  Talebiniz Yerinde İncelendikten Sonra, Uygun Görülmesi Durumunda Yıllık Çalışma Programına Alınarak, Program Doğrultusunda Asfalt Serimi Yapılması   Sağlanacaktır.

  Yazılı Olarak, Dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne Başvurabilir, 333 1 333 Numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne Bildirebilir, İnternet Sitemizden E- Dilekçe Bölümündeki İlgili Dilekçeyi Doldurarak Talebinizi İletebilirsiniz.

  Talebiniz Yerinde İncelendikten Sonra, (Yola Terk İşlemleri Tamamlanmak Şartıyla ) Uygun Görülmesi Durumunda Yıllık Çalışma Programına Alınır Ve Yolun Açılması Sağlanır.

  Yazılı olarak, dilekçeyle Fen İşleri Müdürlüğüne başvurabilir, 333 1 333 numaralı Çağrı Merkezi’nden Fen İşleri Müdürlüğü’ne bildirebilir, internet sitemizden e- dilekçe bölümündeki ilgili dilekçeyi doldurarak talebinizi iletebilirsiniz.

  Talebiniz yerinde incelendikten sonra, uygun görülmesi durumunda yıllık çalışma programına alınarak, program doğrultusunda kaldırım yapılması sağlanacaktır.