Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İsmail BAŞEL

İsmail BAŞEL

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

ismailbasel@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

29 Mayıs 1966 tarihinde Kdz.Ereğli’de doğdu. İki ayrı üniversitede eğitimini tamamladı. 1991 yılında Kdz.Ereğli Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Çeşitli birimlerde müdürlük görevi yaptı. 2019 yılından itibaren  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde müdürlük görevine devam etmektedir. Evli,1 kız ve 1 erkek olmak üzere 2 çocuk babasıdır.

 

1) 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde; Karadeniz Ereğli ilçe halkı içinde; engelli, sokakta çalışan çocuklar, mağdur kadınlar, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, yetim, yolda kalan veya korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Cenaze evlerine gidecek taziye yemeklerinin iş ve işlemlerini yürütmek. Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza rehabilitasyon hizmetleri vermek ve bu kesimlere yönelik her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmekle görevlidir.

2) Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

3) Engelliler Rehabilitasyon Eğitim Merkezi ile engellilerin hayata katılmaları konusunda eğitici ve rehabilite edici faaliyetlerde bulunmak.

4) 5378 Sayılı Engelliler Kanunu hükümlerine göre engellilerin hem fiziki alandaki erişebilirliği hem de bilgiye erişilebilirliği konusunda tedbirler almak.

5) Engellilere ihtiyaç düzeyine göre tekerlekli sandalye, akülü araç ve diğer imkanlar sağlamak.

6) Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (a) bendi gereği; Aile ve Sosyal Bakanlığının 05.01.2013 tarih ve 28519 Sayılı “Kadın Konuk Evlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hükümlere uygun olarak Kadın Konukevi açmak ve işletmek.

7) Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Kadın Konukevi, Çocuk Konukevi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi (b)’ne uygun olarak Gıda Bankacılığı, Sosyal Market Yardım ve Aşevi Birimi, Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Birimi, gibi merkezlerinin kurulması ve hizmetlerin hayata geçirilmesini sağlamak.

8)

(1) İhtiyaç sahibi aile ve kişilere gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal, sağlık, ekonomik ve diğer sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla komisyon (aceze yardımı komisyonu) tarafından araştırması yapıldıktan sonra sosyal yardım işleri müdürünün teklifi bağlı başkan yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşmesinden sonra nakdi yardımda (aceze yardımı) bulunmak. 

2) Yapılacak nakdi (aceze yardımı) yardımın miktarı Başkanlık Makamınca görevlendirilmesi yapılarak kurulacak olan sosyal yardım işleri müdürlüğü personelinin başkanlığında bir Zabıta personeli ve bir komisyon üyesinin yer alacağı en az üç üyeden oluşan nakdi yardım (aceze yardımı) komisyonu tarafından her mali yılbaşında miktarı ve süresi de belirlenerek karara bağlanır. Komisyon tarafından karara bağlanan nakdi yardım (aceze yardımı) tutarı sosyal yardım işleri müdürünün teklifi bağlı başkan yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girer.

9) Belediye sınırları içinde ikametleri olmasa bile doğal afetler nedeniyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalanlar, tedavi veya başka amaçlarla Belediye sınırları içinde geçici yerleşenler veya savaş ve benzeri nedenlerle göç etmek zorunda kalanlara muhtaçlık durumu aranmadan imkanlar dahilinde ayni yardım yapmak.

 

T.C.

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Karadeniz Ereğli Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih ve 2014-13/131 sayılı kararı ile kurulmuş olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen:

a) Belediye :Karadeniz Ereğli Belediyesi’ni,

b) Başkanlık : Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı’nı,

d) Müdürlük : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,

e) Müdür : Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü,

f) Yönetmelik : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Şef

c) Memurlar

d) İşçiler

e) Sözleşmeli memurlar

f) Diğer personel

g) Hizmetli personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Sosyal Yardım İşleri Şefliği

c) Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Birimi

d) Engelliler Rehabilitasyon Birimi

e) Kadın Konuk Evi Birimi

f) Müdürlük Kalemi 

g) Gıda Bankacılığı, Sosyal Market Yardım ve Aşevi Birimi

ğ) Çocuk Konukevi Birimi

h) Sağlık Birimi

 

(3) Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi, İnsan Kaynaklarını teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şef/Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 6 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7 - (1) 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde; Karadeniz Ereğli ilçe halkı içinde; engelli, sokakta çalışan çocuklar, mağdur kadınlar, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, yetim, yolda kalan veya korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Cenaze evlerine gidecek taziye yemeklerinin iş ve işlemlerini yürütmek. Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza rehabilitasyon hizmetleri vermek ve bu kesimlere yönelik her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmekle görevlidir.

(2) Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

(3) Engelliler Rehabilitasyon Eğitim Merkezi ile engellilerin hayata katılmaları konusunda eğitici ve rehabilite edici faaliyetlerde bulunmak.

(4) 5378 Sayılı Engelliler Kanunu hükümlerine göre engellilerin hem fiziki alandaki erişebilirliği hem de bilgiye erişilebilirliği konusunda tedbirler almak.

(5) Engellilere ihtiyaç düzeyine göre tekerlekli sandalye, akülü araç ve diğer imkanlar sağlamak.

(6) Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (a) bendi gereği; Aile ve Sosyal Bakanlığının 05.01.2013 tarih ve 28519 Sayılı “Kadın Konuk Evlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hükümlere uygun olarak Kadın Konukevi açmak ve işletmek.

(7) Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Kadın Konukevi, Çocuk Konukevi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi (b)’ne uygun olarak Gıda Bankacılığı, Sosyal Market Yardım ve Aşevi Birimi, Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Birimi, gibi merkezlerinin kurulması ve hizmetlerin hayata geçirilmesini sağlamak.

(8) (1) İhtiyaç sahibi aile ve kişilere gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal, sağlık, ekonomik ve diğer sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla komisyon (aceze yardımı komisyonu) tarafından araştırması yapıldıktan sonra sosyal yardım işleri müdürünün teklifi bağlı başkan yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşmesinden sonra nakdi yardımda (aceze yardımı) bulunmak. 

 

             (2) Yapılacak nakdi (aceze yardımı) yardımın miktarı Başkanlık Makamınca görevlendirilmesi yapılarak kurulacak olan sosyal yardım işleri müdürlüğü personelinin başkanlığında bir Zabıta personeli ve bir komisyon üyesinin yer alacağı en az üç üyeden oluşan nakdi yardım (aceze yardımı) komisyonu tarafından her mali yılbaşında miktarı ve süresi de belirlenerek karara bağlanır. Komisyon tarafından karara bağlanan nakdi yardım (aceze yardımı) tutarı sosyal yardım işleri müdürünün teklifi bağlı başkan yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

(9) Belediye sınırları içinde ikametleri olmasa bile doğal afetler nedeniyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalanlar, tedavi veya başka amaçlarla Belediye sınırları içinde geçici yerleşenler veya savaş ve benzeri nedenlerle göç etmek zorunda kalanlara muhtaçlık durumu aranmadan imkanlar dahilinde ayni yardım yapmak.

 

Müdürlük yetkisi

MADDE 8 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

(3) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

(4) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

(5) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(6) “Yardım Sandığı Değerlendirme Kurulu” ve ilgili kurul ve komisyonlarda görev alır.

(7) Karadeniz Ereğli Belediye sınırları içerisinde yapılması gereken her türlü sosyal yardım işlerinin organizasyonunu ve koordinesini sağlar.

(8) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.

(9) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

(10) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllı Faaliyet Raporu”nu hazırlar.

(11) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

(12) Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümleri yapar.

(13) Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(14) Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

(15) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(16) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.

(17) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.

(18) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.

(19) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.

(20) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

(21) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 

(22) (1) Bu yönetmeliğin müdürlüğün görevleri başlığı altındaki madde 7’nin (8) fıkrasında yer alan “ İhtiyaç sahibi aile ve kişilere gıda ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal,sağlık,ekonomik ve diğer sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla komisyon (aceze yardımı komisyonu) tarafından araştırması yapıldıktan sonra sosyal yardım işleri müdürünün teklifi bağlı başkan yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşmesinden sonra nakdi yardımda (aceze yardımı) bulunabilir.

         Yapılacak nakdi (aceze yardımı) yardımın miktarı Başkanlık Makamınca görevlendirilmesi yapılarak kurulacak olan sosyal yardım işleri müdürlüğü personelinin başkanlığında bir Zabıta personeli ve bir komisyon üyesinin yer alacağı en az üç üyeden oluşan nakdi yardım (aceze yardımı) komisyonu tarafından her mali yılbaşında miktarı ve süresi de belirlenerek karara bağlanır. Komisyon tarafından karara bağlanan nakdi yardım (aceze yardımı) tutarı sosyal yardım işleri müdürünün teklifi bağlı başkan yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girer. hükmüne istinaden; nakdi yardım (aceze yardımı) alacak olan ihtiyaç sahibi aile ve kişilerin komisyon tarafından belirlenmesi sosyal yardım işleri müdürünün teklifi bağlı başkan yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık Makamının onayı ile kesinleşmesinden sonra ödeme evrakının hazırlanıp mali hizmetler müdürlüğüne göndermek veya gönderilmesini sağlamak.

 (23) Yoksul ve muhtaç ailelerin ve kişilerin yardım müracaatı uygun olanların müracaat işlemlerini almak veya aldırmak, ilgili kurumlarla yazışmasını yapmak, sosyal yardım işleri müdürlüğü personelinin ve zabıta personelinin içinde bulunduğu inceleme komisyonu aracılığıyla müracaat sahibinin araştırmasını yapmak veya yaptırmak. Araştırma sonucunda ve kurumlardan gelen yazılarla birlikte durumu uygun görülenler için sosyal yardımların yapılmasını sağlamak.”

 (24) Yoksul ve muhtaç ile Asker Ailelerine gıda yardımı, çocuklara kırtasiye, oyuncak ve kıyafet v.s. yardımı yapmak,

(25) İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ettirilmesi ve bununla ilgili ayni ihtiyaçlarının karşılanması ile çocuklara hediye verilmesi yardımlarını yapmak.

(26) Cenaze evlerine gidecek taziye yemeklerinin iş ve işlemlerini yürütmek.

(27) Belediye sınırları içinde ikametleri olmasa bile doğal afetler nedeniyle yerleşim yerini değiştirmek zorunda kalanlar, tedavi veya başka amaçlarla Belediye sınırları içinde geçici yerleşenler veya savaş ve benzeri nedenlerle göç etmek zorunda kalanlara muhtaçlık durumu aranmadan imkanlar dahilin de ayni desteğin sağlanmasını koordine etmek.  

 

Şefin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11Sosyal Yardım İşleri Şefi; (I) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(3) Bürolarda ve çalışan personelin koordinasyonu sağlar

(4) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.

(5) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini. Bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini teinin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder.

(6) Amirinin bilgisi dahilinde diğer ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.

(7) İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması durumunun takip edilmesi işlerini yapar.

(8) Meri mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra eder.

(9) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin meri i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

 

 

Hizmet Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Birimi Sorumlusu; Belediye sınırları içerisinde yaşamakta olan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılarımızın sosyal, kültürel ve yaşamsal değerlerini yükseltmek amacıyla etkinlikler ve projeler geliştirerek bunların verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar.

(2) Engelliler Rehabilitasyon Birimi Sorumlusu; ilçemizdeki engellilerin sosyal hayata katılımı konusunda engellilere kolaylık sağlayacak imkânlar oluşturur. Tekerlekli sandalye ve akülü araç ihtiyacı olan kimselere bu araçların teminine yardımcı olur. Engel türlerine ve derecelerine uygun olarak engellilere yönelik eğitici ve rehabilite edici faaliyetler organize eder. 5378 Sayılı kanun gereği engellilerin erişilebilirliğiyle ilgili talepleri belediyenin ilgili birimlerine sunar.

(3) Kadın Konuk Evi Birimi Sorumlusu; Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik yönden istismara uğrayan kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte geçici bir süre kalabilmeleri amacıyla hayata geçirilecek olan Kadın Sığınma Evindeki çalışmaları tanzim etmekle görevlidir.

 (4) Gıda Bankacılığı, Sosyal Market Yardım ve Aşevi Birimi Sorumlusu; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi (b) bendi gereği, Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve görevliler vasıtasıyla yaptırır.

(5) Çocuk Konukevi Birimi Sorumlusu; Müdürlük tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Ayrıca, Çocuk Konukevi’nde 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. ve 45. Maddeleri gereğince, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişmeleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik Danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.

(6) Müdürlük Kalemi; Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar. Büro işlerini plan ve programa bağlayarak işlerin zamanında bitirilmesini sağlar. Müdürlüğe gelen-giden evrakların, dosyaların diğer belgelerin kayıt havale dosyalama işlemlerini yürütür. Müdürlüğün işlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan yazışmaları, tahakkuk işlerini yapar. Müdürlükteki demirbaş malzemelerinin kayıtlarını tutar.

Müdür ve müdürün yetkili kıldığı kişiler tarafından verilen diğer işleri yapar. Büro memurları, sosyal yardım işleri çerçevesinde kendilerine başvuran dezavantajlı kesimlerin kayıtlarını tutar, vatandaşı bilgilendirir.

(7) Sağlık Birimi; Müdürlük tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Birimi ile koordinasyon halinde çalışır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimlerinin Çalışma Esasları

Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Birimi

MADDE 13- (1) Evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın ücretlerini kendileri karşılamak koşulu ile; İhtiyaç alış verişi, Kuaför-berber ihtiyacını karşılama,

(2)Belirli periyotlarla evlerinin temizliği ve küçük çaplı bakım onarımlar, belirli periyotlarla yemek yapım hizmeti.

(3)Günümüzün teknolojik koşullarına (bilgisayar eğitimi) ayak uydurarak torunları ve çocukları ile sanal iletişim kurmalarını sağlamak.

(4)Dede-Nine ve torunların birlikte dikecekleri ağaçlarla sevgi ormanları oluşturmak.

(5)Kendi ihtiyaçlarını görebilen ve çocuklarının yanında yaşamakta olan yaşlılarımız; çocuklarının zorunlu durumlarda şehir dışına çıkmaları halinde 7 günü geçmemek koşulu ile Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konuk edilir.

(6)Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşlılarımızın doğum günü, hayatta ise eşleri ile birlikte evlilik günlerinin kutlanması.

(7)18-24 Mart tarihleri arasında her yıl kutlanmakta olan “Yaşlılar Haftası” nedeniyle Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.

(8)Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve sponsorların katkıları ile yaşlılarımızı mevsim koşullarına göre gezi ve pikniklere götürüp onların moral değerlerini yükseltmek.

(9)Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde küçük hobby bahçeleri oluşturarak yaşlılarımızın güzel vakit geçirmelerini sağlamak.

(10)Yeteneklerine göre (Resim, şiir, tiyatro, ebru sanatı, müzik, takı vb.) sanatsal çalışmalarına olanak sağlamak.

(11)Yaşlılarımız şehir merkezinden sabahları belirli saatlerde araçla alınıp Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bırakılır, akşam aynı şekilde geri bırakılır.

(12)Yaşlılar Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kafeterya hizmetleri vermek.

(13)Yaşlılarımızın ruh ve beden sağlığını güçlü kılmak için dini ve milli günlerde söyleşi programları ve çeşitli sportif etkinlikler düzenlemek.

 

Engelliler Rehabilitasyon Birimi

MADDE 14 – (1) Engellilerin; kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak üretime katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla verilecek hizmet alanları;

Sosyal rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri; Sosyal servis hizmetleri, sosyal destek programları, yasal haklar danışmanlığı.

 

Psikolojik destek hizmetleri; Bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık, aile eğitim ve seminer çalışmaları, konuşma terapisi,

Eğitim rehabilitasyon hizmetleri; Zihinsel Engelliler Beceri Kazandırma ve Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri, müzik, bilgisayar, resim ve karma eğitim hizmetleri, yaz okulu hizmetleri, Türk İşaret Dili eğitimleri, tiyatro, atölyesi ve diğer sanat eğitimleri,

Fizyoterapi ve sporla rehabilitasyon hizmetleri; Fizik tedavi rehabilitasyon hizmetleri, sporla rehabilitasyon, hidroterapi

• İstihdam destek hizmetleri,

• Çağrı merkezi ve ulaşım hizmetleri,

• Medikal malzeme ve ortez – protez desteği,

• Yaz kampı ve sosyal, kültürel etkinlikler,

• Toplumsal bilinçlendirme projesi,

• Diğer hizmetlerimiz; Engellilerin sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını, fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, kentsel, sosyal, teknik  altyapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılması, belli periyotlarda ev temizliği, Kuaförlük hizmeti, kütüphane, engelli ailelerinin çarşı-pazara gitmesi halinde engelliler gün içinde rehabilitasyon merkezinde misafir edilir.

 

Kadın Konuk Evi Birimi

MADDE 15 – (1) Karadeniz Ereğli Belediye sınırları içerisinde, kadınlar ve çocuklarının toplumdan soyutlanmadan yaşayabilecekleri, günlerini huzur içinde geçirebilecekleri, sosyal yaşamlarını ve aktivitelerini rahatça sürdürebilecekleri, ulaşım koşulları uygun, sakin, ilgi çekmeyen bir konumdadır.

(2)Kadınların kuruluşta kalma süresi 3 aydır. Bu süre, gerektiği durumda Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu kararıyla değiştirilir.

(3)Kadın konukevinde kalan kadınlar, çocukları ve görevli personele, üç öğün yemek, çocuklara ayrıca ara kahvaltı verilir. Kadın ve çocukların hasta olmaları halinde, gerekiyor ise özel diyet hazırlanır. (Örneğin diyabet hastalığı gibi)

 

Konuk Evi’ne kabul edilecek kadınlar:

Konuk Evi’ne durumları aşağıda belirtilen kadınlar kabul edilir:

(1) Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar,

(2) İstenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar,         

(3) Töre ve namus baskısı nedeniyle hayati tehlikesi olan kadınlar,

(4) Evlilik dışı hamile kalan ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen kadınlar,

(5) Eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle boşanan, evini terk eden, eşleri tarafından terk edilen, ya da eşin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar,

(6) Kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar,

(7) Mahkeme kararı ile gönderilen kadınlar.

 

Konuk Evi’ne durumları aşağıda belirtilen kadınlar kabul edilmez:

(1) Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan kadınlar,

(2) Fuhuşu meslek edinmiş kadınlar,

(3) Herhangi bir suç nedeniyle hükümlü olan veya adli mercilerce haklarında arama, yakalama, tutuklama kararı verilen kadınlar,

(4) Ruh sağlığı bozuk olan kadınlar,

(5) Zihinsel özürlü kadınlar,

(6) Korunmaya muhtaç çocuk tanımı içinde değerlendirilebilecek kadınlar.

(7) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlılar, beden fonksiyonlarında, günlük yaşama faaliyetlerini bağımsız yapmalarına engel olacak düzeyde özrü olan, bulaşıcı ve sürekli tıbbi tedaviyi gerektirir ağır hastalığı olanlar ve benzeri özel ve sürekli bakıma ihtiyacı olan kadınlar.

 

Çocuklu Kadınların Durumu:

(1)Konuk Evi’ne, kadınların 0-12 yaş arasında bulunan kız veya erkek çocukları kabul edilir. (2)12 yaşın üstünde olan kız veya erkek çocukların durumu meslek elemanlarınca değerlendirilir.

 

Çocuk Konukevi Birimi

MADDE 16 – (1)Çocuk Konuk Evinde temel olarak, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. ve 45. Maddeleri gereğince, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişmeleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik Danışmanlık hizmetleri yürütülür.

Bu amaçla gerekli personel Belediye Başkanı’nın uygun göreceği ve gönüllü kişilerden veya sivil toplum örgütlerinden seçilerek Belediye Başkanı tarafından görevlendirilir.

(2) 0–18 yaş aralığında bakım desteğine muhtaç çocukların veli ya da vasisinin onayıyla, sevgi, saygı ve şefkatle yoğrulup faydalı gençler olarak yetiştirilmesini sağlayacaktır. Merkezde; oyun salonu, kreş, bilgisayar odası, revir, mutfak, yemekhane, mama odası, misafirhane, idari birimler ve çocukların bakıcı annelerle birlikte yaşadıkları evler yer alacaktır.

(3) Beden, ruh, ahlak gelişimi ve şahsi güvenliği tehlike altında olan çocuklar, annesiz veya babasız ya da anne ve babasız çocuklar, annesi veya babası ya da her ikisi tarafından terk edilen çocuklar merkezimiz tarafından koruma altına alınırlar. Ayrıca ekonomik açıdan yetersiz durumda olan, ağır koşullarda çalıştırılan, iyi beslenemeyen, giyim ihtiyacı karşılanamayan, ev ve çevre koşulları uygun olmayan çocuklar da kapsam içindedir.

Çocuk Konukevi’ne Kabul İçin Gerekli Belgeler:

 

(1)Çocuk Koruma Evi’ne kabulü istenen çocuklar için;

• Veli izni, vasi izni, mahkeme kararı veya bir başka kurumla yapılan protokol maddesi ile ilgili resmi onaylı evrak,

• Dilekçe,

• Nüfus cüzdanı sureti,

• Çocuğun, bulaşıcı ve sürekli ruhsal hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu,

• Sosyal araştırma raporu (Zabıta veya müdürlük personeli marifetiyle yapılacak araştırma sonucunda tutulan uygunluk raporu),

• Değerlendirme Kurulu uygunluk görüşü,

• Belediye Başkanınca, alınmalarının kabulünün uygun görüldüğü evrakı.

 

 

(2)Başvurusu alınan çocuğun kapsamlı bir sosyal incelemesi yapılır. Hazırlanan sosyal inceleme raporu Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü onayına sunulur. Müdürlükçe onaylanan “sosyal inceleme raporu” doğrultusunda bakım desteğine ihtiyacı olan çocuklar Çocuk Koruma Evi’ne kabul edilirler.

(3)Çocuklar, Çocuk Koruma Evi’ne kabul edildikten sonra bir tıbbi muayeneden geçirilir ve sağlık raporu çocuk adına düzenlenmiş olan dosyaya konulur.

(4)Kabul edilen çocuklar, Çocuk Koruma Evi’ne alınırlar. Burada yaş ve cinsiyetlerine göre 5-6 çocuktan oluşan uyumlu gruplar (Kız-erkek çocuklar ayrı ayrı) oluşturularak, sürekli kalacakları ve kendileri için hazırlanan evlerine geçişleri sağlanır. Evde, ev sorumlusu öğretmenleri ve eğitici anneleri ile birlikte sosyal hayata hazırlık süreci başlar.

Ayrıca; Kadın Konuk Evi’nde anneleri ile birlikte kalan ve meslek elemanlarınca değerlendirilen 12 yaşından büyük çocuklar Çocuk Konuk Evi’ne alınır.

 

Çocuk Konukevi İlkeleri:

(1)Karadeniz Ereğli Belediyesi Çocuk Koruma Evi’nde “Ev Sistemi ile” hizmet verilmesi ana prensiptir. Her bir evin durumuna göre; evde kaç çocuğun kalacağı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenir. Evlerin her birinde en fazla 6 çocuk barındırılabilir.

• Her evde, gözetmen veya ev sorumlusu, ayrıca eğitmen çalıştırılır.

• Evlerde çalıştırılanlara, gereken eğitimleri aldırıldıktan sonra görev verilir.

• Evin adres ve telefonları, çocukların ailelerine ve arkadaşlarına verilmez.

• Ev işleri, çocuklarla ortak yapılarak sorumluluk duygusu aşılanır.

• Çocukların, belli periyotlar halinde sağlık taramaları yaptırılır.

• Açılan evler için gönüllü destek veren aileler oluşturulabilinir.

• Ev sistemine alınan çocuk en fazla 18 yaşına kadar kalabilir.

• Müdürlükçe teklif edilip, Belediye Başkanı tarafından onaylanan görev dağılım çizelgelerine titizlikle uyulur.

• Evde kalan çocuklardan, uymaları gereken kurallara uymayanlara ve görevlilerin görevlerini ihmalleri ortaya çıktığı zaman, Müdürlüğün teklifi Belediye Başkanı’nın onayı ile gerekli kararlar alınabilir.

• Çocukların; psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmaları sağlanır.

 

Çocuk Konukevinde Verilecek Hizmet ve faaliyetler:

(1)Koruma Evi faaliyetlerinin temel odağı çocuklara yöneliktir. Gerekli görüldüğü takdirde ailelere yönelik faaliyetlerde de bulunulacaktır.

•Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

• Eğitim Destek Hizmetleri

• Beslenme Hizmetleri

• Psikolojik-Sosyal Destek Hizmetleri

Çocukların sosyalleşmeleri ve toplumda kendilerine yer edinmeleri açısından sosyal ve kültürel faaliyetler önemlidir.

(2)Beslenme: Maddi imkansızlıklar nedeniyle yeterince beslenemeyen sokakta çalışan çocukların dengeli beslenmeleri amaçlanmıştır.

(3)Bilgisayar: Sokakta çalışan ve Çocuk Konuk Evi’nde kalan çocuklarımızın da çağımızın vazgeçilmez unsuru olan bilgisayar teknolojisini kullanabilme yeteneğiyle donanmaları amacıyla kurulan bilgisayar laboratuarımızda düzenli bir şekilde kurs verilecektir.

(4)Kütüphane: Merkez kütüphanesinde çocukların derslerini destekleyici etütler yapılacaktır. Kültürel ve eğitsel amaçlı kitap okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanacaktır. Ayrıca ödevlerini hazırlarken kütüphane kitaplarından yararlanacaklardır.

(5)Yarışmalar: Çocuklarımızın günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları paylaşmak, bilgi ve birikimlerini artırmak gibi amaçlarla düzenlenen yarışmalar, merkezimizin en çok ilgi gören programlarındandır. Birçok alanda gerçekleştirilen yarışmalar aracılığıyla çocuklarımız neşeli saatler geçirmekle birlikte yeni bilgiler edineceklerdir.

Çocuklara; unutulmaya yüz tutmuş yakar top, al satarım bal satarım, mendil kapmaca, 9 taş vb. gibi oyunları öğretmek.

(6)Doğum Günü Kutlamaları: Tüm çocukların ihtiyacı olan aile yaşamını, bu ortamdan uzakta olan çocuklarımıza sunma gayreti içerisinde olan merkezimizde yapılan faaliyetlerden biriside doğum günü kutlamalarıdır. Bu kutlamalar vasıtasıyla değer verme, saygı gösterme gibi erdemleri de yaşayarak öğrenen çocuklarımızın en mutlu anları arkadaşları ile paylaşmaları sağlanmış olacaktır.

 

Gıda Bankacılığı, Sosyal Market Yardım ve Aşevi Birimi

MADDE 17 - (1) 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesi (b)’ne uygun olarak Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve görevliler vasıtasıyla yaptırır.

(2) Büro Sorumlusu işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

(3) Bürosundaki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler.

(4) Gelen ayni bağışları tutanak karşılığı teslim almak.

(5) Gelen bağışlar cins ve nevine göre ayrılarak sisteme girilmesini sağlamak.

(6) Sosyal Yardım Marketinden yararlanmak için Belediye’ye başvuran fakir, yardıma muhtaç, özürlü, yaşlı, çocuk ve diğer vatandaşların müracaatını almak, araştırmasını yaptırmak, değerlendirmek. Yardım Komisyonu’na onayına sunmak.

(7) Yardım alması uygun olanlara ilgili yardımların ulaştırılmasını sağlamak,

(8) Marketin alışveriş koordinasyonunu sağlamak,

(9) Yapılan alışverişten sonra kasa teslim fişi imzalatılır ve yardım alan ailenin dosyasında muhafaza etmek.

(10) Sosyal yardım marketi ile ilgili kayıtlan tutmak. Bilgisayar arşivlemesini yapmak. Günlük aylık ve yıllık raporlar hazırlamak,

(11) Market stokunu kontrol edip son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerin reyona çıkartılmasını sağlamak

(12) Bağışlanan ürünlerin hangi depolarda ne şeklide istifleneceğini belirlemek ihtiyaç duyulan veya azalan ürünlerle ilgili müdüre bilgi vermek

(13) Bağışlar ve yapılan yardımlar konusunda Müdüre bilgi vermek,

(14) Sosyal marketin hijyenik koşullarda hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak ve kontrol etmek,

(15) Sosyal Marketin güvenliğini sağlamak ve kontrol etmek.

(16) Ramazan ayı içerisinde müdürlüğe yapılan talepler dikkate alınarak, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek gıda yardımının içeriğinin belirlenmesi ve dağıtımını yapmak veya yaptırmak.

 

Aşevi ve Yemek Hizmetleri Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

(1) Genel Sorumluluklar:

a) Belediyenin Kalite politikasını, Gıda Güvenliği Politikasını ve hedeflerini çok iyi bilmek ve kalite ve GGY sistemlerinin uygulanmasını sağlamak.

b) Altında çalışan tüm personelin görev tanımlarına uymasını sağlamak.

c) Belediye standartları doğrultusunda, yiyecek ürünlerinin siparişi, depolanması ve üretilmesini sağlamak.

d) Mutfak personelinin eğitilmesi, organize edilmesi ve görevlendirilmesini sağlamak.

e) Müdür ile personeli arasında iletişim görevi yapmak.

f) Yiyecek ürünlerinin alımında, standart belirlemede, belediye çıkarlarına en uygun ürünü almada katkıda bulunmak.

g) Satın alınan tüm yiyecek ürünlerinin kontrolünü yapmak.

h) Mutfak koltuk altı stoklarındaki ürünlerin uygun koşullarda ve en uygun stok seviyesinde tutulmasını sağlamak.

i) Mönü hazırlanması, planlanması ve uygulanması ile reçetelere uygun çalışılmasını sağlamak.

j) Ürün kalite ve fiyatlarını izlemek ve bu doğrultuda personelini eğitmek.

k) Mutfaktaki genel gidişat ile ilgili Müdür’e bilgi vermek.

l) Tüm mutfak makinelerinin doğru kullanılmasını denetlemek, bakım, onarım ve tamir ihtiyaçlarını belirlemek ve Teknik Servise bildirmek.

m) Mutfakta kullanılan malzeme ihtiyaçlarını belirlemek ve Müdür’e bilgi vermek.

n) Mutfaklarda bulunan derin dondurucu, soğuk oda, buzdolapları ve diğer koltuk altı depolarının düzen, temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğunu sağlamak.

o) Ürünlerin hazırlığında, sunuluşunda asgari zayiatı esas almak.

p) Mutfak personeli ile haftalık ve aylık toplantılar düzenlemek.

q) Mutfak konusundaki gelişmeleri takip etmek ve personelini bu doğrultuda bilgilendirmek.

r) Mutfakta uyulması gereken yangın ve genel güvenlik konularında personelinin bilgili olmasını sağlamak.

s) Giyim kuşam, kişisel hijyen konularında azami özen göstermek ve personelini bu konuda denetlemek.

t) Diğer genel Belediye kurallarına uymak ve personelini bu doğrultuda eğitmek ve denetlemek.

u) Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırırlar.

v) Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolünü altı ayda bir yaptırır.

w) Yemekhanedeki herhangi bir sorunu tanımlamak ve kaydetmek. Her hangi bir uygunsuzluğun önlenmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak.

x) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

(2) Aşevi ile ilgili sorumluluklar:

a) Aşevi sorumlusu, fakir ve muhtaç kimseler için aşevinde yemeklerin hazırlanmasını, dağıtılmasını ve sunulmasını organize eder.

b) Evinde yemek yapamayacak kadar hasta, yaşlı olan ve aşevinden yararlanmak isteyen kişilerin müracaatlarını alarak tahkikatını yaptırır ve yemek verilmesi uygun görülen kişilerin evine her gün iki öğün olacak şekilde yemek götürülmesini sağlar.

c) Aşevi sorumlusu, aşevinde yapılan tüm çalışmalarla ilgili haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlayarak Müdürlüğe sunar.

d) İlçe sınırlarındaki cenaze evlerine idarece belirlenen miktarda yemek hazırlamak ve hazırlattırarak cenaze evine iletilmesini sağlamak.

e) Ramazan ayı iftar yemeklerini hazırlamak- hazırlattırmak ve iftar organizasyonlarında gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 18 - (1) Kalem memurları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 19 - (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin yürütülmesi

MADDE 20 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 21 - (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 22 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 23 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 24 - (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaların birer paraflı nüshası konusuna göre Standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir.

(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve dosyalama yapılır.

(3) İşlemi biten evraklar “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak arşive kaldırılır.

(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlama yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir.

(5) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve disiplin hükümleri

MADDE 25- (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Sosyal Yardım İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vd. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Belediye sınırları dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 26- ( 1) Belediye, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27- ( 1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 02.02.2023 tarihli ve    2023-4/27 sayılı meclis kararı ile kabul edilip, yürürlükte olan Kdz.Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kararından sonra ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 30 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

     
     
 

 

 

 

 
 

Naciye TOZKOPARAN   Komisyon Başkanı

 

 

 

 

Yahya ÇAKIR

Komisyon Başkan V.

 

 

Aydın DEMİRCİ                           Üye

Mehmet AKÇAKAYA

 Üye

Ayhan EROL            Üye

 

 

 

 

      T.C.         
      KDZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI          
         SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ          
      HİZMET STANDARTLARI TABLOSU        
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ ( ENGEÇ SÜRE )
1 ENGELLİ ULAŞIM HİZMETİ  1-Engelli Raporu Fotokopisi   İhtiyaç sahibi yada yakını en az bir  
2- Kimlik Fotokopisi      gün önceden arayıp gidilecek yer ve saatin
3- Başvuru Dilekçesi (Adres ve İletişim Bilgileri)  bilgisini verir. Talebi karşılanan engellinin 
aynı gün içinde eve geri dönüşü sağlanır.  
         
2 ACEZE YARDIMI (YOKSUL VE MUHTAÇ AİLE YARDIMI) 1-Başvuru Dilekçesi      Başvuruda istenen belgelerin tamamlanıp birimimize teslim edilmesinden sonra maksimum 2 ay içinde komisyon görevlileri tarafından ev denetimi gerçekleştirilir.Yapılan ön araştırma neticesinde yardıma uygun bulunan kişiler kurumumuzun vermiş olduğu araştırma formunu eksiksiz tamamlayıp tarafımıza teslim etmektedir.Teslim edildikten sonra aylık maaş yardımı bağlanır.
2-Kimlik Fotokopisi    
3-Nüfus Kayıt Örneği(adresleri açık hane halkını gösteren belge)
4-Fakirlik Belgesi    
5-Engelli raporu veya çalışamaz raporu
6-Boşanmış ise mahkeme karar fotokopisi
3 GIDA YARDIMI HİZMETİ  1-Gıda Başvuru Formu  (Kişiye ait bilgiler)  Her yıl Ocak ayının sonuna kadar  başvurular kabul edilir. Hazırlanmış olan evraklar Gıda Komisyon görevlileri tarafından Şubat ayı içerisinde incelenir.Komisyon incelemesi sonucunda gıda almaya uygun  görülen kişiler Mart ayı itibari ile 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa gıdasını teslim alır.
2-Kimlik Fotokopisi    
3-Fakirlik Belgesi    
4-Kira Kontratı    
5-Engelli raporu(varsa)  
6-Boşandığına dair belge(varsa) 
7-Hükümlü olduğuna dair belge(varsa)
8-Nüfus kayıt örneği    
9-Başvuru sonrası Müdürlükten alacakları 
üst yazı ile birlikte diğer    
kurumlara onaylatılması gereken evraklar
a)Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 
b)İlçe Emniyet Müdürlüğü  
c)Sosyal Güvenlik Merkezi   
d)Sosyal Hizmetler Müdürlüğü  
e)Tapu Sicil Müdürlüğü  
f)Vergi Dairesi Müdürlüğü  
g)Belediye Başkanlığı(Emlak Servisi)     
4 RAMAZAN YEMEĞİ HİZMETİ  1- Başvuru Formu  (Kişiye ait bilgiler)                                          2-Kimlik Fotokopisi                                                                   3-Fakirlik Belgesi Ramazan ayından  15 gün önce başvuruları alınır.    Muhtaçlığı  tespit edilen vatandaşlarımıza ramazan ayında her gün gün içinde yemekleri evlerine teslim edilir.
5 RAMAZAN KUMANYASI 1- Başvuru Formu  (Kişiye ait bilgiler)                                          2-Kimlik Fotokopisi                                                                             3-Fakirlik Belgesi Ramazan ayından 15 gün önce başvurular alınır.Komisyon tarafından kumanya verilecek kişiler tespit edilir.Ramazan ayı içerisinde  kumanyaları teslim edilir. 
6 SÜNNET ŞÖLENİ 1- Başvuru Formu  (Kişiye ait bilgiler)                                          2-Çocuğun Kimlik Fotokopisi                                                                            3-Fakirlik Belgesi Haziran,Temmuz veya Ağustos aydalarında 5 yaş ve üstü sünnet olacak çocuğun ailesi müdürlüğümüze başvuru yapar.Komisyon tarafından tespiti yapılan çocuk Temmuz veya Ağustos ayı içerisinde sünnet ettirilir.
7 2.EL GİYİM YARDIMI 1- Başvuru Formu  (Kişiye ait bilgiler)                                          2-Kimlik Fotokopisi         İhtiyaç duyulan ürün doğrultusunda aynı gün talep karşılanır.
8 2. EL EV EŞYASI YARDIMI 1- Başvuru Formu  (Kişiye ait bilgiler)                                          2-Kimlik Fotokopisi       İhtiyaçlık durumu tespit edilen vatandaşın talebi doğrultusunda; istenilen ürün depomuzda varsa aynı gün yoksa tedarik edilince talebi karşılanır.
9 KIRTASİYE YARDIMI  1-Başvuru Formu  (Kişiye ait bilgiler)                                2-Öğrencinin Öğrenim Belgesi(yeni tarihli)               3-Velinin Kimlik Fotokopisi                                         4-Fakirlik Belgesi   Ağustos veya Eylül ayının ilk haftası başvurular kabul edilir. İhtiyaçlık durumu tespit edilen öğrencilere aynı ay içerisinde kırtasiye malzemeleri teslim edilir.
10  Plaj Tesisleri ve  Yaşlılar ve Gençler Evi Sağlık Hizmeti 1-Hasta Kimlik ve İletişim Bilgisi Sağlık hizmeti karşılanan hastanın gerekli görüldüğünde ivedilikle 112 aranarak hastaneye sevki sağlanır.
       
       
       

 

 

 


 

 

 

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü          
İsim     : İsmail BAŞEL              
Ünvan     : Sosyal Yardım İşleri Müdürü          
Adres     : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü KDZ. EREĞLİ        
Tel      : 0 372 333 13 46              
Faks      :                  
E-Posta    : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr          

Sık Sorulan Sorular

  Yıl İçinde Düzenli Gıda Yardımı Alabilmek İçin Her Yıl Ocak Ayının İlk Haftası Şahsen Müdürlüğe Müracaat Edilmesi Gerekmektedir.

  Kimlik fotokopisi ve Engelli raporu

  • Belediye hizmet sınırları içerisinde ikamet eden bedensel engelliler
  • Akülü tekerlekli sandalyesi olanlar
  • Manuel tekerlekli sandalyesi olanlar

  Bir gün önceden 333 13 43 nolu telefondan randevu alınır.

  Hafta içi hizmet vermektedir. Sabah 08:30-12:30 Öğleden sonra 13:30-16:30

  • Şehir içinde Devlet ve özel hastaneler
  • Sahil, plaj, piknik alanları
  • Banka, adliye, kaymakamlık

  Müdürlük Veri Tabanında Kayıtlı Olup Olmama Durumuna Göre İstenen Belgeler Değişiklik Göstermektedir.

  Müdürlük Tarafından Müracaatı Onaylanan Kişilere Mesaj Yoluyla Her Dağıtım Öncesi Yeri Ve Zamanı Bildirilir.

   

  Her Yıl Temmuz Ayının Başlarında Müdürlüğümüze Şahsen Müracaat Yapılmaktadır.

  Müdürlük Veri Tabanında Kayıtlı Olup Olmama Durumuna Göre İstenen Belgeler Değişiklik Göstermektedir.

  Başvuruları Uygun Görülen Kişilerle Telefon Yoluyla İletişim Sağlanarak Zaman Ve Hastane Hakkında Bilgi Verilir.

   

  Her Yıl Ağustos Ayının 2.Haftasından Sonra Müdürlüğümüze Şahsen Müracaat Yapılmaktadır.

  Öğrenci Belgeleri Mutlaka Temin Edilmelidir. Müdürlük Veri Tabanında Kayıtlı Olup Olmama Durumuna Göre İstenen Belgeler Değişiklik Göstermektedir.

  Müdürlük Tarafından Müracaatı Onaylanan Kişilere Mesaj Yoluyla Dağıtım Öncesi Yeri Ve Zamanı Bildirilir