Veteriner İşleri Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü
Erdal TERZİ

Erdal TERZİ

Veteriner İşleri Müdür V.

erdalterzi@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

14 Mart 1976 tarihinde Hamm/Almanya’ da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Merkez/ Zonguldak’ da tamamlamasının ardından 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Veteriner Hekim olarak mezun olmuştur. 1999-2000 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak Gebze/ Kocaeli’ de icra etmiştir. 2001- 2008 yılları arasında sırasıyla Ulus/ Bartın ve Merkez/ Zonguldak’ ta serbest veteriner hekim olarak çalışmıştır. 2008 yılında Kdz. Ereğli Belediyesinde Belediye Veteriner Hekimi olarak göreve başlamış olup, halen Veteriner İşleri Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’ NÜN GÖREVLERİ:
 
Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklarla ( zoonoz ) mücadele etmek, gerekli koruyucu önlemleri almak veya aldırmak.
 
Mezbahada kesime gelen hayvanları idari ve sağlık açısından denetlemek; uygun bulunmayanların kesimine müsade etmemek; kesime uygun bulunan hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenelerini yapmak veya yaptırmak, tüketime uygun bulunan karkasların damgalamasını yapmak; tüketime uygun bulunmayan karkas veya sakatatın imhasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak, kesim sonrası elde edilen et ve sakatatın nakliyesini sağlamak,
 
Kurbanlık Hayvan Satış Yerinde ve Kurbanlık Hayvan Kesim Yerlerinde gerekli sıhhi ve hijyenik şartları oluşturmak, kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak,
 
Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, kayıt altına alınması, sahiplendirilmesi ve rehabilite edilen hayvanların alındıkları ortama bırakılmasını sağlamak,
 
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım merkezindeki hayvanların gıdasını temin etmek, bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak,
 
Sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaçlar doğrultusunda beslenme üniteleri oluşturmak,
 
Toplumda hayvan sevgisini yaymak için, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve Hayvan Parklarına gezi düzenlenmesi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek, okullarda seminerler düzenlemek, afiş ve broşür dağıtmak; hayvansever dernekleriyle işbirliği içinde çalışmak,
 
Halk ve çevre sağlığını tehtid eden çeşitli vektörlerle ( sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceği, fare, sıçan v.b.) mücadele ederek, popülasyonlarını asgari düzeyde tutmak ve bulaştırmış oldukları çeşitli hastalıklardan insanları korumak,
 
Ortaya çıkabilecek olan çeşitli salgın hastalıklarda (kuş gribi, kırım-kongo kanamalı ateşi v.b.) dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapmak,
 
Hayvan Parklarında sergilenen hayvanların gıdasını temin etmek, bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak,
 
Hayvan Parklarında sergilenen hayvanlarla ilgili olarak gelen ziyaretçilere, hayvanların ekolojisi, ırkları ve beslenmeleri hakkında bilgi vermek.

T.C.
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Kdz. Ereğli  Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 2007-5/55 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen; 
a) Belediye:  Kdz. Ereğli Belediyesini, 
b) Başkan: Kdz. Ereğli Belediye Başkanını, 
c) Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğünü, 
d) Müdür: Veteriner İşleri Müdürünü, 
e) Yönetmelik: Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma

    Yönetmeliğini,

f) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışan tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

Teşkilat

MADDE 5- (1) Veteriner İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 
a) Müdür 
b) Veteriner hekim 
c) Memurlar 
d) İşçiler 
e) Diğer personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 
a) Müdür

b) Mezbaha Hizmetleri
c) Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

d) Halk ve Çevre Sağlığı Alanında Zararlı Vektörlerle  Mücadele Hizmetleri

e) Kanatlı Hayvan Parkı

f) Veteriner İşleri Müdürlüğü Büro Hizmetleri

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirme yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan  personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

MADDE 6 - (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7- (1) Mezbaha ve Koruyucu Hekimlik Hizmetleri

a) Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları yönünden gerekli önlemleri almak. Gerektiğinde bu konularla ilgili olarak yetkili kuruluşlarla beraber çalışmak ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

b) Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklarla (zoonoz) mücadele etmek, gerekli koruyucu önlemleri almak veya aldırmak. Gerektiğinde bu konularla ilgili olarak yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Et ve et ürünleri, hayvansal ürün satış yerlerinde gerekli olan sağlık ve kalite kontrollerini yapmak, uyarılarda bulunmak veya bu konuyla ilgili yetkili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak,

ç) İnsanları et tüketimi ile geçebilen hastalık etkenleri, kimyasal ve toksik maddelerden korumak, bu konularla ilgili olarak her türlü tedbiri almak veya aldırmak, gerek görülen durumlarda laboratuar tetkikleri ve analizleri yaptırmak,

d) Mezbahada kesime gelen hayvanları idari ( sağlık raporu, kulak küpesi, hayvan kimlik belgesi v.b. ) ve sağlık ( hastalık, gebelik v.b. ) açısından denetlemek; uygun bulunmayanların kesimine müsade etmemek ve gerekli yasal işlemleri yapmak; kaçak kesimleri önlemek,

e) Kesime uygun bulunan hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenelerini yapmak veya yaptırmak, tüketime uygun bulunan karkasların damgalamasını yapmak; tüketime uygun bulunmayan karkas veya sakatatın imhasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak,

f) Kesim sonrası elde edilen et ve sakatatın nakliyesini sağlamak,

g) Kesim öncesi ve sonrası yapılan idari ve sağlıkla ilgili işlemlere ait kayıt tutmak, cetvel ve rapor düzenleyerek, yasal işlemleri yerine getirmek,

h) Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde oluşturulan Kurbanlık Hayvan Satış Yerinde sağlık ve idari açıdan gerekli denetimleri yapmak,

ı) Yasa ve yönetmeliklere uygun Kurbanlık Hayvan Kesim Yerlerini tespit etmek, buralarda gerekli sıhhi ve hijyenik şartları oluşturmak, kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak,

i) Kümes ve ahır şikayetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek,

j) Gıda maddelerinin bulunduğu, üretildiği, depolandığı, satıldığı iş yerlerinin ruhsatlandırılması işleminde bulunmak veya teknik görüş bildirmek,

k) Belediye sınırları içindeki hayvan hareketlerini izlemek, hayvan toplulukları, pazar, panayır v.b. yerlerin denetimlerini yapmak.

(2) Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Hizmetleri

a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması, işaretlenmesi, kayıt altına alınması, sahiplendirilmesi ve rehabilite edilen hayvanların alındıkları ortama bırakılmasını sağlamak,

b)Bakım merkezindeki hayvanların gıdasını temin etmek, bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak,

c) Şüpheli ısırık, tırmalama ve temas olaylarında gerekli muayene, müşahede ve tecrit işlerini yapmak,

ç) Zoonoz hastalıklarla mücadelede özellikle Kuduz Hastalığı’na karşı mücadelede bilinmesi gerekli olan idari ve fenni tedbirleri almak,

d) Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak kayıtları tutmak, kurs ve seminer düzenlemek, eğitim çalışmaları yapmak, hayvan koruma dernekleriyle işbirliği yapmak,

e) Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak,

f) Sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaçlar doğrultusunda beslenme üniteleri oluşturmak,

g) Mevcut Sokak Kedileri Beslenme Ünitesi’ne düzenli olarak, sokak kedilerinin beslenmesi için yemek koymak, Beslenme Ünitesinin bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak,

h) Toplumda hayvan sevgisini yaymak için, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ve Kanatlı Hayvan Parkı’na gezi düzenlenmesi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek, okullarda seminerler düzenlemek, afiş ve broşür dağıtmak,

ı) Ev ve süs hayvanı satanlara yönelik, idari konular, hijyen, salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitim vermek ve sertifkalandırmak.

(3) Halk ve Çevre Sağlığı Alanında Zararlı Vektörlerle  Mücadele Hizmetleri

a) Halk ve çevre sağlığını tehtid eden çeşitli vektörlerle ( sivrisinek, karasinek, pire, hamamböceği, fare, sıçan v.b.) mücadele ederek, popülasyonlarını asgari düzeyde tutmak ve bulaştırmış oldukları çeşitli hastalıklardan insanları korumak,

b) Sene içerisinde zararlı vektörlere karşı yapılacak olan ilaçla mücadele hizmetinin planlamasını, yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,

c) Ortaya çıkabilecek olan çeşitli salgın hastalıklarda (kuş gribi, domuz gribi, kırım-kongo kanamalı ateşi v.b.) dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapmak,

d) Vektörlerle mücadelede halkı bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

(4) Kanatlı Hayvan Parkı

a) Mevcut Kanatlı Hayvan Parkı’nda sergilenen hayvanların gıdasını temin etmek, bakım, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak,

b) Burada sergilenen hayvanlarla ilgili olarak gelen ziyaretçilere, hayvanların ekolojisi, ırkları ve beslenmeleri hakkında bilgi vermek.

(5) Büro Hizmetleri

a) Birimlerin mal ve hizmet taleplerini yasal mevzuat çerçevesinde karşılamak,

b) Müdürlüğün sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı olarak yazışmaları yapmak, gelen-giden evrakları düzenlemek ve kayıt altına almak,

c) Müdürlüğe gelen şikayetleri  ilgili birimlere iletmek, çalışma sonuç belgelerinin kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak.        
                                             

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8 - (1)Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 9 - (1)Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10 - (1)Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün çalışmalarını düzenler. 
(3)Müdürlüğün Tahakkuk Amiri ve Harcama Yetkilisidir, 
(4)Müdürlüğün diğer Müdürlüklerle koordinasyonunu sağlar. 
(5)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(6)İlgili mevzuat ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve

 talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevini yerine getirmek,

(7)İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak.

(8)Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak, 
(9)Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek, 
(10)Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
(11)Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde ifası için yetkisi dahilinde gerekli her türlü tedbiri almak, yetkisini aşan hususlarda Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı’ndan prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

(12)Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

(13)Müdürlükte çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

(14)Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

(15)Emrindeki birimlerin denetim ve gözetimini yapmak, yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

(16)Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak,

(17) İş huzurunu sağlamak,

(18)Görev alanı içine giren işlerin yıllık plan ve programını yapmak,

(19)Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

(20)Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

(21)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

(22)Doğrudan görevlendirilen Başkan Yardımcısına bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

(23)Bütçe tekliflerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını temin etmek,

(24) Başkanlık makamınca düzenlenen toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve alınan talimatları yerine getirmek, faaliyetlerin yürütülmesinde yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına öneride bulunmak,

(25)Müdürlüğün stratejik planını, performans programlarını ve faaliyet raporunu hazırlamak, bütün bu iş ve işlemler için belediyenin ilgili birimleri ve müdürlük personeli ile koordineli çalışmalar yapmak,

(26)İç kontrol ve kalite yönetim sistemlerini kurmak, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

  

Veteriner Hekim görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11-(1) Müdürlük birimleri ile ilgili yapılan görev dağılımı neticesinde kendisine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Veteriner Hekime birden fazla birimin sorumluluğu verilebilir.

(2) Görev ve çalışmaları yönünden Müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapar, yaptığı çalışmalar sonucunda Müdürüne zamanında aksatmadan gerekli raporları verir.

(3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular.

(4) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar.

(5) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder.

(6) Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir.

(7) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder.

(8) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır

(9) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar.

(10) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını sağlar.

(11) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik eder.

Memur ve büro elemanının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12 - (1) Müdürün kendisine verdiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapar.

(2 ) Müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları alır ve kaydeder.

(3) Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütür.

(4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur.

(5) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkartır.

(6) Verilen diğer ek görevleri yerine getirir.

İşçilerin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 13-(1) Müdürün ve birim amirinin direktifleri doğrultusunda, Müdürlüğü ilgilendiren her konuda görev yapar.

Diğer personelin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE  14-(1)  Müdürlüğün görev sahası içinde, Müdürlük tarafından verilen her türlü yasal işlemi yerine getirir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 15-(1) Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 16-(1) Veteriner İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 17-(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 18-(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

(4) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 19-(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 20-(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 21-(1) Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti, konularına göre tasnif edilerek, ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından büro elemanı  sorumludur.


YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 22-(1) Veteriner İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 
(2) Veteriner İşleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23-(1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 03/10/2007 tarih ve         2007-13/127 sayılı meclis kararı ile kabul edilip yürürlükte olan Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24-(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 25-(1) Bu yönetmelik hükümleri; Kdz. Ereğli Belediye Meclisi'nin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

                   Hamdi ÇAKIR                                                                  Cumhur NALCI

               Komisyon Başkanı                                                           Komisyon Başkan V.

                   Cevat AYDIN                       Sibel YILDIZ                       Adem ÇAKIR

                          Üye                                         Üye                                       Üye

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ )

1

Mezbaha Hizmetleri (Hayvan Kesimi)

 1. Hayvan Pasaportu (şehir içi)
 2. Hayvan Pasaportu ve Sevk Raporu (şehir dışı)

1 gün

2

İlaçlama (Kamu Alanı)

 1. Telefon
 2. Müdürlüğe Şahsen Başvuru
 3. E Mail
 4. Dilekçe

1-2 gün

3

İlaçlama (Özel Alan Bahçe, Bodrum Katı, Çatı Katı, İşyeri, Daire vb.)

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. İlaçlama bedelinin tahsiline ilişkin makbuz

1-5 gün

4

Şehir İçindeki Başıboş Köpeklerin Toplanması

 1. Telefon
 2. Müdürlüğe Şahsen Başvuru
 3. E Mail
 4. Dilekçe

1-3 gün

5

Hayvan Sahiplendirme

 

1-2 gün

6

Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev Alanı İçine Giren Konular İle İlgili Çeşitli Şikayetlerin Denetimleri (İlaçlama, Et ve Et Ürünleri, Başıboş Hayvanlar vb.)

 1. Telefon
 2. Müdürlüğe Şahsen Başvuru
 3. E Mail
 4. Dilekçe

1-2 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:

Veteriner İşleri Müdürlüğü

İlk Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcılığı

İsim

:

Erdal TERZİ

İsim

:

Atilla BULAK

Unvan

:

Veteriner İşleri Müdür V.

Unvan

:

Belediye Başkan Yardımcısı

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Tel

:

0372 333 1 333

Tel

:

0372 333 13 58-59

Faks

:

0 372 323 95 94

Faks

:

0 372 323 30 46

e-posta

:

erdalterzi@kdzeregli.bel.tr

e-posta

:

atillabulak@kdzeregli.bel.tr

 

 

Sık Sorulan Sorular

  Sahipli hayvanların mikroçip takılarak yapılan kayıt işlemleri il ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile özel veteriner kliniklerinde yapılmaktadır.

  Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde köpek bakımı için uygun koşulları bulunan (müstakil ev, bahçe, çiftlik v.b), 18 ve üstü yaştaki kişilere haftanın tüm günlerinde, 6 aylıktan küçükler hariç rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama, işaretleme) tamamlanmış köpeklerin sahiplendirme işlemleri yapılmaktadır. 

  Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde tedavi amacıyla tutulan sokak kedileri haricinde evcil kedi bulunmamaktadır. Kedi sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın Kdz. Ereğli Gönülden Hayvansevenler Derneği ile temasa geçmeleri kedi sahiplenme imkanı bulabilirler.

  Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapmaktadır.Sahipli hayvanlara yönelik tıbbi işlemler özel veteriner kliniklerinde yapılmalıdır.

  Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinin 315 01 02 numaralı telefon hattına yapılacak başvuru ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri gereğince rehabilitasyonu (küpeli) tamamlanarak alındığı ortama bırakılan sokak köpekleri haricindeki sokak köpeği toplanması hizmet talebi alınmaktadır.

  Sokak kedileri doğal hayatın bir parçası olarak kabul edildiğinden toplama çalışması (tedavi ihtiyacı bulunanlar hariç) yapılmamaktadır.

  Belediyemiz Çözüm Masasında yazılacak dilekçe ve ilaçlama hizmet bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine ödenmesinin ardından alınacak ödeme dekontu ile Veteriner İşleri Müdürlüğüne başvurularak randevu alınması halinde ilaçlama hizmeti gerçekleştirilecektir.

  Veteriner İşleri Müdürlüğünün 333 13 62 numaralıtelefon hattına, Belediye web sitesinde istek-şikayet bildirimi bölümüne veya kdzeregli@kdzeregli.bel.tr mail adresine yapılacak başvuru ile hizmet talebi alınmaktadır.

  Ruhsatlı kırmızı et satış işyeri sahiplerinin Belediyemize ekinde ruhsat fotokopisi bulanan dilekçe ile başvuru yapmalarının ardından alacakları sicil numarası ile büyükbaş/ küçükbaş hayvan kesimi yaptırabilirler.