Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İ. Etem ÖZDEMİR

İ. Etem ÖZDEMİR

Destek Hizmetleri Müdürü

ietemozdemir@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi
27/07/1966 Kdz.Ereğli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kdz. Ereğli de tamamladı. Lise eğitimini Kdz.Ereğli lisesinde tamamladı. 1988 yılı Yıldız Üniversitesi KMF Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1991-1993 yıllarında özel sektörde Elektrik Mühendisi olarak çalıştı.1994 yılında Kdz.Ereğli Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Belediye'nin çeşitli birim ve kademelerinde görev yaptı. Şuan Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevini devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babası.
 

1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

2) Stratejik Plan, Performans programı, bütçesini ve iç kontrol sistemini Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yapmak.

(3) Performans programı ve bütçesine göre görev alanıyla ilgili işlerin ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

4) Belediyemiz Hizmet Binalarının genel temizliğini sağlamak.

5) Belediye Hizmet binaları ve alanlarının ısıtma, soğutma, asansör, yürüyen merdiven, jeneratör, aydınlatma, kamera, seslendirme ve benzeri ünitelerinin bakım onarımı yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak.

6) Belediyemizin ortak kullanımında olup da ayırt edilemeyen; Elektrik, Doğalgaz, Temizlik malzemeleri, Kırtasiye malzemeleri vb. gibi alımlarını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

7) Belediye’ye ait fotokopi makineleri, kombiler, klimalar, su ısıtıcıları, vantilatörler, elektrikli şofbenler, elektrikli ısıtıcılar, aspirasyon cihazları, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve cilalama makineleri, set üstü ocaklar, buzdolapları ve soğutucu dolapları, tüm jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, hava kompresörleri, kuru vakum makineleri, spiral motorları, şarjlı seyyar anfiler, hoparlör ve hoparlör sehpaları, aydınlatma, kamera, seslendirme, veznelerdeki sıra alma numaratörü ve benzeri ünitelerinin arıza ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

8) Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler(su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.

9) Belediyeye ait hizmet binalarındaki her türlü kablo kanalı ve elektrik kablo çekim işlemlerini yapmak ve alımını gerçekleştirmek.

10) Şehrin değişik yerlerinde bulunan kavşak ve refüjlerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerini kurmak, arıza ve bakımlarını yapmak.

11) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak, takibini yapmak.

12) Süs havuzlarının elektrik ve elektrikli cihazlarının bakım onarımını sağlamak ve alımını gerçekleştirmek.

13) Yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar vb.) ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulatmak, işletmek.

14) Yürüttüğü faaliyetlerin İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek.

15) İş huzurunu sağlamak.

16) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.

17) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

T.C.

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-

(1) Bu yönetmeliğin amacı Kdz. Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu yönetmelik;  5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.            

 

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 • BELEDİYE : Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı’nı   
 • BAŞKAN : Kdz. Ereğli Belediye Başkanını    
 • MÜDÜRLÜK : Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü
 • MÜDÜR : Destek Hizmetleri Müdürünü
 • PERSONEL : Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde hizmet veren, tüm teknik elemanlar, memur, işçi ve sözleşmeli personeli
 • YÖNETMELİK : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’ni  ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

MADDE 5-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 • Müdür
 • Şef ve Teknik Personel
 • İşçiler
 • Diğer Personel

 

(2) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 

 • Müdür
 • Bina Temizlik Hizmetleri Birimi,
 • Elektrik Atölyesi Birimi
 • Büro Hizmetleri Birimi
 • Bilgi Teknolojileri Merkezi (BTM)

 

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

 

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları Müdürün teklifi ve Başkan Yardımcısının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

MADDE 6-

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak işleri yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 7 -

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

(2) Stratejik Plan, Performans programı, bütçesini ve iç kontrol sistemini Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yapmak.

(3) Performans programı ve bütçesine göre görev alanıyla ilgili işlerin ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

(4) Belediyemiz Hizmet Binalarının genel temizliğini sağlamak.

(5) Belediye Hizmet binaları ve alanlarının ısıtma, soğutma, asansör, yürüyen merdiven, jeneratör, aydınlatma, kamera, seslendirme ve benzeri ünitelerinin bakım onarımı yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak.

(6) Belediyemizin ortak kullanımında olup da ayırt edilemeyen; Elektrik, Doğalgaz, Temizlik malzemeleri, Kırtasiye malzemeleri vb. gibi alımlarını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

(7) Belediye’ye ait fotokopi makineleri, kombiler, klimalar, su ısıtıcıları, vantilatörler, elektrikli şofbenler, elektrikli ısıtıcılar, aspirasyon cihazları, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve cilalama makineleri, set üstü ocaklar, buzdolapları ve soğutucu dolapları, tüm jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, hava kompresörleri, kuru vakum makineleri, spiral motorları, şarjlı seyyar anfiler, hoparlör ve hoparlör sehpaları, aydınlatma, kamera, seslendirme, veznelerdeki sıra alma numaratörü ve benzeri ünitelerinin arıza ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

(8) Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler(su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.

(9) Belediyeye ait hizmet binalarındaki her türlü kablo kanalı ve elektrik kablo çekim işlemlerini yapmak ve alımını gerçekleştirmek.

(10) Şehrin değişik yerlerinde bulunan kavşak ve refüjlerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerini kurmak, arıza ve bakımlarını yapmak.

(11) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak, takibini yapmak.

(12) Süs havuzlarının elektrik ve elektrikli cihazlarının bakım onarımını sağlamak ve alımını gerçekleştirmek.

(13) Yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar vb.) ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulatmak, işletmek.

(14) Yürüttüğü faaliyetlerin İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek.

(15) İş huzurunu sağlamak.

(16) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.

(17) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

(18) Bilgi Teknolojileri Merkezinin tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumu sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder.

(19)Bilgi Teknolojileri Merkezinin tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumu sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder.

(20)Bilgi Teknolojileri Merkezi içinde ve Bilgi Teknolojileri konusunda diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(21)Bilgi Teknolojileri Merkezinin faaliyet alanına gören konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yapar.

(22)Bilgi Teknolojileri Merkezindeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımı yapar

(23)Kent ve Yönetim Bilgi Sistemi için kullanılan, yazılım teknik destek ve güncelleme için gerekli çalışmaları yapar.

(24)Kent ve Yönetim Bilgi Sistemi için kullanılan, güncel otomasyon sistemiyle ilgili teknolojiyi ve yazılım gelişmelerini takip eder.

 

 

Müdürlük Yetkisi

 

MADDE 8-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

 

MADDE 9-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve itina ile yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 10-

 

(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak.

(2) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

(3) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.

(4) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisidir.

(5) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer birim müdürlükleri arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak.

(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

(7) İlgili mevzuatta belirtilen Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.

(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek.

(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

(10) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak ve takibini yapmak.

(11) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak.

(12) Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak müdürlüğün büroları içinde ve müdürlüğe bağlı bulunan birimler içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, günlük temizlik programını hazırlamak ve bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

(13) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak.

(14) Müdürlüğün görevlerini etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

(15) Görev alanı içine giren işlerin performans programı, stratejik plan, yıllık faaliyet raporu ve bütçe ile ilgili çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletmek.

(16) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak.

(17) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

 

Bina Temizlik Hizmetleri Birimi

 

MADDE 11-

 

(1) Belediye binamıza ait ortak kullanım alanları ve merdivenlerin (yangın merdivenleri dahil) günlük temizliğinin yapılmasını sağlamak.

(2) Belediye binamıza ait çalışma odalarının, dolap, kapı, cam, masa, koltuk, sehpa, yer vb. periyodik temizliğinin yapılmasını sağlamak.

(3) Belediyemize ait tuvaletlerin ve camlarının temizliğinin yapılmasını sağlamak.

 

 

Elektrik Atölye Biriminin Görevleri;

 

MADDE 12-

(1) Belediye Hizmet binaları ve alanlarının ısıtma, soğutma, asansör, yürüyen merdiven, jeneratör, aydınlatma, kamera, seslendirme ve benzeri ünitelerinin bakım onarımı yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak.

(2) Belediyemizin ortak kullanımında olup da ayırt edilemeyen; Elektrik, Doğalgaz, Temizlik malzemeleri, Kırtasiye malzemeleri vb. gibi alımlarını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

(3) Belediye’ye ait fotokopi makineleri, kombiler, klimalar, su ısıtıcıları, vantilatörler, elektrikli şofbenler, elektrikli ısıtıcılar, aspirasyon cihazları, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve cilalama makineleri, set üstü ocaklar, buzdolapları ve soğutucu dolapları, tüm jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, hava kompresörleri, kuru vakum makineleri, spiral motorları, şarjlı seyyar anfiler, hoparlör ve hoparlör sehpaları, aydınlatma, kamera, seslendirme veznelerdeki sıra alma numaratörü ve benzeri ünitelerinin arıza ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

(4) Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler(su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.

(5) Belediyeye ait hizmet binalarındaki her türlü kablo kanalı ve elektrik kablo çekim işlemlerini yapmak ve alımını gerçekleştirmek.

(6) Şehrin değişik yerlerinde bulunan kavşak ve refüjlerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerini kurmak, arıza ve bakımlarını yapmak.

(7) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak ve takibini yapmak.

(8) Süs havuzlarının elektrik ve elektrikli cihazlarının bakım onarımını sağlamak ve alımını gerçekleştirmek.

(9) Yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar vb.) ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulatmak, işletmek.

 

Büro Hizmetleri Birimi Görevleri;

 

MADDE 14- 

(1) Düzenli olarak evrak kayıt, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması, müdürlüğün idari işlemlerinin yapılarak müdürlük evrak ve dosyalama tanziminin yapmak.

(2) İşi biten evrakların arşivdeki dosyasına kaldırılması, arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.

(3) Müdürlük işlemleri için gerekli yazışmaları, bu konuda çıkartılmış yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda, düzgün ve hatasız yaparak, işlemleri biten evrakların cevaplarını beklemeden yazmak.

(4) Servislerle işlemleri biten veya tamamlanan dosya ve evrakları imza için gereken yerlere göndermek.

(5) Yıllık faaliyet raporlarının ilgili şefliklerle koordine edilerek hazırlayıp sorumlu müdürlüğe göndermek.

(6) Müdürlüğün yapılan yıllık yatırım ve iş programına göre performans faaliyetini, stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek.

(7) Müdürlüğün yılık bütçesinin hazırlanması ve bütçe fişlerini hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek.

(8) Müdürlüğe diğer birim müdürlüklerinden gelen yazılara, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ve isteklerine süresi içinde gerekli cevapların verilmesinin sağlamak.

(9) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

(10) Stratejik Plan, Performans programı, bütçesini ve iç kontrol sistemini Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yapmak.

(11) Performans programı ve bütçesine göre görev alanıyla ilgili işlerin ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

(12) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak.

(13) Yürüttüğü faaliyetlerin İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek.

 

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 15-

(1) Müdürlüğün planlama ve programı ile ilgili faaliyetlerini yürütmek.

(2) Kendilerine bağlı personelin arasında disiplin ve iş birliğini kurarak, çalışmaları denetlenmek.

(3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek uygulamak.

(4) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklayarak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vererek uygulamaların kontrol etmek.

(5) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlayıp ve günlük işlerin yapılmasında uygulanacak olan planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izleyerek, gerekiyorsa, bütün bu iş ve işlemlerle ilgili olarak düzeltmeye yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak.

(6) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında doğru bilgi verebilecek şekilde planların yapılmasını sağlamak.

(7) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif edilmesi.

 (8) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yaparak onları insiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik edilmesini sağlamak.

 (9) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarının sağlamak.

(10) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik edilmesini sağlamak.

(11) Müdürlüğe teslim edilmiş demirbaş eşyayı muhafaza ederek, ilgilisine verip ve bakımının sağlamak.

 

Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 16-

(1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenerek ve buna uygun tutum davranış sergilemek

(2) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında müdürünün direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak

(3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirerek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılım sağlamak.

(4) Müdürlük verimliliğinin arttırılması için işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarının geliştirilmesini sağlamak.

(5) Müdürlük faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve takibi. Müdürlüğe ait olan bütün evrakların kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde günlük olarak usulüne uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamak.

Bilgi Teknolojileri Merkezi (BTM)

MADDE 17-

1-)Bilgi Teknolojileri Merkezi Sorumlusunun Görevleri:

 1. Bilgi Teknolojilerini Merkezini temsil eder.
 2. Müdürlüğün bilgisi dâhilinde, Bilgi Teknolojileri Merkezi içinde ve Bilgi Teknolojileri konusunda diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak için çalışmalar yapmak.
 3. Yürürlükteki mevzuat gereği Bilgi Teknolojileri Merkezinin; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri için çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak.
 4. Bilgi Teknolojileri Merkezinde, Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlaması için çalışmalar yapmak.
 5. Bilgi Teknolojileri Merkezinde, Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlaması için yapmak, öneriler sunmak.                                               
 6. Bilgi Teknolojileri Merkezi tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumu sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek, için gerekli çalışmaları yapmak.
 7. Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korur ve korunmasını sağlamak, olağan üstü durumlarda müdürlüğe bilgi vermek.
 8. Bilgi Teknolojileri Merkezinin işlevlerine ilişkin görevler için, uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için öneriler sunmak, tedbirler almak ve uygulama için gerekli olan iş ve işlemlerin çalışmalarını yapmak.
 9. Bilgi Teknolojileri Merkezinin işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için önerilerde bulunmak
 10. Bilgi Teknolojileri Merkezindeki tüm personelin yıllık izin zamanlarını tespit etmek için gerekli çalışmaları yapmak.
 11. Bilgi Teknolojileri Merkezindeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımı yapmak için çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak.
 12. Bilgi Teknolojileri Merkezinin faaliyet alanına gören konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yapmak.

 

2-)Bilgi Teknolojileri Merkezine Bağlı Bürolar, Servisler ve Görevleri

 

2.1-)İletişim Hizmetleri Servisi

 

 1. Telefon santrali/santrallerinin ve çevre birimlerinin bakım ve işletilmesini sağlamak,
 2. Kurum içi, bağlı birimler ile uzak birimleri kapsayan telefon haberleşme sistemini en son teknoloji ile kurmak, güncellemek, bakımını yapmak,
 3. Kurulu veya kurulacak Telefon Belediyeciliği sisteminin çalışır durumda olmasını sağlamak,
 4. Kurulu veya kurulacak Sesli Mesaj Servisinin çalışır durumda olmasını tutulmasını sağlamak,
 5. İnternet üzerinden çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini (bilgisayar, akıllı cep telefonları gibi) sağlamak,
 6. Belediyeye bağlı tüm müdürlüklerin her türlü (çeşitli telefon haberleşmesini sağlayan sistemler de dâhil) donanım, yazılım, program ihtiyaçlarına ilişkin ilgili müdürlüklerle (İdari ve Mali İşler vb) etkin işbirliği içerisinde teknik destekte ve teklifte bulunmak, tercih edilen sistem ile ilgili teknik destek vermek,
 7. Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak,
 8. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

2.2-)Network-Sistem Servisi

 1. Kurum web sayfasının kontrol ve yönetimini yapmak, ilgili müdürlük ya da birimlerden gelen haber, doküman, fotoğraf, video v.s. tüm veriyi, verinin içeriği ilgili müdürlük/birim sorumluluğunda olmak üzere siteye girişini yapmak.
 2. Kurum ve bağlı birimlerin Web Sitelerinin; ilgili analizlerinin ve sayfa tasarımının yapılması, oluşturulması, sürekli güncellenmesini yapmak.
 3. Bilgisayar ağını kurmak ve/veya kurulan ağın sorunsuz çalışmasını sağlamak,
 4. Bilgisayar hatlarını çekmek ve terminal bağlantılarını yapmak,
 5. Gerektiğinde ağ donanımı ile ilgili arızaları gidermek, garanti kapsamı veya bakım sözleşmeleri kapsamında ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun giderilmesini sağlamak,
 6. Bilgi işlem sunucularının donanımlarının kurulması, faaliyete geçirilmesini, ve kontrolünü sağlamak, yetersiz kaldığı durumlarda yeni donanımlar için incelemeler yapılıp, teminini sağlamak.
 7. Mevcut sunuculara ait donanımların uzak birimlerle olan veri haberleşme ağını kurmak ve bilginin merkezi sistemde sürekli güncelliğini sağlayarak merkezde toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak,
 8. Sistemi tek merkezden yönetmek.
 9. Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin de gerekli önlemleri almalarını sağlamak,
 10. Bilgisayar sistemlerini açmak, kapatmak ve sistemi takip etmek,
 11. Sistem odasının ve malzemelerinin temiz ve düzenliliğini sağlamak,
 12. Sunucuların güvenliğine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 13. Sorumlu olduğu işletim sisteminin işletilmesini, temizlik ve bakımının gereği gibi yapılmasını, sürekli temiz ve faal olmalarını sağlamak, makine ve malzemelerin disiplinli kullanılması için gerekli özenin gösterilmesini sağlamak,
 14. Düzenli bir biçimde işleyen bilgi işlem faaliyetini destekleyen yedekleme üniteleri, diskler, işletim sisteminin bakımını, donanımın ve altyapının fiziksel güvenliğini sağlayıcı çalışmaları yapmak,
 15. Operasyon işlemlerinin aksamadan ve düzenli olarak yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 16. Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak,
 17. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

2.3-)Teknik Destek Hizmetleri Servisi

 

 1. Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek,
 2. Kurum içinde kullanılmakta olan kişisel bilgisayarlara gerekli tüm yazılımları kurmak, devreye alınmasını, geliştirilmesini sağlamak ve bu yazılımlar ile ilgili sorunları gidermek,
 3. Veritabanını oluşturmak veya oluşturtmak ve sorunsuz olarak kullanılmasını sağlamak,  periyodik bakımlarını sağlamak, veritabanı performansını izlemek
 4. Belediye’nin bilgi işlem sistemlerinin ve yazılım hizmetlerinin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamak.
 5. Belediye sistem otomasyonuna bağlı cihazların (bilgisayar, yazıcı, v.b.), kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların giderilerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak,
 6. Ana Bilgisayar Sisteminin, yan ünitelerinin ve Network cihazlarının, bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,
 7. Her türlü yazıcılardan döküm almak ve programcıların isteği doğrultusunda programları çalıştırmak,
 8. Birimlerin bu alandaki malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uygun malzemenin alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 9. Mevcut veya ilave edilebilecek kamera kayıt sistemlerinin kurulumu, bakımı, ve düzenli çalışması için, işletmesini yapacak ilgili müdürlüklere talepleri doğrultusunda teknik destek sağlamak.
 10. Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,
 11. Donanımın korunması, gerektiğinde bakım-onarımın yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 12. Teslim alınan demirbaş malzemenin korunması, ilgililere zimmet edilmesi, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarının listeye göre düzenli olarak kontrolü işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 13. Eğitim, toplantı vb. organizasyonlar için gerekli olan bilgi işlem alt yapısını hazırlamak ve düzenlenen organizasyonlara teknik destek vermek,
 14. Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak,
 15. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

3-)Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Koordinasyon Servisi Görevleri

 1. Belediye Müdürlük ve  Birimlerinin Otomasyon sistemlerinin çalışır durumda olmasını, otomasyonuyla ilgili analizlerin yapılmasını ve gerektiği durumda sistem programlarının güncellenmesini sağlamak,
 2. Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan Otomasyon sistemindeki yazılımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını sağlamak,
 3. Otomasyon sistemi kapsamında ilgili kurumlar arasında online veya offline veri iletişimi ile bilgi alışverişini sağlamak,
 4. Kurumdaki birimlerin arşivlerini düzenleme ile ilgili koordinasyon görevi yapmak,
 5. Belge Yönetim Sistemi’nin kurum içindeki koordinasyonunu sağlamak,
 6. Gerek belediye otomasyonundan gerekse Kent Bilgi Sistemi (KBS) yazılımlarından vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-Belediye kapsamında yayınını yapmak ya da yaptırmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek, 
 7. Kent Bilgi Sistemi (KBS) yazılımlarının güncellemelerinin takibini  yapmak,
 8. Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ile Kent Bilgi Sistemi (KBS) kapsamında bulunan müdürlüklerin çalışma ilkelerinin belirlenmesi, proje ve uygulamalar doğrultusunda diğer müdürlük elemanlarına temel eğitimlerin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 9. Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) programlarını Belediye Personeline, bağlı bulunduğu müdürünün öngördüğü şartlarda açmak, şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak,
 10. Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı (YBS) ile Kent Bilgi Sitemi (KBS) Yazılımlarının kesintisiz ve sağlıklı olarak bütünleştirilmiş şekilde çalışmasını sağlamak,
 11. Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak,                                                              
 12. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

 

İşçiler ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 18-

 1. Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevlerin en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirmek.
 2. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek.
 3. İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak.
 4. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmek.
 5. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Alınması

MADDE 19 –

(1) Büro elemanları dışında kalan müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

 

MADDE 20-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

 

MADDE 21 –

(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği Ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

 

MADDE 22-

(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

 

MADDE 23-

(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlemler

 

MADDE 24-

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama

 

MADDE 25-

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

 

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri

 

MADDE 26-

(1) Destek Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Destek Hizmetleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

MADDE 27- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Belediye Meclisinin 03.06.2019 tarih 2019-11/99 sayılı meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 28-

(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 13.07.2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri,

(2) Ayrıca bu maddenin (a) fıkrasında yer alan Kanunda bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 29-

(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin kararından ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulduktan sonra yürürlüğe girer ve Belediye web sayfasında yayımlanır.

 

Yürütme

MADDE 30-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz. Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

 

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süre ( En Geç )

1

Şikâyet-İstek Ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

1-) Dilekçe

2-) Belediye Çözüm Masası başvurular.

3-) Çağrı Merkezi

15 Gün

2

Belediyemiz Hizmet Binası ve tesislerde elektrik arıza ve bakımlarının yapılması

1-) E-mail

2 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İsim :İ.Etem ÖZDEMİR
Ünvan :Destek Hizmetleri Müdürü
Adres :Murtaza Mah. Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli
Tel :0.372.3331126
Faks :0.372.3164199
E-Posta :ietemozdemir@kdzeregli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Başkan Yardımcısı
İsim: Mehmet Tayyar MENDEŞ
Ünvan: Belediye Başkan Yardımcısı
Adres: Murtaza Mah. Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli
Tel: 0.372.3331333
Faks: 0.372.3233046
E-Posta: mehmettayyarmendes@kdzeregli.bel.tr