Emlak İstimlak Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü
Özlem DEMİR

Özlem DEMİR

Emlak ve İstimlak Müdür V.

ozlemdemir@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

17 Haziran 1981 tarihinde Kdz.Ereğli’de doğdu. İlk orta  ve lise öğrenimi Kdz.Ereğli’de tamamladıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Harita Kadastro Bölümünü bitirdi. 2001-2003 yılları arasında özel harita kadastro bürosunda, 2003-2005 yılları arasında Kadastro Müdürlüğünde çalıştı. 2005yılında Kdz.Ereğli Belediyesinde Harita Kadastro teknikeri olarak işe göreve başlamıştır. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 2019 yılından itibaren Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. 1 çocuk annesidir.

1. Kiralama Hizmetleri
 
2. Kamulaştırma Hizmetleri
 
3. Belediyemizin Her Türlü Taşınmazının Kayıt İşlemleri, Değerlendirlmesi, Tahsis, Takas ve Kamu Kurumlarındaki
 
İşlemlerin Takibi

T.C.

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1:       (1) Bu yönetmeliğin amacı Karadeniz Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını düzenler ve kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2:      (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanım

MADDE 3:         (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye                       : Karadeniz Ereğli Belediyesini,

Başkanlık                      : Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığını,

Başkan Yardımcısı         : Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,

Müdür                           : Emlak ve İstimlak Müdürünü,

Personel                       : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü personelini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Örgütlenme Yapısı

 

Kuruluş

MADDE 4:       (1) Belediye Meclisinin 03.09.2015 tarihli 2015-14/131 sayılı Meclis Kararı gereği kurulmuştur.

 

Örgütlenme Yapısı

MADDE 5:       (1) Müdürlük, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 

MADDE 6:       (1) Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibidir.

Müdür

Şef

Mühendis

Tekniker

Memur

İşçi

Emlak Gayri Menkul (Taşınmaz) Servisi

Kiralama Servisi

İstimlak (Kamulaştırma) Servisi

İdari İşler Servisi

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

MADDE 7:       Emlak ve İstimlak Müdürünün Görevleri

Müdürün görevleri

a) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri alır.

b) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, Müdürlüğün faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

c) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlar.

d) Müdürlüğün yıllık performans programını ve bütçesini hazırlatır.

e) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğü'ne intikal eden evrakların ve görevlerin bağlı birimler arasında dağılımını ve denetimini sağlar.

f) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılara katılır.

g) Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişinin sağlar.

h) Müdürlüğünün birimlerince hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetler, yönlendirir ve onaylar.

i) Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirmesini sağlar.

j) Hizmet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırır, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatır. Bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlar.

k) Müdürlüğünde yapılan istatistiksel çalışmaları takip eder.

l) Personelinin performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza veya ödül için doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol eder.

m) Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütür.

 

            (1)       Müdürün Yetkileri;


                     a) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak.

            b) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir.

                      (2)       Müdürün Sorumlulukları;

                        Emlak ve İstimlak Müdürü, görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen görevlerin ilgili mevzuatlara uygun etkili ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

 

MAADE 8:       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görevleri;

a)        Emlak Gayri Menkul ve Gayri Menkul Takip (Taşınmaz) Servisi

 

            1. Belediyemiz adına kayıtlı gayrimenkullerin sicillerini tutmak.

            2. Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların tespitlerini yapar ve değerlendirmeye hazır tutar.

            3. Satılan gayrimenkulleri sicilden düşmek.

        4. Belediyeye bağışlanan taşınmaz mallar ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak kabullerini, tapu kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

         5. Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis/devir kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.

         6. İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescilli gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

         7. Tahsis, Trampa, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

            8. Yapılacak iş işlemlerle ilgili diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde çalışmak.

 

b)        Kiralama Servisi

           

            1. Belediye mülkiyetinde bulunan Gelir getirici taşınmaz malların kiraya verilmesi, kontrol ve takibi, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek ve sonuçlandırmak.

           2. Belediye adına tescilli ya da kamuya terk edilmiş parsellerin fuzuli işgallerini önlemek için Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü ile gerekli çalışmaları yaparak işgale son verilmesini sağlamak.

        3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belediye taşınmazlarının ihalesini hazırlamak bu ihalelere ait olarak idari işlemlerin yapılmasını sağlama, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek veya daha önce yapılmış olup, kiraya bağlanan Belediye mülklerinin kira artışı işlemlerini yürütmek.

         4. Kıymet takdir komisyonu kurulması çalışmalarını, rapor yazımı (tebligat) gibi konularda gereken idari işlemlere ait görevleri yürütmek.

            5. Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim alınması için Hukuk Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile gerekli çalışmaları yaparak tahliye işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

c)         İstimlak (Kamulaştırma) Servisi

 

            1. Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4650 Sayılı Kanun ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda kararı alınan kamulaştırmaları yapmak.

          2. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile çalışma yaparak bir program doğrultusunda kararı alınan kamulaştırmaları yapmak, kamulaştırma ile ilgili her türlü belgelerin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını sağlamak. Ayrıca yapılan kamulaştırmaların tapu teşcil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

          3. Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken idari işlemlere ait görevleri yürütmek.

           4. Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil-kayıt araştırmaların yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek.

           5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün sorumluluk alanına giren konularda Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak.

           

d)        İdari İşler Servisi

 

            1. Müdür ve Şef yetkilisinin verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışır.

            2. Müdürlük ihtiyaçlarını temin etmek ve bunlara ilişkin tüm ödeme evraklarını hazırlamak.

            3. Müdürlük giderlerini bütçe ödeneklerine göre düzenlemek ve takip etmek.
       4. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını gerçekleştirmek ve yazışma evraklarının standart dosya planına uygun olarak dosyalama ve arşivlemesini sağlamak.

            5. Memur ve İşçi personelin devam durumunu izlemek.

            6. Müdürlüğe gelen ve giden evrakları kayıt etmek.

            7. Müdür veya şeften gelen yazılı havalelerin yapılan evraklarını ilgili birimlere veya personele vermek.

            8. Müdürlüğün aylık ve yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlamak.
           9. Müdürlükte görevli personelin avans evrakını düzenleyip ilgili kişinin avans almasını sağlamak, görev dönüşü avans kapatma işlemini sonuçlandırmak.

            10. Müdürlüğün ihtiyacı olan demirbaş ve diğer malzemelerinin alınmasını teminini sağlamak.

            11. Müdürlük demirbaşına kayıtlı tüm malzemeler ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.

            12. Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

            13. Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak.

            14. Birimin yıllık bütçe, performans programı ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

            15. Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü iş ve işlemleri yürütmek.

            16. Her türlü evrak kayıt işlemlerini yürütmek.

 

MADDE 9:       Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Personelinin Görevleri

 

            a)        Şefin Görevleri

                        (1)        Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık, genelge ve bildirileri çerçevesinde emlak istimlak ve kiralama servisindeki tüm işlemlerden sorumlu olup, gecikmesiz ve eksiksiz olarak Müdürlük makamına karşı yetkili ve sorumlu kişidir.

           

            b)        Mühendis ve Tekniker'in Görevleri

                        (1)        Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık, genelge ve bildirileri çerçevesinde emlak istimlak ve kamulaştırma servisindeki tüm işlemlerden sorumlu olup, gecikmesiz ve eksiksiz olarak Müdürlük makamına karşı yetkili ve sorumlu kişidir.

 

 

            c)         Memur ve İşçinin Görevleri

                        (1)        Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık, genelge ve bildirileri çerçevesinde emlak istimlak ve kiralama servisindeki idari işlemlerin yürütülmesi ile ilgili işlemlerden sorumlu olup, gecikmesiz ve eksiksiz olarak Şef ve Müdürlük makamına karşı yetkili ve sorumlu kişidiri.

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

MADDE 10:     Müdürlük Birimleri Arasındaki İşbirliği

(1) Müdürlük uhdesinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

(2) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir ve teslimini yapmaları zorunludur. Devir ve teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(3) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

MADDE 11:     Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün. Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları ilgili memur, şef, müdür ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 12:     (1)        İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

MADDE 13:  (1)           Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Belediye Meclisinin 08.10.2015 tarih ve 2015-16/150 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 14:     (1)        Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin kararından sonra uygun iletişim araçları vasıtası ile duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 15:     (1)        Bu yönetmelik hükümlerini Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Yürütür.

 

           

 

                Salih KUMAŞ                                                                                Ayhan ATAY

            Komisyon Başkanı                                                                       Komisyon Başkan V.


 

 

 

            Mehmet ERDOĞAN                          Osman YAVUZ                          Mustafa BAŞHAN

                      Üye                                             Üye                                         Üye

 KDZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                                 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN
BELGELER
HİZMET TAMAMLANMA
SÜRESİ (ENGEÇ)
            1 KAMULAŞTIRMA 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN ALINAN ENCÜMEN
KARARI
YASAL SÜRE
(15 GÜN)

 
            2 KİRALAMA 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ
2-2886 SAYILI D.İ.K. GÖRE BELEDİYEYE AİT
TAŞINMAZLARIN İHALE İŞLEMLERİ
YASAL SÜRE
(15 GÜN)
            3 TAHSİS-TAKAS 1-BAŞVURU DİLEKÇESİ YASAL SÜRE
(15 GÜN)

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlk Müracaat Yeri : Başkan Yardımcılığı
İsim : Özlem DEMİR İsim : Selma AÇIKGÖZ
Unvan  : Emlak ve İstimlak Müdür V. Unvan  : Belediye Başkan Yardımcısı
Adres : Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39 Adres : Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39
Tel    : 0372 333 1 216 Tel    : 0372 333 1 161
Faks :   Faks :  
e-posta : ozlemdemir@kdzeregli.bel.tr e-posta : selmaacikgoz@kdzeregli.bel.tr

Sık Sorulan Sorular

  a) Vatandaş dilekçesine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından alınan encümen kararı doğrultusunda kamulaştırılacak alanın malikleri ile uzlaşma yoluyla gerçekleştirilir.

  b) Kamu yararı için  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından alınan encümen kararı doğrultusunda kamulaştırılacak alanın malikleri ile uzlaşma yoluyla gerçekleştirilir.

  c) Kamu yararı için  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından alınan encümen kararına istinaden Malikler ile anlaşmaya varılamadığında mahkeme yoluyla gerçekleştirilir.

  Emlak ve istimlak Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

  Taşınmazın belediye arsa rayiç bedeli ve piyasa fiyat araştırmasına göre belirlenir.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre yapılıyor.

  Vatandaşlara ait  taşınmazların (emlak) değil Belediyeye ait taşınmazların (emlak)  kayıt –değerlendirme ve takip işlemlerini yapar.