Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Muhammet Ali ATEŞ

Muhammet Ali ATEŞ

Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

muhammetaliates@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

24 Temmuz 1970 tarihinde Kdz.Ereğli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kdz.Ereğli’de tamamladıktan sonra Kdz.Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 1994 yılında Kdz.Ereğli Belediyesi’nde İtfaiye Eri olarak çalışmaya başladı. Bu arada eğitimine de devam eden Muhammet Ali ATEŞ, 2009 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamladı. 2010 yılından itibaren Kdz.Ereğli Belediyesi’nin İtfaiye Müdürlüğü’nü sürdürmektedir.2019 yılından itibaren  Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekilliği görevini sürdürmekte olup Türkiye Festivaller Birliği Yönetim Kurulu Üyesi,Türkiye İtfaiyeciler Birliği Denetim Kurulu Üyeliği,Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olup, halen bu görevlerini devam ettirmektedir. Evli,1 kız ve 1 erkek olmak üzere 2 çocuk babasıdır.

Görevleri

1.Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç ve ilkelerine uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) uygun bir program akışı hazırlayıp başkanlık onayına sunarak, onaylanan programı, bağlı birimleri koordine ederek, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

2.Belediye Kent Arşivi için gerekli materyallerin tespiti, temini ve korunmasını sağlamak.

3.Kent halkından gelen talepler doğrultusunda, bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programları düzenlemek.

4.Belediyenin sosyal bir etkinliği olan Ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek.

5.Resmi  ve dini bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikleri düzenleyip kent halkının dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak.

6.Belediyeyi ilgilendiren hususlar doğrultusunda basın-yayın kuruluşları ile irtibatını geçerek, haber ve yazıları derleyip makama sunmak ve Başkanlık Makamının ve Belediye haberlerinin, derlenip basına servis edilmesi.

7.Belediyemize gelen vatandaşlara gerekli hususlarda yardımcı olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve işin takibini yapıp memnuniyeti sağlamak.

8.Belediyemizce yapılan etkinlik ve hizmetlerin halka tanıtımının ve duyurusunun yapılması.

9.Kdz Ereğli açısından önemli günleri ve kişileri anma adına düzenlenen etkinlikler kapsamında gerekli olan görevleri yerine getirmek, etkinlik davetiyelerini hazırlayarak, dağıtımını sağlamak.

10.Şehirdeki amatör sporculara destek vermek, farklı spor etkinliklerinde bulunmak ve spor müsabakaları düzenlemek.

11.Belediyemizin hem uluslararası kuruluşlarla hem kardeş şehirlerle hem de farklı kültürlerle ilişki kurması, geliştirmesi ve yeni projeler üretmesi.

T.C.
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak 
MADDE 3-(1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı belediye kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4-(1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Belediye :Kdz.Ereğli Belediyesini, 
b) Başkanlık : Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığını,
c) Başkan : Kdz.Ereğli Belediye Başkanını, 
d) Başkan Yardımcısı : Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısını,
e) Meclis :Kdz.Ereğli Belediye Meclisini,
f) Encümen : Kdz.Ereğli Belediye Encümenini,
g) Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü 
h) Müdürlük : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü, 
ı) Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.
i) Yönetmelik : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat 


MADDE 5-

(1)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 
a) Müdür 
b) Şefler ve Memurlar 
c) İşçiler 
d) Diğer personel 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 6-

(1) Müdürlüğün sorumluluk Alanları 
a) Kültür ve Sosyal İşler

b)İletişim ve Medya Birimi
c)Tanıtım ve Organizasyon

d) Proje Birimi
e) Belediye Spor ,Belediye Halk Oyunları,Belediye Müzik ve Sanat Akademisi
f) Dış İlişkiler 

g)Sosyal Tesisler 
1-Yöresel Kültür evleri 
2-Plaj ve Kamp Tesisleri 
3-Alemdar Müze Gemisi 
4-Atatürk Kültür Merkezi

       (a) Dr. Dündar GÜÇERİEtkinlik Salonu (Vatandaşlarımızın sinema, tiyatro, konser, konferans, seminer ve         panel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet sunmak)
       (b) Osman Zeki ORAL (Sergi Salonu) 
       (c) Vedat CAN (Sergi Salonu)
       (d) Mehmet Ali ÖZBAŞAKÇI (Sergi Salonu)
       (e) Yaman CİVAN (Sergi Salonu)

 

Talep eden vatandaşlarımızın ürünlerini ve eserlerini sergilemelerini sağlayacak veya arzuya göre çeşitli sivil toplum örgütlerinin kokteyl aktivitelerini gerçekleştirebilmelerini en iyi şekilde sağlamak.
5-Cumhuriyet Halk Evleri ( Kepez ve Murtaza Mahallesi)
6-Kent Müzesi

7-Oyuncak Müzesi

8-Sanat Sokağı

9-Tarihi Akkuyu Meydanı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7(a)

(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak,
(2) Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol etmek,
(3) Bendinde yazılı olan işleri yapılacak olan işin durumuna göre ya müdürlük kanalı ya da ihaleetmek suretiyle yapmak ve yaptırmak, 
(4) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlamak, 
(5) Ünitelerde verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretleri günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak, 
(6) Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 
(7) İş huzurunu ve güvenliğini sağlamak, 
(8) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak, 
(9) Ücreti ödemeyenler hakkında yasal takibat yapmak, 
(10) Ünitelerde yapılacak her türlü iş işlemleri yürütmek. 

 


Müdürlüğün sorumlulukları
 

(1)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 08/12/2011 tarih ve 2011-20/214 sayılı kararı gereğince Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

(2)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 
 

(1)Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak, 
(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek, 
(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek, 
(4) Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir, 
(5) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak, 
(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak, 
(7) İlgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek, 
(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek, 
(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek, 
(10) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün harcama yetkilisi, müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olarak, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak, 
(11) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak, 
(12) Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak bürolar içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 
(13) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev dağılımı emri yaparak ilgililerine duyurmak, 
(14) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak, 
(15) Maddede sayılan görevlerin etkin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 
(16) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak, 
(17) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak, 
(18) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

(19) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir. 
(20) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

 

Şeflerin-memur  Görev, Yetki ve Sorumlulukları 


MADDE 7(b)

 

(1) Müdürlüğün çalışma konularında kendi kısmı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak,
(2)Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak, 
(3)Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,

(4)Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek, 
(5)Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

(6)Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,

 (7)Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,

(8)Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,
(9)Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,

(10)Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek, 
(11)Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırmak,

(12)Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak

(13)Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,
(14)Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek,

 

İşçiler ve Diğer Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7(c-d)

 

(1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,
(2)Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,
(3)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,

(4)Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,
(5)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,
(6) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak, 
(7) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek, 
(8)Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak,
(9) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza 
karşılığı almak, gelen evrak defterine kaydetmek,
(10) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlamak.

(11) Müdür,Şef ve memurların verdiği görevleri yerine getirmek ve yapmak.

(12) Müdürlüğü bağlı olan birimlerde görev yapan personelin mal ve malzemelerin demir başların korunması bakımı, temizliğinden sorumludur.

 

Büro Servis Personel Görevi

(1) Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak, 
(2)Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve kaydetmek,
(3)Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütmek, 
(4)Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurmak,
(5)Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlamak, cevaplandırmak, tasnif etmek. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarmak, 
( 6)Verilen diğer ek görevleri yerine getirmek.

(7)Müdür,Şef ve memurların verdiği görevleri yerine getirmek ve yapmak.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

            Müdürlüğe bağlıHizmet Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları

 

MADDE 8(a)
Kültür ve Sosyal İşler Biriminin Görevleri
 
1. Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerini (yayın, kitap hazırlama ve basılması, konferans, seminer, sempozyum, fuar organizasyonunu yaymak ve yurtiçi - yurtdışı fuarlara katılmak, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, sportif etkinlikler, amatör spora yardım ve destek v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış sosyal ve kültür seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek.
2. Sosyal ve Kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç gereç ve teknolojiyi belirlemek, Belediyenin diğer birimlerin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek. 
3. Müdürlüğe bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi ve bütçe imkanlarına göre uyarlamak.
4. Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
5. Belediye Kent Arşivi için gerekli yayınların tespiti, temini, korunması ve servis hizmetlerini yürütmek.
6. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıntıların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması, iç ve dış turizm için özendirici önlemlerin tespiti ve bunlarla ilgili yayın faaliyetlerini yürütmek.
7. Kent halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretip uygulamak ve değerlendirmek.
8. Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.
9. Ulusal ve uluslararası ve festivaller düzenlemek, 
10. Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri v.b. konularda anket yapmak, yaptırmak,
11. Kent Konseyi’nin yılda 2 kez gerçekleşen genel kurul toplantılarını organize etmek, gerektiğinde Kent Konseyi meclis ve çalışma gruplarının toplantılarında bulunmak.
12. Dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
13. Resmi Bayram kutlamaları,topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri,önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.

 

MADDE 8(b)

İletişim ve Medya Birimi 
Amaç ve görevleri;

 1. Gazeteler, dergiler, radyolar, televizyonlar, haber ajansları, haber siteleri, yabancı ajanslar, internet ortamındaki sosyal paylaşım siteleri ve diğer bilgi kaynakları gibi; yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve yazılı basın yayın organları ve kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberleri ve diğer yazı ve programları günlük düzenli olarak takip etmek. Bu yazı, haber ve programlardan; genel anlamda Belediyeleri, özelde ise Belediyemizi ve ilçemizi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirenleri konularına göre tasnif etmek, incelemek ve değerlendirmek. Basın kuruluşlarına ve mensuplarına ait isim, adres, telefon, e-mail bilgilerinin listesini oluşturmak.

 

 1. Belediye Başkanının şahsını, Belediye Başkanlığını ve personelini ilgilendiren haberleri derleyip Başkanlık Makamına sunmak. Yazılı, görsel ve işitsel basında çıkan haberleri ilgili birimlere tebliğ ederek sonuçlarını takip etmek. Yayınlanan haberlerle ilgili olarak gerekli hallerde Başkanın izni dâhilinde Belediye Başkanlığınca yapılacak açıklama ve tekziplerle ilgili çalışmaları Basın Kanununun ilgili maddesi hükümlerine göre hazırlamak ve sonucunu Başkanlık Makamına bildirmek. Belediye Başkanlığına, Basın ve Yayın Kuruluşları tarafından yöneltilen soruları cevaplamak.

 

 1. Hizmetlerle ilgili haber metinlerini hazırlamak. Belediye hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili ses, görüntü ve yazılı bilgilerin basın ve yayın organlarına iletilmesini sağlamak. Belediye Başkanı ve Hizmetleri’nin tanıtımıyla ilgili bülten, broşür ve video tasarlamak/tasarlatmak, baskısını ve çekimini yaptırmak ve toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak. Belediye birimlerince yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri, toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilecek alternatif basın ve yayın materyallerini kullanarak kamuoyuna duyurmak. Fotoğraf ve Video çekimi ile Belediye hizmetlerinin sesli ve görüntülü kayıtlarını yapmak ve arşivlemek.

 

 1. Belediye ve Belediye Başkanınına ait internet ortamındaki sosyal paylaşım sitelerin hesaplarını yönetmek, koordine etmek, içeriklerini planlayarak oluşturmak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla projeler gerçekleştirmek.

 

 1. İlçe halkının Belediyenin faaliyetlerini öğrenme ve takip etmelerine, belediyemiz ile sağlıklı ve kolay ilişki kurabilmelerine yönelik projeler hazırlamak/hazırlatmak. Başkanlık makamının onayıyla bu projeleri uygulamak. Proje sürecinde üniversitelerle, basın yayın kuruluşlarıyla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler üretmek, ortak çalışma alanları oluşturmak.

 

 1. Bizzat Başkan tarafından verilecek talimat doğrultusunda basın toplantıları planlamak ve düzenlemek. Basın toplantısının konuları ile ilçe halkın gündemini dikkate alarak, ilgili birimlerin temsilcilerinin basın toplantısında hazır bulunmalarını sağlamak için Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olmak. Basın ve yayın kuruluşlarıyla kurumsal ilişkilerimizi geliştirmek. Gerektiğinde  basın kuruluşlarının, resmi kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantılar düzenlemek.

 

 1. Karadeniz Ereğli Belediyesi resmi web sitesinde (www.kdzeregli.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Birimine fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak. Web sitesinde yayınlanan faaliyetlerin Belediyemizin vizyonuna, misyonuna ve stratejik hedeflerine uygun olarak yayınlanmasını takip ve kontrol etmek.

 

 1. Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından da kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda; Belediye Başkanı tarafından verilen yazılı ve ya da sözlü mesajların basın yayın organları vasıtasıyla yayınlanmasını sağlamak. Gerekli durumlarda afiş ve pankart hazırlatmak ve uygun görülen yerlere asılmasını sağlamak.

 

 1. Belediye birimlerinin ihtiyaç duydukları; günlük-haftalık ya da aylık gazeteleri, mevzuata yönelik dergileri ve kitapları, teknik nitelikteki dergileri ve kitapları, eğitim-kültür ve sanat içerikli dergileri ve kitapları, ihtiyaç duyulan elektronik yayınları değerlendirmek, satın almak veilan, reklam ile abonelik işlemlerini takip ve koordine etmek 

 

 

 

 

 

 

MADDE 8(c)

Tanıtım ve Organizasyon


1. Belediyemizde işi olan vatandaşlara rehberlik yapmak, onların işlerinin takibine yardımcı olmak.
2. Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
3. Kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak.
4. Belediyemiz birimlerinin, hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek konularda araştırma yapmak.
5. İlçemiz Mahalle Muhtarlıklarını, fabrika ve işyerlerini, kahvehane ve parklarda halkla yüz yüze görüşerek ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.
6. Belediyemizin faaliyet ve hizmetlerini kamuoyuna duyurulması ile ilgili dokümanları hazırlamak ,basmak ve dağıtımını yapmak, yaptırmak.
7. Şehrimizde yaşayan sakinlerin ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşlerini tespit etmek, ilgili birimlere iletmek. 
8. Halkla İlişkiler konusunda örnek çalışmaların dokümanlarını temin ederek cins ve konularına göre sınıflamak, çalışmalar yapmak, Belediyemize uyarlamak ve arşivlemesini yapmak.
9. Belirli gün ve haftalar ile Kdz Ereğli açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili düzenlenmiş etkinliklere müdürlüğü dahilinde yardımcı olur, davetiyeleri hazırlar ve dağıtımını sağlar. 

10. Halkı bilinçlendirici broşür,bülten,afiş,kitap vb çalışmalarını içerik açısından hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar. 
11. Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak sinevizyon gösterilerini düzenler.
12. Belediye Başkanı’nın ve /veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin yerine getirilmesi bağlamında, Başkanlık Makamı’nın vereceği diğer emirleri yerine getirmekle sorumludur.

 

MADDE 8(d)

Proje Birimi

Toplumu oluşturan her bireyi içine alacak çalışmalar yapmak, ihtiyaçlara cevap vermek, daha iyi bir gelecek oluşturmak ve hedef grupları farklı, etkin, sürdürülebilir ve ölçülebilir projeler yaparak toplumun gelişimine önemli katkılar sağlamak.

 

Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, kamu ve özel sektöre ait sivil toplum kuruluşları gibi benzeri kuruluşların hibe program ve projelerini takip etmek, geliştirmek ve projelendirmek.

 

Ulusal ve uluslararası destek programlarını takip ederek uygun proje çalışmalarını gerçekleştirmek.

 

                                

 

 

 

 

 

 

MADDE 8(e)

Belediye Spor Birimi ,

(Belediye Halk Oyunları,Belediye Müzik ve sanat Akademisi)
1. Şehrimizin istek ve ihtiyaçlarına göre spor kursları ve müsabakaları düzenlemek. 
2. Bölgedeki amatör spor kulüpleri ile koordinasyon sağlamak ve gerekli desteği vermek. 3.Bölgedeki başarılı amatör sporcuları desteklemek.

4.Belediye Halk Dansları Topluluğunun yurt içi ve yurt dışı temsillerinde desteklemek.

5.Müzik ve sanat akademisinin yurt içi - yurt dışı faaliyetlerinde ve fiziki hizmetlerinde desteklemek.

 

MADDE 8(f)

Dış İlişkiler Birimi
1. Belediyenin uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulması,
2. Uluslararası kuruluşlar ile ilgili (resmi yazışma, üyelik onay, meclis kararı, bakanlık onayları dahil) tüm işlemleri yürütmek,
3. Belediyenin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar ile olan bağlantıları sürdürmek; koordinatörü olduğumuz kuruluşlar ile bağlantıları sağlamak, diğer koordinatörlerin çalışmalarına destek vermek, 
4. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren bazı uluslar arası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
5. Belediyeye intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimler ve ilgili kurumlara ulaştırılması,
6. Belediyenin uluslararası kurum ve kuruluşlarla kurduğu ve kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi, konu ile ilgili bilgi ve dokümanların alınabilmesi için uluslar arası iletişim ağından da faydalanılarak söz konusu bilgilerin derlenip düzenlenmesine ile birlikte belediyemiz heyetlerinin yurtdışı seyahatleri sırasında kullanılabilir hale getirilmesi, 
7. Belediye çalışanlarına yabancı dil kazandırmak ve mevcut yabancı dil seviyelerinin geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı kurslar düzenlemek,
8. Yerel yönetimler aracılığı ile uluslararası kurum ve kuruluşlar, kültür ve sanat kurumları ile ilişki kurmak işbirliğini sağlamak ve hedef ülkenin insanlarına doğrudan ulaşarak maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak,
9. Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak,
10. Belediye personelinin yurtdışına çıkışlarını organize etmek, vize başta olmak üzere görevlendirmelerle ilgili yolluk, pasaport, seyahat, konaklama, hediye temini, yurt dışı toplantı organizasyonları ve gerekli işlemleri tamamlamak, gerektiğinde programlarını ve rezervasyonlarını yapmak, gerektiğinde Belediye Başkanına ve yurtdışına seyahat eden heyetlere eşlik etmek ve/veya tercüman sağlamak.
11. Yerel yöneticilik alanında yapılacak gezi gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde altyapıyı hazırlamak,
12. Ülkeler arası ilişkilerde ülkemizin dış ülkelerle itibarının artmasına yerel yönetimler bazında zemin hazırlamak,
13. Sosyal ve devlet anlayışının geliştirilebilmesi için dış ülke kentlerine yapılacak seyahatlerdeki gözlem, inceleme ve dokümantasyon çalışmalarının öncülüğünü yapmak, 
14. Karadeniz Ereğli’nin medeniyeti, tarihi ve doğasının dünya çapında tanıtımını sağlamak,
15. Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak. 
16. Uluslararası barışa katkı sağlamak için her türlü insani programı düzenlemek,
17. Uluslararası ilişkilerde ülkemizin etkinlik ve güvenirliğine katkı yapmak dostane ilişkiler sergilemek,
18. Ülkeler arası yakınlaşmada yeni dış politikalar geliştirmek,
19. Karadeniz Ereğli ile dünya kentleri arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak,
20. Kardeş ve dost şehirlerimiz ile ilişkileri yürütmek; belediyeler ile bağlantılar, ortak organizasyonlar, uluslararası öğrenci değişimleri, kardeş okul ve kurum bağlantılarına destek vermek,
21. Kardeş şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek, 
22. Ülkeler ve belediyeler arasında ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji konularında alışverişi geliştirmek, işbirliği alanlarını geliştirmek, 
23. Ulusal ve uluslar arası açık oturum sempozyum, tören, şölen ve festivallere katılmak,
24. Dış medyada Karadeniz Ereğli’yi takip etmek elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Karadeniz Ereğli’nin yüksek imaj ve prestij sahibi yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak,
25. Yurt dışına giden ve şehrimize gelen temsilciler aracılığı ile şehrimizin ve belediyemizin en iyi şekilde temsil edilmesi ve tanıtılmasının sağlanması,
26. Belediyemizin yurt dışından gelen konuklarının ağırlanmasını sağlamak; ziyaret programları, toplantı organizasyonu, tercümanlık ve rehberlik hizmetleri, yabancı misafirlere verilen yemeklerde protokol düzeni, hediye temini, gerektiğinde geliş ve dönüş yolculuklarında refakat etmek, 
27. Ülkemizdeki diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların kentimizdeki programlarının gerçekleştirilmesi ve belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerinin sağlanması, 
28. Karadeniz Ereğli’ye gelen üst düzey yabancı konukların karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye Başkanına refakat etmek,
29. Resmi veya özel uluslararası kurum ve kuruluşlarla, kültür, sanat, ticaret, spor ve sosyal kuruluşlarla bağlantı kurmak ve işbirliği sağlamak,
30. Yurtdışındaki veya yurt içindeki belediyelerle yerel yönetimin geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek,
31. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümleri ile diyalog kurarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, uygulanabilir tezler geliştirmek ve uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak ve ortaya konulan eserleri topluma mal ederek toplumun istifadesine sunmak,
32. Tüm bu amaçlar doğrultusunda gerek kendi bünyesinde gerekse yurtiçi ve dışı ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyona giderek ortak inceleme, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak ve çalıştırmak,
33. Uluslararası kaynaşma ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme hazırlamak veya hazırlanmasına katkıda bulunup, bunları basıp dağıtmak,
34. Uluslararası etkinlikler ve toplantılar organize etmek; kültür, sanat, turizm, eğitim, spor, ticaret, sağlık vb. ile belediye birimleri veya şehrimizdeki kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak,
35. Birim olarak veya diğer birimler ile ortak kültür, sanat, eğitim spor, ticari ve sosyal amaçlı mekan ve mahallerde etkinlikler düzenlemek,
36. Uluslar arası toplantılara katılım sonrasında katılımcının raporunun temin edilmesi, edinilen bilgi ve belgelerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,
37. Bunların yanı sıra, görevlerimiz kapsamında kardeş şehirler, uluslararası kuruluşlar ve temasta bulunulan kişi ve kurumların yabancı isim ve adres arşivinin tutulması,
38. Yaptığı çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını sağlamak,
39. Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Program (UNDP), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve bunlara benzer diğer uluslar arası teşkilat, kurum ve kuruluşların, dünya ülkelerinde yenilik, proje ve girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik politikalarını, stratejilerini, faaliyetlerini, teşviklerini, fonlarını, program ve projelerini takip etmek ve buralardan Karadeniz Ereğli’nin yararlanabileceği imkanları belirlemek, bu bulgulara bağlı olarak proje teklifi hazırlama, inceleme, proje yönetimi, hibe, fon ve kredi sağlama konularında çalışma yapmak.

 

MADDE 8(g)

Sosyal Tesisler Birimi

1-Yöresel Kültür Evleri
Kdz Ereğli’nin demografik yapısında önemli konuma sahip olan ve yıllar önce yurdumuzun çeşitli illerinden ilçemize gelerek hayatlarını kentimizde sürdüren vatandaşlarımızın yörelerine ait sosyal, kültürel değerleri ile gelenek ve göreneklerini yaşatma, tanıtma ve bu değerlerin bölgemizde yaşayanlarla paylaşmalarını sağlamak.

2-Plaj ve Kamp Tesisleri
Vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli dinlence, eğlence ve doğadan yararlanmalarını sağlamak. Ailelerin çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirmelerini sağlamak. 
Talep eden personelin ailesi ile birlikte güven içerisinde doğadan yararlanmasını sağlamak (deniz,güneş vs.) Kendisine ayrılan süre içerisinde diğer ailelerle kaynaşarak birincil ilişkilerin sürekliliğini sağlamak.

3-Alemdar Müze Gemisi
Kdz.Ereğli tarihinin bir parçası olan Alemdar Gemisi Müzesinin çocuklarımız ve vatandaşlarımız tarafından gezilmesini sağlayarak tarihimizin yaşatılabilmesini sağlamak.

4-Atatürk Kültür Merkezi
-Dr. Dündar GÜÇERİ Etkinlik Salonu vatandaşlarımızın sinema, tiyatro, konser, konferans, seminer ve panel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet sunmak.
-Osman Zeki ORAL ( Sergi Salonu )
-Vedat CAN ( Sergi Salonu )
-Mehmet Ali ÖZBAŞAKÇI (Sergi Salonu)

-Yaman CİVAN(Sergi Salonu)
Talep eden vatandaşlarımızın ürünlerini ve eserlerini sergilemelerini sağlayacak veya arzuya göre çeşitli sivil toplum örgütlerinin kokteyl aktivitelerini gerçekleştirebilmelerini en iyi şekilde sağlamak.

5- Cumhuriyet Halk Evleri 
İlçemizde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin arttırılması için, belediyemiz ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ; aşçılık, bilgisayar, dikiş-nakış, teorik dersler, el sanatları müzik ve folklor, resim ve satranç, mozaik,seramik,heykel ,ağaç oymacılığı  vb. gibi kurslar açmak ve sosyal içerikli faaliyetler düzenlemek.

6- Kent Müzesi 

Kdz.Ereğli tarihinin geçmişle gelecek adına yaşatılabilmesi amacıyla Kent Müzesinin çocuklarımız ve vatandaşlarımız tarafından gezilmesini sağlayarak tarihimizin öğrenilmesini sağlamak.

7-Oyuncak Müzesi

Kdz. Ereğli’de, oyuncakların diliyle toplumsal, tarihsel değişimi gençlere, çocuklara anlatabilmek, büyüklerle çocuklar arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuklara göstermek, çocukların kişisel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

8-Sanat Sokağı

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sanatı sokağa taşımak ve aile bütçelerine katkı sağlamak amaçlı sanatçı ve zanaatçılara, açık ve kapalı stantlar tahsis edilmiştir. Sanat Sokağı’nda; ahşap oyma ve yakma, gemi modelciliği, seramik, çini ve ebru sanatı, sedef kakma, naht sanatı, elpek bezi, filografi, baston, boncuk işlemeli kabaklar, sepetçilik, cam şekillendirme, ahşap oyuncak ve ressam sanatçılarının stantlarda el emeklerinin halkla bulaşmasını sağlamak.

9-Tarihi Akkuyu Meydanı

Kent Müzesi, Ressam Osman Zeki Oral’ın evi, Bizans dönemi mozaiklerin bulunduğu Çelikel Camisi, Heraklius Sarayıve tarihi birçok öğenin yer aldığı, Ereğli’nin en eski sokaklarından biri olan Akkuyu’da çeşitli çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu tarihi sokağın meydanında; o mahallede yaşayan ve evlerinde üretim yapan kadınların, aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla satış ve sergileme stantları tahsis edilmiştirEl işi ürünleri,ahşap ürünler, taş baskı, seramik, çini, boncuk işlemeli kabaklar, sepetçilik, ressam sanatçılarının el emeklerinin halkla buluşması amaçlanmaktadır.


ALTINCI BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin alınması
MADDE 9

(1) Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. 

Görevin Planlanması
MADDE 10

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. 

Görevin Yürütülmesi
MADDE11

Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


YEDİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 12

(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2)Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
(4)Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
(5)Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

 

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 13

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. 
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 14

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Arşivleme ve dosyalama
MADDE 15

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
(2)İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. 
(3)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.


DOKUZUNCU BÖLÜM
Denetim

Denetim, Personel Disiplin Hükümleri
MADDE 16

(1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 
(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 1.Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 17

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 02.02.2023 tarihli ve 2023-4/28 sayılı meclis kararı ile kabul edilip, yürürlükte olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 18

(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük 
MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin onayıyla yürürlüğe girer.

Yürütme 
MADDE 20

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz.Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

 

 
 

M.Tayyar MENDEŞ   Komisyon Başkanı

 

 

 

 

Gönül ÇELİKKomisyon Başkan V.

 

 

Mehmet AKÇAKAYA                Üye

Yahya ÇAKIR Üye

GülseminHASÇELİK  Üye

 
 
 

 

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ )

1

SALON TAHSİSİ

( AKM SİNEMA SALONU, OSMAN ZEKİ ORAL, ABDİ   İPEKÇİ VE VEDAT CAN SERGİ SALONLARI )

1- Dilekçe

2- Depozito makbuzu

3-Kapalı alanda yapılacak gösteriler tiyatro vb. İlgili kurumlardan izin belgesi

4-Program Dâhilinde Kaymakamlık dan ve Emniyet Müdürlüğünden  izin yazısı

Salonların Ne Amaçla Kullanılacağı Program Dâhilinde

2

KAMUDA, ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARDA YAPILAN ETKİNLİKLERDE  SES DÜZENİ VE BAYRAK TEMİN

1-Dilekçe

Program Dahilinde

3

AMFİ TİYATRO

(AÇIK ALANLARDA YAPILACAK OLAN TİYATRO VE GÖSTERİ VB.)

1-Dilekçe

2-Program Dâhilinde Kaymakamlık dan ve Emniyet Müdürlüğünden  izin yazısı

Program Dahilinde

4

CUMHURİYET HALK EVİ KURS KAYIT İŞLEMLERİ

1-T.C Kimlik Numarası

2-Adres Bilgileri

Program Dahilinde

5

ÇÖZÜM MASASI

1- Dilekçe

10 gün

6

FESTİVAL VE ETKİNLİKLER(SBD Festivali, Ereğli'nin Kurtuluşu,Hamsi Festivali…vb)

1-Festival Katılım Formu

Etkinlik Dahilinde

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İlk Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcılığı

İsim

:

Muhammet Ali ATEŞ

İsim

:

Atilla BULAK

Unvan

:

Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

Unvan

:

Belediye Başkan Yardımcısı

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Tel

:

0372 333 1273

Tel

:

0372 333 1158

Faks

:

0 372 322 51 77

Faks

:

0 372 322 51 77

e-posta

:

muhammetaliates@kdzeregli.bel.tr

e-posta

:

atillabulak@kdzeregli.bel.tr

 

 

Sık Sorulan Sorular

  Pazartesi günü hariç haftanın diğer günleri saat 10.00 -12.00 ve 13.00 -17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyarete açıktır.

   

  AKM’de yer alan;

  • Osman Zeki Oral Sergi Solonu
  • Vedat Can Sergi Salonu
  • Dr. Dündar Güçeri Etkinlik Salonu
  • Yaman Civan Sergi Salonu
  • Mehmet Ali Özbaşakçı Sergi Salonu

  - Halk masasına dilekçe başvurusu

  - Yapılan dilekçenin onayının ardından kaymakamlıktan izin belgesi

  - Depozito yatırılması

  - Kar amaçlı açılan sergilerde depozito ve kira ücretinin yatırılması

  - Tiyatro etkinliklerinde senaryonun kopyasının dilekçe ile birlikte getirilmesi

  Pazartesi günü hariç haftanın diğer günleri saat 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.