İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Rasim ÖZDEMİR

Rasim ÖZDEMİR

İşletme ve İştirakler Müdür V.

rasimozdemir@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

Özgeçmiş14 Mart 1963 tarihinde Kdz.Ereğli’de doğmuştur. İlk,Orta,Lise tahsilini Kdz.Ereğli de tamamlamıştır. Askerlik görevini 1983 yılında Gölcük’te yapmış, 1985 yılında Zabıta Memuru olarak Kdz.Ereğli Belediyesinde göreve başlamıştır. Sırasıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü ve  İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde memur olarak çalışmıştır. Halen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde müdür olarak görevini sürdürmektedir.Evli ve 2 çocuk babasıdır.

1.TOPLU KONUT İŞLETMESİ:
 
Toplu konut işletme servisi belediye adına işletmenin elinde bulunan menkullerin veya gayrimenkullerin yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda satışını tahsisini ya da kiralanmasını gerçekleştirmektedir. Müdürlüğümüzün elinde  halen 1 adet daire mevcuttur.
 
2.İKTİSADİ VE SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ:
a.OTOPARK ŞUBESİ
 
İlçemizin sanayi bölgesinde yer alması buna paralel olarak  gelir düzeyinin de yüksek olması, ayrıca turizm açısından gelişen bir bölge olması nedeniyle  motorlu araç yoğunluğu oldukça fazladır. Şehrimizde  sorumluluğumuz altında bulunan   otoparkların halkımıza  daha sağlıklı ve daha kaliteli hizmet verebilmek. Müdürlüğümüzde bağlı olarak Terminal, Katlı Otopark, Emniyet Karşısı park, Kamyon Garajı, ve Yol kenarı işgaliyesi olmak üzere çeşitli bölgelerde  hizmet vermekteyiz. 
 
b.SOSYAL TESİSLER
    1)YAŞLILAR VE GENÇLER  EVİ  İŞLETMESİ
 
İlçemizde yaşayan yaşlılarımızın ve gençlerimizin bir araya gelebilmeleri, kaynaşmalarının sağlanması, yaşlılarımızın ve gençlerimizin birlikte sosyal ve kültürel faaliyetler yapabilmeleri, yaşlılarımızın ve gençlerimizin aralarındaki diyaloğun  artması  ve ortak  projeler üretebilmeleri açısından daha sağlıklı, daha temiz ve daha kaliteli hizmet sunabilmek. Müdürlüğümüzde Yaşlılar ve Gençler evi, Belediye Çay Ocakları, Kestaneci Piknik alanı Kır Kahvesi, Sevgi Barış Dostluk Plajı  bölümü ve  Bozahane Mevkiinde  bulunan Halk Kafe'de yiyecek ve içecek servis hizmeti verilmektedir.
 
c.LİMAN ŞUBESİ:

İlçemizin gelişen bir bölgede olması, sanayi bölgesinde yer alması ve ilçemizdeki taşımacılık faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle Belediyemiz Limanını kullanan nakliye gemilerine daha kaliteli hizmet verebilmesi bakımından gerekli çalışmaların yapılabilmesi ve Limanın daha etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmek. Liman şubemizde kuru yük, yükleme-boşaltma işlemleri, kantar ve gemilere barınma hizmeti verilmektedir. 

 3.BELEDİYE DÜĞÜN SALONU:
 
Belediyemizin düğün salonu İlçemizde yaşayan halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunarak, düğün salonlarının tek elden ve sistemli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 
4. MEMUR YEMEKHANESİ:
 
Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelimize yemek servisi vermektedir. Yemekhanemiz Festival döneminde gelen  misafirlerimizin kullanımına açılarak öğle akşam yemeği ve servis hizmeti verilmek.
 
 

 

T.C.
KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2- Bu Yönetmelik Kdz.Ereğli Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

DAYANAK

MADDE 3- Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 03/11/2011 tarih ve 2011-17/183 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu,08/03/2011 tarih 27868 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen,

a) Belediye       : Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı'nı,
b) Başkan         : Kdz.Ereğli Belediye Başkanı'nı,
c) Müdür          : İşletme ve İştirakler Müdürü'nü,
ç) Müdürlük    : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nü,
d) Personel       : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli,
e) Yönetmelik  : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

TEŞKİLAT

MADDE 5-

1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür
b) Şefler

c) Memurlar

d) Teknik Personeller
e) İşçiler
f) Diğer personeller
 

2- Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Toplu Konut İşletmesi
b) Otopark işletmesi
c) Yaşlılar ve gençler evi işletmesi

d) Belediye memur yemekhanesi

e) Şehirlerarası otobüs terminali işletmesi

f) Düğün Salonu işletmesi

g) Stratejik Yönetim Birimi
h) Muhasebe servisi
ı) Büro servisi

i) Liman İşletmesi

 

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde; birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

4- Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şefler ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

BAĞLILIK

MADDE 6- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

MADDE 7-

1- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin –d – fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak,

2- Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluşu, işleyişi ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

3- Başkanlıkça uygun görülen otopark yerlerinin (İşgaliye dahil) işletmesini yapmak. Yeni otopark yerleri belirlemek, işletmeye açmak ve işletmek,

4- İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

5- İşletmelerde verilecek hizmetler veya satılacak mallar karşılığında alınacak ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak,

6- Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,

7- Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer ve fuarları takip etmek, bunlara katılmak veya personelin katılmasını sağlamak, buralarda belediyeyi temsil etmek,

8- Verilen hizmetler karşılığında ücretini ödemeyenler hakkında diğer birimlerle koordineli çalışarak yasal takibat yapmak,

9- Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili her türlü sorumlulukları yerine getirmek, her türlü beyannameleri ilgili kamu kurumlarına zamanında vermek, yasal defterlerin tasdikini zamanında yaptırmak,

10- Belediyenin iştiraki veya hissesi bulunduğu kuruluş ve şirketlerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, yerine getirmek,

11- Toplu konut işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

12- Belediye otopark işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

13- Yaşlılar ve gençler evi işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

14- Belediye memur yemekhanesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

15- Belediye Şehirlerarası otobüs terminalinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

16- Belediye düğün salonunun her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,

17- Belediye liman işletmesinin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

 

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ

MADDE 8- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile 5393 sayılı Belediye Kanununa ve 08/03/2011 tarih 27868 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğine dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU

MADDE 9- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10-

1- Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak,

2- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

3- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olarak müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

4-  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak,

5- Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,

6- İlgili mevzuat çerçevesinde Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatları çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

7- Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmeleri için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,

9- Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

10- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

11- Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

12- Mahiyetindeki birimlerin denetim ve gözetimini yaparak müdürlüğün büroları içinde ve müdürlüğe bağlı bulunan işletmeler içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde, aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

13- Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,

14- 7. Maddede sayılan görevlerin etkin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

15- Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak,

16- Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

17- Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

 

ŞEFİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11-

1- Müdürlüğün çalışma konularında müdürlüğe bağlı bulunan birimlerle ilgili olarak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

2- Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,

3- Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,

4- Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,

5- Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planları hazırlamak,  Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

6- Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,

7- Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,

8- Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,

9- Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,

10- Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları insiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,

11- Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırmak,

12- Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak,

13- Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,

14- Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek,

 

MEMURLARIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 12-

1- Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,

2- Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,

3- Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,

4- Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,

5- Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,

6- Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,

7- Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek,

8- Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak,

9- Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı almak, gelen evrak defterine kaydetmek,

10- Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesini sağlamak,

 

TEKNİK PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 13-

1-Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenerek buna uygun tutum davranış sergilemek,

2- Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında müdürün direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,

3- Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,

4- Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek,

5- Müdürlüğün faaliyetlerinin devamlığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek,  bütün evrakları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde günlük olarak usulüne uygun olarak muhafaza etmek,

 

İŞÇİLER VE DİĞER PERSONELİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14-

1- Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevlerin en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirmek,

2- Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek,

3- İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak,

4- Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmek,

5- Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

TOPLU KONUT İŞLETME SERVİSİNİN GÖREVLE

MADDE 15-

1- Toplu konut işletme servisi belediye adına işletmenin elinde bulunan menkullerin veya gayrimenkullerin yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda satışını tahsisini ya da kiralanmasını gerçekleştirir.

2- Toplu konut işletme servisi belediye adına kiralama, satın alma, kamulaştırma, tahsis ve bağış yolu ile ihtiyacına uygun gayrimenkul ya da menkuller edinebilir.

3- Başvuruda bulunan alıcılar varsa, sosyal konut, konut ve işyeri tahsisi işlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

4- Yapılacak olan toplu konut projelerinde konutların projelerine uygun yapılıp yapılmadığını işletme olarak bizzat, gerekli gördüğü takdirde belediyenin ilgili birimleri, bağlı kuruluşları veya gerektiğinde dışarıdan müşavirlik hizmeti veren özel kişi ya da kuruluşlar aracılığı ile izler, denetler veya denetlettirir.

5- Yapılacak olan toplu konut projelerinde üretilecek olan sosyal konut ve konutların ticaret üniteleri ile sosyal alanların kiralama, işletme ve satış işlerini yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yapar.

6- Toplu konut ile ilgili projelerde sorumluluk alanındaki işlerin yürütülebilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışma yapar.

7-Yeni projeler için gerekli araştırmaları ve alt yapı çalışmalarını yapar.

 

OTOPARK İŞLETMESİ SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 16-

1- Açık, kapalı, yol üstü otoparklarını tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletir,

2- Yeni yapılacak olan otoparkların nereye yapılacağının belirlenmesi ve öncelikli olarak yer altı ve katlı otoparklar için çalışma yapar ve önerilerde bulunur, bu kapsamda sorumluluk alanındaki işlerin yürütülebilmesi için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışma yapar.

3- Şehir içinde kısa süreli parklaşmayı teşvik etmek ve uzun süreli parklaşmayı ana arterlerden alıp daha az yoğun olan bölgelere aktarmak için çalışma yapar,

4- Gelişi güzel araç parkından doğan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışma yapar,

5- İşletilen otoparklarda, otopark ücreti tahsil etmek ve ödeme hususunda görevlilere zorluk çıkaran sürücülere ait araçları öncelikle "El Terminali" adı verilen elektronik cihazla veya fotoğraf makinesi ile fotoğraflar, aracın otoparkta ne kadar süre kaldığını bu cihazla tespit eder ve bu hususları tutanakla kayıt altına alır, ilgiliye park ücretini ödemesi için ilgili tutanak ve belgelerle birlikte ihtarname gönderir, sonuç alınmazsa ilgili araç sahipleri adına yasal işlem başlatır,

6- Otoparklarda görevli personelin sevk ve idaresini yapar.

7- 2,3,4,5 inci maddelerde yer alan görevlerin eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi için Belediyenin ilgili birimleri ile koordineli olarak çalışma yapar.

 

YAŞLILAR VE GENÇLER EVİ İŞLETME SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 17-

1- Yaşlılar ve gençler dinlenme evinin düzenli bir şekilde işletilmesini sağlar,

2- Gerektiğinde İlçenin Başkanlıkça belirlenen yerlerinde yaşlılar ve gençler dinlenme evinin şubelerinin açılmasını ve işletilmesini sağlar,

 

BELEDİYE MEMUR YEMEKHANESİNİN GÖREVLERİ

MADDE 18-

1- Belediye personelinin öğle yemeğinin hazırlanıp personele servisini sağlar.

2- Mutfakta, yemek pişirmede ve dağıtılmasında kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir biçimde korunması için dolaplar bulundurulmasını sağlar.

3- Yemek pişirmede kullanılan araç ve gereçlerin sağlığa uygun olarak muhafazasını sağlar,

4- Sebze ve meyveler ile bulaşıkların yıkanması için ayrı yerler düzenlenmesini sağlar.

5- Mutfakta, günlük kuru erzak, sebze, meyve, ekmek, et, temizlik malzemesi gibi malzemelerin korunması için malzemelerin cinsine uygun nitelikte ayrı dolaplar bulundurulmasını sağlar.

6- Etlerin doğrandığı et tezgahı işin bitiminden sonra temizlenip, tuzlanarak üstü kapatılmasını sağlar.

7- Mutfak, her gün belirli aralıklarla temizlenir, sürekli düzenli ve temiz olması sağlanır, haşerelere karşı belirli zamanlarda ilaçlama yapılmasını sağlar bu işlem için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışma yapar.

8- Yemek kokularının bina içinde dağılmasını önlemek için gerekli havalandırma düzeni sağlar,

9- Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolü 6 ayda bir yaptırılmasını sağlar bu işlem için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışma yapar.

10- Mutfak personelinin kıyafetleri beyaz renkte, görevlerine uygun biçimde her zaman temiz ve düzenli olması sağlar.

 

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ  SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 19-

1- Şehirlerarası otobüs terminalinin işletilmesini yürürlükte bulunan, kanun yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde yürütür,

2- Yeni yapılacak olan şehirlerarası otobüs terminalinin her türlü ihale iş ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalar yapar,

 

DÜĞÜN SALONU SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 20- Belediyemizin düğün salonu ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ve çalışmaları yapar, Belediyemizin gelir tarifesinde belirlenen ücret karşılığında vatandaşlarımıza bu salonun tahsis edilmesini sağlar. Düğün salonunun tahsisi ve tahsisin karşılında alınacak ücret ile ilgili her türlü iş ve işlemleri organize eder, gerekirse bu organize ile ilgili olarak Belediye Başkanının veya görev verdiği Başkan yardımcısının onayı ile Müdürlük bünyesinde iç düzenleme yapar ve müdürlük personeline duyurur.

Belediyemiz Düğün Salonun da bulunan Plastik  Masa ve Sandalyelerimiz vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Düğün, Nisan, Kına ve diğer etkinliklerinde kullanılmak üzere  Belediyemizin gelir tarifesinde belirlenen Depozito ücreti karşılığında vatandaşlarımıza tahsis edilmesini sağlar.

 

STRATEJİK YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

MADDE 21-

1- Müdürlüğün stratejik planının hazırlanmasını koordine eder,

2- Müdürlüğün performans programının hazırlanmasını sağlar,

3- Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlar,

4- İç kontrol ve kalite yönetim sistemlerini kurmak, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar.

 

MUHASEBE SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 22-

1- Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin kendilerine verilen Tek Düzen Muhasebe sisteminde ve Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kayıt altına alır, Vergi Usul kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli defterleri tutar, kayıtları yapar ve beyannameleri verir,

2- İşletmelerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere ayrı bir bankada hesabını açar,

3- İşletmelerden gelen tahsilatları banka hesabına teslimatla yatırıp kontrol eder,

4- Zamanında alınamayan gelirleri ilgili işletme sorumlularına takip ettirip gerekirse yasal tahsilat işlemini başlatır ve sonuçlandırır, bu işlemler için ilgili birimler ile koordineli çalışmalar yapar,

5- Müdürlüğe bağlı bulunan işletmelerin aylık mizan ve bilançosunu çıkarır,

6- Gerekli olan mali raporları hazırlar,

7- Ay sonlarında işletmenin gelir ve gider durumunu gösterir mizanı banka hesaplarına uygun olarak belediye bütçesi ile konsolide eder,

8- Belediye muhasebe yetkilisi ile koordineli çalışır,

9- 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun ilgili maddeleri ve belediye meclisi ve belediye encümenin belirleyeceği gelirle alakalı tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapar ve denetimlerini yapar,

10- İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı birimlerin gelirleri ve giderlerinin kayıtlarını tutar,

11- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün giderlerini 4734 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde yapar,

12- Gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi diğer tüm mali kayıtların yapılması ve raporlanmasına ilişkin hizmetlerin yapılmasını sağlar, birimlerden alacağı bilgileri kayıt altına alarak sonuçlandırır.

 

BÜRO SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 23-

1- Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapar,

2- Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder,

3- Gelen-giden evrakların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütür,

4- Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur,

5- Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkartır,

6- Verilen diğer ek görevleri yerine getirir.

 

 

LİMAN İŞLETME SERVİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 24-

1-Liman İşletmesi kapsamında Limana yanaşan Ulusal ve Uluslar arası gemilere Tahmil ve Tahliye hizmetlerinin verilmesi,

2- Tahmil ve Tahliye işlemleri sırasında elektronik kantar hizmetinin verilmesi,

3- Limana yanaşan Ulusal ve Uluslar arası gemilere Su ve Katı Atık (evsel çöp atıkları) hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

4- Limana yanaşan Ulusal ve Uluslar arası gemilere, tahmil ve tahliye işlemleri için Liman içindeki vinç hizmetinin emniyet kurallarına uygun ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

5- Liman güvenliği için her yıl yapılması gereken “Uluslar Arası Liman Güvenliği Denetimi”nin yapılmasını sağlamak,

6- Liman Güvenlik Personelinin her yıl Liman Güvenliği ile ilgili talim ve tatbikatlarının yapılmasını sağlamak,

7- Uluslar Arası Liman Güvenliği kapsamında 7/24 Limanın güvenliğini sağlamak,

8- Liman İşletmesi ile ilgili yapılan iş ve işlemlerin kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

9- Kdz.Ereğli Belediyesi Bozhane Limanı Uluslar Arası Liman statüsünde olduğundan Kdz.Ereğli Liman Başkanlığı ve Gümrük Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılmasını sağlamak,

10- Liman İşletme sahası içerisinde yapılacak olan tahmil - tahliye işlemleri ve vinç hizmetlerinin yapılması aşamasında gerekli olan güvenlik ve iş emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

11- Liman hizmetleri için gerekli olan;

*Güvenlik

*Kantar

*Tahmil – Tahliye

*Vinç Hizmetleri

*Su Hizmeti

*Katı Atık Alınması  

İşlemleri için 7/24 hizmet verilebilmesini sağlayacak şekilde gerekli olan personelin çalışma düzenlerini sağlamak,

12- İşletme ve İştirakler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

GÖREVİN ALINMASI

MADDE 25- Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

GÖREVİN PLANLANMASI

MADDE 26- İşletme ve İştirakler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 27- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

MADDE 28-

1- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

2- Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3- Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

4- Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

5- Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

MADDE 29 –

1- Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

2- Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 30-

1- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2- Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA İŞLEMLERİ

MADDE 31-

1- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır, işlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

 2- Müdürlüğe bağlı tüm birimlerde dosyalama işlemleri Standart Dosya Planı kurallarına uygun olarak yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

 

DENETİM, PERSONEL DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

MADDE 32-

1- İşletme ve İştirakler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2- İşletme ve İştirakler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

3- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

MADDE 33- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Belediye Meclisinin 08/12/2011 tarih ve 2011-20/211 sayılı meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 34-

1- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 13/07/2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri,

b) 29/09/2005 tarihinde 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümleri,

c) 08/03/2011 tarih 27868 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

2- Ayrıca bu maddenin a,b,c fıkrasında yer alan Kanun ve yönetmeliklerde hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 35- Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz.Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

Av. Nazım ERDOĞAN                                                          Yusuf KALAY

   Komisyon Başkanı                                                                      Komisyon Başkan V.

 

 

 

 

 

 

        Salih KUMAŞ                             Özkan ÖZYAĞCI                               Av. Adil ATEŞ

                 Üye                                                   Üye                                                    Üye

 

 

 

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

SBD DÜĞÜN SALONU TAHSİS İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ )

1

SBD Düğün Salonu Tahsis İşlemleri

1-)Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet

2-) İban No:

10 dakika

2

Gelen  Evrak

1-)Tahsis Dilekçesi

2-)Resmi Kurumların tahsis talebi durumunda (Resmi Dilekçe )

10 dakika

3

Hasar  Yoktur Raporu

Sbd düğün salonunda Düğün bitiminde tutulan hasar yoktur raporu,

15 dakika

4

Giden   Evrak

Mali hizmetler Müdürlüğüne giden evrak - Tahsis sahibine verilen  evrak

10 dakika

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcılığı

İsim

:

Rasim ÖZDEMİR

İsim

:

Selma AÇIKGÖZ

Unvan

:

İşletme ve İştirakler Müdürü

Unvan

:

Belediye Başkan Yardımcısı

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Tel

:

0372 333 13 97

Tel

:

0372 333 1 161

Faks

:

 

Faks

:

 

e-posta

:

rasimozdemir@kdzeregli.bel.tr

e-posta

:

selmaacikgoz@kdzeregli.bel.tr

 

Sık Sorulan Sorular

  Salon dışında garson ve masa sandalye örtüleri(giydirme) hizmeti verilmekte olup,bunun dışında yiyecek içecek orkestra ve fotoğraf düğün sahibi tarafından karşılanmaktadır.

  Rezervasyonlarınızı Konuyla ilgili 333 13 70 numaralı telefondan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ulaşıp, istediğiniz tarihin boş olup, olmadığını öğrenebilir, daha sonrasında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne gelerek kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  Salonumuzun kapasitesi 500 kişilik olup ekstradan gelen misafirlerimiz için masa sandalye temin edilerek ihtiyaç karşılanmaktadır.

  5393 sayılı belediye kanunun 15.maddesinin (p)fıkrası içinde yer alan Belediyelerin Karayolu,yol,cadde,sokak,meydan ve benzeri üzerinde araç park yerleri tespit etmek işletmek görevleri arasındadır.  İşgaliye ücreti olduğundan KDV den muaftır.

  Belediyemiz işgaliye otopark alanlarında  engelli ve basın araçlarına 3 saat ücretsiz yararlanma hakkı vardır.Ayrıca  Engelli vatandaşlarımız için özel park alanları bulunmakta olup buralardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bunun dışında emniyet karşısı ve katlı otopark hariç bütün işgaliye otopark yerlerimizde de ilk 15 dk.ücretsiz olup 15 dk’dan sonra bulunduğu bölgeye göre ücretlendirilir.

  İşgaliye Otopark Borçlarını bulunduğu bölgelerde peronlarda bulunan görevli arkadaşlara nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.Belediyemizin http://www.kdzeregli.bel.tr/ adresine girerek Otopark Borç Sorgulamada Sanal Pos tan plakanızı sorgulayarak borcunuzu kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

  Masa Sandalye Rezervasyonlarınızı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 'ne bizzat başvurarak yapabilirsiniz. 750 TL depozito ücreti alınmaktadır.Akıbetinde masa ve sandalyeler kurumumuza sağlam olarak teslim edildiğinde söz konusu ücret başvuru sahiplerine iade edilmektedir.

  Müdürlüğümüzde böyle bir hizmet verilmemektedir.

  Belediyemize bağlı düğün salonundan temin edebilirsiniz.

  Su ürünleri,Çilek Cafe ile Sahil Cafe sosyal tesislerimizde kesintisiz internet,sabah kahvaltısı,köfte ,hamburger ,tost,pizza ,sigara böreği , pasta çeşitleri ile sıcak soğuk içecekler v.b.hizmetler verilmektedir.

  Evet böyle bir hizmetimiz vardır. Sahil Bandında Bulunan Halk Kafe Tesisimizde siz değerli halkımıza Hizmet Verilmektedir.