Mali Hizmetler Müdürlüğü

  • Ana Sayfa
  • Müdürlüklerimiz
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sevgi BİLLOR

Sevgi BİLLOR

Mali Hizmetler Müdür V.

sevgibillor@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

…Hazırlanıyor…

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ
 
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 
ç) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 
d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 
e) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 
f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 
g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 
ğ) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 
h) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 
ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 
i) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 
j) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 
k) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
l) Belediye’ye ait dükkânların 2886 sayılı kanuna göre kiralama işlemlerini yürütmek.

T.C.
KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER/STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Karadeniz Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönetmelik; Karadeniz Ereğli Belediyesi Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) Belediye : Karadeniz Ereğli Belediyesini, 
b) Meclis : Kdz.Ereğli Belediye Meclisini; 
c) Başkanlık : Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığını,
d) Başkan/Üst Yönetici : Belediye Başkanını,
e) Müdürlük : Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğünü
f) Sayman : Ayniyat Saymanını
g) Uzman : Mali Hizmetler Uzmanını
h) Uzman Yardımcısı : Mali Hizmetler Uzman Yardımcısını
i) Muhasebe Yetkilisi : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi,
j) Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını ifade eder.
k) Yetkili memur : Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden zimmetle değerli kâğıt alıp satan kamu görevlilerini,
l) Bütçe : Mali yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi, 
m) Mali Yıl : Takvim yılını
n) Bütçe Geliri : Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatta gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,
o) Bütçe Gideri : Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatta gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,
p) Analitik : Analize elverişli istatistiki veriler üretmeye ve uluslar arası karşılaştırmaya imkan veren çözümlemeyi,
q) Tahakkuk esası : Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,
r) Ön ödeme : İlgili mevzuatında ön görülen hallerde avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeyi,
s) Harcama Birimi : Belediyenin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
t) Stratejik Plan : Belediyenin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını gösteren planı ifade eder.
u) Performans Programı : Stratejik Planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturan, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan, İdarenin program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı,
v) Faaliyet Raporu : Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl hazırlanan, üst yönetici tarafından idarenin faaliyet sonuçlarını düzenleyen kamuoyuna açıklanan raporu.
w) İç Kontrol : İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
x) Ön Mali Kontrol : İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını yönlerinde yapılan kontrolünü,
y) Para ve para ile ifade edilebilen değerler : Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri,
z) Mutemetlik : Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi.
aa) Vezne : Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin muhafaza edildiği yeri.
bb) Ambar : Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı evrakın muhafaza edildiği yeri,

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğe bağlı birimler ve Personel Teşkilat yapısı :
MADDE 4-(1) Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne bağlı birimler;

a) Stratejik Planlama, Performans Programı ve İç Kontrol Birimi
b) Bütçe, Kesin Hesap, Yönetim Dönemi Hesabı, Raporlama ve Analiz Birimi
c) Muhasebe ve Giderler Birimi
d) Maaş-Bordo Tahakkuk Birimi 
e) Genel Tahakkuk ve Takip Birimi
f) Gelirler, Tahsilat ve Takip Birimi
g) Emlak Tahakkuk ve Takip Birimi 
h) Su Takip Birimi
i) ğ) Ayniyat Saymanlığı
j) Sicil Birimi
k) Satın alma Birimi

(2) Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğüne bağlı Personel Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür
b) Muhasebe Yetkilisi
c) Muhasebeci
d) Sayman
e) Şef
f) Uzman
g) Uzman Yardımcısı
h) Memurlar
i) İşçiler
j) Diğer Personel

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir. .

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık
MADDE 5-(1) Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün görevleri
MADDE 6-(1) Belediyelerde aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür. 
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 
f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. 
i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 
j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 
k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 
l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 
n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
o) Belediye’ye ait dükkânların 2886 sayılı kanuna göre kiralama işlemlerini yürütmek.

Müdürlüğün yetkisi
MADDE 7-(1) Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda ve Belediye Başkanınca Müdürlüğe verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 8-(1) Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 9-
(1) Başkanlık Makamına karşı Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğünü temsil etmek,
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir. Müdürlüğün çalışmalarını düzenlemek ve organize etmek,
(3) Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
(4) Yasalarla verilen görevleri yapmak,
(5) Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürü, Müdürlüğün 1nci disiplin amiridir. Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğünün harcama yetkilisi birim içinden Müdürün teklifi, ilgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Başkanlık onayı ile görevlendirilir.

Stratejik Planlama, Performans Programı ve İç Kontrol Birimi 
Madde-10-(1) Aşağıda yazılı görevleri bu birim yürütür.

a)İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
b)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 
c)İdare performans bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak, Bütçe, Raporlama ve Analiz Birimi ile koordineli olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
ç)İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
d)Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 
e)Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 
f)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
g)Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Standartlarına ilişkin yapılan çalışmaların ilgili mevzuatlarındaki formata uygun olarak Meclis tarafından kabulü sağlandıktan sonra mevzuatlarında yazılı süreler içerisinde Belediyemizin resmi internet sayfasında yayınlanmasını yine mevzuatlarında yazılı süreler içerisinde ilgili İdare ve Bakanlıklarına gönderilmesini sağlamak.
ğ)Bütçe Birimi ile birlikte 6 şar aylık dönemlerde performans programına uygun hazırlanan bütçenin, faaliyet programına esas olacak gelir, gider uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek üzere rapor hazırlamak ve gelecek 6 ay’a ilişkin gelir, gider ve yatırım değerlendirme raporu hazırlamak,
h)Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Bütçe, Kesin Hesap , Yönetim Dönemi Hesabı, Raporlama ve Analiz Birimi
MADDE 11-(1) Aşağıdaki yazılı görevleri bu birim yürütür.

a) Belediye Başkanı tarafından stratejik plana ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapılmasını koordine etmek,
b) Harcama birimlerince bütçe fişi kullanılarak gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetveli ve ayrıntılı harcama programının hazırlanmasının koordinasyonunu sağlamak,
c) Stratejik Plan ve Performans Programındaki amaç ve hedefler göz önüne alınarak hazırlana birimlerin gider tekliflerini birleştirmek,
d) ç) Belediyenin gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlamak,
e) Bütçe ilke ve hedefler doğrultusunda Belediyenin bütçe tasarısını hazırlamak,
f) Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle, Belediyenin harcama programı ve finansman programını hazırlamak,
g) Bütçe tasarısını Müdürün teklifi, ilgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanı tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapılmasını sağlamak,
h) Bütçe tasarısının Ağustos ayı sonuna kadar Encümene havale edilmesini, incelenmesini ve Eylül ayının son haftası içerisinde Encümen görüşünün alınmasını sağlamak,
i) Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunan yıla ait ( bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibariyle) bütçe gerçekleşmeleri eylül ayının ilk haftası içerisinde İçişleri Bakanlığına göndermek,
j) Bütçe tasarısının Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulmasını, plan ve bütçe komisyonunda incelenmesine ve Meclise gönderilmesini sağlamak,
k) ı) Harcama yetkililerinin harcamalarla ilgili talepleri için bütçeden ödenek tahsis etmek ve harcamaların izlenmesi amacıyla geliştirilen bilgisayar programını kullanımda tutmak,
l) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
m) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek, analiz etmek, raporlamak ve malî istatistikleri hazırlamak.
n) Tüm Müdürlüklerin ödeneklerinden yapılan harcamaları izlemek ve rapor vermek. Ayrıca 4734 sayılı K.İ.K. nun 21 f ve 22 d maddelerindeki limit ile ilgili Kamu İhale Kurumuna süresi içerisinde rapor göndermek ve uygun görüş almak,
o) Hizmetlerin önceliği ve mevcut nakit durumu gibi gerekçelerle ayrıntılı harcama ve finansman programları gözetilerek Belediye Başkanı tarafından ödenek kullanımına ilişkin ilkeler belirlenmesini sağlamak,
p) Mali yıl içerisinde gerekli olduğunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre bütçe de değişikliklere (ödenek aktarmaları, ek ödenek verilmesi) yapılmasını sağlamak,
q) Mali yıl sonunda kesin hesap cetvellerindeki tutarlar ile hesap planında bulunan hesaplardaki tutarların uygunluğunu sağlayarak kullanılmayan ödeneklerin iptalini ve mevzuat gereği devir edilmesi gereken ödeneklerin gelecek yıl bütçesine devir edilmesini sağlamak,
r) Mali yılın bitiminden itibaren Belediye kesin hesabını, yönetim dönemi hesabını ve İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, Nisan ayı içerisinde encümene sunulmasını, Nisan ayı sonuna kadar encümence incelenmesini Mayıs ayı Meclis toplantısında görüşülmek üzere Belediye Başkanına sunulmasını, Meclise sunularak kabül edilen kesin hesabın Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay’a gönderilmesini sağlamak,
s) Stratejik Planlama, Performans Programı ve İç Kontrol Birimi ile birlikte 6 şar aylık dönemlerde performans programına uygun hazırlanan bütçenin, faaliyet programına esas olacak gelir, gider uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek üzere rapor hazırlamak ve gelecek 6 ay’a ilişkin gelir, gider ve yatırım değerlendirme raporu hazırlamak,
t) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Maaş Bordro Tahakkuk Birimi 
MADDE 12-(1) Aşağıdaki yazılı görevleri bu birim yürütür.
a) İşçi, memur ve sözleşmeli personele ödenen ücret /maaş, her ne suretle olursa olsun tahakkuk eden ücret/maaş farkları, doğum, ölüm, evlendirme yardımları her tür yasa ve sözleşmelerle belirlenen sosyal yardım ve haklar ile ikramiyelerin tahakkuklarını yapmak ve bordrolarını düzenlemek,
b) İşçi, memur ve sözleşmeli bordroları ödeme emirlerini, muhasebe usulü yönetmeliğinin öngördüğü şekilde doldurmak, muhasebe ve emanet kayıtlarında doğru hesaplara alınmasını temin etmek,
c) Belediye Başkanı ve Başkan Vekilleri, encümen, meclis, çeşitli komisyonlar (plan, bütçe, imar, hukuk) hakkı huzur ücretlerinin bordrolarını düzenlemek,
d) ç) İcra, haciz, nafaka ve kişi borçlarının her türlü yazışma, dosyalama ve kesintilerinin takibinin yapılarak yasal süresi içerisinde emanetten reddini yapmak,
e) Maaş ve ücretlerden yapılan her türlü özel ve yasal kesintilerin mevzuatı çerçevesinde yapılarak (SGK.,Emekli Kesenekleri, Genel Sağlık Sigortası, kefalet, memur ve işçi sendikaları, Belediye Spor vb.) emanetten reddini gerçekleştirmek,
f) İşçi ve Sözleşmeli personelin ücretlerinden kesilen SSK Primlerinin, SGK Başkanlığın resmi sitesi kanalıyla internet ortamında yasal süresi içerisinde gönderilmesi ve ödenmesini sağlamak,
g) İşçi ve Memur personele ait Toplu İş Sözleşmesinden doğan her türlü hak ve alacaklarının zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak,
h) İşçilerin ay içerisinde eksik olan prim ödeme gün sayılarına ait Bilgi Formu (EK8) düzenlenerek SGK Müdürlüğü’ne yasal süresi içerisinde göndermek,
i) ğ) Memur Maaşlarında kesilen Emekli Kesenekleri ve Genel Sağlık Sigortasına ait primlerin yasal süresi içerisinde SGK Başkanlığın resmi sitesi kanalıyla internet ortamında bildiriminin yapılmasını ve ödenmesini sağlamak. 
j) h) Kefalet aidatları aylık kesintilerinin yılda dört defa üç er aylık dönemler halinde bilgi formu düzenleyerek İçişleri Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı’na göndermek,
k) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Muhasebe ve Giderler Birimi 
MADDE 13-(1) Aşağıda yazılı görevleri bu birim yürütür.
a) Birimlerden gelen ödeme yazıları ekindeki evrakları Merkezi Harcama ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre kontrolünü yaparak teslim almak,
b) Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde yetkililerin imzasını, ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamamlanmasını, maddi hata bulunup bulunmadığını, hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmek, 
c) Belediyemize mal ve özel hizmet sağlayan (firma ya da kişi) Hak sahiplerine ait ödeme evraklarının düzenlenmesini, ödenmesini ve defter kayıtlarına alınmasını sağlamak,
d) Bütçe Emaneti, Yasal Paylara ilişkin emanet, Geçici ve Kesin Teminatlara ilişkin emanet iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Yasal payları kesmek ve yasal süresi içerisinde ödenmesini sağlamak,
f) Günlük yevmiye kayıtlarının takibini ve sürekliliğini sağlamak,
g) Su ve Düğün Salonu depozito iadesi işlemlerinin ilgilisine ödenmesi işlemlerini yürütmek,
h) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
i) Aylık mizan ve bilançoların hazırlanarak ilgili kamu kurumlarına süresi içerisinde teslim etmek,
j) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

A. GÜNLÜK İŞLEMLER
(1) Belediye birimlerinin cari ve sermaye harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlamak. Buna göre, kendilerine harcama yetkisi verilmiş harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgelerinin ‘Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş olup olmadığını incelemek, hatasız olanları ‘Tahakkuk Müzekkereleri’ listesine kaydetmek, hatalı olanları ilgili harcama birimine iade ederek düzeltilmesini sağlamak ve evrakın takibini yapmak,
(2) ‘Tahakkuk Müzekkereleri’ listesinde ödeme sırası gelen evrakın ödemesini yapmak üzere ilgili alacaklıya haber vermek, ödemeyi kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde banka hesabındaki nakit tutarını gözeterek gerçekleştirmek, ödenmeyen tutarı ise daha sonra ödenmek üzere ‘Emanetler’ hesabına almak ve bu hesabın takibini yapmak,
(3) Gün içinde ödemesi yapılan evrakı ‘Tahakkuk Müzekkereleri’ listesinden çıkarmak, ödeme yapılan tutarları günlük banka girişine kaydetmek. Gün sonunda günlük banka, tahakkuk müzekkereleri ve bütçe emanetleri raporlarını çıkararak, Müdürüne ve ilgili Başkan Yardımcısına sunarak, birimde bu raporların muhafazasını sağlamak,
(4) Günlük olarak bankadan gelen hesap ekstresine göre nakit girişi ve çıkışlarını banka defterine işlemek ve ekstredeki bakiyenin ‘Günlük Banka Raporu’ bakiyesi ile mutabıkını sağlamak,
(5) Ödemeler ve para ile ifade edilebilen tüm mali nitelikteki işlemlerin gerçeği yansıtacak şekilde belgelere dayalı olarak düzenli bir şekilde yevmiye kayıtlarının yapılması. Muhasebe kaydı yapılan tüm belgeleri yevmiye sırasına göre muhafaza ederek, mali denetimlere hazır tutmak ve analize imkan verecek şekilde raporlamayı sağlayarak muhasebe hizmetini yerine getirmek,

B. AYLIK İŞLEMLER
(1) Bütçede ‘Personel Giderleri’ kalemi olarak yer alan memur maaş ve işçi ücretlerinin ödemelerini yaparak yasal kesintilerini de zamanında ilgili kurumlara ödemek,
(2) Ay sonunda, banka defterindeki kayıtlara göre mevcut nakit tutarının gelir birimi kayıtlarıyla karşılaştırılması, hata var ise düzeltilmesi,
(3) Ay içinde verilen tüm çeklerin çekilip çekilmediğini ay sonunda kontrol ederek çek mahsubunun gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinin mahsubunun yapılması,
(4) KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar Beyannamenin yasal süresi içerisinde düzenlenmesini ve ödenmesini sağlamak,
(5) Aylık geçici mizanları düzenleyerek hesapların kontrolünü sağlamak,
(6) Aylık dönem halinde mizan, gelir ve gider bütçe veri girişlerinin say2000i programına girilmesini sağlamak,

C. YILLIK İŞLEMLER
(1) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yılsonunda geçici mizanın ardından dönem sonu işlemleri yaparak kesin mizanı düzenlemek ve tüm hesapların kapatılmasıyla muhasebe dönemini kapatarak kesin mizana göre bilânçoyu düzenlemek,
(2) Bilânçodaki hesaplara göre açılış kaydı yaparak yeni mali dönemi başlatmak,
(3) Bütçe Birimi ile birlikte Yönetim dönemi hesabı ile kesin hesabı hazırlayarak Müdüre ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ile belediye üst yönetimine, Belediye Meclisine sunmak ve Sayıştay Başkanlığına yasal süresi içinde göndermek.

Genel Tahakkuk ve Takip Birimi
MADDE 14-(1) Aşağıda yazılı görevleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini bu birim yürütür.

a) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre yetki ve sorumluluk alanlarındaki vergi ve harçları takip etmek, yasal süreler içerisinde tahakkukunu sağlamak, ödenmeyen alacaklar için yasal takibatı yapmak, ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı kanun hükümlerini uygulamak, tahsilini sağlamak,
b) Belediye alacakları ile ilgili kanunların uygulanmasında tereddüde düşüldüğünde ilgili bakanlıktan görüş almak,
c) Gelir Tarifesi’ne göre tahakkukların gelir sınıflandırılması ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapmak,
ç) İlan ve Reklam vergisinin tarh ve tahakkukunu gerçekleştirmek, tahsil ve takibi hususunda ilgili servislerle koordinasyonu sağlamak,
d) Yangın Sigorta Vergisinin tarh ve tahakkukunu gerçekleştirmek, tahsil ve takibi hususunda ilgili servislerle koordinasyonu sağlamak,
e)Para cezalarını tarh ve tahakkukunu gerçekleştirmek, tahsil ve takibi hususunda ilgili servislerle koordinasyonu sağlamak,
f) Hasar ve yıkım bedellerini tahsil ve takibi hususunda ilgili servislerle koordinasyonu sağlamak,
g) Diğer Belediyelere ait vergi ve harçları tarh ve tahakkukunu gerçekleştirmek, tahsil ve takibi hususunda ilgili servislerle koordinasyonu sağlamak,
ğ) Kdz.Ereğli limanına gelen yerli ve yabancı bandıralı gemilere verilen tahakkuk yapılan suyun tahsilat ve takibini yapmak,

(2) Belediyeye ait Dükkanların Kiralama İşlemleri
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verme dosyalarını hazırlamak, kiraya bağlanan Belediye’ye ait dükkanların kira süresinin ve kira artışının takip edilmesi, her ay sonunda yapılan kira tahsilatını gösterir cetveller hazırlanması ve her ay muntazam kiraların tahsil edilmesinin sağlanması. Kirasını ödemeyenler için icra takibi ve tahliyesi yapılmak üzere dosyanın Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmesinin sağlanması. Kira artış işlemleri kiracıya yasal yolla tebliğ edilir.

a) İlgili dosyaları yasa ve mevzuata uygun hazırlamak,
b) Gelen, giden evrakları kaydetmek ve gereğini yapmak,
c) Mali yılı gelirler bütçesini tahminen hazırlamak,
ç) Gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak,
d) Gelir arttırıcı önlemler almak, danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak


Gelirler, Tahsilat ve Takip Birimi
MADDE 15-(1) Aşağıda yazılı görevleri bu birim yürütür.

a)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre yetki ve sorumluluk alanlarındaki vergi ve harçları takip etmek, yasal süreler içerisinde tahsilini sağlamak, ödenmeyen alacaklar için yasal takibatı yapmak, ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı kanun hükümlerini uygulamak, tahsilini sağlamak 
b)Gelirlerinin yasalarla belirlenen süreler içerisinde tahsil ve takibini sağlamak.
c)Belediye alacakları ile ilgili kanunların uygulanmasında tereddüde düşüldüğünde ilgili bakanlıktan görüş almak.
ç)Belediyemiz tahsilat yapma görev ve yetkisine sahip birimlerin günlük tahsilatlarını takip etmek, sınıflandırmak, raporlamak ve kayıtlarını tutmak.
d)Belediyemize bağlı tahsilat yetkisine sahip birimler ve Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Şefliğinin, banka aracılığı ile gerçekleştirilen tahsilatın sınıflandırılması, izlenmesi, banka hesap ekstreleri ile mutabakatının sağlanması ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğine uygun olarak işlem yapmak, 
e)İlan ve Reklam vergisinin tahsil ve takibini gerçekleştirmek, 
f)Yangın Sigorta Vergisinin tahsil ve takibini gerçekleştirmek, 
g)Çevre Temizlik Vergisi tahsil ve takibini sağlamak,
ğ)Emlak Vergisi tahsilini yapmak, 
h)Para cezalarını tahsil ve takip etmek,
ı)Hasar ve yıkım bedellerini tahsil ve takip etmek, 
i)Belediyemize bağlı tahsilat yapma görev ve yetkisine sahip tahsildarların günlük tahsilatlarını takip etmek, sınıflandırmak, raporlamak ve kayıtlarını tutmak. 
j)Banka aracılığı ile gerçekleştirilen tahsilatın sınıflandırılması, izlenmesi, banka hesap ekstreleri ile mutabakatının sağlanması ve ilgili evrakların muhasebe kaydı yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilmesini sağlamak, 
k)Yasalarla belirlenen süreler içerisinde ödenmeyen gelirlere ait işlemlerin yasal takibini gerçekleştirmek; 
l)Gelen, giden evrakları kaydetmek ve gereğini yapmak, 
m)Mali yılı gelirler bütçesini tahminen hazırlamak, 
n)Gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak, 
o)Gelir arttırıcı önlemler almak, danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek, 
ö)Tahakkuk ettirilen vergilerde, vergi ve ceza ihbarnamesini hazırlamak ve mükellefe bildirmek,
p)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Emlak Tahakkuk ve Takip Birimi 
MADDE 16-(1) Aşağıda yazılı görevleri bu birim yürütür.

a) Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Bina, Arsa ve Arazilerin takdir işlemlerini dört yılda bir 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre yürütmek,
b) Emlak Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesini sağlamak üzere mükellefleri bilgilendirmek, duyurular yapmak.
c) Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin takdir işlemlerini 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
d) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,
e) Emlak ve ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek,
f) Emlak ve ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturmak ve mükellefiyet sonlandırmak,
g) Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
h) Kaymakamlıklar tarafından gönderilen 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Sıra

No

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              

(EN GEÇ )

1 GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

1- Emlak Vergisi: Tapu Fotokopisi, Yeni Binalarda İskan Belgesi,

2- ÇTV : Kira Kontratı, ÇTV Beyan Formu

3- Veraset İntikal: Veraset İlamının Fotokopisi, Varislerden Bir Kişinin Kimlik Fotokopisi

3  Dakika
2 GİDERLERİN ÖDENMESİ

1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince idarece düzenlenmesi gereken belgeler,

2- Mahalli İdarelere Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,

3- Vekaletname,

4- 2.000-TL ve üzeri ödemelerde Vergi Borcu olmadığına dair resmi makamdan alınmış yazı         yada ilgili makamın resmi internet sitesinden alınan yazı

5- Hakediş ödemelerinde SGK ve Vergi Borcunun olmadığına dair yazı

6- Banka Hesap Numarası

12 Dakika

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri :  Mali Hizmetler Müdürlüğü İlk Müracaat Yeri : Başkan Yardımcılığı
İsim :  Sevgi BİLLOR İsim : Selma AÇIKGÖZ
Unvan :  Mali Hizmetler Müdür V.     Unvan  : Belediye Başkan Yardımcısı
Adres :  Murtaza Mah. Yukarı Beyçayırı Sok.  No:39 67320 Kdz.Ereğli Adres : Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39
Tel  :  0 372 333 1189 Tel    : 0372 333 1 161
Faks  :  0 372 322 05 46 Faks :  
E-Posta  :  sevgibillor@kdzeregli.bel.tr    e-posta : selmaacikgoz@kdzeregli.bel.tr