Hukuk İşleri Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
Alptekin DURSUN

Alptekin DURSUN

Hukuk İşleri Müdürü

alptekindursun@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi
18 Mayıs 1968 tarihinde Kdz.Ereğli’de doğdu. Kdz.Ereğli Lisesi mezunudur. 1988 yılında, 2 yıllık Hacettepe Meslek Yüksek Okulu’nu bitirdi. 3 yıl özel sektörde puantör olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında Zonguldak iline bağlı Alaplı Belediyesi’nde Muhasebe elemanı olarak görev yaptı. 1994 yılı Ocak ayında Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak Servis’inde memur olarak işe başladı. Ara verdiği eğitimine devam etmek için dikey geçiş hakkını kullanarak 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Kdz.Ereğli Belediyesi’nde; 1999 yılında Gelir Müdürü, 2007 yılında Ruhsat Müdürü ve 2008 yılında Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Belediye Bünyesinde Uzman ve 2014-2019 yılları arasında Zabıta Müdürü olarak görev yapmıştır.2019 Yılından bu yana Hukuk işleri Müdürlüğü yapmaktadır.  Evli olup, 1 kız ve 1 erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.
 
 

1.Her türlü dava ve icra takiplerinin Belediyemiz lehine sonuçlandırılmasının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.
 
2.Belediyemize karşı vuku bulan her türlü hukuka aykırı eylemler, olaylar sonucu ilgililer aleyhine zamanında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak haklarında kamu davası açılmasını sağlamak ve aleyhimize açılan tüm davaları kanun ve gelişmeleri zamanında takip ederek lehimize sonuçlandırmak, caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmasını sağlamak,  hukuki konularda Belediyemiz birimlerine sözlü ve yazılı görüş vermek.
 
3.Müdürlüğümüz, Belediyemizin her türlü idari iş, işlem ve eylemlerinden doğan hasımlıklar ile ilgili davacıların açtığı adli ve idari yargıdaki davalarda birimlerden aldığı bilgi, belge, görüş doğrultusunda sav ve savunmaları yerine getirmekte, belediye tüzel kişiliğine karşı işlenmiş suçların yargılamasının yapıldığı davalarda katılan olarak yer almaktadır.

T.C.

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM   : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kdz. Ereğli Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Kdz. Ereğli Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün kuruluşu ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 -   (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. Belediye: Kdz. Ereğli Belediyesini
 2. Başkan: Belediye Başkanını
 3. Müdürlük: Hukuk İşleri Müdürlüğünü
 4. Müdür: Hukuk İşleri Müdürünü
 5. Avukat: Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli avukatları
 6. İşçi: Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli işçileri
 7. Personel: Hukuk İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

Teşkilat Yapısı

MADDE 4 –

(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

(2) Hukuk İşleri Müdürlüğü avukatlar ve kalemden oluşmaktadır.

(3) Hukuk İşleri Müdürlüğünün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir;

a)Müdür,

b) Avukat,

c) İşçi

d)Memur

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görev

MADDE 5 -

(1) Hukuk İşleri Müdürlüğünün görevleri;

Kdz. Ereğli Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki yasalara ve mevzuata göre Belediye Başkanınca verilen vekâletnamedeki sınırlar içinde aşağıda açıklandığı şekilde çözümler getirmekle görevlidir.

a)Kdz. Ereğli Belediyesi adına adli, idari ve tüm kazai mercilerde dava ikame etmek, ikame edilmiş davaları takip etmek, yürütmek ve neticelendirmek, icra takibinde bulunmak, takipleri neticelendirmek,

b) Adli, idari ve tüm yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterlerden Kdz. Ereğli Belediyesine yapılacak tebligatları, Kdz. Ereğli Belediyesi adına tebellüğ ederek, ilgili Mercilere iletmek, ilgili Mercilerin verecekleri bilgi ve belgeler doğrultusunda hukuki gereklerini yerine getirmek,

c) Belediye Başkanı havalesi ile Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilen dilekçeler ve noter ihbar ve ihtarnameleri hakkında Belediye Başkanı talimatı doğrultusunda gereğini yapmak,

d) Kdz. Ereğli Belediyesi icraatının hukuka uygunluğunu temin için; Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının uygun gördüğü, diğer Müdürlüklerce sorulan hukuki hususlar, çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuki konular hakkında istişari mahiyette yazılı olarak hukuki mütalaada bulunmak,

e) Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, tahakkukları, ödeme emri belgelerini düzenlemek, ayniyat işlemlerini ve harcamalarda ilgili avans, kredi, sarf işlemlerini yürütmek,

f) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.            

Müdürlük Kadrosunun Gerektirdiği Genel Nitelikler

MADDE 6 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği genel niteliklerdir.

Müdürlük Kadrosunun Gerektirdiği Özel Nitelikler

MADDE 7 –

(1) Müdürlük Kadrosunun gerektirdiği Özel Nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü nitelikleri taşımak

b) Yöneticilik yetenek ve sorumluluğuna sahip ekip çalışmasına uyumlu insan ilişkilerinde başarılı yapıda olmak.  

 

Yetki

MADDE 8 –

(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Belediye Başkanınca verilen genel veya özel vekâletname uyarınca ve yasa, tüzük ve yönetmelikler ile bu yönetmelikte yer alan yetkileri kullanarak görev yapar. Görev mahalli Kdz. Ereğli Belediyesi’dir.

Sorumluluk

MADDE 9 –

(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, yasal mevzuat çerçevesinde, verilen görev içerisinde, Kdz. Ereğli Belediyesinin hukuki mesele ve ihtilafları ile ilgili işleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yaptırmak ve yürütmekle sorumludur.

Teşkilat

MADDE 10 –

(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü; madde 4’te belirtilen şekilde ve personelden kuruludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 –

(1) Hukuk İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir;

a) Müdürlüğü, Başkanlığa karşı temsil eder.

b) Müdürlük yönetiminde tam yetkili kişi olup, Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

c) Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.

d) Müdürlük harcama yetkilisi, tahakkuk amiri, personelin sicil ve birinci tezkiye amiridir.

e) Diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 -  

(1) Avukatların görev, yetki sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukatlar 657 sayılı Kanun kapsamında memur ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi kapsamında kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak atanır.

b) Belediye Başkanını vekil sıfatı ile temsil ettiklerinden, protokolde müdür düzeyindedirler.

c) Müdür tarafından kendilerine havale edilen, yargı organlarında açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takiplerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, Belediye hak ve alacaklarının iddia, savunma ve yürütülmesini sağlar, duruşma ve keşiflerde hazır bulunurlar.

d) Müdür tarafından kendilerine havale edilen konularda yazılı hukuksal görüş bildirirler.

e) Müdür tarafından görevlendirilme halinde Belediye içi kurullara Müdürlük adına katılırlar.

f) Müdür tarafından verilen işleri yasaların gerektirdiği şekilde, dikkat ve özenle ve süresinde yerine getirirler.

Kalem Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 –

(1) Kalemdeki personelinin görev, yetki ve sorumluluğu; aşağıda belirtilmiştir;

a) Personel Müdürlük adına tüm resmi tebliğleri alır, Müdürlüğün tüm büro, bordro ve tahakkuk işlerinin düzenli biçimde yürütülmesini sağlar. Hukuk İşleri Müdürü ile avukatlar tarafından kendisine tevdi edilen vazifeleri icra eder. Dosya ve belgelerin icabını yerine getirir.

b) Gelen, giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet, elektronik ortamdaki programlara kaydını ve dosyalama işlerini yürütür. Demirbaşta kayıtlı eşyaları korur, yılbaşı sayımını yapar. Hukuk İşleri Müdürlüğünde görülecek işlerin sıkı suretle süreye bağlı bulunduğunu göz önüne alarak gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla irtibatını tesis eder.

c) Müdürlükçe belirlenen yasa, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur. Müdürlük kalemindeki; dava, kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, kayıt defterleri ile ilerde Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlar.

d) Müdürün ve Avukatların dosya ve işleri ile ilgili Yargı Mercileri ve Resmi Dairelerde yapılmasını istedikleri tüm işleri takip eder, sonuçlandırılmasını sağlar.

e) Hukuk İşleri Müdürlüğünün işlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile Müdürlüğe tahsis edilen ödenekten, gereği kadarını Mali Hizmetler Müdürlüğünden alır, yapılan işler sonucu makbuzlara dayanarak hesaplarını kapatır.

f) Kalem personeli Müdür ve Avukatlar tarafından kendilerine verilen Yargı Mercileri, İcra Daireleri, Noterler ve Resmi Dairelerde yapılması gereken işleri süresi içinde yerine getirirler. Bu işlerdeki parasal işlerin makbuzlarını alır ve avans aldığı kişiye vererek hesabı kapatırlar. Gerektiğinde ve ivedi işleri olmadığı zamanlarda kendine has görev verilen personel, diğer kalem işlerine yardım eder.

g) Alacakları sözlü veya yazılı iş emirlerini gün geçmeksizin yerine getirirler. Verilen iş ve takip fişinde belirtilen sürenin geçirilmesinden doğacak her türlü sorumluluk kendilerine aittir. Hukuksal işlemlerin takibinde avukatlara bağlıdırlar ve iş talimatlarını avukatlardan alırlar. İlgililer zimmetindeki bilumum belgeler ve dosyalardan şahsen sorumludurlar.

Görevin Planlanması

MADDE 14 –

 1. Müdürlük çalışması Müdür tarafından düzenlenen plân içerisinde yürütülür.

 

 

 

Görevin Yürütülmesi

MADDE 15 –

(1) Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

Dava ve İcra Takipleri İle Diğer Yazışmalar İle İlgili Esaslar:

MADDE 16 -

(1) Dava açılması ve icra takibi yapılması.

a) Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bir dava açılması veya icra takibinin yapılabilmesi için,

1- Konu hangi Müdürlüğün görev alanına giriyor ise ilgili Müdürlük tarafından ilgili Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanınca imzalanmış şekilde yazı Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

2- İlgili Müdürlüğün yazısında gerekçe belirtilmek suretiyle yapılacak hukuki işlerin açık seçik belirtilmesi zorunludur.

3- İlgili Müdürlüğün yazısına dava veya icra konusu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler eklemek zorunludur.

4- İlgili Müdürlük, dava açılması veya icra takibi yapılması yazısını zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak makul bir sürede (zamanaşımı veya hak düşürücü sürenin dolmasından en az 15 gün önce) Hukuk İşleri Müdürlüğüne göndermek zorundadır.

5- Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden kaynaklanan sorumluluk bunu gönderen/göndermeyen müdürlüğe aittir.

b) Ancak Belediye menfaatlerinin temini bakımından Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli görülen hallerde bilgi verilmek suretiyle dava konusunun genişletilmesi, türünün değiştirilmesi ya da dava açılmaması konusunda talep eden birim yazılı olarak uyarılır.

c) İlgili Müdürlükten dava açılmasına ilişkin gelen yazı üzerine,

1- Müdür tarafından derhal bir avukat görevlendirilir.

2- Görevlendirilen avukat bilgi ve belgeleri mesleki bilgi ve birikimi çerçevesinde konuyu değerlendirip, gerekirse diğer meslektaşları ile istişare ederek başvurulacak yasal yolu en kısa sürede tespit edip süreç başlatır.

3- Dava açılması veya icra takibi yapılmasına ilişkin Hukuk İşleri Müdürlüğünce, Hukuk İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile, Belediye Başkanından yazılı emri/onayı alınarak akabinde dava açılmasına, icra takibi yapılmasına ilişkin yasal işlemler başlatılır.

(2) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen evrak, bu işle görevlendirilen personel tarafından tesellüm ve tebellüğ edilir. Personel, yazının ilişiklerinin tamam olup olmadığını kontrol eder, evrakın evveliyatı var ise kayıt işlemini yapar sonra Hukuk İşleri Müdürüne tevdi eder.

(3) Hukuk İşleri Müdürünün havalesinden sonra, Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden evrak, ilgili Avukata tevdi edilir.

(4) Hukuk İşleri Müdürü, evrakı inceledikten sonra, ya bizzat kendisi cevap hazırlar ya da gerekli göreceği talimatı evrak üzerine işaret ettikten sonra tensip edeceği Avukata havale ile personele iade eder. Personel, evrakı ilgili avukata verir.

(5) Hukuk İşleri Müdürü bir davada birden fazla Avukatı görevlendirmeye yahut bir dosyayı takip eden Avukattan alarak diğerine vermeye yetkilidir.

(6) Hukuk İşleri Müdürlüğünün evrakı, Hukuk İşleri Müdürünün tensip edeceği dosyalama sistemine göre tanzim ve tasnif edilir.

(7) Dava ve icra takipleri, ait oldukları defterlere veya bilgisayara sıra numarası ile ve mercisinden verilen numara verilmek suretiyle kayıt olunur, dosya numaraları yıl itibariyle gösterilir.

(8) Borç Ödemeden Aciz Vesikasına bağlanan İcra takiplerinde, borçluların mal iktisap edip etmedikleri zaman zaman araştırılmak ve icabında İcra İflas Kanununun ilgili maddesi mucibince muamele yapılmak üzere, Borç Ödemeden Aciz Vesikası aslı takibin yapılmasını istemiş olan Müdürlüğe tevdi olunur. Bu vesikaların birer örneği de Hukuk İşleri Müdürlüğünün ilgili dava veya icra dosyasına konularak saklanır.

Hukuk İşleri Müdürlüğünün İşleyişine İlişkin Diğer Esaslar

MADDE 17 -

(1) Hukuk İşleri Müdürlüğünce tanzim olunan evraklar, Müdürlük Kalem personelince ilişiklerinin tamam olup olmadığı kontrol edildikten sonra, sevk işlemine tabi tutulur.

(2) Hiçbir görevli, Hukuk İşleri Müdürünün bilgisi dışında gerek davalarla ve gerekse mütalaa talepleriyle ilgili olarak bir başkasına bilgi ve belge veremez.

(3) Avukatlar kendilerine verilen işleri ara vermeden konularıyla ilgili yasalarda belirtilen süreler içerisinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Müdürlük Makamına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

(4) Avukatlara verilen işlerin devredilmemesi asıldır. Devir zorunluluğu doğarsa Avukatlar ellerindeki işleri Hukuk İşleri Müdürünün yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir avukata devredebilirler.

(5) Devredilecek işler için devir yapacak olan Avukat “devir notu” hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar yapıldığı hakkında düşüncelerini yazar. Bundan başka, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait dosya ve belgelerle birlikte, işi devir alan Avukata imza karşılığı verir.

(6) Avukatlar bu yönergenin 14. Maddesi kapsamında her türlü iş ve işlemler için işçi ve diğer kalem memurlarını görevlendirirler.

 

Müdürlük Birimleri Arası İşbirliği

MADDE 18 -

(1) Müdürlük birimleri arasındaki işbirliği Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm yazılar kalemde toplanır, konularına göre dosyalanır, Müdüre iletilir. Müdür gerekli havale-dağıtımı yaptıktan sonra kalemdeki defterlere işlenip, zimmet defterine yazılarak ilgiliye verilir. İlgililer zimmetindeki bilumum belgeler ve dosyalardan şahsen sorumludurlar.

(3) Tüm görevlilerin, her hangi bir şekilde görevden ayrılabilmeleri için zimmetlerinde bulunan dosya, belge ve her türlü yazıları son durumunu belirten çizelge halinde Müdür’ün görevlendireceği kişiye devir ederler. Ölüm halinde çizelge ve devir Müdür tarafından yapılır veya yaptırılır.

Diğer Kuruluş ve Müdürlüklerle Koordinasyon

MADDE 19 –

(1) Müdürlüğün Valilik-Kaymakamlık, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapacağı her türlü yazışma Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. Özel ve tüzel kişilerle yazışmalar Müdür tarafından tek başına yapılabilir.

Yazışmalar

MADDE 20 –

(1) Dava ve mütalaa talepleri dışında Hukuk İşleri Müdürlüğü ile yapılacak yazışmalar doğrudan yapılır.

Bilgi ve Belgeler

MADDE 21 –

(1) Belediyenin diğer Müdürlük ve tüm birimleri, Hukuk İşleri Müdürlüğünce görevlerinin yürütülmesi için istenen bilgi, belge ve delilleri süresinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Aksi halde tüm yasal sorumluluk bunları göndermeyenlere aittir.

Hukuki Mütalaa

MADDE 22 -

(1) Belediye Başkanınca bizzat veya Belediyenin diğer Müdürlüklerinin kendi konularındaki bilgi, deneyimleri ile çözümü mümkün olmayıp hukuksal bilgi ve görüş gerektiren önemli sorunlarla karşılaşması ve tereddüde düşmeleri halinde aşağıda belirtilen koşullarla Hukuki Mütalaa istenebilir.

a) Hukuki mütalaa isteyen Müdürlüğün var ise bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısının yazılı onay ve göndermesi ile hukuki görüş oluşturularak, var ise Hukuk İşlerinin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı imzası ile Başkanlık Makamına veya ilgili Müdürlüğe gönderilir.

b) Mütalaa taleplerinde hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki problem açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir; meseleye ilişkin bütün evrak mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen Müdürlük kendi görüşünü de açıklar.  

(2) Bir kamu görevlisinin görevi gereği bilmesi gerekli olan veya mevzuatın açık olduğu bir hususta mütalaa talebinde bulunulamaz. Ancak mevzuatta sarih olmayan hususlarda veya mevzuatta farklı hükümlerin bulunması nedeniyle müşahhas olaya hangi hükmün tatbik edileceği hususunda tereddüt hasıl olması halinde; mütalaa talebinde bulunabilir.

(3) Hukuk İşleri Müdürü (Avukat ise), mütalaayı bizzat kendisi yazabileceği gibi, kendi nezaretinde meseleyi tetkik edip mütalaayı hazırlamak üzere bir veya birkaç Avukatı görevlendirebilir.

(4) Bu hukuki görüşler bağlayıcı nitelikte değildir. İlgililer, belirtilen hukuki görüşleri değerlendirerek işin gereğini yaparlar. Mütalaa talebinde bulunan ilgili birime benzer konularda daha önceden mütalaa verilmiş olması halinde aynı konuda mütalaa verilemez. Daha önce mütalaa verildiği bildirilir.

Davadan Vazgeçme – Davanın Kabulü

MADDE 23 –

(1) Bir dava veya icra takibine ilişkin olarak kanunlarda öngörülen bütün kanun yollarının tüketilmesi esastır.

(2) Yargı organlarının Belediye aleyhine olan kararları hakkında temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi için Belediye Başkanının yazılı onayı zorunludur.

Davada Sulh

MADDE 24 –

(1) Belediye aleyhine açılmış davaların kabulü ve vekâletnamede bulunmayan hususlardaki yetkiler Belediye Başkanının vereceği özel yetki ile veya özel vekâletname ile kullanılabilir.

(2) Yargı Mercilerine intikal etmiş olsun veya olmasın bir hukuki ihtilafın sulh yoluyla çözümlenmesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Keza bir dava veya icra takibinden feragat edilmesi, açılmış bir dava veya icra takibinin kabulü, yine 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 25 –

(1) Maddi ve hukuksal nedenlerle dava açılmasında, açılmış bulunan davanın yürütülmesinde veya icra takibi yapılmasında yarar görülmeyen durumlarda ilgili Müdürlüğün yazılı görüşü alınarak Avukat’ın uygunluk önerisi, Hukuk İşleri Müdürünün imzası, var ise Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı’nın uygun görüşü ile Belediye Başkanının yazılı emrine/ onayına göre işlem yapılır.                                                    

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Evraklara Yapılacak İşlem Ve Arşivleme

Gelen Evrak

MADDE 26 -

(1) Müdürlüğe gelen ve 12 inci maddenin c) bendi gereğince verilen işleri; Avukatlar; incelemek, ilgili Müdürlükten bilgi ve belge isteyerek yerine getirmek, davaları açmak, savunmaları yapmak, davaların önemli aşamalarını ilgili birime bildirmek zorundadırlar.

(2) Müdürlüğe bilgi mahiyetinde gelen icra ve dava dosyaları ile ilgili olmayan, Müdür veya görevlendirdiği Avukat ile diğer personel tarafından gereği yerine getirilen evraklar ilişiği ile birlikte saklamaya kaldırılarak gelen evrak klasöründe muhafaza edilir.

Süre

MADDE 27 -

(1) Evrak havale edilen personel, gerekli işlemleri süresinde yerine getirir.

Giden Evrak

MADDE 28 –

(1) Müdürlükçe cevaplandırılan yazıların defterdeki kaydı kapatılmak, dava konusu işlerde ise zimmet defterine işlenmek sureti ile ilgili Müdürlük Kalemine zimmetle teslim edilir. Müdürlükçe gönderilen yazıların birer örneği giden evrak klasörüne konulur.

Arşivleme

MADDE 29 –

(1) Müdürlükten çıkan hukuksal görüşler ile dosyalı yazışmaların örnekleri ayrı ayrı klasörlerde saklanır. Sonuçlanan ve Belediye açısından yapılması gereken işlemi kalmayan dava dosyaları Müdürün onayı ile terkin edilerek saklamaya-arşive kaldırılır. Yazışmaların ve dosyaların saklanmasından ve arşivinden kalemdeki görevli personel sorumludur.

Denetim

MADDE 30 –

(1) Hukuk İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman denetlemek yetkisine sahiptir. Gerekli gördüğünde duruşma ve dosyalar hakkında bilgi ve rapor verilmesini Avukatlar, işçiler ve tüm personelden isteyebilir. Avukatlar ve personelin Mahkeme ve İcra Dairelerindeki çalışmalarını takip edebilir ve denetleyebilir.

 

 

 

 

Gölge Dosya Tanzimi

MADDE 31 -

(1) Müdürlüğün tüm personeli hakkında göreve başlama onayından itibaren izin, rapor, derece ve kademe ilerlemeleri ile ödüllendirilme ve cezalandırılmalarına ilişkin belgeleri kapsayan birer gölge dosya düzenlenir.

Disiplin Cezaları

MADDE 32 –

(1) Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar ile Müdürlüğün tüm personeli hakkında disiplin cezaları, mer’i kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kurallar muvacehesinde yürütülür.

Disiplin Cezalarının Uygulanacağı Fiil ve Haller

MADDE 33 –

(1) Disiplin cezalarının uygulanacağı fiil ve haller; mer’i kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenmiş cezayı gerektiren fiil ve hallerdir.

Vekâlet Ücreti ve Dağıtımı

MADDE 34 -

(1) Vekâlet ücreti hakkında, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 82. maddesi hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 82. maddesine göre; Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara (49 uncu maddeye göre çalıştırılanlar dâhil) 02.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 659 sayılı Genel bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde kararname ile aynı tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri uygulanır.  

(2) Vekâlet Ücreti; Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde fiilen avukatlık mesleğini icra eden kadrolu Avukatlara ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre ve fiilen çalıştırılan Avukatlara (ve yasalar cevaz verdiği takdir ve nispette Müdürlük diğer personeline) ödenir. Avukatların takip ettikleri dava ve icra takiplerinde, adli ve idari yargı merciilerince idare veya avukat lehine takdir olunan vekâlet ücretleri, nakden veya hesaben veya mahsuben tahsilini müteakip ödenmesi gereken Avukatlık ücretleri, Hukuk İşleri Müdürü (Avukat ise ve avukatlık ruhsatı var ise) ve Avukatlar arasında, Ödeme Emri Belgesine bağlı, Avukatlık Ücret Dağıtım Cetveli ve Avukatlık Ücreti Listesi tanzimi suretiyle eşit olarak dağıtılır.  

(3) Hukuk İşleri Müdürlüğünde yeni göreve atanacak olan Avukatlar (ile yasanın cevaz verdiği hallerde diğer kamu görevlileri) göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay geçmedikçe vekâlet ücretinden pay alamazlar.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 35 -

(1) Bu Yönetmelik, Kdz. Ereğli Belediye Meclisince kabulünden sonra 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi hükümlerine göre yürürlüğe girer, önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme Madde 36 -

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz. Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

 

 

                

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

M.Tayyar MENDEŞ Komisyon Başkanı   Gönül ÇELİK                Komisyon Başkan V.
 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ

1

Açılan davalar ile ilgili başvuru halinde karşı tarafın bilgilendirilmesi

 

5-20 dk.

2

Kira ya da su alacaklarının tahsili için açılan icralar ile ilgili karşı tarafın başvurusu halinde bilgi verilmesi

 

5-20 dk.

3

Açılan davalar ile ilgili belge verilmesi

 1. Dava dilekçesi örneği
 2. Karar fotokopisi
 3. Temyiz dilekçesi örneği
 4. Yargıtay ve Danıştay karar fotokopisi

5-15 dk.

 

Başvuru esnasından yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksik belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine yâda ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ad- Soyad

:

Alptekin DURSUN

Unvanı

:

Hukuk İşleri Müdürü

Adres

:

Kdz.Ereğli Beld. Bşk.

Tel

:

0 372 333 1 333

Faks

:

0 372 312 21 72

E-Posta

:

alptekindursun@kdzeregli.bel.tr