Mezarlıklar Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Mezarlıklar Müdürlüğü
Tayfun ÖZCAN

Tayfun ÖZCAN

Mezarlıklar Müdür V.

tayfunozcan@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

..... HAZIRLANIYOR ....

CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR ?
 
1-Ölüm olayı normal nedenlerle evde meydana gelmiş ise yapılacak işlemler:
Toplum Sağlığı Merkezinden Gündüzleri (08:00-17:00 Saatleri Arasında) 0372 222 09 44 Numaralı Telefondan; Geceleri ise (17:00-08:30 Saatleri Arasında) 0372 222 01 88 Numaralı Telefondan başvurularak ÖLÜM BELGESİ alınır.
 
2-Ölüm olayı normal nedenle hastanede meydana gelmiş ise yapılacak işlemler:
Hastanenin düzenleyeceği ÖLÜM BELGESİ alınır. 
 
3-Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adli Tıpa sevk edilen cenazeler için yapılacak işlemler:
Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği ÖLÜM BELGESİ alınır.
 
4-Yurtdışından gelen cenazeler için yapılacak işlemler:
Hava limanı doktorunun düzenleyeceği ÖLÜM BELGESİ alınır.
 
ÖNEMLİ NOT: İl dışına yada iller arası yapılacak cenaze nakil işlemleri için ölüm raporunun alındığı ilgili sağlık kuruluşlarından YOL İZİN BELGESİ ve CENAZELER İÇİN GEÇİŞ BELGESİ ni mutlaka alınız.
 
 
DEFİN İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR ?
 
İlgili sağlık kuruluşlarından yukarıda belirttiğimiz evraklar tamamlandıktan sonra Kdz.Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğümüze bağlı Cenaze Hizmetleri Birimi ALO: 188 (0372 333 11 88)      (0372 333 14 32) numaralı telefonlar aranır.Veya ilçemiz Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak No:5 adresindeki ( Safa Camii Altı) Cenaze Hizmetleri Birimimize cenaze yakını tarafından bizzat müracaat edilir. Cenaze; evinden veya sağlık kuruluşundan Müdürlüğümüze ait Cenaze Nakil Araçları ile alınarak Cenaze Hizmetleri Birimimize getirilir.
 
Buradaki bayan veya erkek gassallarımız tarafından İslami vecibelere uygun şekilde yıkanır,kefenlenir ve defin işlemlerine hazır hale getirilir.Cenaze yakını burada cenazenin hangi mezarlık alanına defnedileceğini görevlilerimize bildirir. Akabinde mezar kazımı işlemleri müdürlüğümüz personelince yapılarak defin mezarı hazırlanmış olur.Cenaze;  cenaze yakınının isteği doğrultusunda cenaze namazına kadar morgumuzda bekletilebilir. Cenaze yakını cenaze namazının kılınacağı camiiyi kendisi belirler.Cenaze namazından önce, nakil araçlarımızla cenaze yakınının seçmiş olduğu camiye cenaze getirilir. Cenaze namazından sonra cenaze tekrar aracımıza alınarak mezarlık alanına getirilir ve defin işlemi gerçekleştirilmiş olur.
 
CENAZE İLE İLGİLİ YAPILAN TÜM İŞLEM VE HİZMETLERİMİZ ÜCRETSİZDİR !
 
Hizmetlerimizin ifasında görev alan personelimizin ( Mezar Kazıcılar, Cenaze Yıkayıcılar,Şoförler,Güvenlik Personeli vb.) maaşları belediyemizce ödenmektedir. Cenaze işlem ve hizmetleri sırasında veya sonrasında cenaze yakınlarının gelenek ve örfümüze yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş veya helallik adı altında personelimize ücret teklif etmemeleri önemle rica olunur.
 
NOT: Kdz.Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğümüze ait cenaze nakil araçları ile il dışına yapılacak olan cenaze nakilleri belediyemiz gelir tarifesine göre ÜCRETLİDİR. (Kat edilen kilometre x 6 TL’dir. Tek Yön + Otoyol Ücretleri) 

T.C.

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve mezarlıklarımızın halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur getiren mekanlar haline getirilmesi, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek şekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamaktır.

                 (2) Bu Yönetmelik sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti, mezarlık ile mezarların tesis ve inşası, mezarlıkların temizlenmesi, cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi, tabuta konulması, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı, ölü küllerinin nakli ve muhafazası ile İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan vefat edenlerin ailelerine yönelik Belediyemiz adına taziye ziyaretinde bulunulması ve Sosyal Belediyecilik anlayışını ön plana çıkararak, vatandaşımızın arasında hiçbir ayrım yapmadan, adalet ve eşitlik ilkesine uygun hizmetlerimize devam edilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 2-(1) Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin 07/03/2013 tarih ve 2013/7-63 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan Mezarlıklar Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanun, 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlık yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmeliği ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye                                : Kdz. Ereğli Belediyesi'ni,

Başkan                                  : Kdz. Ereğli Belediye Başkanı'nı,

Meclis                                    : Kdz. Ereğli Belediyesi Meclisi'ni,

Encümen                              : Kdz. Ereğli Belediyesi Encümeni'ni,

Müdür                                   : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürü'nü,

Müdürlük                             : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü,

Uzman                                   :Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde kadrolu veya ilgili makamca uzman olarak görevlendirilen personeli,

Şef                                         : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde kadrolu veya ilgili makamca şef olarak görevlendirilen personeli,

Personel                                : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,

Ölüm Belgesi                        : Tabip veya ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösterir belgeyi,

Taşçı                                     : Mezarlıklarda faaliyet gösteren özel mermer ustasını,

İnşaat İzin Belgesi                : Mezar Yeri sahibi olanların mezarlarını onarmak, inşa etmek için hak sahiplerinin Müdürlükten almak zorunda oldukları ve 1 yıl süre ile geçerli inşaat yapma belgesini,

Hak Sahi                  : Müdürlükten kendisine Mezar Yeri tahsis edilmiş olan kişiyi,

Tarife                        : Kdz. Ereğli Belediyesi Meclisi'nce her yıl belirlenen harç, resim ve ücret miktarı ile indirim, muafiyet ve mezarlık sınıflandırmasını,

Dolu Mezar             : Cenaze defni yapılmış olan mezar yerini,

Defin                          : Cenazelerin dini ve fenni şartlara uygun olarak gömülmesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

Teşkilat

MADDE 4-(1) Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde;

1-Müdür

2-Uzman

3-Şef

4-Memur

5-İmam

6-Şoför

7-Hizmetli

8-Mezar Kazıcı

9-Kadın ve Erkek Yıkayıcılar

10-Bekçi(Güvenlik)

11- Veri girişi Destek Yardımcı Elemanı

12-Diğer Personel görev yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 5-(1) Kdz. Ereğli Belediyesi bünyesinde yer alan Mezarlıklar Müdürlüğü, Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında, yasalar çerçevesinde bu konuda Belediye’ye verilmiş görevleri yerine getirir. Teşkilat personeliyle, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen cenazelere ait Ölüm Belgesi ile başvuran vatandaşlara, her yıl Belediye Meclisince tespit edilen tarifeye göre defin (teçhiz, tekfin, nakil ve gömü) işlemleri ile Belediyemiz sınırları içersinde bulunan mabetler ile Belediye hizmet alanındaki kurumumuza ait mescitlerin temizlenmesi hizmetlerini yapar.

 

Müdürün görevleri

MADDE 6-(1)Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,

 1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
 2. Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
 3. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
 4. Personel arasında görev dağılımı yapar,
 5. Müdürlükte çalışan personelin birinci performans amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
 6. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
 7. Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
 8. Mezarlıklar Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,
 9. Belediye hudutları içerisindeki cenazelerin defnedilmesi için gerekli tedbirleri alır ve takip eder, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin eder, mahallinde hizmet verebilmek için Gasilhane ve soğuk hava dolapları yaptırır, bu hususlarda stratejiler ve projeler üreterek Belediye Başkanlığına teklifte bulunur,
 10. Mezarlıkların temizlik, bakım ve onarımlarını yaptırır. Bakım ve Temizlik düzeni için kurallar koyar, her türlü yasal tedbirleri alır ve aldırtır,
 11. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca, Mezarlıkta cenazelerin gömülmesi, gerektiğinde kemik bakiyesi nakli, kemik bakiyesinin başka bir mezar veya mezarlığa gömülmesi işlerini yönetmelik esasları dâhilinde yaptırır,
 12. Mezarlıklar Müdürlüğünce, Lahit ve duvar inşaatları için şartname ve Tip Proje belirleyebilir ve bunları belirlemesi halinde ise; talep ve mezarlığın durumuna göre fenni şartları göz önünde bulundurarak ruhsata bağlar,
 13. Belediye sınırları içersindeki mabetler ile Belediye hizmet alanındaki kurumumuza ait mescitlerin temizliğinin koordineli olarak yapılmasını sağlamak.
 14. Belediyemiz sınırları içersinde bulunan ve Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Mezarlıkların ada,parsel ve mezar yeri tespitlerini yapılmasını ve düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına girişinin yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.
 15. Yıllık faaliyet raporlarını tanzim ettirmek ve istendiğinde Başkanlığa bildirmek,
 16. Lüzumu halinde yapılacak işler hakkında, stratejiyi belirleyip, proje üretmek, Başkanlığa teklifte bulunur,
 17. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki açıdan gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlaması yapmak,
  1. Mezarlık ve Müdürlük binalarının yangından korunması ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar,
  2. İlçe sınırları içerisinde vefat edenlerin aile bireylerine düzenlenen taziye ziyaretlerine personel(Tüm Müdürlüklerin Personeli Dâhil) temin etmek,
  3. Hizmette kolaylık için ada ve mezar levhası ile diğer malzemeleri yaptırıp hizmete hazır bekletir.
  4. Müdürlüğün Stratejik Planını, faaliyet raporunu, performans programını ve bütçesini hazırlamak.

 

Müdürün Yetkileri

MADDE 7-

 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
 4. Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
 5. Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
 6. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde performans raporu düzenleme yetkisi,
 7. Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
 8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
 9. Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi. Emrinde bulunan Uzman, Şefler, Memurlar, Sözleşmeli Memurlar, işçiler ve diğer görevlileri gerektiğinde müdürlük genelindeki uygun gördüğü birim ve işlerde görevlendirme yetkisi,

 

 1. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda; ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi, röportaj,
 2. Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,
 3. Gömü devam eden tüm mezarlıklarda ve inşa edilecek yeni Mezarlık Projelerinde ilgili Mevzuat gereğince Başkanlık Makamına son merci olarak danışmanlık yapma yetkisi.

13)Gerekli görüldüğü taktir de, müdürlüğe bağlı cenaze araçlarının belediye sınırları dışına sevkinin yapma yetkisi.

 

Müdürün Sorumlulukları

MADDE 8-(1) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Uzmanın Görevleri

MADDE 9-

 1. Müdür’ün tayin edeceği konularda kendisine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirir, Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde evrak havale ve tevzi eder,
 2. Görev alanlarında kendisine Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde Müdür adına denetim yapar, rastlayacağı aksaklıkları giderir,
 3. Müdürlükteki nöbet hizmetlerini ilgili şefliklerin tekliflerini alarak tanzim eder,
 4. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdüriyet makamına önerilerde bulunur,
 5. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Müdüriyet ve Başkanlık makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,
 6. Müdürlükte en uygun personel dağıtımını gerçekleştirir, iş akışının aksamadan sürdürülmesini temin eder,
 7. Görüş ve teklifleriyle genel iş akışı hakkındaki bilgileri yazılı olarak Müdür’e sunar,
 8. Yetkileri Müdür tarafından belirlenir,
 9. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.

 

Şef Görevleri

MADDE 10-

 1. Gelen-giden evrak kayıtlarını yapmak, dosyalamak ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, 
 2. Gelen, giden evraka yapılan, mezarlıklara gömülen cenazelere ait kayıtların istatistiklerini yapmak,
 3. Müdürlüğün bütçesini hazırlamak ve ilgili makamlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak takibini yapmak,
 4. Bütün iş ve işlemlerini, Belediye gelir ve giderleriyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapmak,
 5. Belediye Meclisince kabul edilen ve Müdürlük için ayrılmış ödeneklerin sarflarını, Encümence alınacak kararlara ve tertibe uygun olarak yapmak,
 6. Fiyat tarifesini aynen uygulamak,
 7. Yazışmaları zamanında yapmak,
 8. Beyannameyi doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ücret tahsilini sağlamak,
 9. Mezar yaptıracak olanların inşaat çalışma izin belgesi ücretinin tahsilini yaptırmak, 
 10. Boş ya da dolu olarak satılan mezarların kaydını yapmak,
 11. Mezarlıkta çalışan personeli koordine etmek,
 12. Arşivde bulunan ölüm kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak,
 13. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.

İmamın Görevleri

MADDE 11-

 1. Müdürlük uhdesinde görev yapan Gassal Personelin (Erkek-Bayan Yıkayıcı) genel çalışma programını hazırlamak ve koordine etmek,
 2. Gassal personelin mesleki ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve mezkûr personelin yeterli olup olmadıkları hususunda Müdür’ün talimatıyla komisyon oluşturmak ve gereğinin yapılması için raporunu Müdürlük makamına sunmak,
 3. Defin için gelen cenazelerin dini kurallara göre yıkanmasını, kefenlenmesini ve tabuta konulmasını ve gömülmesini sağlamak,        
 4. Şehit, asker, polis ve Devlet Ricalinin Cenazelerini organize etmek,
 5. Müdürün talimatına göre hazırlanmış, yıkayıcı tarafından yıkanıp, teçhiz ve tekfin malzemeleri ile kefenlenmiş cenazeleri camiye götürmek, vakit namazından sonra, cenaze namazını kıldırarak, gömüleceği mezarlığa götürülmesini sağlayıp, İslami esaslara göre gömülmesine nezaret etmek ve telkin vermek,
 6. Görevlendirildiği cenazede görevinin başlayışından bitimine kadar yapılması gereken tüm hizmetlerde yetkili ve sorumlu olmak,
 7. Müdürün bilgi ve onayı dâhilinde ölenin ailesinin yakınları tarafından cenaze namazı kıldırması istenen ve İmam olma şartına haiz olan kimselere bu dini vecibenin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,
 8. Cenazelerin yanlış alınmaması ve defin edilmemesi için her cenazenin konulduğu tabuta isim levhası asmak, ya da astırmak,
 9. Cenazelerin gömülmesi esnasında kazılan veya tahsis edilen mezarın ölçüsüne ve yönüne dikkat edilerek uygun olmayan hususları müdürlüğe iletmek
 10. İlçe sınırları içerisinde vefat edenlerin aile bireylerine düzenlenen taziye ziyaretlerine katılmak,
 11. Gasilhaneye alınan malzemeden (Kefen, Tabut, Tahta) sorumlu olup, malzemenin giriş çıkışlarını takip ederek kayıtlarını tutmak,
 12. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.

 

Memurun görevleri 

MADDE 12-

 1. Ölüm kayıt defterlerine düzenli olarak ölüm kayıtlarını yapmak,
 2. Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlamak,
 3. Kırtasiye, büro malzemesi ve eşyanın temini ve tevzii işini koordine etmek,
 4. Gelen ve giden tüm evrakın kayıt kontrol ve muhafazasını temin etmek,
 5. Belli zamanlarda kayıtların karşılığı kapanmayan evrakların araştırmasını yapmak,
 6. Her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretlerini ilgili dosyada muhafaza etmek,
 7. Evrak kayıt servisinin iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından, verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden sorumlu olmak,
 8. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.

 

(Bekçi) Güvenliğin görevleri 

MADDE 13-

 1. Mezarlığın periyodik kontrolünü yapmak, 
 2. Kırılan mezar taşı, kuruyan ağaç, sökülen ada, mezar levhası ve çeşmelerin sağlamlığını kontrol etmek,
 3. Dilencilerin, sarhoşların mezarlığa girmesini engellemek,
 4. Ağaç ve çiçeklerin kırılıp, sökülmesini engellemek,
 5. Mesai saatleri dâhilinde, mezarlığa giren ve çıkan kişilerde şüpheli gördüklerini önce ikaz etmek, şayet ikna edemezse müdürlüğe ve yetkili mercilere bilgi vermek,
 6. Cenazesi olanlara yardımcı olmak,
 7. İdare binasının güvenliğini sağlamak ve bina içerisinde bulunan demirbaş malzemeleri korumak gözetlemek ve mesai saatleri dışında gelen cenazelerin morga alınmasını sağlamak,
 8. Mezarlıkta başıboş gezen hayvanları kontrol ederek mezarlık alanı dışına çıkarmak,
 9. Görevli kartını sürekli takmak ve Müdürlükçe belirlenen tip kıyafeti giymek,
 10.  Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur.


Mezarlık İşçilerinin Görevleri

MADDE 14-

 1. Cenaze sahibi tarafından kendisine ibraz edilen ölüm belgesine istinaden ada, parsel ve mezar numarasını öğrenerek yer tespiti yapmak, 
 2. Cenazenin defnedileceği tarih ve vakte göre mezar yerini kazmak ve gömü işleminden sonra kapamak, 
 3. Defin işleminde kullanılacak el arabası, kazma, kürekleri vb. malzemeleri hizmete hazır tutmak, 
 4. Definden sonra kullanılan malzemeleri temizleyip depoya bırakmak,
 5. Ada ve mezar levhalarını hazırda bekletmek,  
 6. Yıkılan ve yapılacak olan mezarlar hakkında rapor hazırlayarak müdürlüğe bilgi vermek, 
 7. Mesai saatleri dâhilinde görevli kartını takmak, Müdürlükçe belirlenen tip kıyafeti giymek,
 8. Mezarların otunu biçmek, diğer temizliklerini yaparak mezarlığı sürekli temiz tutarak bakımını yapmak,
 9. Huzurevi ve kimsesiz kişilere ait çöken mezarları ile diğer çöken mezarları toprak ile doldurmak,
 10. İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak,
 11. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludurlar.

 

Gassalın (Kadın ve Erkek Yıkayıcıların) Görevleri

MADDE 15-

 1. Defin işlemi için mutlaka Ölüm Belgesinin aslını istemek,
 2. Dini vecibelere uygun olarak, ölü sahiplerinin rızası alınarak tüm cenazelerin yıkanmasını, kefenlenmesini, tabuta konulmasını sağlamak,
 3. Ölüm Belgesi’nin aslını Müdürlüğe teslim etmek,
 4. Cenaze defin edildikten sonra, ada, parsel ve kabir numarasını Müdürlüğe bildirmek,
 5. Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilere nazik ve kibar davranarak, yardımcı olmak,
 6. Cenaze yıkama yerlerinin her türlü temizliğinden sorumlu olmak,
 7. Yönetmelikte belirtilen usuller çerçevesinde çalışmak,
 8. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludurlar.

 

Cenaze Nakil ve Yıkama aracı şoförünün görevleri 

MADDE 16-

 1. Müdürlüğün bildirdiği adresten cenazeyi alıp mezarlığa, camiye veya verilen adrese taşımak,
 2. Mezarlıktan civar il ve ilçelere nakil olan cenazelerin taşınmasını sağlamak, 
 3. Cenaze araçlarının günlük periyodik bakımını yapmak, 
 4. Araçları her zaman göreve hazır halde bulundurmak, 
 5. Belediye sınırları ve mücavir alanları dışında görevlendirildiği durumlarda, Müdürlüğün bilgisi dışında görev yerinden ayrılmamak,
 6. Mevsim şartlarına göre Müdürlükçe belirlenen kıyafet ile görev yapmak, görevli kartını takmak,
 7. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludurlar.

 

Veri girişi Destek Yardımcı Elemanı görevleri 

MADDE 17-

 1. Belediyemiz sınırları içersinde bulunan ve Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Mezarlıkların ada,parsel,mezar yeri tespitlerini yapmak,
 2. Tespiti yapılan Mezar yerlerinin düzenli bir şekilde bilgisayar ortamına girişine yardımcı olmak,
 3. Arşivde bulunan ölüm kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılmasına yardımcı olmak,
 4. Bütün işlemlerinde Müdüre karşı sorumludur

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezarlıkların ve Mezarların Mülkiyeti, Tesisi ve İnşası

 

Mezarlıkların mülkiyeti

MADDE 18-(1) Mücavir alan sınırı içerisinde bulunan umumi mezarlıkların mülkiyeti Kdz. Ereğli Belediyesine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile iktisap edilemez.

(2)Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz, tahrip edilemez ve kirletilemez. Bu yerler imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiçbir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır. Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklar da mezarlık dışında başka hiçbir amaç için kullanılamaz. Mezar sahipleri, sahip olduklar mezar sınırları dışına merdiven, basamak veya bunlara benzer şeyler yapamaz.

(3) Belediye tarafından Mezarlık olarak imar verilen aile mezarlıklarının kullanım hakkı sahibine aittir. Vefat etmesi halinde kanuni mirasçılarına devredebilir. Aile mezarlığı sahibi olan kişiler kullanım haklarını başka kişilere devredebilir.

 

Mezarlık alanları tesis etmek

MADDE 19-(1) Mezarlık alanlarının tesis edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, düzenlenmesi, iyi bir halde bulundurulması, güneşin girmesine ve hava cereyanına mani olmayacak tarzda ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi, gerekli her türlü bakım, onarım ve temizliğinin yapılması Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sağlanır.

 

Mezarlık vasfı taşımayan mezarlıklar

MADDE 20- (1) Mezarlık vasfı taşımayan mevcut mezarlıklarda gerekli düzenlemeler yapılarak cenaze defnine devam edilir.

(2) Gerekli düzenlemelerle mezarlık vasfı kazandırılamayacaksa, hıfzıssıhha kurulunun kararıyla yeni cenaze defnine izin verilemez. Bu mezarlıkların bakım ve onarımı Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yapılmaya devam edilir. Bu alanlar mezarlık dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

 

 

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

 NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              

(EN GEÇ )

1

Gelen Evrak

Dilekçe veya resmi evrak

30 dakika

2

Giden Evrak

Müdürlüklerden gelen evraklar

30 dakika

3

Cenaze,Defin,Nakil ve Taziye

1) Ölüm Belgesi (ilgili Sağlık Kuruşundan alınan)

2) Yol izin Belgesi

2 gün

4

Kabir(Kemik) Nakli

1) Cenaze sahibinin 1. derece yakınlarının kemik nakli bakiyesi için müracaat dilekçeleri.

2) Belediye tabibinden, bulunmaması halinde hükümet tabibinin uygun görüş yazısı (raporu)

7 gün

5

Mezar yapım İnşaat Ruhsatı

1) Dilekçe

2) Ruhsat Ücreti olarak yatırdığı tutara ait dekont.

1 gün

6

Mahalle Mezarlıklarının Tırpanı

Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz sınırları içersindeki bulunan 57 mezarlık alanı  Her yıl düzenli olarak belirlenen periyotlarla temizlenmektedir. Temizlik ve ıslah süresi Mezarlık alanının boyutlarına ve mevsimsel koşullara  göre değişkenlik göstermektedir.

Ancak vatandaşlarımızdan gelen ekstra durumlarda ise;

1) Dilekçe

2) E-mail 

kabul edilerek işleme alınır.

7 gün

7

Mezarlık Alanı genişletilmesi

Dilekçe

10 gün

8

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Dilekçe

20 gün

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

Mezarlılar Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcılığı

İsim

:

Tayfun ÖZCAN

İsim

:

Mehmet Tayyar MENDEŞ

Unvan 

:

Mezarlıklar Müdürü

Unvan 

:

Belediye Başkan Yardımcısı

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Tel   

:

0372 333 1 401

Tel   

:

0372 333 1 156

e-posta

:

tayfunozcan@kdzeregli.bel.tr

e-posta

:

mehmettayyarmendes@kdzeregli.bel.tr

 

Sık Sorulan Sorular

  Mezarlıklar Müdürlüğümüze bağlı cenaze hizmetleri birimine ait (0372) 333 11 88 nolu telefon ile Zabıta Müdürlüğümüze ait (0372) 333 11 53 nolu telefonları arayabilirsiniz.

  Kdz.Ereğli Belediyesi sorumluluk sahasındaki 31 mahallede 57 adet mezarlık alanı bulunmaktadır.Mahalle sınırları içerisinde bulunan 57 adet mezarlık alanındaki kazım ve defin işlemleri Mezarlıklar Müdürlüğümüze bağlı personel tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

   

  İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın cenazeleri, yetkili Sağlık Biriminden alınan ÖLÜM RAPORU’nun akabinde nakil araçlarımızla ölümün meydana geldiği Sağlık Kuruluşu veya evinden alınarak Sarıkorkmaz Mahallesi Okul Sokak No:5’te bulunan SAFA CAMİİ’ndeki Mezarlıklar Müdürlüğümüze ait Morg ve Gasilhaneye getirilir. Erkek veya Bayan Gassallarımız tarafından İslami usullere uygun olarak yıkanır ve kefenlenir. Gerek yıkama, gerekse kefenleme işlemi için herhangi bir ücret talep edilmez.

  Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan 57 adet mezarlık alanına defnedilecek cenazelerin mezar tahtaları müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir.

   

  İl dışına gönderilecek olan cenazelerin nakilleri müdürlüğümüze ait nakil araçlarıyla katedilen kilometre üzerinden ücretli olarak yapılmaktadır. (1 km= 6 TL) (tek yön + otoyol ücreti )