Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Halit AYDIN

Halit AYDIN

Ruhsat ve Denetim Müdür V.

halitaydin@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

1966 Yığılca / DÜZCE doğumlu. İlköğretimini Kdz. Ereğli Atatürk Ortaokulu'nda, ortaöğretimini Kdz. Ereğli Lisesi'nde, üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakultesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 14.01.1994 yılında Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. 7 yıl Zabıta Komiseri, 10 yıl Zabıta Amiri olarak görev yaptıktan sonra 10.04.2019 yılında Zabıta Müdürü olarak göreve atandı. 

06/09/2021 tarihinde asli görevinin yanında Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.   

Halit AYDIN evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

 

Kdz. Ereğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz, şehrimizde 1. sınıf gayri sıhhi müesseseler dışında 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre Ulusal bayram günlerinde çalışmaları izne bağlı işyerlerine Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı düzenlemektedir. 

İlçemizde İşyeri açmak isteyen esnaf ve şirketlerin, öncelikle açmak istedikleri işyerleri ve faaliyet alanları ile ilgili, açacakları işyerleri konusun da, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzden bilgi almaları büyük önem arz etmektedir. 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında, gerek işyerindeki fiziki şartlar, gerekse ruhsat başvurusu ile ilgili şartlar detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Bu bakımdan işyeri açmak, kapatmak, devretmek, nakletmek gibi konularda esnafımızın ve işletme sahiplerinin, telafisi güç sıkıntılar ve kayıplar yaşamaması için, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzden bilgi almaları, ilgili yönetmelik ve kanunlarda belirtildiği şekilde işyerlerini düzenlemeleri gerekmektedir.

İşletme sahiplerinin ve esnafımızın konuya hassasiyet göstermelerini temenni ediyoruz.

 

T.C.
KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç:

 

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam:

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Kdz.Ereğli Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak:   

MADDE 3- (1)   Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 2007-5/55 sayılı kararı ile norm kadrosu oluşturulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,14/07/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.    

 

Tanımlar

 

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

Belediye  : Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı’nı,

Başkan    : Kdz. Ereğli Belediye Başkanı’nı,

Müdür     : Ruhsat ve Denetim Müdürü’nü,

Müdürlük       : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nü,

Personel : Müdürlüğe bağlı çalışan tüm personel’i,                                                                                   

Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal  ve  sosyal  yönden  az  veya  çok  zarar  veren  veya  vermesi  muhtemel olan ya da doğal kaynakların  kirlenmesine  sebep  olabilecek  müesseseleri,

 

Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,

 

İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması    gerekmemekle beraber  izin  verilmeden  önce  civarında   ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerlerini,

 

Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin  yanında  açılabilmekle  beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerlerini,

 

Sıhhî müessese: Gayrisıhhî  müesseseler  dışında  kalan  her  türlü  işyerini,

 

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri;, "internet salonları" lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

 

İçkili Yer Bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından Valilik veya Kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,

 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

 

Canlı Müzik: Canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayını

 

Yönetmelik: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

 

Teşkilat

 

MADDE 5-1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 1. Müdür
 2. Şef ve Memur
 3. Diğer personel

 

(2) Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile görevlendirme yapılabilir.

(3)  Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef, memur ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

  

MADDE 6- (1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

 

 

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 7-(1) Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri yürütmek.

(2) Ulusal bayram günlerinde çalışmaları izne bağlı işyerlerinden, işyerlerini açık bulundurmak isteyenlere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı düzenlemek.

(3) İçkili yer bölgesinin tespiti için mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü alındıktan sonra Belediye Başkanının oluru ile Belediye Meclisinin onayına sunmak.

(4) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini belirlenmesini Belediye Başkanının oluru ile Belediye Encümenine sunmak.

(5) Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin  sahibinin tüzel kişi olması durumunda ve gerçek kişilerinde istemeleri halinde işyerini idare etmek üzere mes’ul müdür görevlendirilmesi yapılmasını sağlamak ve daha sonra yapılacak denetimlerde mes’ul müdürün işyerinde bulunup  bulunmadığını ve mes’ul müdür sözleşmesinin beyana uygunluğunun tespitinin yapılması.

(6) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinde aynı yönetmeliğin 36.maddesine aykırılığın veya 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 6 inci maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tutanaklara istinaden 2559 sayılı Kanunun 6 inci maddesinde belirtilen usule göre idari para cezası uygulanması için Belediye Encümenine sunmak.

(7) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine beş iş günü içinde iptal edilmesi.

(8) Esnaf ile mal sahibi arasında veya esnaf ile diğer şahıslar arasında doğan anlaşmazlıklardan ötürü açılabilecek davalarda iş mahkemelerine veya ilgili mahkemelere gerekli bilgi ve belgeleri sunmak.

(9) İşyerini kapatan esnaflar ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının iptali ile ilgili her türlü işlemler ve yazışmaları yapmak.

(10) Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının aylık olarak Sosyal Güvenlik  Kurumu’na ve ilgili ticaret sicili’ ne veya esnaf siciline gönderilmesi Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatlarının da İlçe Emniyet  Müdürlüğü ve İlçe  Jandarma Komutanlığına  bildirilmesini gerçekleştirmek

(11) Ruhsatlı işyerlerinin sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına Ruhsat intibakının yapılması, işyerinin devredilmesi halinde ise tüm ruhsatla ilgili devir işlemleri ve yazışmaları gerçekleştirmek.

 

Müdürlük yetkisi

 

MADDE 8-(1) Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine  dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün sorumluluğu

 

MADDE 9-(1) Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 10-(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapar.

(2)  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü Başkanlık  Makamına karşı temsil eder,

(3 Müdürlüğün  yönetimindeki yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler,

(4) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri ve Harcama Yetkilisidir,

(5) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün diğer Müdürlüklerle eşgüdüm içerisinde çalışmasını sağlar.

(6) Yasalarla verilen görevleri yapar,

(7) İlgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir,

(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,

(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

(10)Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

(11)Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

(12)Müdürlükte yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

(13) Hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkartılarak ilgililerine duyurmak,                   

(14) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak,

(15) 7. Maddede sayılan görevlerin etkin sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

(16) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapmak,

(17) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

(18) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

(19) Personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

(20) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp üst amirine teklif eder,

(21) Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetir,

 

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 11- (1) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili olarak çalışmaların yapılmasını sağlamak,

(2) Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapar, yaptığı çalışmalar sonucunda birimin müdürüne zamanında aksatmadan gerekli raporları verir,

(3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,

(4) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,

(5) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar ve günlük işlerin yapılmasında uygulanacak olan Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, bütün bu iş ve işlemlerle ilgili olarak düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,

(6) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,

(7) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,

(8) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır,

(9) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar

(10) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,

(11) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik eder,

(12) Müdürlüğün stratejik planını, performans programlarını ve faaliyet raporunu hazırlar bütün bu iş ve işlemler için belediyenin ilgili birimleri ile ve müdürlük personeli ile koordineli çalışmalar yapar,

 

Memur Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 12- (1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,

(2) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

(3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

(4) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir,

(5) Müdürlüğün faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder. Müdürlüğe ait olan bütün evrakları kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde günlük olarak usulüne uygun şekilde muhafaza eder,

(6) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

(7) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirir ve bilgilendirir,                               

(8) Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini ve defterlerini titizlikle tutar,

(9) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol eder, imza karşılığı alır, gelen evrak defterine kaydeder,

(10) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesini sağlar.

(11) Müdürlüğün bürosunun günlük olarak işlemlerini yürütür belediyenin ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yapar,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Planlanması

 

MADDE 13(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

MADDE 14 (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

 

Belediye Birimleri Arasında ve birim içi İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE15-(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında ve birim  içi  işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar kayıt memurunda toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.                          

                                    

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

 

MADDE 16 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, şef, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

 

MADDE 17-(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 18-(1)Müdürlüğümüz tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları diğer ruhsat ve izinler elektronik ortamda kayıt altına alınarak faaliyetlerine göre sınıflandırılarak dosyalanır ve yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından memur ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

 

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri

 

MADDE 19-(1) Ruhsat ve Denetim Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Ruhsat Denetim Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 20- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki  ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 21-(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz. Ereğli Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

 

MADDE 22-(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 07/06/2012 tarih 2012-12/125 sayılı meclis kararı ile yürürlükte olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme 

MADDE 23-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz.Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

 

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA 
SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ SÜRE)

1

SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE  ÇALIŞMA  RUHSAT BAŞVURULARI

 1. Tapu Fotokopisi,
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Belgesi )
 3. Kira Sözleşmesi
 4. Vergi Levhası
 5. Esnaf/Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 6. Oda Kayıt Belgesi
 7. İtfaiye Raporu gerektiren işyeri ise, itfaiye raporu
 8. Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin (Muafakatname)
 9. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
 10. Gıda satışı yapan işyerleri için Hijyen Eğitim Sertifikası
 11.  İş güvenliği ve tabip anlaşması (Tehlike sınıfına göre)
 12. Ustalık belgesi (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 13. Mesafe krokisi (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 14. Kolluk kuvveti görüşü (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)

 

 

ŞİRKET OLAN İŞLETMELERE EK OLARAK :

 

 1. Şirket ana  sözleşmesi
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3.  İmza Sirküleri

2005/ 9207 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 12. MADDESİ UYARINCA 
AYNI GÜN İÇERİSİNDE RUHSAT VERİLİR.
1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR.

 

2

3.SINIF GAYRISIHHİ  MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT BAŞVURULARI

 

 

 

 1. Tapu fotokopisi
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Belgesi )
 3. Kira Sözleşmesi
 4. Vergi Levhası
 5. Esnaf/Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 6. Oda kayıt Belgesi
 7. İtfaiye raporu
 8. Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin
 9. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
 10. Ustalık belgesi (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 11. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 12. Kapasite Raporu / Ekspertiz Raporu (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 13. Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
 14. ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesislerin ÇED olumlu belgesi veya gerekli değildir belgesi.
 15. İş güvenliği ve tabip anlaşması (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 16. İstihdam Zorunluluğu olan iş kollarına göre uygun teknik personel
       (Makine Müh., Kimya Müh., Elektrik Müh. ve Gıda Müh. vb.)
 17. Sanayi Sicil Kayıt Belgesi (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

 

 

ŞİRKET OLAN İŞLETMELERE EK OLARAK :

 

 1. Şirket ana  sözleşmesi
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. İmza Sirküleri

 

 

 

 

 

2005/ 9207 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 23. MADDESİ  UYARINCA 
5 GÜN İÇERİSİNDE RUHSAT VERİLİR.
1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR.

3

2. SINIF  GAYRİ SIHHİ
RUHSAT BAŞVURULARI

 

(AKARYAKIT SATIŞ VE LPG İKMAL İSTASYONLARI VB.)

 

 

 

 1. Tapu fotokopisi
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Belgesi )
 3. Kira Sözleşmesi
 4. Vergi Levhası
 5. Bayilik sözleşmesi(Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 6. 3. Şahıs Mali Sorumluluk sigortası
 7. TS. 11939 standartlarına göre TSE hizmet yeterlilik belgesi
 8. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
 9. Tesiste Çalışacak personelin branşına göre eğitim sertifikaları
 10. Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
 11. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
 12. Sorumlu  Müdür  sözleşmesi (noterden) (İstihdam zorunluluğu olan personel Kimya, makine, çevre müh.vb.)
 13. İtfaiye raporu(TS.11939 standardına uygun)
 14. Ticaret odası kaydı. Sicil Tasdiknamesi. Faaliyet Belgesi.
 15. ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesislerin ÇED olumlu belgesi veya gerekli değildir belgesi.
 16. İmar Planına yapılan faaliyete göre işlenmiş olması
 17. Yerleşim Planı
 18. Sağlık koruma bandı
 19. TSE 12820 emniyet gerekli standardı uygunluk belgesi
 1. İş güvenliği ve tabip anlaşması (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)

 

ŞİRKET OLAN İŞLETMELERE EK OLARAK :

 

 1. Şirket ana  sözleşmesi
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. İmza Sirküleri

 

 

 

 

 

2005/ 9207 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 23. MADDESİ  UYARINCA

 
5  GÜN

İÇERİSİNDE  RUHSAT VERİLİR.


1 AY İÇİNDE KONTROL EDİLİR

 

         

 

4

UMUMA  AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE  YERLERİNE AİT
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA  RUHSAT BAŞVURULARI

 1. Tapu fotokopisi
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi ( İskan Belgesi )
 3. Kira Sözleşmesi
 4. Vergi Levhası
 5. Esnaf/Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 6. Oda kayıt Belgesi
 7. Ustalık Belgesi (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 8. İtfaiye Raporu
 9. Kat Mülkiyeti kanununa tabi ise, alınması gereken izin (Faaliyetine göre gerekli olan işyerleri için)
 10. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
 11. Adli sicil kaydı ve bulaşıcı hastalığı olmadığına dair beyan
 12. Mesafe krokisi (Müdürlüğümüz tarafından temin edilmektedir.)
 13. Kolluk kuvveti görüşü (Müdürlüğümüz tarafından temin edilmektedir.)

 

ŞİRKET OLAN İŞLETMELERE EK OLARAK :

 

 1. Şirket ana  sözleşmesi
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. İmza Sirküleri

2005/ 9207 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 32. MADDESİ UYARINCA
1 AY İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILIR.

5

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ BAŞVURULARI

 1. Dilekçe
 2. Mesul Müdürlük Noter Sözleşmesi
 3. Mesul Müdürlük Beyan Formu
 4. Mesul Müdür SGK. Girişi

2005/ 9207 SAYILI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 35. MADDESİ UYARINCA

1 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

: Kdz.Ereğli Belediyesi   

İkinci Müracaat Yeri

: Kdz.Ereğli Belediyesi   

İsim

: Halit AYDIN  

İsim

: Oğuz CÖMERT

Unvan

: Ruhsat ve Denetim Müdür V.

Unvan

: Başkan Yardımcısı

Adres

: Murtaza Mah.Yukarı Beyçayırı Sok.No:39

Adres

: Murtaza Mah.Yukarı Beyçayırı Sok.No:39

Tel

: 0372 333 11 07

Tel

: 0372 333 12 20

Faks

: 0372 323 75 03       

Faks

: 0372 323 75 03       

E-Posta

: kdzeregli@kdzeregli.bel.tr

E-Posta

: kdzeregli@kdzeregli.bel.tr