Temizlik İşleri Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü
Koray SİVRİKAYA

Koray SİVRİKAYA

Temizlik İşleri Müdür V.

koraysivrikaya@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi

03.10.1988 tarihinde kdz ereğlide doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini kdz ereğlide tamamladı. 2007-2008 yılları arasında Eskişehir Anadolu üniversitesi İngilizce hazırlık okuduktan sonra Sakarya üniversitesine geçiş yaptı. Sakarya üniversitesi çevre mühendisliği bölümü bitirdi.  Aynı zamanda 2021 yılı itibari ile Sakarya üniversitesi çevre mühendisliği bölümü üzerine lisans üstü eğitime devam etmektedir. Aynı zamanda çevre görevlisidir. Evli ve 2 çocuk babası.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 3 Birimden oluşmaktadır.
 
1. Kent Temizliği Birimi
 
• Belediye sınırları içinde ve imarlı mücavir alanda oluşan evsel katı atıkları mevzuata uygun olarak toplamak, süpürmek, katı atık aktarma istasyonuna taşımak
• Çöp konteyneri ve dış mekan çöp kutularını temin etmek ve gerekli yerlere yerleştirmek
• Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile konteyner ve çöp kutularının tamir ve bakımını yapmak
• Cadde, sokak ve gezinti yollarını ihtiyaca göre yıkamak
• Vatandaşa ait özel hafriyatları, uygulanan gelir tarifesine göre alıp döküm alanına taşımak
• Sitelere ait özel kül konteynerlerini, uygulanan gelir tarifesine göre alıp döküm alanına taşımak
• Temizlik ile ilgili olarak dairemize gelen şikayet, istek ve dilekçeleri değerlendirerek çözüm üretmek ve gerekli tedbirleri almak
 
2. Çevre Koruma ve Kontrol Birimi
 
• 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi; Belediyeye Çevre Kanunu uyarınca denetim ve gerekiyorsa idari yaptırım uygulama konusunda yetki devri yapılan Yönetmeliklere göre iş ve işlemlerin yürütülmesi,
• Hizmetlerin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,
• İlgili yasal mevzuat uyarınca çevre kirliliği denetimlerinin Belediyenin ilgili birimleri ve teknik personeli ile gerçekleştirilmesi,
• Çevre kirliliğinin engellenmesi ve giderilmesi konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak çalışmalar yapılması,
• Çeşitli etkinlikler, eğitim programları ve kampanyalar düzenleyerek ve broşür vs. reklam araçlarını kullanarak, halkın çevre kirliliğinin önlenmesi konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi,
• Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında projelerin geliştirilmesi ve uygulanması,
• Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun işletilmesi ve bakımı,
• İlgili birimlerle birlikte kömür satış yerlerinin denetlenmesi,
• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca denetim, ölçüm, değerlendirme ve işlemlerinin yapılması; Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,
• Bitkisel atık yağların kontrolü,
• Atık pillerin toplanması ve naklinin organizasyonu ve kontrolü,
• Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi,
• Envanter çalışmalarının yapılması.
 
3. Çevre Düzenleme ve Bakım Birimi (Park ve Bahçeler)
• Yeni rekreasyon alanları tesis etmek, ( fidanların ve çiçeklerin dikilmesi, çimlerin ekilmesi)
• Mevcut rekreasyon alanlarının bakımlarını yapmak
• Rekreasyon alanlarını mevsimlik veya çok yıllık çiçeklerle çiçeklendirmek
• Çocuk Parkları ve açık saha fitnessleri almak ve kurdurmak
• Belediyemiz serasında mevsimlik veya çok yıllık çiçeklerin, çalımsı bitkilerin üretimini yapmak ve gerekli görülen yerlere diktirmek
• Talep ve mevzuat doğrultusunda (uygulanan gelir tarifesine göre) gerekli görülen ağaçların (özellikle kavak ağaçları) kesimi veya budamasını yapmak
• Mevcut süs havuzlarının temizliklerini ve günlük bakımlarını yapmak
• Refüjlerin çimlerin kesmek, ot temizliklerini yapmak, fidan ve çiçeklerini dikmek

 

T.C.

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1        : (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2        : (1) Bu Yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3        : (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenlemekte olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4        : (1) Bu Yönetmelikte geçen;

(1) Belediye  : Karadeniz Ereğli Belediyesini,

(2) Başkan    : Karadeniz Ereğli Belediye Başkanını,

(3) Müdürlük : Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

(4) Müdür      : Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünü,

(5) Personel  : Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personeli,

(6) Yönetmelik: Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

 

Teşkilat

Madde 5        : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

- Müdür,

- Memurlar,

- İşçiler,

- Sözleşmeli Memurlar,

- Diğer Personel.

 

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

- Müdür

- Kent Temizliği Birimi,

            -Kent Temizliği Şantiyesi,

- Çevre Koruma ve Kontrol Birimi,

            -1. Sınıf Atık Getirme Merkezi

- Park ve Bahçeler Birimi

            -Park ve Bahçeler Şantiyesi,

            -Seralar

Madde 6        : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

Madde 7        : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı Makamınca ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri mevzuata uygun olarak, belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla yükümlüdür.

 

(1) Kent Temizliği Birimi

(1) Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,

(2) Belediye sınırları içinde ve imarlı mücavir alanda oluşan evsel katı atıkların mevzuata uygun olarak toplanması, süpürülmesi, katı atık depolama alanına/aktarma istasyonuna taşınması,

(3) Çöp konteyneri ve dış mekân çöp kutularının temini ve yerleştirilmesi,

(4) Konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile konteyner ve çöp kutularının tamir ve bakımı,

(5) Çeşitli etkinlikler, eğitim programları, kampanyalar düzenleyerek ve broşür vs. reklam araçlarını kullanarak, halkın temizlik konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi,

(6) Hafriyat atıklarının toplanması ve depolama alanına taşınması,

(7) Poşetle çöp toplanan yerlerde toplama gün, saat ve koşullarının halka duyurulması,

(8) Kış aylarında kömür cürufları ile küllerin toplanması ve taşınması,

(9) Afet durumlarında diğer kurum/kuruluşlara yardım edilmesi,

(10) Cadde, sokak ve gezinti yollarının yıkanması,

(11) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili olarak, Başkanlık Makamı ve Başkanlığa bağlı diğer üniteler ile resmi-özel mesleki kuruluşlarla, Başkanlığın onayı ile iş ilişkileri kurulması,

(12) Temizlik ile ilgili olarak Müdürlüğe gelen şikâyet ve isteklerin değerlendirilmesi,

(13) Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi,

(14) Envanter çalışmalarının yapılması.

 

(2) Çevre Koruma ve Kontrol Birimi

(1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi; Belediyeye Çevre Kanunu uyarınca denetim ve gerekiyorsa idari yaptırım uygulama konusunda yetki devri yapılan Yönetmeliklere göre iş ve işlemlerin yürütülmesi,

(2) Hizmetlerin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,

(3) İlgili yasal mevzuat uyarınca çevre kirliliği denetimlerinin Belediyenin ilgili birimleri ve teknik personeli ile gerçekleştirilmesi,

(4) Çevre kirliliğinin engellenmesi ve giderilmesi konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlanarak çalışmalar yapılması,

(5) Çeşitli etkinlikler, eğitim programları ve kampanyalar düzenleyerek ve broşür vs. reklam araçlarını kullanarak, halkın çevre kirliliğinin önlenmesi konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi,

(6) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında projelerin geliştirilmesi ve uygulanması,

(7) Kullanılmış giysi ve ayakkabıların toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmesinin sağlanması,

(8) İlgili birimlerle birlikte kömür satış yerlerinin denetlenmesi,

(9) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca denetim, ölçüm, değerlendirme ve işlemlerinin yapılması; Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,

(10) Bitkisel atık yağların kontrolü,

(11) Atık pillerin toplanması ve naklinin organizasyonu ve kontrolü,

(12) 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinin işletilmesi,

(13) Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmesinin sağlanması,

(13) Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi,

(14) Envanter çalışmalarının yapılması.

 

(3)  Park ve Bahçeler Birimi

(1) Hizmetlerin yürütülmesi için iş programının hazırlanması ve programın takibi,

(2) Yeni tesis edilecek rekreasyon alanlarının projelendirilmesi, projede yer alan bordür, duvar, duvar kaplamaları, korkuluk ve sert zeminlerin yapılması, dolgu işlemlerinin yapılarak yeşil alanların (çim, çiçek, ağaç, vs.) tesis edilmesi,

(3) Mevcut rekreasyon alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması, bunun için gerekli malzemelerin alınması,

(4) Çocuk oyun gruplarının ve açık saha spor aletlerinin alınması, kurdurulması; bu alanların zemin düzenlemelerinin yapılması, yeşil alanlarının düzenlenmesi,

(5) Belediyemiz serasında mevsimlik veya çok yıllık çiçeklerin üretiminin ve gerekli görüldüğünde çiçek ve fidanların alımının yapılarak gerekli görülen yerlere dikiminin sağlanması,

(6) Talep ve mevzuat doğrultusunda gerekli görülen ağaçların kesiminin yapılması,

(7) Kent mobilyalarının alımı ve uygun görülen yerlere yerleştirilmesi, kent mobilyalarının tamir ve bakımı için gerekli iş ve işlemlerin yapılması,

(8) Mevcut süs havuzlarının temizliklerinin ve günlük bakımlarının yapılması,

(9) Refüjlerin çimlerinin kesilmesi, ot temizliklerinin yapılması, fidan ve çiçeklerinin dikilmesi,

(10) Anıt, büst, şadırvan gibi sanat yapılarının ve bu yapıların çevre düzenlemelerinin projelendirilmesi, yapımı ve bakım-onarımlarının sağlanması,

(11) Çevre düzenleme ve bakım şantiyesi için gerekli alet, makine ve sarf malzemelerinin alınması, bakımlarının yapılması,

(12) Yeşil alanların bakımı için gerekli olan sarf malzemelerinin alınması,

(13) Personelin kullanacağı iş kıyafeti ve koruyucu malzemelerin alınması,

(14) Birimin büro çalışmalarının yürütülmesi ve büro malzemelerinin alınması,

(15) Envanter çalışmalarının yapılması.

 

Müdürlüğün Yetkisi

Madde 8        : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak ve mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

Madde 9        : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 10     : (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder,

(2) İlgili mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatları çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirir,

(3) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı ve teknik gelişmeleri takip eder,

(4) Müdürlüğün çalışma programını hazırlar, hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak için takip ve kontrolünü yapar,

(5) Temizlik İşleri Müdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. disiplin amiridir,

(6) Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümünü yapar, Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırır, hangi işlerin kimler tarafından yürütüleceğini ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak ilgililere duyurur,

(7) Görev alanı içine giren işlerin yıllık yatırım plan ve programını yapar,

(8) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar,

(9) Yüklenici firmaların kontrolünü yapar,

(10) Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar,

(11) Müdürlüğün stratejik planını, faaliyet raporunu, performans programını ve bütçeyi hazırlar,

(12) Başkanlık makamınca düzenlenen toplantılara iştirak eder, istenilen bilgileri verir ve alınan talimatları yerine getirir, faaliyetlerin yürütülmesinde yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına öneride bulunur,

(13) İç kontrol ve kalite yönetim sistemlerini kurar, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar,

(14) Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerince verilecek diğer görevleri yapar.

 

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11     : (1) Müdürlük bünyesinde görevli olan personel, görevlendirildikleri işleri mevzuata uygun ve zamanında yapmakla görevlidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Planlanması

Madde 12     : (1) Müdürlükteki tüm iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

Madde 13     : (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratte yapmak zorundadır.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

Madde 14     : (1) Müdürlük personeli arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır,

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir,

(3) Müdür evrakları gereği için ilgili personele havale eder,

(4) Personelin görevden ayrılması durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyalar bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devredilir, devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz,

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

Madde 15     : (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür,

(2) Müdürlüğün Belediye dışı yazışmaları ilgili personel ve Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

Madde 16     : (1) Müdürlüğe gelen evrak kaydedilir, Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrağın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

Arşivleme ve Dosyalama

Madde 17     : (1) Yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrılarak ayrı klasörlerde saklanır,

(2) Dosyalanan evrakların muhafazasından ilgili personel sorumludur.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim, Personel, Sicil ve Disiplin Hükümleri

Madde 18     : (1) Temizlik İşleri Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir,

(2) Temizlik İşleri Müdürü, 1. disiplin amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 19 : (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 03/09/2015 tarih ve       2015-14/130 sayılı meclis kararı ile kabul edilip yürürlükte olan Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20 : (1) İş bu Yönetmelik hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

Madde 21 : (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 22 : (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.   

 

 

 

 

 

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

 NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ              

(EN GEÇ )

1

Cadde, Sokak, Meydan ve Pazar Yerlerinin Yıkanması Şikayeti

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

3 gün

2

Moloz Şikayeti

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

3 gün

3

Çöp Toplama

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

1 gün

4

İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Konteynerlerin Tamiratı ve Bakımının Yapılması

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile

3- E-mail ile

3 gün

5

Tırpan ve Ot Temizliği

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

15 gün

6

Özel Mülkiyet Dışındaki Ağaçların Kesimi

     1- Telefon ile

2-Dilekçe ile

 1. E-mail ile

15 gün

7

Park Yapımı

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

1 ay

8

Spor Alanları Yapımı

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

1 ay

9

Gürültü Şikayeti

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

3 gün

10

Atık Pil Toplama

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

2 gün

11

Bitkisel Atık Yağ Toplama

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

3 gün

12

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması

 1. Telefon ile
 2. Dilekçe ile
 3. E-mail ile

3 gün

 

 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

:

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İlk Müracaat Yeri

:

Başkan Yardımcılığı

İsim

:

Koray SİVRİKAYA

İsim

:

Atilla BULAK

Unvan 

:

Temizlik İşleri Müdür V.

Unvan 

:

Belediye Başkan Yardımcısı

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Adres

:

Murtaza Mah. Hasan Arslan Sokak No:39

Tel   

:

0372 333 13 51

Tel   

:

0372 333 1 333

Faks

:

0372 316 41 99

Faks

:

 

e-posta

:

koraysivrikaya@kdzeregli.bel.tr

e-posta

:

atillabulak@kdzeregli.bel.tr

 

Sık Sorulan Sorular

  Atık, kullanım süresi dolmuş, artık istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir. 

  Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlere tabi tutulup ikincil bir hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine katılmasıdır. Yani atıklardan yeni bir ürün ya da hammadde yapılmasıdır.

  Böylece oluşturduğumuz atık miktarı azalır; birincil (yeni) hammadde kaynaklarının kullanım miktarı düşer, yani doğal kaynaklar korunur; üretim aşamasında su ve enerji tasarrufu yapılır, daha az karbon salınımı sağlanır.

  Belediyemizce atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık piller, tekstil atıkları, evlerden kaynaklanan atık ilaçlar ve bitkisel atık yağlar evsel nitelikli katı atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Bu atıklar türüne göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan mevzuata uygun olarak geri dönüşüm ya da bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

  Belediyemizin Belen Yeni Mahalle, Belen Sanayi Sitesi, 1 Nolu Sanayi Caddesinde Karadeniz Ereğli Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi ve Bağlık Mahallesi, Karaelmas Caddesinde, Bağlık Zabıta Birimi yanında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Getirme Merkezi bulunmaktadır.

  Sıfır Atık Getirme Merkezinde aşağıdaki atıklar biriktirilmektedir;

  1-Kâğıt ve karton ambalaj / Kompozit ambalaj / Kâğıt ve karton

  2-Plastik ambalaj / Plastikler

  3-Metalik ambalaj / Metaller

  4-Cam ambalaj / Cam

  5-Ahşap ambalaj

  6-Tekstil ambalaj / Giysiler / Tekstil ürünleri

  7-Kurşunlu piller

  8-Nikel kadmiyum piller / Cıva içeren piller / Alkali piller / Diğer piller ve akümülatörler

  9-Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar

  10-Kloroflorokarbonlar içeren ıskartaya çıkmış ekipmanlar / Iskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar, pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

  11-Sitotoksik ve stostatik ilaçlar

  12-Yenilebilir sıvı ve katı yağlar

  13-Hacimli atıklar / Ömrünü tamamlamış lastikler

  14-Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar.

   

  Danışma ve Gelen Atık Tartım Noktasında gelen atıklar tartılarak kayıt altına alınmakta ve ilgili bölümlere yönlendirilerek geçici depolanması sağlanmaktadır.

   

  *Bitkisel atık yağ nedir?

  Kullanılmış kızartmalık yağlara ve son kullanma tarihi geçmiş bitkisel yağlara ‘bitkisel atık yağ’ denir.

  Restoran, yemekhane ve evlerimizde ciddi miktarda bitkisel atık yağ oluşmaktadır.

  Atık yağlar lavaboya döküldüğü zaman kanalizasyon borusu yüzeyine yapışır ve kanal kesitinin daralıp tıkanmasına neden olur.

  İlçemizde lokantalar, yemekhaneler, pastaneler ve gönüllü evlerimizde bitkisel atık yağlar ayrı toplanmaktadır.

  Konutlar arasında, 5 litre bitkisel atık yağ getiren kişilere 1 litre bulaşık deterjanı verilmesi kampanyası devam etmektedir.

  Atık yağlar geri dönüşüm tesislerinde biyodizel yakıtına dönüştürülmektedir.

   

  *Bitkisel atık yağım var, ne yapmalıyım?

  Evlerden kaynaklanan bitkisel atık yağlarınızı herhangi bir kapta (kavanoz, plastik şişe, vs.) biriktirerek Belediyemize ya da Sıfır Atık Getirme Merkezimize teslim edebilirsiniz.

   

  *Elektronik atık (e-atık) nedir?

  E-atık, kullanılamaz durumda olan, hasar görmüş, bozuk, kırık, tamir edilemez elektrikli-elektronik cihaz ve aletlere denir.

  E-atıklar, kurşun, arsenik, selenyum, kadmiyum, krom, kobalt, cıva gibi çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli ve zararlı birçok madde içermektedir.

  Bu nedenle bu atıkların çöpe atılmaması ve diğer atıklardan ayrı toplanması gerekmektedir.

   

  *Elektronik atığım var, ne yapmalıyım?

  Atık elektrikli ve elektronik eşyalar Karadeniz Ereğli Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi ya da Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Getirme Merkezine bırakılabilir veya şehir merkezindeki (Sahil Taksi Durağı) e-atık kumbarasına atılabilir. Bunun yanı sıra okullarımız ile kamu kurumlarına e-atık kutuları yerleştirilmiştir.

  Ayrıca taşınması zor olan e-atıklar Belediyemize bildirildiğinde (Temizlik İşleri Müdürlüğü, Tel. No: 333 13 53), atık üreticisinin adresinden Belediyemizce sıfır atık aracı ile ücretsiz olarak alınmaktadır.

  Toplanan atıklar lisanslı araçlarla geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

   

  *Atık pil nedir?

  Kullanım ömrünü doldurmuş her türlü pile atık pil denir.

  Piller, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, telefonlarda, oyuncaklarda vb. yerlerde kullanılır.

  Atık pillerin içinde bulunan cıva ve kadmiyum gibi maddeler toprağa ve suya karışarak besin zinciri ile insanlara ulaşır. Bu ise insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturur, hastalıklara neden olur. Bu nedenle atık pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması ve zararsız hale getirilmesi sağlanmalıdır.

  Belediyemizce evlerimizde ve işyerlerimizde oluşan atık piller ayrı toplanmaktadır.

  Kentimizin çeşitli noktalarına (kamu kurumları, okullar, camiler, telefon satış ve tamir yerleri, saatçiler, alışveriş merkezleri, vs.) atık pil toplama kutuları yerleştirilmiştir. Kdz. Ereğli’de yaklaşık 130 adet atık pil toplama noktası bulunmaktadır.

  Toplanan piller, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafının sağlanması amacıyla TAP Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile koordineli çalışılarak geri dönüşüm/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

  Danışma ve Gelen Atık Tartım Noktasında gelen atıklar tartılarak kayıt altına alınmakta ve ilgili bölümlere yönlendirilerek geçici depolanması sağlanmaktadır

  Kullanılmış kızartmalık yağlara ve son kullanma tarihi geçmiş bitkisel yağlara ‘bitkisel atık yağ’ denir.

  Restoran, yemekhane ve evlerimizde ciddi miktarda bitkisel atık yağ oluşmaktadır.

  Atık yağlar lavaboya döküldüğü zaman kanalizasyon borusu yüzeyine yapışır ve kanal kesitinin daralıp tıkanmasına neden olur.

  İlçemizde lokantalar, yemekhaneler, pastaneler ve gönüllü evlerimizde bitkisel atık yağlar ayrı toplanmaktadır.

  Konutlar arasında, 5 litre bitkisel atık yağ getiren kişilere 1 litre bulaşık deterjanı verilmesi kampanyası devam etmektedir.

  Atık yağlar geri dönüşüm tesislerinde biyodizel yakıtına dönüştürülmektedir.

  Evlerden kaynaklanan bitkisel atık yağlarınızı herhangi bir kapta (kavanoz, plastik şişe, vs.) biriktirerek Belediyemize ya da Sıfır Atık Getirme Merkezimize teslim edebilirsiniz.

  E-atık, kullanılamaz durumda olan, hasar görmüş, bozuk, kırık, tamir edilemez elektrikli-elektronik cihaz ve aletlere denir.

  E-atıklar, kurşun, arsenik, selenyum, kadmiyum, krom, kobalt, cıva gibi çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli ve zararlı birçok madde içermektedir.

  Bu nedenle bu atıkların çöpe atılmaması ve diğer atıklardan ayrı toplanması gerekmektedir.

  Atık elektrikli ve elektronik eşyalar Karadeniz Ereğli Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi ya da Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Getirme Merkezine bırakılabilir veya şehir merkezindeki (Sahil Taksi Durağı) e-atık kumbarasına atılabilir. Bunun yanı sıra okullarımız ile kamu kurumlarına e-atık kutuları yerleştirilmiştir.

  Ayrıca taşınması zor olan e-atıklar Belediyemize bildirildiğinde (Temizlik İşleri Müdürlüğü, Tel. No: 333 13 53), atık üreticisinin adresinden Belediyemizce sıfır atık aracı ile ücretsiz olarak alınmaktadır.

  Toplanan atıklar lisanslı araçlarla geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.

  Kullanım ömrünü doldurmuş her türlü pile atık pil denir.

  Piller, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, telefonlarda, oyuncaklarda vb. yerlerde kullanılır.

  Atık pillerin içinde bulunan cıva ve kadmiyum gibi maddeler toprağa ve suya karışarak besin zinciri ile insanlara ulaşır. Bu ise insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturur, hastalıklara neden olur. Bu nedenle atık pillerin diğer atıklardan ayrı toplanması ve zararsız hale getirilmesi sağlanmalıdır.

  Belediyemizce evlerimizde ve işyerlerimizde oluşan atık piller ayrı toplanmaktadır.

  Atık pillerinizi Sıfır Atık Getirme Merkezimize veya Belediyemize teslim edebilir ya da ilçemizdeki toplama noktalarında bulunan atık pil kutularına atabilirsiniz.

  Kullanım süresi dolmuş ya da bir kısmı kullanılmış ve artık kullanılmayacak olan ilaçlardır.

  Atık ilaçlar insan ve çevre sağlığını doğrudan etkilediğinden, atık zehir niteliği taşıyan atık ilaçların doğaya karışması tüm canlılar için tehlike oluşturmaktadır. 

  Evlerden kaynaklanan atık ilaçlar ilçemizde 62 noktada toplanmaktadır. (Eczaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, Sıfır Atık Getirme Merkezi, Belediye)

  Toplanan ilaçlar tehlikeli atık bertaraf tesislerine gönderilerek çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi sağlanmaktadır.

  Evlerden kaynaklanan atık ilaçlarınızı ilçemizdeki tüm eczane ve Aile Sağlığı Merkezlerine veya Belediyemize yerleştirdiğimiz atık ilaç kutularına atabilir ya da Sıfır Atık Getirme Merkezimize bırakabilirsiniz.

  Tekstil endüstrisinin üretim süreçlerinden ve tüketici kullanımından sonra ortaya çıkan giysi ve ayakkabı gibi maddeler tekstil atığı olarak tanımlanmaktadır. Belediyeler bu tanım altında, evlerimizden kaynaklanan atık tekstil maddelerini, kullanılmış giysi ve ayakkabıları toplamaktadır.

  Tekstil atıkları geri dönüşüm işlemlerinden geçirerek yeniden kullanılabilir iplik, dolgu malzemesi, otomotiv sektöründe ses yalıtım malzemesi ya da alternatif yakıt olarak değerlendirilmektedir

  Şu anda ilçemizde, tüm mahallelerimize yerleştirilmiş olan 60 adet atık tekstil kumbarası bulunmaktadır.

  Tekstil atıklarınızı size en yakın mesafede bulunan atık tekstil kumbarasına atabilirsiniz.

   

  Gürültü kirliliği, hoşa gitmeyen, insan yaşamını psikolojik ya da fiziksel olarak olumsuz etkileyen her türlü ses oluşumudur.

   

  Belediyemiz, ilçemiz sınırları içindeki çevresel gürültü konulu şikâyetleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği yetkiye dayanarak, mevzuat uyarınca ses düzeyi ölçümü yaparak değerlendirmekte ve gerekiyorsa önlem alınmasını sağlamaktadır.

  Aşağıdaki süreci izleyerek atıklarınızı aldırabilirsiniz;

  -Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvuru yapılarak adresin beyan edilmesi.

  -Belirtilen adreste ekipler tarafından keşif yapılması ve atık miktarının belirlenmesi.

  -Atık sahibi tarafından Belediye veznesine işlemin ücretinin ödenmesi ve ödeme dekontunun fotokopisinin  Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi.

  -Atığın ekipler tarafından alınması.

   

   

  Başvurunuzu Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait “333 13 53” numaralı telefona bildirebilir veya “www.kdzeregli.bel.tr” internet adresimizdeki “istek-şikâyet bildirimi” sayfasından yazılı olarak yapabilirsiniz. (Hafta sonu ve mesai saati dışında Alo 153 Zabıta’yı arayabilirsiniz.) 

  Dağıtım zamanları yerel haber kanalları ile ve Belediyemizin sosyal medya hesaplarından halkımıza duyurulmaktadır.

   

  Kesilmesi istenen ağaç için tapu sahibi, tapu fotokopisi ve Orman İşletme Müdürlüğünden aldığı ‘kesim için uygundur’ yazısı ile Belediyemize şahsen başvurmalıdır. Teknik personelin incelemesinden sonra ağacın kesilmesi/budanması uygun görülürse, kesim/budama ücreti Belediye veznesine yatırıldıktan sonra ağaç sonbahar-kış döneminde kesilecektir.

  Tapu sahibinin izni olmadan Belediye işlem yapamaz. Sorun mahkeme yolu ile çözülebilir.

  Özel alanlarda Belediyemizce tırpan yapılmamaktadır.

  Belediyemize terki yapılmış park alanı dışındaki alanlara çocuk parkı yapılması mümkün değildir.

  Özel alanlara bank/masa verilmemektedir.