Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

 • Ana Sayfa
 • Müdürlüklerimiz
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Deniz KOCA

Deniz KOCA

Su ve Kanalizasyon Müdürü

denizkoca@kdzeregli.bel.tr

Özgeçmişi
18 Şubat 1975 tarihinde Karadeniz Ereğli de doğmuştur. Orta ve Lise Eğitimini TED Kolej'inde almıştır. 1999 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Askerlik görevini 2000 yılında kısa dönem er olarak Afyon da tamamlamıştır. Özel bir firmada 2 sene kadar çevre mühendisliği görevini icra ettikten sonra 2002 yılında KDZ Ereğli Belediyesinde göreve başlayıp, 2009 yılına kadar Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde Şantiye Şefi olarak görev yapmıştır. 2009 yılından 2017 yılına kadar Su ve Kanalizasyon  Müdür Vekili görevini icra etmiştir. 2019 yılı Mart Ayı itibariyle Su ve Kanalizasyon Müdürü olarak çalışmaya başlayan Deniz Koca evli ve 1 erkek çocuk babasıdır.
 

Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması,
 
Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu kanal hatlarının tamamına hakim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması
 
Şehirdeki içme ve kullanma suyu hatlarına ait kontrollerin düzenli olarak yapılması
 
Şehre gelen içme ve kullanma suyunun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması
 
Şehirde oluşan içme ve kullanma suyu şebeke hattı arızalarına zamanında müdahale ederek su israfının önlenmesi
 
Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımlarının yapılması
 
Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması
 
Yeni içme ve kullanma suyu hatları yapılarak, kaçak su bağlantılarının engellenmesi
 
Şehirdeki kanalizasyon arızalarına anında müdahale edilmesi
 
Kanalizasyon bacalarının sürekli olarak temizlenmesi ve kontrol edilmesi
 
Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarının döşenmesi
 
Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmur suyu hatlarının bakımının ve temizliğinin yapılması
 
Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi
 
Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ile şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması
 
Abonelerin kullandığı suyun tahakkukunun yapılması, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak borçlu abonelerin sularının kesme ve açma işlerinin yapılması, su ve atık su ile ilgili tarifelerin hazırlanması
 
Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım, onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması
 
Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması
 
Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin verilmesi
 
Derin Deniz Deşarj Sisteminin bakım ve onarımının yapılması. Ayrıca Atıksu numunelerinin alınarak analizlerinin yaptırılması.
 
Vidanjör hizmetinin verilmesi
 
Telefon : ( 0 372 ) 333 11 34 - 35 - 36 - 37 - 38
 
Faks : ( 0 372 ) 323 62 11

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kdz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün su satışı ve kullanılmış su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesine göre belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve endüstri suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü hizmet, bedel, pay, teminat ve yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 14 ve 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a)    Abone grubu: Aynı hizmet standardına tabi gerçek ve tüzel kişileri,

b)    Abone: İdarece sunulan su/atıksu veya atıksu hizmetlerinden faydalanan ve/veya
faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,

c) Altyapı: Planlanan veya mevcut atıksu kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompalan, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğal gaz, telefon v.b. tesislerden müteşekkil sistemleri,

          ç) Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları

 1. Atıksu arıtma tesisi: Atıksuların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarjından önce, arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesisleri,
 1. Atıksu bağlantı kanalı: Atıksu kaynaklarının ürettiği atıksuları kanalizasyon şebekesine ileten güzergâhı, boru çapı, cinsi ve eğimi vb. bağlantı koşulları İdarece belirlenen hattı,
 2. Atıksu çukuru (fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen hazneleri,

g) Atıksu kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atıksu üreten her türlü yapı ve faaliyet yerlerini,

ğ)    ÇTV (Çevre temizlik vergisi): 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44'üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilen vergiyi,

h) DKKR (Deşarj kalite kontrol ruhsatı): İdare tarafından düzenlenen, endüstriyel nitelikli atıksularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgeyi,

ı) Dönem ortalaması (tüketim averajı): Abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyatı,

i) Endüstriyel atıksu: Evsel atıksular hariç, tüm sanayi tesisleri ile imalathanelerin, ticari işletmelerin, sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesi sonucu kirlenmiş veya özelliklerini kaybetmiş suları,

j) Evsel atıksu: İnsanların günlük normal yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,

k) Geçici kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasını,

l) Genel ortalama: Aynı abonenin geçmiş dönemlere ait tüketimi veya geçmiş tüketimi yoksa yeni takılan sayacın tüketimi dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatı,

          m) Grup abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimi,

          n) Ham su abonesi: Arıtılmamış veya herhangi bir işleme tabi tutulmamış suyu almak için İdareyle sözleşme yapan aboneyi,

o) İdare: Kdz.Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

ö) Özel hizmet bedelleri: 5393 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler sebebiyle kanun ve yönetmelik hükümlerine göre alınan bedelleri,

p) İş emri: İdarenin ilgili birimlerine gönderilmek üzere düzenlenen ve hangi işin yapılacağını belirten talimatı,

r) Kaçaksu kullanımı: İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından ve şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işini,

s) Su ve kanalizasyon durum belgesi: 5393 Saylı Belediye Kanunun ilgili maddelerinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgeyi,

ş) Kanalizasyon şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki hatları,

t) Kapatma/Açma: Kanun, yönetmelik ve sözleşmeye aykırılık, tahliye veya abonenin isteği üzerine suyun kapatılmasını; kapatmayı gerektiren fiili veya hukuki durumun ortadan kalkması halinde suyun açılmasını,

u) Kapatma aparatı: Su kapatma işlemine yarayan aleti,

ü) Kesin hesap (Hesap kesme) faturası: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabının tasfiyesi için alınan ve kesin hesabın nasıl yapıldığını gösteren faturayı,

v) Kolon: Her müstakil birime ayrı su dağılımının yapıldığı bina içinde yer alan ana boruyu,

y) Kontrol bacası (Fenni baca): Atıksu deşarjlarını kontrol amacıyla numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için içine girebilir, projesi İdarece belirlenecek bacaları,

z) Mansap (alıcı ortam): Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,

aa) Parsel bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında İdarece tespit edilecek özel tiplere uygun olarak inşa edilecek bacaları,

bb) Pompaj şartı: Kot farkından dolayı bağlantı kanalı cazibeyle akışa uygun olmayan binalarda, atık suların parsel bacasına pompa ile aktarılmasını,

cc) Priz veya ana musluk: Şube yolunun ana şebekeye bağlandığı noktayı,

çç) Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan ölçü aletini,

dd) Su Şebekesi: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesislerini,

ee) Su Şube yolu: Su şebeke hattından sayacın çıkışındaki bağlantı rekoruna kadar uzanan kısmı,

ff) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesini,

gg) Usulsüz su kullanımı: Abonenin sayaçtan geçirerek sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması, kullandırması veya abone olmaksızın sayaçlı su kullanımını,

hh) Yönerge: Bu yönetmelik kapsamında hazırlanan Kdz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Tespit Esasları, Tarife Çeşitleri, Abone Türleri

Tarife tespit esasları

MADDE 5- (1) Tarifelerin tespitinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a)      Tarifenin belirlenmesinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra tüketileceği
öngörülen ölçülebilir su satış miktarı ana unsur olarak esas alınır.

b)      Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansıtılır.

c)      Atıksu tarifesi; atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı şeklinde tanımlanan "kirleten öder" ilkesine göre belirlenir.

 

Tarife ve bedel çeşitleri

MADDE 6- (I) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller, su satış tarifesi, atıksu tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır.

Abone türleri

MADDE 7- (1) Abone türleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Su ve atıksu abonesi: İdarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ve atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır
 2. Su abonesi: İdarenin sadece su hizmetinden yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.
 3. Atıksu abonesi: İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan abonedir. Bu tip abonelere atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Abone Grupları ve Tarife Uygulaması

Abone grupları

MADDE 8- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone grupları aşağıda belirtilmiştir.

a)    Konut aboneleri:

1)    Barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve/veya
atıksu üreten,

2)    Ortak mahallerin temizliği ile çevre sulaması için su kullanan,

3)     İlgili mevzuatına göre konut tarifesi uygulanması gereken, abonelerdir.

b)    İşyeri aboneleri:

Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerle diğer ticari hizmet üretilen tüm yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

 

 

c) İnşaat/Şantiye aboneleri:

Yapı ruhsatı belgesine istinaden bina, ihata duvarı ve benzeri inşaatlar ile her türlü maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan tesislerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

ç)    Resmi aboneler:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hizmetlerini ifa ettikleri yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

d)    Atıksu aboneleri:

 1. İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan yerlerdir.
 2. Kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel sulan temin ederek su kullanan ve kanalizasyon şebekesinden yararlanan yerlerdir.
 1. Tahakkuk edecek bedel için Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
 2. Bu bentte sayılanlar idareye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır.

e)    Geçici aboneler

 1. İdare hizmet alanı içerisinde kurulmuş bulunan geçici süre ile faaliyet gösteren ve belediye ve ilgili kurumlardan izin almış, sergi, fuar, sirk, panayır gibi geçici seyyar yerler ile mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerleridir.
 2. Mevzuat gereği geçici abone yapılacak olanlar: 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 11'inci maddesi uyarınca; 01.07.2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve ilgilisince başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. 31.12.2021 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda;31.12.2021 tarihi öncesine ait yol,telefon,doğalgaz,elektrik,kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden herhangi biri veya binanın 31.12.2021 tarihinden önce mevcut olduğunu gösteren belge ve kayıtların bulunması halinde Umumi Hıfzısıhha Kanununun 20/1 maddesine istinaden sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşmasına teminen geçici abone alabilir.
 3. Geçici aboneler ait olduktan abone grubuna göre tarifelendirilir.

f)     Kamu yararına faaliyet gösteren aboneler:

1) Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır dernek ve vakıfları, hayır kurumları ile bunların bina ve tesisleri,

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve özel eğitim kurumları,
 2. Ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar tarafından eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan yurt, kurs, pansiyon, hizmet binası ve tesisleri,

4)     Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları,

5)    Amatör Spor Kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen
lokal ve tesisleri,

6)     Siyasi parti ve şubelerinin hizmet binaları.

7)    Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat veya bilime yarayan nesnelerin saklandığı,
halka gösterilmek üzere sergilendiği yerler ile kültür ve kültürün gelişimine hizmet etmek
amacıyla kurulmuş, konferans, opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler,

(2) İdare, ihtiyaç durumuna göre yeni abone grupları belirleyebilir.(Geri dönüşüm suyu abonesi, ham su abonesi, ibadethane, halk çeşmesi, mezarlık çeşmesi, bedelsiz işletilen umumi wc'ler vb. gibi)

            g)  Özel sağlık kuruluşları ve poliklinikler

           1) Genel yönetim kapsamında kamu idarelerine tabi olmayıp sağlık hizmeti veren kuruluşlardır.

h) Toplu Su Satışı Aboneleri:

Karadeniz Ereğli Belediyesinin hizmet sınırları dışında kalan mülki birimlere, dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan yapılan satışlardır.

ı) Organize Sanayi Bölgesi Aboneleri:

Karadeniz Ereğli Belediyesinin Topçalı Mahallesinde bulunan içme suyu hattı branşmanından  su alınarak Zonguldak Ereğli Organize Sanayi Bölgesi tarafından uygun kotta yapılacak su terfi istasyonuna iletilmesi ve akabinde ilgili tesislere suyun ücreti mukabilinde verilmesidir.

i)Eğitim Kurumları Aboneleri:

Genel yönetim kapsamında kamu idarelerine tabi olan tüm eğitim kurumlarıdır. (Özel eğitim kurumları kapsam dışındadır)

 

Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar

MADDE 9- (1) Kuraklık, tabii afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, İdare su tasarrufunu sağlamak ve su temininde önceliği konut abonelerine vermek amacı ile bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir.

 1. 4736 sayılı Kanunun l'inci maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, İdarece üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.
 2. Şehit aileleri ve gazilere ait aboneliklerde,19 Ocak 2002 tarih ve 24645 sayılı Resmi gazetede 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal madalyası verilmiş bulunanlara Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun, 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun,03.11.1980 tarihli ve 3712 sayılı terörle mücadele kanununun ücretsiz veya indirimli tarife uygulanması hükmüne göre  gazi vatandaşlarımızın sınırsız harcamalarına binaen sadece bir mesken aboneliği sözleşmesinde geçerlidir. Kullandıkları su ve atık su bedellerinde %50 den aşağı olmamak üzere belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulanır.
 3. Engelli vatandaşlara ait aboneliklerde, 13 Ağustos 1998 tarih ve 23432 nolu Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren engelli vatandaşların engellilik oranı %40 ve üzeri olması ve aboneliğin kendi adına olması şartıyla sınırsız harcamalarına binaen sadece bir mesken aboneliği sözleşmesinde geçerlidir. Kullandıkları su ve atık su bedellerinde %50 den aşağı olmamak üzere belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulanır.
 4. Belediyemizden fakir aile yardımı alan aboneler, Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından istenen ilgili belgelerle sosyal yardımlarla desteklendiği belgelenmesi halinde aboneliği kendi adına olması şartıyla aylık bir tahakkuk devresinde 0-10 metreküp arası su kullanımında geçerlidir. 10 metreküpü aşması durumunda mesken tarifesi uygulanır. Kullandıkları su ve atık su bedellerinde belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulanır.

(6)     Bir indirimden istifade eden abone ikinci bir indirimden istifade edemez.

(7)     İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerine uygulanan su satış tarifesi konutlara
göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Su, Atıksu, Kaynak Suyu ve Ham Su Satış Tarifesi

 

Su satışı ve atıksu tarifesi

MADDE 10- (1) Su satışı ve atıksu tarifesi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak tespit

edilir:

a) Yönetim ve işletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, çeşitli masraflar ile su isale ve dağıtım giderlerinden oluşur.

 1. Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, doğalgaz, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları, alüminyum sülfat, mayi klor, ozon ve benzeri işletme ve sarf malzemelerine yönelik bu kapsamdaki diğer harcamalardan oluşur.
 2. Personel giderleri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarım ve her türlü işveren hisselerini kapsar.
 3. Çeşitli masraflar: Kira, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme masrafları, kamulaştırma bedelleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, hizmet alımı yöntemleriyle gördürülen hizmetlere ilişkin maliyet unsurları ve benzeri diğer masraf kalemlerinden meydana gelir.

4)     Su isale ve dağıtım giderleri: Gerektiğinde su şebekesi bulunmayan yörelere
tankerlerle yapılan taşıma harcamaları ile su isalesi ve tevziine ilişkin yapılan giderlerdir.

5)      Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin, dayanıklı taşınırların ve
demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için mevzuat gereği ayrılması
zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yapılacak yatırımlarla
ilgili kredilerin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde,
aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

 

Ham su tarifesi

MADDE 11- (1) Herhangi bir işleme tabi tutulmamış sular ile atıksu arıtma tesislerinden elde edilen geri dönüşüm sularının m3 satış fiyatı 10'uncu maddedeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

 

Atıksu tarifesi

 

MADDE 12- (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek su kullanan ve kanalizasyon şebekesinden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler atıksu bedeli ödemekle yükümlüdürler.

 1. Tüketilen her bir m3 su üzerinden alınan atıksu bedeli, abonenin ait olduğu tarifenin su bedelini aşmayacak şekilde belediye meclisi tarafından belirlenir.

 (3)     İdarece belirlenen kanal deşarj limitlerini sağlayacak şekilde atıksu arıtma tesisi kuran ve işleten organize sanayi bölgelerinden atıksu bedeli alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Teminatlar Tarifesi

 

Vidanjör hizmet bedeli

MADDE 13- (1) Vidanjörün bir seferlik çekim hizmet bedeli; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre vidanjör satın alma bedelinin aşınma payı saat emsali (0,000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik aşınma payı ücretine, yakıt gideri, şoför, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik çalışma ücreti eklenerek bulunacak miktara, % 10'dan aşağı olmayacak bir kâr ilave edilerek, vidanjörün bir saatlik ücreti tespit edilir. Bir saat içinde iki seferlik çekim yapılacağı kabul edilerek bir seferlik çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilerek hesaplanır.

(2) Fosseptiği olan aboneden, su veya atıksu abonesi olarak atıksu bedeli alınıyorsa, vidanjör hizmeti için ayrıca bedel alınmaz.

 

Kanal temizleme hizmet bedeli

MADDE 14- (1) Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan abonelerin kanalı "kanal temizleme aracı" ile açılır. Kanalizasyon şebeke hattı ile binaya ait parsel bacasına ve bina arasındaki atıksu hattında meydana gelen tıkanmalara yapılan müdahaleler karşılığında sonradan da alınmak üzere 13'üncü maddedeki usule göre hesaplanan kanal temizleme hizmet bedeli alınır.

 

İş makinesi veya teknik araç kira bedeli

MADDE 15- (1) İdarenin imkânları dâhilinde ve talep olması durumunda, kiralayacağı mevcut iş makinelerinin saatlik çalışma ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyat analizleriyle bulunacak kârsız ücrete % 50 kâr ilave edilmek suretiyle hesaplanır.

 

Su bağlantı ve şube yolu bedeli

MADDE 16- (1) ilk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere su bağlantı bedeli, şube yolu yapım bedeli tahsil edilir.

(2) Su bağlantı, şube yolu yapım bedelleri yapılacak şube yollan çapına ve mesafesine göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak belirlenir.

 

 

Su sayacı kontrol talebi ve sayaç muayene ücreti

MADDE 17- (1) Abone tarafından su sayacının fazla tüketim yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusunda bulunulması veya İdare tarafından yapılan tespitler neticesinde sayacın okunamaması, tüketimin şüpheli, sayacın müdahaleli olması hallerinde sayaç sökülerek yerine yenisi takılır. Sökülen sayaç atölye sorgusuna veya ölçüye tabi tutulur. Atölye sorgu ve ölçü işlemleri ile ilgili uygulamalar yönerge ile belirlenir.

 

(2) Doğru ölçüm yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğünce veya akredite edilmiş laboratuarlarca yapılan muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, belirlenen tarifesine göre sayaç sökme-takma bedeli, muayene bedeli ve sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın bulunması halinde bedeli aboneden alınır.

 

 

 

 

 

Sayaç sökme-takma bedeli

MADDE 18- (1) İdarece, aboneye ait sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene talebiyle veya istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan "Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ"de belirtilen sayaç sökme- takma ücreti alınır.

(2) Abonenin tahakkuk eden borcunu zamanında ödememesi nedeniyle sayacın sökülmesi halinde bu yönetmeliğin 21'nci maddesi hükmü uygulanır.

 

Güvence bedeli

MADDE 19- (1) İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden kullanım yerinin değişmesi ve/veya abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde su ve atıksu tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere güvence bedeli alınır.

 1. Abone gruplarına göre alınacak güvence bedelleri, m3 cinsinden bu yönetmeliğe Ek'li Tablo l'de gösterilmiştir. ( Tablo 1, her idare tarafından ayrıca hazırlanır. ) Güvence bedeli, aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre o aboneliğin su ve atıksu tarifesindeki birim fiyatın Tablo 1 'deki miktarının m3'le çarpılması suretiyle hesaplanır..
 2. Güvence bedeli, aboneliğin bulunduğu grubun ortalama aylık tüketim miktarının üç katını geçemez.
 3. İdare, abonelik sözleşmesi sona eren abonenin güvence bedelinin iadesinde; su ve atıksu hizmetlerinin verildiği yerdeki son endeks okuma bilgileri aboneye bildirildikten sonra, nakit tahsil edilen güvence bedeli Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tablosundaki aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle iadenin yapılacağı ay itibarıyla güncellenir. Abonenin, güncelleme yapılmasını takiben, belediye ve bağlı kuruluşlarına olan abonelik sözleşmesine ilişkin tüm borçlarının ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde abonenin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. İade için, borcun ödenmesi dışında herhangi bir koşul ileri sürülemez ve belge istenemez.

 (5)Genel Yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarından güvence bedeli alınmaz.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Yaptırımlar Tarifesi

 

Zamanında ödenmeyen borçlar

                 MADDE 20- (1) Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme gününe kadar ödemekle yükümlüdürler. Abonelikte kimse bulunmazsa abonelik adresine bildirim bırakılmakla aboneye bildirim yapılmış sayılır. Süresinde ödenmeyen fatura bedelleri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 'inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı ile birlikte yasal yollardan tahsil edilir. Bu husus abonelik sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

            (2) Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

 1. Fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeyen abonelerin suları kapatılabilir.

 

Su kapatma ve açma

MADDE 21- (1) Sözleşme, yönetmelik ve kanunlara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde abonenin suyu kullanıma kapatılır. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, su kapatma-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır. Abone veya aboneliğin suyu;

 1. Mühür veya kelepçe takılmak suretiyle vanadan kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak günlük asgari ücretin 1 işçi için 1/3 işçi/saat ile ücreti tutarı,
 2. Sayaç sökülmek suretiyle kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak günlük asgari üretin 1 işçi 1/2 saat ücreti tutarı,
 3. Prizden kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak asgari ücretin 2 işçi 1/2 saat ücreti tutarı,

ç) Ana şebekeden kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak asgari ücretin 4 işçi/saat ücreti tutarı, alınır.

(2)    Su kapatmaya gidildiği halde, abone suyunu kapattırmamış ise; kapatmak için
yerine gidildiğinden, birinci fıkranın a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen esaslara göre
hesaplanan ücretin % 50'si alınır.

(3)     Bu ücretlere ayrıca KDV ilave edilir.

 

Kaçak ve Usulsüz Su Kullanımı

         MADDE 22- (1)Belediyeye ait içme suyu şebeke hattından kaçak su kullandığı tespit edilenlerden,

(2)Su sayacının mührünü bozmak, sayaçla oynamak, işarını düşürmek, saat kesiminden sonra aparatı kırmak ve sayacı ters bağlama tespit edilenlerden, Belediye Meclisinin belirlediği gelir tarifesine göre para cezası alınır.

(3)Abone olmadan su kullandıkları tespit edilenlerin tanınan süre içerisinde abone olmamaları ve abone olmamakta ısrar ederek su kullanımına devam etmeleri halinde su saatleri sökülüp, abone olana kadar hatları iptal edilecektir. Ayrıca abone olmama cezası olarak Belediye Meclisinin belirlediği gelir tarifesine göre para cezası alınır.

(4)Bozulduğu ve doğru ölçüm yapmadığı tespit edilen, ayrıca çok eski olduğu için bakım ve ayar yapılamayan sayaçların değiştirilmesi halinde bağlama ücreti alınır.

(5)Ayar müddeti dolup  “ölçü-ayar ve kontrol teşkilatı “ talimatları gereğince ayara gönderilmesi bakım ve tamirlerinin yapılması mümkün olmayanların ise değişmesi için sayaçların sökülmesine mani olan abonelerden gelir tarifesine göre para cezası alınır.

(6)Belediyenin haberi olmadan su saatini sökmek, değiştirmek başka bir aboneye nakletmek ve bağlamak yasak olup, uymayanlara yürürlükteki bağlama ücreti uygulanır. Sökülen saati yok etmek ve yerine sayaç bağlamadan su kullanmak ise kaçak su cezası ile cezalandırılır.

 

İzinsiz kanal bağlantısı

MADDE 23- (1) İmar Planı yapılmış olan yerlerde; İdare tarafından onaylanmış atıksu bağlantı projesi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz.

 1. Kullanılmış sularını İdarenin izni olmaksızın atıksu veya karışık sistem kanalizasyon şebekesine bağlayanlardan ve/veya akıtanlardan, atıksu kanal bağlantılarını ve atıksu çukurunu 10 gün içerisinde İdarenin yönetmelik ve yönergelerine uygun hale getirmesi istenir. İlgilinin, istenilen şartları yerine getirmemesi halinde kanal bağlantısı veya atıksu çukuru İdare tarafından yapılır ve bedeli ilgiliden % 50 fazlasıyla tahsil edilir
 2. Atıksu bağlantı projeleri İdare tarafından tasdik edilmiş olup, projesine uygun bağlantı yapmayanlar, atıksularını yağmur suyu şebekesine bağlayanlar ile çatı, drenaj, zemin ve yağmur sularını atıksu kanalına bağlayanlar hakkında bu maddenin 2'nci fıkrası hükümleri uygulanır.
 3. İdarenin kanalizasyon hizmetinin bulunduğu yerlerde bu yönetmeliğin 8'inci
  maddesine göre İdareye atıksu aboneliği yaptırmak zorunda olduğu halde abone olmaksızın
  atıksuyunu doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine verenler hakkında bu
  yönetmeliğin 22'inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

 

 

Tesislere zarar verilmesi

MADDE 24- (1) İdarenin taşınır ve taşınmaz malları ile su ve kanalizasyon tesislerine zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar ilgiliden tahsil edilir.

(2) İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açtığından, borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, idare tarafından uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Abonelik, Sayaç, Tahakkuk ve Tahsilâtla İlgili Esaslar

 

Abone olma koşulları ve uygulama esasları

MADDE 25- (1) Su kullanılan yerde suyu fiilen tüketen ve atıksu üreten gerçek veya tüzel kişilerin:

a) Su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmak için idareye başvurarak abone sözleşmesi yapmaları şarttır.

b) İdare tarafından başvurular incelenip, su ve kanal hizmetiyle ilgili abonelik tesis edilip edilemeyeceği yasal, idari ve teknik yönden incelenir. Yapılan inceleme sonunda bu hizmetlerin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilirse, başvuru sahibinden, yürürlükteki tarifesine göre, bu Yönetmelik uyarınca tahsili gereken bedeller tahsil edildikten sonra abonelik tesis edilir.

 1. Abonelik tesis edilen her yere bir abonelik esas numarası verilir. Abone değişikliği yapılsa bile abonelik numarası değiştirilmeksizin yeni kullanıcı ile abone sözleşmesi yapılır.
 2. Abone sözleşmesi, abone veya idare tarafından feshedilmedikçe aynı koşullarla devam eder.

(4)     Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez.

(5)    Abone, aboneliğin devamı koşuluyla, geçici bir süre için suyunun kesilmesini
isteyebilir. Bu talepte bulunan aboneler, sayacın üzerindeki son endekse kadar tahakkuk
edecek olan fatura bedelini ve kapatma-açma bedelini ödemek zorundadırlar

 1. Abonenin tahliyeyi resmi yollarla idareye bildirmesi şarttır. Bu bildirim, aynı zamanda abonenin fesih beyanı yerine geçer. Bu durumda, idare tarafından aboneliğin suyu kesilerek hesabı tasfiye edilir.
 2. Tahliye edilip sözleşmesi feshedilen bir yerde yeni abone sözleşmesi yapılmaksızın su kullanılması halinde, mevcut aboneliğin suyu kesilerek 22'inci madde hükümleri uygulanır, yeni sözleşme yapılıncaya kadar su açılmaz.
 1. Aynı kullanım yerine ait önceki abonelerin borçlarından yeni abone sorumlu tutulamaz.
 2. Abone sözleşmesini feshetmeden aboneliği terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve atıksu bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 1. Her hangi bir sebeple aboneliğin bulunduğu yapının kullanılamaz hale gelmesi veya yıkılması durumunda, mevcut abonelik iptal edilir. Aynı yere yeniden abonelik talep edilmesi halinde bu maddenin l'inci fıkrası hükümleri uyarınca yeni abone sözleşmesi imzalanmak suretiyle abonelik tesis edilir.
 2. Yeni abonelik tesis edilecek yerlerde;
 1. Başvuru sahibinden güvence bedeli, su ve kanal tesislerine katılma payı ve bağlantı bedelinin ödendiğine dair makbuz, tapu tescil belgesi, yapı kullanma izin belgesi ,yapı ruhsatı,kira sözleşmesi, işyeri açma belgesi, vergi levhası gibi belgeler idareye teslim edilerek başvuru sahibinin beyanına dayalı olarak işlem yapılır. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğu idare tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden teyit edilir. Başvuru sahibinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin abone sözleşmesi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlemler uygulanır.
 1. Abonenin ölümü durumunda borç ve alacakları varislerine intikal eder. Abonenin ölümünün İdarece öğrenildiği tarihten itibaren  birikmiş borçları ödemek kaydıyla, varislerin İdareye başvurarak mevcut aboneliği kendi adlarına veya mirasçılardan biri adına devralacaklarını bildirmemeleri halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tüm borçlar varislerden tahsil edilir.

 

Sayaçlar

MADDE 26- (1) Abonelerin tükettiği su veya ürettiği atıksu miktarı, standartlara uygun sistem, çap ve tiplerde, ayarlı ve damgalı sayaçlarla ölçülür.

(2) Sayaçlar, İdare tarafından tespit edilen ve okunması kolay olan bir yere takılır.

(3)Su sayaçlarının, İdarenin belirleyeceği şekilde korunması abonelerin
yükümlülüğündedir. Gerektiğinde sayaçların muhafazası için yapılacak koruma kurulan, İdare
tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, masrafları abone tarafından karşılanarak
yaptırılır.

(4)Abone tesisatına takılan sayacın bağlantı rakorlarına idare tarafından emniyet kilidi

takılır.

(5)    Abone, su sayacının yerini veya çapını değiştirmek istediğinde İdareye müracaat
ederek izin almak zorundadır. İzin almadan sayaç yerini veya çapını değiştirenler hakkında,
bu yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(6)      Gerektiğinde idare, mevcut su sayacını, daha büyük/küçük çaplı sayaçla
değiştirebilir veya aboneden değiştirmesini isteyebilir.

(7)     Birden fazla birimi olan binalarda, her bağımsız birime ayrı sayaç ile su verilmesi

esastır.

 1. İdarece onaylanmış görevli kimlik kartını taşıyan personel, su sayaçlarının bulunduğu yere kadar girip gerektiğinde abonelerin su tesisatını ve sayacını kontrol etme/sökme/değiştirme işlemlerini yapma yetkisine sahiptir. Kimlik belgesi gösterildiği halde, abone veya bina sahibi adı geçen işlemleri yaptırmamakta direnirse, su, idarece kapatılabilir.
 2. Aboneliğe ilk kez sayaç takılması veya mevcut sayacın herhangi bir nedenle değiştirilmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, boyu, kaydettiği su endeksi tespit edilerek tespit raporuna yazılır. Tespit raporuna, tespiti yapan İdare elemanının ve temin edilebilirse abonenin imzası alınarak bir nüshası aboneye bırakılır.
 3. Aboneler, su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin kontrol edilmesini İdareden isteyebilirler. Bu durumda, ilgisine göre Yönetmeliğin 17, 18, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.
 4. Su sayaçları tamir ve ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya temsilcisi hazır bulunabilir. Kontrol esnasında hazır bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem görür.
 1. Su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanacak ve tesisatlarına ilk defa sayaç taktıracak gerçek veya tüzel kişiler, İdarece belirlenen tipteki su sayaçlarını piyasadan temin edebilirler.
 2. Aboneliğe takılan veya değiştirilen su sayacının başka bir aboneliğe nakli istenemez.
 3. İdarede kayıtlı sayaçların korunması için gerekli tedbirleri almayan, sayacı kaybeden, çaldıran aboneden sayaç  sökme takma bedeli tahsil edilir.

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk ve tahsilât esasları

MADDE 27- (1) Abonelerin su ve atık su tüketimleri, aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak, tahakkuk ve tahsilâtın hızlandırılması veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya Belediye Meclisi yetkilidir.

 

(2) Su ve atıksu bedeli, bu Yönetmelik ve Belediye Meclisi kararıyla belirlenen diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.

 

Ödeme bildirimi

MADDE 28- (1) Su ve atıksu ödeme bildirimi, abonenin abonelik adresinde kendisine veya birlikte bulunduğu yakınına verilir. Abonelikte kimsenin bulunmaması halinde; abonenin bağımsız bölümüne, sayacın bulunduğu yere, aboneliğin işyeri olması halinde işyerine, yöneticisine veya posta kutusuna bırakılması, ayrıca, abonenin kabulü halinde elektronik posta adresine veya sitemde kayıtlı telefon numarasına SMS gönderilmesi ile doğrudan bildirim yapılmış sayılır. Bu bildirim tebligat yerine geçer.

 

Sayacın aboneden dolayı okunamaması

MADDE 29- (1) Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, abonenin önceki 6 aylık tüketimi kıyas alınarak, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek üzere tahakkuk yapılır ve bu şekilde tahakkuk yapılan aboneye su sayacının endeksini okuyup idareye iletmesi için bildirimde bulunulur. Bu şekilde peş peşe dört defa kıyasen tahakkuk yapılabilir, beşinci tahakkuk döneminde de endeks tespit edilememiş ise, abonenin suyu ana vanadan kesilebilir.

 

Geçici olarak su kullanılmaması

MADDE 30- (1) Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise, suyu kullanıma kapatılır ve kesme endeksine göre tahakkuk yapılarak bedeli tahsil edilir. Yeniden su kullanma müracaatında bulunduğunda kapatma/açma ücreti tahsil edilerek suyu açılır.

 

Sayacın tüketimi kaydetmemesi

MADDE 31 - (1) Sayacı durmuş veya işlememiş abonelerden, abone grubuna göre, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son altı dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır.

 1. Buna rağmen tüketim belirlenememiş ise, söz konusu aboneliğin özellikleri ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kişi başına günlük tüketim miktarları dikkate alınarak, kıyas usulü ile tahakkuk yapılır.
 2. Bu maddeye göre tahakkuka esas süre; doğru bulgu ve belgenin bulunmaması halinde 3 ayı aşamaz.

 

Sayacın tüketimi doğru kaydetmemesi

MADDE 32- (1) Abonenin, su sayacının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin kontrol edilmesini istemesi halinde, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporuna göre;

 1. Tüketim göstergesinin tamamen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son altı dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır.
 2. Tüketim göstergesinin kısmen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; hata payı baz alınarak kısmen hatalı ölçtüğü dönemler için yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk, tahsilat veya iadesi yapılır

(2)    İdare, su sayacının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin ilgili Bakanlık teşkilatından
muayene edilmesini istemesi halinde, muayene sonucunda düzenlenen belgeye göre birinci
fıkra hükümlerine göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılır.

(3)     Tahakkuka esas süre konusunda, 31 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

 

İnşaatlarda kullanılan suyun ölçümü ve hesap kesme

MADDE 33 - (1) İnşaat halindeki binalara yapı kullanma izin belgesi alınıp sözleşme yapılmasına kadar veya bu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereği geçici sözleşme yapılmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. İnşaatı biten yapılarda inşaat hesabı sayaç raporuna göre kesilir.

 1. İnşaatı biten yapılarda, inşaat süresince veya tahakkuk dönemlerinde sayacın çalışmadığının, tüketimi doğru kaydetmediğinin, sayaca dış müdahalelerde bulunulduğunun tespit edilemediği hallerde, yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanına göre, 1 m2 inşaat alanında 0.3 m3 su tüketileceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk yapılır
 2. Ölçümlemeye tabi tutulan inşaatlarda, hazır beton, kuyu suyu veya taşıma suyu kullanıldığının, yasal belgelerle ispat edilmesi gerekir. Bu belgeler dikkate alınarak tahakkuk yapılır.
 3. Daha önceden abonelik kaydı bulunan bir yapının yıkılmasından sonra yerine, yeni inşaat yaptıranlar, İdare ile yeniden abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, suları kesilir. Abone sözleşmesi yapılmasını müteakip suyu açılır.
 4. İlk aboneliğin tesisinden sonra, İdareye bilgi vermeden veya bildirilen yapı ruhsatı dışında bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapıp, ilk aboneliğindeki tesisattan bu birimlere su veren abonelerin suyu kesilerek, bu Yönetmeliğin 22 inci maddesi hükümleri gereğince işlem yapılır.
 5. Abone olmadan hiçbir şekilde şantiyenin kanal bağlantısı yapılmayacaktır.Abonelik tesis edildikten sonra kanal bağlantısı gerçekleştirilecektir.
 6. Yukarıdaki fıkralar gereğince, ölçümlemeye tabi tutulacak inşaatlarda, aşağıda belirtilen hususlar da dikkate alınır.

 

 1. İnşaatın yapımında hazır beton veya taşıma su kullanılmış ve bu durum, faturalarla belgelenmiş ise, ibraz edilen belgelerde gösterilen hazır beton veya taşıma suyu miktarına göre kullanılabilecek su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için hesaplanan su miktarından düşülür.
 2. İnşaatın yapımında kullanılan suyun tamamı veya bir kısmı, komşu aboneden, kuyudan veya bir başka kaynaktan temin edilmiş ve bu durum İdare görevlilerince bir tutanakla tespit edilmiş ise, bu şekilde temin edilen su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için hesaplanan su miktarından düşülür. Ancak, komşu aboneden alman suyun tarifesi, inşaat tarifesinden düşük ise, aradaki fark tahakkuka ilave edilir.

 

Tahakkuklarda yapılması gereken düzeltme sebepleri

MADDE 34- (1) Abonelik tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın kendilerine veya adreslerine yapılan ödeme bildirimlerine ilgililerin itirazı veya İdarece re'sen aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde;

a)İdare elemanlarınca veya abone tarafından su sayaçlarının hatalı okunması,

b)İlgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporunda, tüketim
göstergesine itibar edilemeyeceğinin belirtilmesi,

c)Su sayaçlarının sökülmesi ve takılması esnasında, endekslerin hatalı tespit edilmesi,
          ç) Su sayacının durduğu kanaatine varılması, okunamaması, kaçak veya usulsüz su

kullanıldığının tespit edilmesi, şebeke dışında başka bir kaynaktan su temin edildiğinin anlaşılması ve benzeri nedenlerle kıyas usulüyle tahakkuk yapılması,

 1. Sayaç karışıklığından dolayı başka bir aboneye yanlışlıkla tahakkuk yapılması,
 2. Mükerrer tahakkuk yapılması,

f ) 0  Kademeli tarife uygulaması gerektirmesi,

         g)Abone türünün değişmesi veya kayıtlara hatalı girilmesi,
         ğ) Bilgisayar kayıtlarına bilgilerin hatalı girilmesi,

 

Alacakların tahsili

MADDE 35- (1) Tahsilat; İdareye ait vezneler, internet, İdare tarafından yetki verilen resmi ve özel kuruluşlar aracılığı ile yapılır.

        

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Su ve kanalizasyon durum belgesi

MADDE 36- (1) Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler daha önce; İdareden altyapı tesisleriyle uygunluk bakımından su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İdare, o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde, imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum yönünden İdarenin görüşünü almak şarttır.

 

Taşınmazların atıksu kanalına ve/veya içme suyu şebekesine bağlanması

MADDE 37- (1) Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın  kanalizasyona bağlanması  zorunludur.  Bu bağlantılar,  bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İdare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.

 1. İdarenin içme suyu şebekesinden yararlanmak isteyen taşınmazların, içme suyu şebekesine bağlantısı, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle idare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.
 2. Abonelerin mevcut atıksu parsel bağlantılarının ve içme suyu şube yollarının doğalgaz, elektrik, telefon, yağmursuyu ve benzeri diğer resmi altyapı kuruluşlarının yaptığı inşaatlar esnasında tahrip edilmesi veya rabıt bağlantısının kullanılamaz hale gelmesinin tespiti

KDZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ )

1

YENİ SU ABONELİĞİ

1- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

2- TAPU FOTOKOPİSİ

3- İSKAN FOTOKOPİSİ

4- DEPREM SİGORTASI ( DASK ) FOTOKOPİSİ

5- KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİNİN FOTOKOPİSİ

6- ABONELİK ÜCRETİ

20 DAKİKA

2

SU ABONELİĞİ ADINA AÇMA İŞLEMİ

EV SAHİBİ VEYA KİRACI )

1- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

2- İKAMETGAH

3- İKAMETGAH YOKSA KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

4- SU ABONE NUMARASI

5- DEPREM SİGORTASI ( DASK ) FOTOKOPİSİ

6- KİRACI İSE DEPOZİTO BEDELİ

10 DAKİKA

3

SU ABONELİĞİ KAPATMA

1- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

2- SU SAYACI SON ENDEKS

3- KİRACI İSE GEÇİCİ TEMİNAT ( DEPOZİTO ) MAKBUZU

10 DAKİKA

4

YÜKSEK TÜKETİM İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1- SU SAYACI SON ENDEKS

2- İTİRAZ DİLEKÇESİ

3- ÜCRET ÖDEME MAKBUZU

10 DAKİKA

5

ARIZALI SU SAYAÇLARININ DEĞİŞİMİ

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ  ( TC NUMARASI VE ABONE NUMARASI YAZILACAK )

2- USTALIK ÜCRETİ

BAŞVURUDAN

1 GÜN SONRA

6

SÖKÜLEN SAYACIN TAKILMASI BAŞVURUSU ( BORÇTAN , İSİMSİZ ABONE VB.)

1- BORÇLARIN ÖDENMESİ VEYA TAKSİTLENDİRİLMESİ

2- İSİMSİZ İSE ABONE OLUNMASI

3- SÖKME TAKMA BEDELİNİN ÖDENMESİ

2 SAAT

7

SU ARIZA YAPIMI ( YER TESPİTİ, GÜNLÜK EKİP PROGRAMINA DAHİL EDİLMESİ )

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ ( 185 ARIZA HATTI, ELEKTRONİK VE YAZILI )

1 SAAT

8

İÇME VE KULLANMA SUYU HATTI ÇEKİLMESİ VE YENİLENMESİ

İMAR YOLU AÇIK CADDE VE SOKAKLAR ) TALEBİ

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ ( 185 ARIZA HATTI, ELEKTRONİK VE YAZILI )

2- ABONE ALMAYA MÜSAİT RUHSAT VE EKLERİ

2 AY

9

KANAL AÇMA ARACI / VİDANJÖR HİZMETİ  ( ANA HAT )

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ ( 185 ARIZA HATTI, ELEKTRONİK VE YAZILI )

5 SAAT

10

KANAL AÇMA VE TEMİZLEME ARACI / VİDANJÖR HİZMETİ

VATANDAŞ )

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ ( 185 ARIZA HATTI, ELEKTRONİK VE YAZILI )

2- VİDANJÖR HİZMET BEDELİ

5 SAAT

11

KANAL ARIZA YAPIMI TALEBİ ( YER TESPİTİ, GÜNLÜK EKİP PROGRAMINA DAHİL EDİLMESİ )

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ ( 185 ARIZA HATTI, ELEKTRONİK VE YAZILI )

1 GÜN

12

YAĞMURSUYU IZGARA VE RÖGAR KAPAĞI TALEBİ

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ ( 185 ARIZA HATTI, ELEKTRONİK VE YAZILI )

1 GÜN

 

Su Aboneliği Esnasında Gerekli Belgeler

1)Yeni Su Aboneliği

          A)Konut Ve İşyeri Aboneliği

1) Dilekçe (Başvuru Sırasında Hazırlanmaktadır)

2) Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)

3) T.C. Kimlik Numarası Olan Belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Veya Pasaport)

4) Tapu Senedi

  a) Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 Tarihi Öncesi İse; 31.12.2021 Öncesine Ait Doğalgaz, Telefon, Elektrik Sözleşmelerinden Herhangi Bir Tanesi Veya İlgili Belediyesinden Alınan Ve Bilgilerin Doğruluğu Belediyesince Onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin Tasdikli, İmzalı Sureti.

  b) Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 – 01.07.2022 Tarihleri Arasında İse; Yapı Ruhsatı Veya Yapıt Kayıt Belgesi

  c) Binanın Yapım Tarihi 01.07.2022 'Den Sonra İse ; Yapı İskan Belgesi

             B) İnşaat Ve Şantiye Aboneliği 

1) Yapı Ruhsatı Fotokopisi

2) Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

3) Şirket İse İmza Sirküsü Fotokopisi

4)Arsanın Tapu Fotokopisi

5)Kat karşılığı yapılan sözleşme Fotokopisi

2)Abonelik Devir Alma İşlemleri

          A) Konut Aboneliği 

1) Dilekçe (Başvuru Sırasında Hazırlanmaktadır)

2) Abone No ( Eski Su İhbarnamelerinden Öğrenilebilir.)

3) Tapu Veya Kira Kontratı

4) Zorunlu Deprem Sigortası (Dask)

5) Sayaca Ait Eski Bir Fatura Ve Sayacın Güncel Fotoğrafı (Sayacın Seri Nosu Ve M3 Endeksi Okunabilecek Şekilde)

6) T.C. Kimlik Numarası Olan Belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Veya Pasaport)

  

       B) İşyeri Aboneliği

1) Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

2) Abone No (Eski Faturalardan Öğrenilebilir)

3) Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi

4) Kira Kontrat Fotokopisi (Kiracı İse)

5) Vergi Levhası Fotokopisi

6) İmza Sirküleri(Anonim Şirketler), Yetki Belgesi Ve Kaşe

7) Anonim Ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü Ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi Dilekçe (Başvuru Sırasında Hazırlanmaktadır)

8) Sayaca Ait Eski Bir Fatura Veya Sayacın Güncel Fotoğrafı (Sayacın Seri Nosu Ve M3 Endeksi Okunabilecek Şekilde)

 Not: Tamamen İşyeri Olan Yerler (Plazalar, Osb, İşhanı) İçin Dask Gerekli Değildir.

   

    C) Apartman Yönetimi Aboneliği

1) Karar Defterinin Ön Yüz Fotokopisi

2) Karar Defterine Alınan Karar Sayfasının Fotokopisi

3) Yöneticinin Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

4) Yönetici Kaşesi

 

 

3) Abonelik İptali

Su Aboneliği Bulunan Bir Konut Veya İş Yerindeki Aboneliği Taşınma Vb. Sebeplerle Kapatılması İşlemidir. Bu İşlemin Ardından Abonelik Sahibine Güncel Fiyat Üzerinden Teminat Bedeli İade Edilir.

Gerekli Belgeler:

a) T.C. Kimlik Numarası Olan Belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Veya Pasaport)

b) Aboneliği Ait Sayacın Güncel Fotoğrafı (Sayacın Seri Nosu Ve M3 Endeksi Okunabilecek Şekilde)

***Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

Kdz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

 

İlk Müracaat Yeri:

Kdz Ereğli Belediye Başkan Yardımcılığı

İsim:

Deniz KOCA

İsim:

Oğuz CÖMERT

Ünvan:

Su ve Kanal.İşl.Müdürü

Ünvan:

Belediye Başkan Yardımcısı

Adres:

Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39  Kdz Ereğli / ZONGULDAK

Adres:

Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39  Kdz Ereğli / ZONGULDAK

Tel:

0 372 333 11 34 - 35

Tel:

0 372 333 11 57

Fax:

0 372 323 62 11

Fax:

0 372 323 28 49

e-posta :

denizkoca@kdzeregli.bel.tr

e-posta :

oguzcomert@kdzeregli.bel.tr

 

 

Sık Sorulan Sorular

  MALSAHİBİ İÇİN (Mesken);

  Kimlik Fotokopisi, Tapu Fotokopisi, İskan Fotokopisi, Abone Numarası ve Daire Numarası, DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi

  KİRACI İÇİN (Mesken);

  Kimlik Fotokopisi, Kira Sözleşmesi Fotokopisi, Abone Numarası ve Daire Numarası, DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi

  MALSAHİBİ İÇİN (İŞYERİ);

  Kimlik Fotokopisi, Tapu Fotokopisi, Abone Numarası ve Daire Numarası                                                                                       
  (İşyerinin üzerinde ev var ise DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi,eğer var ise  vergi levhası, şirket ise ilave olarak  imza sirküsü,yetki belgesi,şirket kaşesi,yetkili kişi veya vekalet) 

  KİRACI İÇİN (İŞYERİ);

  Kimlik Fotokopisi, Kira Sözleşmesi Fotokopisi, Abone Numarası ve Daire Numarası                                                                                           
  (İşyerinin üzerinde ev var ise DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi,eğer var ise  vergi levhası, şirket ise ilave olarak imza sirküsü,yetki belgesi,şirket kaşesi,yetkili kişi veya vekalet)

  MALSAHİBİ İÇİN (Mesken);

  Kimlik Fotokopisi, Tapu Fotokopisi, Abone Numarası ve Daire Numarası, DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi

  KİRACI İÇİN (Mesken);

  Kimlik Fotokopisi, Kira Sözleşmesi Fotokopisi, Abone Numarası ve Daire Numarası, DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi

  MALSAHİBİ İÇİN (İŞYERİ);

  Kimlik Fotokopisi, Tapu Fotokopisi, Abone Numarası ve Daire Numarası                          

  (İşyerinin üzerinde ev var ise DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi,eğer var ise  vergi levhası, şirket ise ilave olarak  imza sirküsü,yetki belgesi,şirket kaşesi,yetkili kişi veya vekalet) 

  KİRACI İÇİN (İŞYERİ);

  Kimlik Fotokopisi, Kira Sözleşmesi Fotokopisi, Abone Numarası ve Daire Numarası              

  (İşyerinin üzerinde ev var ise DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi,eğer var ise  vergi levhası, şirket ise ilave olarak imza sirküsü,yetki belgesi,şirket kaşesi,yetkili kişi veya vekalet)

  Su Sayacının Üzerindeki Endeksler, Depozito Makbuzu, Kimlik Fotokopisi

  BİR MÜLKÜ SATIN ALIRKEN VEYA KİRALARKEN, SU SAYACININ ÜZERİNDEKİ ENDEKSİ TESPİT EDEREK, SU BORCUNUN BULUNUP BULUNMADIĞINI ARAŞTIRINIZ.