Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payı Hakkında

    Kültür Bakanlığı’ nın Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı kapsamında yapmış olduğu nakdi yardımlar için bölgemizdeki taşınmaz kültür varlıkları sahibi veya hissedarlarından birinin Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli evraklarla başvurusu yeterli olmaktadır.

    Bakanlıkça yapılacak yardım miktarı, karşılıksız olup projeler için (50. 000. -) TL’  yi, proje uygulamaları için tahmini bedelinin yüzde yetmiş ( % 70) ini ve her halükarda ikiyüzbin (200. 000. -) TL’ yi geçmemek üzere komisyonca belirlenir.

    Ancak tahmini bedeli ellibin ( 50. 000.-) TL’ yi geçmeyen proje uygulamalarının yüzde yüz ( %100) üne kadar yardım yapılabilir.

Proje hazırlanması için gerekli evraklar;

 1. Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
 2. Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor,
 3. 9x 13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
 4. Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,
 5. T. C. Kimlik numarası beyanı,
 6. Kanuni tebligat adresidir.

 Onaylı Restorasyon projesi olan yapılara proje uygulamaları için gerekli evraklar;

 1. Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor,
 2. 9x 13 cm, boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
 3. Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/ 500 ölçekli vaziyet planı,
 4. Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği
 5. Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,
 6. T. C. Kimlik numarası beyanı,
 7. Kanuni tebligat adresidir.