Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından İhale İlanı

1-İHALENİN NEVİ:

İlçemiz Bağlık Mahallesi 2554 ada 2 parsel, Kepez Mahallesi 2115 ada 2 parsel ve Kavaklık Mahallesi 2530 ada 2 parselde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 3 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satışı işidir.

2-İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:

            1-İhale İlanı

            2- İhale Şartnamesi

            3-İhale ile ilgili formlar

            3a. Teklif Mektubu Örneği

            3b. Teminat Mektubu Örneği

            İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 500,00(Beşyüz)TL karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİHTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale 01.08.2023 Salı günü 4.maddede belirtilen saatlerde Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39'da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

4- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Mahalle

Ada Parsel

Alanı

(m2)

Niteliği Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
BAĞLIK 2554 2 242,00 ARSA 1.210.000,00 TL (Birmilyonikiyüzonbinlira)

36.300,00 TL

(Otuzaltıbinüçyüzlira)

01.08.2023 14:30
KEPEZ 2115 2 482,03 ARSA

3.374.210,00 TL

(Üçmilyonüçyüzyetmişdörtbinikiyüzonlira)

101.226,30 TL

(Yüzbirbinikiyüzikiyüzyirmialtıliraotuzkuruş)

01.08.2023 15.00
KAVAKLIK 2530 2 698,16 ARSA

5.236.200,00 TL

(Beşmilyonikiyüzotuzaltıbinikiyüzlira)

157.086,00 TL

(Yüzelliyedibinseksenaltılira)

 

4.1. İhaleyi alan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedeli tutarını peşin ödemek zorundadır. Ödeme yapılmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

5- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin asıl suretlerini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

            5.1) Gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi

            5.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.

            5.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

            5.3.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

            5.3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            5.4) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale dosyasına konulacaktır.)

            5.5) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi) ;

5.5.1) Tedavülde ki Türk parası.

5.5.2) Bankalar ve özel kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

            5.6)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

            5.7) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5.8)  İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğü Borç Takip Servisinden alınmış belge.)      

           5.9) Tebligata Esas adres beyanı.

6-TEMİNATLAR:    

            Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.

            2886 sayılı D.İ.K.'nun 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

7- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ :

            İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 31.07.2023 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

8-İHALENİN ONAYI:

            İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

9-GENEL HÜKÜM:

            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

 Halil POSBIYIK

Belediye Başkanı