Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından İhale İlanı

1-İHALENİN NEVİ:

İlçemiz Bağlık Mahallesi Şehit Kader Acar Caddesi No:57 ve 61’de kayıtlı,  mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile kiralanması işidir.

2-İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:

            1-İhale İlanı

            2- İhale Şartnamesi

3- Hususi Şartname

            4-Kira Sözleşmesi

            5-İhale ile ilgili formlar

            5a. Teklif Mektubu Örneği

            5b. Teminat Mektubu Örneği

            İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 250,00 TL karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3- İŞİN SÜRESİ:

            Kdz.Ereğli Belediye Encümeninin 29.08.2023 tarihli ve 2023-226 sayılı  kararına istinaden kiralama müddeti sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

4- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale  26 Eylül 2023 Salı günü  aşağıda ki tabloda belirtilen saatlerde Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39'da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

5- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

 

SIRA NO

İŞYERİ

NO

NİTELİĞİ

ALANI

(M2)

TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ

3 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

1

57

İşyeri

20,00

2.400,00TL

86.400,00TL

2.592,00TL

26/09/2023

14:30

2

61

İşyeri

20,00

2.400,00TL

86.400,00TL

2.592,00TL

26/09/2023

15:00

 

            5.1.a   Tahmini Kira bedeli bir taşınmaz için aylık 2.400,00 TL, 3 yıllık 86.400,00 TL olup, Geçici teminatı 2.592,00TL dir. Kati teminat 3 yıllık ihale bedelinin %6 ‘sıdır. İlk yıla ait kira bedeli sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak belediyenin göstereceği hesap numarasına yatırılacaktır.

             5.1.b   İhaleyi alan kiracı, ihale kararının kendisine tebliğ  tarihinden itibaren 15 gün içinde 3 yıllık ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminat tutarını ödeyerek sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

            5.1.c. İşyerleri tutanakla teslim edilecektir.

            6- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

            6.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

            a.1) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            a.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.

            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

            b.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

            b.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            c) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale dosyasına konulacaktır.)

            d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi) ;

d.1) Tedavülde ki Türk parası.

d.2) Bankalar ve özel kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

d.3) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır…)

            e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

            f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

g)  İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.) 

            h) Türkiye de tebligat adresi göstermek. (İkametgah)

7-TEMİNATLAR:    

            Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin  Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.

            2886 sayılı D.İ.K.'nun 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

8- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ :

            İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 25 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9-İHALENİN ONAYI:

            İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

10-GENEL HÜKÜM:

            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Halil POSBIYIK

                                                                                                                                 Belediye Başkanı