Çiçek Satın Alınacaktır

ÇİÇEK SATIN ALINACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

KDZEREĞLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINI TEMSİLEN 2018 YILI İÇERİSİNDE TEMSİL VE TÖRENLERDE KULLANILMAK ÜZERE ÇİÇEK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/8996

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MH. YUKARI BEYÇAYIRI SK. NO.39 67320 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331148 - 3723233046
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : CENAZE ÇELENGİ 425 ADET , LÜX AYAKLI SEPET 475 ADET, BÜYÜK BOY SAKSI 475 ADET , ÖZEL BUKET 475 ADET , KARANFİL 11000 ADET OLACAKTIR. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kdz. Ereğli Belediyesi özel Kalem Müdürlüğü'nün göstermiş olduğu adresler.
c) Teslim tarihi : Kdz. Ereğli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Tarafından alınacak olan çiçekler ilgili müdürlük yetkililerinin belirtmiş olduğu adreslere teslim edilecektir. İş 31.12.2018 tarihinde sona erer.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KDZ. EREĞLİ BELEDİYE İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 29.01.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Mal Alımları İhaleleri Yönetmeliğinin 43. Md.(a) bendi gereğince,ihalenin yapılacağı gün teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla her kalem ürün için ayrı ayrı veya birlikte fotoğraf veya katalog getirilmesi ve ihale komisyonuna sunulması gerekmektedir.(İdaremizce bu konuda taahhhütname kabul edilmeyecek fotoğraf veya katalog getirilmesi şarttır.)Fotoğraf veya katalog getirilmemesi durumunda firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOK. NO:39 KDZ. EREĞLİ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.