13 Kalem Kuru Gıda Malzemesi Alımı İşi

KDZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2018 YILI İÇERİSİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA DAĞITILMAK ÜZERE 13 KALEM KURU GIDA MALZEMESİ ALIMI İŞİ

EREĞLİ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kdz Ereğli Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce 2018 Yılı İçerisinde İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılmak Üzere 13 Kalem Kuru Gıda Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/70688

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MAHALLESİ YUKARIBEYÇAYIRI SOKAK 39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331341 - 3723225177
c) Elektronik Posta Adresi : mehmetaksoy@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2018 Yılı İçerisinde İhtiyaç Sahibi İnsanlara Dağıtılmak Üzere 13 Kalem Kuru Gıda Malzemesi Alımı İşi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIDA BANKASI
c) Teslim tarihi : 2018 yılı içerisinde alınacak olan 13 kalem kuru gıda malzemesi yüklenici firma ile ilgili müdürlük yetkilileriyle işin her aşamasında koordinede olacak, kuru gıda malzemeleri bir seferde veya pey der pey idarenin isteğine göre sipariş de yer alan malzeme kadar gönderilecek / teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kdz. Ereğli Belediyesi İhale Toplantı Salonu Murtaza Mah. Yukarı Beyçayırı Sok. No:39 Kdz. Ereğli/ ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 26.02.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
26/02/2018 saat 12:00 ' a kadar  İstekliler İhale  malzemelerinin birer adet numunesini idareye (Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü) getirilecektir. Numune getirmeyen, eksik olan veya numuneleri teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin getirilmesi mecburi dir. Taahhütname kabul edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kdz. Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mah. Yukarı Beyçayırı Sok. No:39 Kdz. Ereğli/ ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.