Kdz. Ereğli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Kırtasiye Ve Temizlik Malzemesi Satın Alınacaktır

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRKDZ EREĞLİ BELEDİYESİ ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLERDE KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/132945

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MH. YUKARI BEYÇAYIRI SK. NO.39 67320 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331148 - 3723233046
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BELEDİYEMİZ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYEMİZİN ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 76 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ VE 75 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediye Ambarına teslim edilecektir. Malların teslimatı firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Alınacak malzemeler 31.12.2018 tarihine kadar aralıklar ile sipariş verilerek alınacaktır. Sipariş verildikten sonra en geç 3 iş günü içinde teslim edilmiş olacaktır. Teslimat, yüklenici firma tarafından; hafta içi mesai saatlerinde, Kdz. Ereğli Belediyesi Ambarına yapılacaktır. Malzemeler Müdürlük bazında ayrılarak teslim edilecek ve faturalandırılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MURTAZA MAHALLESİ YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ. EREĞLİ
b) Tarihi ve saati : 17.04.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Kısım: Kırtasiye  Malzemesi  2.Kısım Temizlik Malzemesi Teklif cetvelinde yer alan malzemelere ait birer numune ihalenin yapılacağı yer olan Karadeniz Ereğli Belediyesi Düğün Salonunda ihale saatinden 3 saat öncesine kadar (yani saat 11:30'a kadar) hazır olacaktır. Numunelerin üzerine etiket yapıştırılarak ürünün adı yazılacaktır. İhale komisyonu numuneleri tutanak ile teslim alacaktır. Kalite bakımından teknik şartnameye göre uygunluk değerlendirilmesi ihale komisyonu tarafından kapalı oturumda yapılacaktır.  Hiçbir şekilde numune yerine taahhütname kabul edilmeyecektir. Numunesi teknik şartnameye uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOK. NO:39 KDZ. EREĞLİ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.