İlçemiz Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:5’de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 512,19m2 Kapalı Alan, 238,48m2 Yarı Açık Alan ve 3040,00m2 Açık Alanlı toplam 3790,67m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile kiralanması işidir.

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

 

            1-İHALENİN NEVİ:

            İlçemiz Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı No:5’de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait 512,19m2 Kapalı Alan, 238,48m2 Yarı Açık Alan ve 3040,00m2 Açık Alanlı toplam 3790,67m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile kiralanması işidir.

2-İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:

            1-İhale İlanı

            2- İhale Şartnamesi

3- Hususi Şartname

            4-Kira Sözleşmesi

            5-İhale ile ilgili formlar

            5a. Teklif Mektubu Örneği

            5b. Teminat Mektubu Örneği

            İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 1.000,00 TL karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3- İŞİN SÜRESİ:

            Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022-14/69 sayılı kararına istinaden kiralama müddeti sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

4- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

Belediye Encümeninin 04.06.2024 tarih ve 2024/161 sayılı kararı ile ihale 16 Temmuz 2024 Salı günü saat  14:30‘da Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39'da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

5- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

            5.1.a   Tahmini Kira bedeli aylık 200.000,00 TL den 10 yıllık 24.000.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 720.000,00TL dir. Kati teminat 10 yıllık ihale bedelinin %6 ‘sıdır. İlk 3 yıla ait kira bedeli sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak belediyenin göstereceği hesap numarasına yatırılacaktır.

             5.1.b   İhaleyi alan kiracı, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 10 yıllık ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminat tutarını ödeyerek sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir ve 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uygulanacaktır.

            5.1.c. İşyeri tutanakla teslim edilecektir.

            6- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

            6.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

            a.1) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            a.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.

            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

            b.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

            b.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            c) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale dosyasına konulacaktır.)

            d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi) ;

d.1) Tedavülde ki Türk parası.

d.2) Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları

            e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

            f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

g)  İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.) 

            h) Türkiye de tebligat adresi göstermek. (İkametgah)

            ı) İstekli ihaleye girerken T.C. Kimlik Kartı aslını göstermek zorundadır.

7-TEMİNATLAR:    

            Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.

            2886 sayılı D.İ.K.'nun 26. Maddesinin (a) ve (b) bendinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

8- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ :

            İhale dosyası en geç ihale günü olan 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 12:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9-İHALENİN ONAYI:

            İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

10-GENEL HÜKÜM:

            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Halil POSBIYIK

                                                                                                                                 Belediye Başkanı