Metal Kapı Dedektörü, Bagaj Kontrol X-Ray Cihazı Ve El Tipi Metal Güvenlik Dedektörü Satın Alınacaktır

METAL KAPI DEDEKTÖRÜ, BAGAJ KONTROL X-RAY CİHAZI VE EL TİPİ METAL GÜVENLİK DEDEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ METAL KAPI DEDEKTÖRÜ, BAGAJ KONTROL X-RAY CİHAZI VE EL TİPİ METAL GÜVENLİK DEDEKTÖRÜ MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/208413

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MAHALLESİ YUKARIBEY ÇAYIRI SOKAK NO:39 67320 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331103 - 3723232277
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET BAGAJ KONTROL X-RAY CİHAZI , 1 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ (DIŞ MEKAN KORUMA KILFI, YEDEK AKÜ, TAŞIMA APARATI), 10 ADET METAL EL DEDEKTÖRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ BELEDİYE BİNASI
c) Teslim tarihi : 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD .MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 17.05.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

İstekliler yetkili satıcı ve imalatçılığı tevsik etmek için yukarıdaki belgelerden herhangi birisini sunmalıdır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Cihazlar imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır ve garanti süresi boyunca yılda 2 (iki) kere tüm cihazların bakım onarımları (parça değişimi hariç) yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Teklif sahibi firmalar garanti süresinin sona ermesinden itibaren 10 (yıl) süre ile teklif ettikleri cihazların her türlü yedek malzemesini ücreti karşılığında teminle mükelleftir.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Firmalar konu ile ilgili olarak TSE, ECAC ve TSA Uygunluk Sertifikası, raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Yüklenici firma, Model ve versiyon olarak teklif edeceği X-Ray Bagaj Kontrol Cihazları, Metal Kapı Dedektörü, El Dedektörü ait güncelleştirilmiş ve distribütörden onaylatılmış teknik özelliklerini belirten doküman ve katalogları ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD.MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD .MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.