İlçemizde Yaşayan Fakir ve Muhtaç Ailelerin Çocuklarına Dağıtılmak Üzere Eğitim Seti Kırtasiye Malzemesi Satın Alınacaktır

KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇEMİZDE YAŞAYAN FAKİR VE MUHTAÇ AİLELERİN ÇOCUKLARINA DAĞITILMAK ÜZERE EĞİTİM SETİ KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.

EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Kdz Ereğli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Tarafından İlçemizde Yaşayan fakir ve Muhtaç Ailelerin Çocuklarına Dağıtılmak Üzere Eğitim Seti (Kırtasiye Malzemesi) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/379276

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MH. YUKARI BEYÇAYIRI SK. NO.39 67320 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331148 - 3723233046
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1500 adet Eğitim Seti (Kırtasiye Malzemesi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kdz Ereğli Belediyesi Ambarları
c) Teslim tarihi : . Talep edilen kırtasiye ürünleri idarenin vereceği teslim programına göre teslim edilecektir.İdare malın tamamını tek seferde talep edebileceği gibi kısımlara ayırıp talep etme hakkınada sahiptir. İdare malın tamamını tek seferde talep ettiği taktirde yüklenici idare ile hazırladığı sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde malın tamamını eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. İdare malı kısımlara ayırıp talep ettiği takdirde ise en az 7 (yedi) takvim günü öncesinden yazı ile malın ne kadarını talep ettiğini yükleniciye resmi olarak bildirecektir. Teslim tarihlerinde idare istediği değişiklikleri yapabilir. Değişiklikler yükleniciye 2 (iki) takvim günü önceden bildirilecektir.Malın teslim tarihi sözleşme tarihi itibari ile 4 ayı geçmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 17.08.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler İhale zarfları ile birlikte teklif verdikleri kırtasiye malzemelerinin birer adet numunesini idareye getirilecektir. Numune getirmeyen, eksik olan veya numuneleri teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Numunelerin getirilmesi mecburi olup taahhütname kabul edilmeyecektir.)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ EREĞLİ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.