Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından İşyeri Kiralanmasına ait İhale İlanı

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

              1-İHALENİN NEVİ

Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Caddesi No: 8 ve 18 de bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan şartname ekinde krokide sınırları tespit edilen 2 adet işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması işidir.

2-İŞİN SÜRESİ

04.01.2018 tarih ve 2018-2/22 sayılı Meclis Kararına istinaden kiralama müddeti 10(On) yıldır.

3-İHALE YERİ

Kdz. Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu.

4- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, İHALE TARİHİ VE SAATİ

 

İHALE S.NO

İŞYERİ

NO

NİTELİĞİ ALAN M2 TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ 10 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜN VE SAATİ
1 8 İŞYERİ 16,00

500,00 TL

(Beşyüz)

60.000,00 TL 1.800,00 TL 25/09/2018
(Altmışbin) (Binsekizyüz) 14:00
2 18 İŞYERİ 16,00

500,00 TL

(Beşyüz)

60.000,00 TL 1.800,00 TL 25/09/2018
(Altmışbin) (Binsekizyüz) 14:30

          İlk yıla ait kira bedeli, ihale bedeli olup, Kira Sözleşmesinin imzalanmasından önce 1(bir) yıl peşin olarak yatırılacaktır.        

           İhaleyi alan yüklenici ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde 10(on) yıllık ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminat tutarını ödeyerek sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

5-İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER

5.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a)Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

             b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan ve veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

              c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

              ç)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

            d)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

             e)Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarf içerisinde kapalı bir şekilde ihale dosyasına konulacaktır.)

             f)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddesinde teminat olarak belirlenenler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

            g)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihale ye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.(2018 yılı)

    ğ)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli şartname ekinde sunulan iş ortaklığı beyannamesi.  

    h)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

             ı)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

             i)Türkiye de tebligat adresi göstermek.(İkametgah)

         k) İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.)

            6-)BELGELERİN SUNUŞ ŞEKLİ

            1.İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9.maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

            2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilen aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

            3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflere ekleyebilirler.

            7-)TEMİNATLAR

Geçici teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 no.lu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddesinde teminat olarak belirlenenler kabul edilecektir.

            8-)VERGİ RESİM VE HARÇLAR

            Bu ihale ile akdedilecek sözleşmeden doğacak tüm vergi, resim ve harçlar, sözleşme giderleri ile diğer giderler kiracıya aittir.

            9-) TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI, İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ

            a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

b)İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler ile kapalı bir zarfa konulan teklif mektubu ayrı bir kapalı zarfa konularak en geç 24.09.2018 Pazartesi günü 17:30'a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

            10-)İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI

            1-İhale Şartnamesi

            2-Kira Sözleşmesi

            3-İhale ile ilgili formlar

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını 50,00.-TL. karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer : Yazı İşleri Müdürlüğü

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Yazı İşleri Müdürlüğü

            11-)İHALENİN ONAYI

            İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

            12)-GENEL HÜKÜM

            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.