Gıda Ürünleri Satın Alınacaktır

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE İŞLETMELERDE KULLANILMAK ÜZERE, İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANESİ VE SOSYAL YARDIM İŞLERİ TARAFINDAN İHTİYAC SAHİBİ İNSANLARA DAĞITILMAK ÜZERE MUHTELİF 10 KISIM GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/571399

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOK. NO:39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331393 - 3723237052
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.t
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KURU GIDA, ET VE ET ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, SU, İÇECEK, SİMİT, TATLI, EKMEK, DONDURMA, KURU GIDA PAKETİNDEN OLUŞAN; 10 KISIM 125 KALEM GIDA MALZEMESİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KDZ. EREĞLİ BELEDİYE AMBARI
c) Teslim tarihi : Bu ihale kapsamında alınacak olan gıda ürünleri sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyacına binaen 12 ay içerisinde peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kdz. Ereğli Belediyesi Düğün Salonu Kavaklık Mah. Devrek yolu Cad. No:16 KDZ. EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 13.12.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

2.KISIM ET VE ET ÜRÜNLERİ İÇİN;

İstekliler firmalarına ait Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan aşağıdaki işletme onay belgeleri teklif ile birlikte sunacaklardır.

1)Depo, gıda satış ve diğer parekende faaliyet gösteren işletmeler işletme kayıt belgesi,

2)Et ürünleri üreten işletme- işleme tesisi onay belgesi,

3)Yetkili satıcı isteklilerin olması durumunda; Üreticilerin yukarıda belirtilen belgeler ile isteklinin yetkili satıcı belgesini sunmak zorundadır.

4)Evcil tırnaklı havyan eti üreten işletme-parçalama tesisi onay belgesi

5)ISO belgeleri ve Helal belgelerini sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale kapsamında yer alan 1. KISIM KURU GIDA-3.KISIM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-4.KISIM SU -5 KISIM İÇECEK -7.KISIM TATLI-10.KISIM GIDA PAKETİ ürünlerİ için Teklif cetvelinde yer alan malzemelere ait birer numune ihalenin yapılacağı yer olan Karadeniz Ereğli Belediyesi Düğün Salonunda ihale saatinden 3 saat öncesine kadar (yani saat 11:30'a kadar) hazır olacaktır. Numunelerin üzerine etiket yapıştırılarak ürünün adı yazılacaktır. İhale komisyonu numuneleri tutanak ile teslim alacaktır. Kalite bakımından teknik şartnameye göre uygunluk değerlendirilmesi ihale komisyonu tarafından kapalı oturumda yapılacaktır.  Hiçbir şekilde numune yerine taahhütname kabul edilmeyecektir. Numunesi teknik şartnameye uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOK. NO:39 KDZ. EREĞLİ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
MURTAZA MAHALLESİ YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ. EREĞLİ KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

                                                                                                                             Cem KOÇ

                                                                                                              İşletme ve İştirakler Müdür V.