Gıda Ürünleri Satın Alınacaktır

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5 gün süre indirimi)
     
Yasal Kapsam : 13/a
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4. adım 2.066.004,00 - ...
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RAMAZAN YEMEĞİ VE DİĞER ETKİNLİKLERDE KULLANILMAK ÜZERE, AYRICA; RAMAZAN AYINDA İLÇEMİZDE YAŞAYAN FAKİR VE MUHTAÇ AİLELERE DAĞITILMAK İÇİN MUHTELİF KURU GIDA PAKETİ TOPLAM 8 KISIMLIK GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/577569

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MH. YUKARI BEYÇAYIRI SK. NO.39 67320 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331148 - 3723233046
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KURU GIDA, ET VE ET ÜRÜNLERİ, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, SU, İÇECEK, TATLI, EKMEK, KURU GIDA PAKETİNDEN OLUŞAN; 8 KISIM 47 KALEM GIDA MALZEMESİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KDZ. EREĞLİ BELEDİYE AMBARI
c) Teslim tarihi : Bu ihale kapsamında alınacak olan gıda ürünleri sözleşme imzalandıktan sonra idarenin ihtiyacına binaen 12 ay içerisinde peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kdz. Ereğli Belediyesi Düğün Salonu Kavaklık Mah. Devrek yolu Cad. No:16 KDZ. EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 17.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler firmalarına ait Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan aşağıdaki işletme onay belgeleri teklif ile birlikte sunacaklardır:

1-Evcil tırnaklı havyan eti üreten işletme-parçalama tesisi onay belgesi,
2-Depo, gıda satış ve diğer parekende faaliyet gösteren işletmeler işletme kayıt belgesi,
3-Et ürünleri üreten işletme- işleme tesisi onay belgesi,

4-Yetkili satıcı isteklilerin olması durumunda; Üreticilerin yukarıda belirtilen belgeler ile isteklinin yetkili satıcı belgesini sunmak zorundadır

Aday veya İstekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi aranacak ve ihale dosyasında sunulacaktır. Teknik şartnamede ürünler ile ilgili istenen tse belgeleri, ıso belgeleri, helal belgeleri ve yerli malı belgeleri, Kırmızı Et ürünleri için ayrıca IFS BELGESİ  ihale dosyasında sunulacaktır. İstenen bu belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ihale dosyasında bulunmalıdır. İhale dosyasında sunulan işletme kayıt-onay belgeleri - tse belgeleri ve  ıfs belgeleri ile getirilen numuneler birbirleri ile aynı olmalıdır. farklı olan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale kapsamında yer alan 1. KISIM KURU GIDA-3.KISIM SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-4.KISIM SU -5 KISIM İÇECEK -6.KISIM TATLI-8.KISIM GIDA PAKETİ ürünleri için Teklif cetvelinde yer alan malzemelere ait birer numune ihalenin yapılacağı yer olan Karadeniz Ereğli Belediyesi Düğün Salonunda ihale saatinden yarım saat öncesine kadar (yani saat 10:30'a kadar) hazır olacaktır. Numunelerin üzerine etiket yapıştırılarak ürünün adı yazılacaktır. İhale komisyonu numuneleri tutanak ile teslim alacaktır. Kalite bakımından teknik şartnameye göre uygunluk değerlendirilmesi ihale komisyonu tarafından kapalı oturumda yapılacaktır.  Hiçbir şekilde numune yerine taahhütname kabul edilmeyecektir. Numunesi teknik şartnameye uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOK. NO:39 KDZ. EREĞLİ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MURTAZA MAHALLESİ YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ. EREĞLİ KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.