Mezar Tahtası Ve Kefen Bezi Satın Alınacaktır

MEZAR TAHTASI VE KEFEN BEZİ SATIN ALINACAKTIR
EREĞLİ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ


KDZ,ERERĞLİ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE MEZAR TAHTASI VE KEFEN BEZİ MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/16314

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MAH.YUKARI BEYÇAYIRI SOK.NO:39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331401 - 3723330405
c) Elektronik Posta Adresi : muhammeterarslan@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Mezar Tahtası 84.00 m3 - ve Baş- Ayak gönderi 6,30 m3 Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir 2.Kısım Kefen 2,20 mt X 10mt (1.000 Adet) ve Kefen 2,40mt X 10 mt (50 Adet) Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne ait olan Sarıkokmaz Mahallesi Okul Sokak sefa Camii altındaki Cenaze Hizmetleri ek binası deposuna yüklenici tarafından teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : MEZAR TAHTASI İLE AYAK VE BAŞ GÖNDERİLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ MALIN CİNSİ ADEDİ TESLİMAT TARİHİ TESLİM YERİ 1.PARTİ TESLİMAT MEZAR TAHTASI 2800 Sözleşme imzalandıktan sonraki 10.iş günü içinde Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR BAŞ GÖNDERİ 280 Sözleşme imzalandıktan sonraki 10.iş gününde Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR AYAK GÖNDERİ 280 Sözleşme imzalandıktan sonraki 10.iş günü içinde Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu 2.PARTİ TESLİMAT MEZAR TAHTASI 2800 İlk teslimat tarihini takiben 4. ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR BAŞ GÖNDERİ 280 İlk teslimat tarihini takiben 4. ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR AYAK GÖNDERİ 280 İlk teslimat tarihini takiben 4. ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu 3.PARTİ TESLİMAT MEZAR TAHTASI 2800 İkinci teslimat tarihini takiben 4. ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR BAŞ GÖNDERİ 280 İkinci teslimatı takiben 4.ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu MEZAR AYAK GÖNDERİ 280 İkinci teslimatı takiben 4.ayın sonunda Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu GENEL TOPLAM : 84,00 M3 (8.400 Adet mezar tahtası) 6.30 M3[(1.680 Adet baş ve ayak gönderi tahtası(840 baş+840 ayak gönderi tahtası)] KEFEN MALZEMESİ TESLİM TARİHİ VE YERİ MALIN CİNSİ ADEDİ TESLİMAT TARİHİ TESLİM YERİ KEFEN MALZEMESİ 1000 (2.20m*10m) Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde (tamamı tek seferde ) Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu KEFEN MALZEMESİ 50 (2.40m*10m) Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde (tamamı tek seferde ) Sarıkokmaz Mah.Okul Sok.Sefa camii altı ek Hiz.Binası deposu

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Murtaza Mahalllesi Yukarıbeyçayırı Sokak No:39 Kdz.EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 07.02.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yazı işleri Müd.Murtaza mah.Yukarıbeyçayırı Sok.No:39 Kdz.Ereğli/ Zonguldak adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YAZI İŞLERİ MÜD .MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.