Yazlık Ve Kışlık (Mevsimlik) Çiçek Ve Çim Tohumu İle Küçükbaş Hayvan Gübresi Malzemeleri Alımı

YAZLIK VE KIŞLIK (MEVSİMLİK) ÇİÇEK VE ÇİM TOHUMU İLE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİ MALZEMELERİ

EREĞLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

YAZLIK VE KIŞLIK (MEVSİMLİK) ÇİÇEK VE ÇİM TOHUMU İLE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİ MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/53249

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MAHALLESİ YUKARIBEY ÇAYIRI SOKAK 39 67300 MURTAZA MAHALLESİ EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331358-1354 - 3723232277
c) Elektronik Posta Adresi : kemalyaman@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım Yazlık Ve Kışlık (Mevsimlik) Çiçek Mal Alımı 245.000 Adet, 2.Kısım Çim Tohumu Malzemesi 4 .000 Kilogram , 3.Kısım Hayvan Gübresi 300 m3 Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ
c) Teslim tarihi : 1.Kısım Yazlık ve Kışlık (Mevsimlik) Çiçeklerin teslimi yazlık çiçekler için 15 Nisan-1 Mayıs 2019, kışlık çiçekler için 15 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında idarenin sipariş yazısından itibaren 10(on) takvim günüdür. 2. Kısım Çim Tohumu Malzemesi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 31.12.2019 Tarihine kadar aralıklar ile İdare tarafından yazılı sipariş verilerek alınacak ve sipariş verildikten sonra en geç 5 iş günü içinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiye Deposuna, mesai saatleri içinde teslim edilmiş olacaktır. 3.Kısım Küçükbaş Hayvan Gübresi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD .MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
250 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD.MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD .MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.