Çocuk Oyun Parkı, Fitness Aletleri Ve Yedek Parçaları İle Demir Boru Ayaklı Ahşap Bank, Piknik Masası Malzemeleri Satın Alınacaktır

ÇOCUK OYUN PARKI, FİTNESS ALETLERİ VE YEDEK PARÇALARI İLE DEMİR BORU AYAKLI AHŞAP BANK, PİKNİK MASASI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI ÇOCUK OYUN PARKI,FİTNESS ALETLERİ VE YEDEK PARÇALARI İLE DEMİR BORU AYAKLI AHŞAP BANK,PİKNİK MASASI MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/58231

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MAHALLESİ YUKARIBEY ÇAYIRI SOKAK 39 67300 MURTAZA MAHALLESİ EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331358-1354 - 3723232277
c) Elektronik Posta Adresi : kemalyaman@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM ÇOCUK OYUN PARKI,FİTNESS ALT. VE YED. PARÇ. MALZ. ALIMI 26 KALEM, 2.KISIM DEMİR BORU AYAKLI AHŞAP BANK,PİKN. MAS. MALZ. ALIMI 2 KALEM, Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ (DELİ HAKKI MEVKİİ)
c) Teslim tarihi : 1.Kısım Çocuk Oyun Parkı,Fitness Aletleri Ve Yedek Parçaları Malzemeleri için; Kdz.Ereğli Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi (Deli Hakkı Mevkii) teslim edilecektir. Malların teslimatı firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır. Yüklenici, çocuk oyun grupları,fitness aletleri ve yedek parçalar teknik şartnameye uygun sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içerisinde sağlam ve noksansız olarak teslim edilecektir. Çocuk Oyun Grupları ve fitness aletleri montajı idarenin uygun göreceği zaman dilimlerinde 31.12.2019 yılı sonuna kadar montajı yapılacaktır. 2.Kısım Demir Boru Ayaklı Ahşap Bank,Piknik Masası Malzemeleri İçin; Kdz.Ereğli Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi (Deli Hakkı Mevkii) teslim edilecektir. Malların teslimatı firmanın yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır. Demir Boru Ayaklı Ahşap Bank,Piknik Masası Ve Çatılı Piknik Masası Malzemeleri teknik şartnameye uygun sözleşme imzalandıktan sonra 30 takvim günü içerisinde sağlam ve noksansız olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kdz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak No:39 Kdz Ereğli
b) Tarihi ve saati : 07.03.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1.KISIM ÇOCUK OYUN PARKI,FİTNESS ALETLERİ VE YEDEK PARÇALARI VE 2.KISIM DEMİR BORU AYAKLI AHŞAP BANK,PİKNİK MASASI MALZEMELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği Yerli Malı Belgesi

İstekliler yetkili satıcı ve imalatçılığı tevsik etmek için yukarıdaki belgelerden herhangi birisini sunmalıdır.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

1.KISIM ÇOCUK OYUN PARKI,FİTNESS ALETLERİ VE YEDEK PARÇALARI MALZEMELERİ İÇİN ;

TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )

TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )

TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )

TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ )

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili yukarıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır. Belgeler İhale dosyasıbda sunulacaktır. Belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

2.KISIM DEMİR BORU AYAKLI AHŞAP BANK,PİKNİK MASASI MALZEMELERİ İÇİN ;

TS 7941 standardına uygun olacaktır. Ürünün belgesi ihale teklif zarfında idareye sunulacaktır. Belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli Firmalar 1.Kısım Çocuk Oyun Parkı,Fitness Aletleri Ve Yedek Parçaları ve 2.Kısım Demir Boru Ayaklı Ahşap Bank,Piknik Masası Malzemeleri İçin  İstekli Firma Tarafından Teklif Verecekleri Tüm Malzemeler İçin Katalog Veya Fotograf İhale Dosyasına Sunacaktır.  

İstekli Firmalar 1.Kısım Çocuk Oyun Parkı,Fitness Aletleri Ve Yedek Parçaları Malzemelerinden  Model 1 Oyun Grubu, (Her üründen birer adet)  , Fitness aletleri gruplarından 1'er adet numunenin ihale tarihinden en az 1 gün önce mesai bitimine kadar idarenin göstereceği alana geçici montajını yaparak idareden alacağı belgeyi teklif zarfında sunacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve idareden aldığı belgeyi teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İstekli Firmalar  2.Kısım Demir Boru Ayaklı Ahşap Bank,Piknik Masası Malzemelerinden  Demir boru ayaklı ahşap bank,piknik masasından 1 (bir) adet numunenin ihale tarihinden en az 1 gün önce mesai bitimine kadar idarenin göstereceği alana geçici montajını yaparak idareden alacağı belgeyi teklif zarfında sunacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve idareden aldığı belgeyi teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
250 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD.MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Kdz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak No:39 Kdz Ereğli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.