Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hırdavat - İki Zamanlı Ve Dört Zamanlı Makin Yed Parç İle Aks Malz-İnşaat-Kauçuk Ve Kalebodur Çimentosu Malzemeleri Alımı

EREĞLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ HIRDAVAT- İKİ ZAMANLI VE DÖRT ZAMANLI MAKİN YED PARÇ İLE AKS MALZ-İNŞAAT-KAUÇUK VE KALEBODUR ÇİMENTOSU MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/88266

1-İdarenin
a) Adresi : MURTAZA MAHALLESİ YUKARIBEY ÇAYIRI SOKAK 39 67300 MURTAZA MAHALLESİ EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331358-1354 - 3723232277
c) Elektronik Posta Adresi : kemalyaman@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Kısım Hırdavat Malz. 31 Kalem, 2.Kısım İki Zamanlı ve Dört zamanlı MakYedParçileAksMalz 27 Kalem, 3.Kısım İnşMalz 2 Kalem,4.KısımKauçukveKalebodurMalz 2 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1-Kısım Hırdavat Malzemeleri, 2.Kısım İki Zamanlı Ve Dört Zamanlı Makinelerin Yedek Parçaları İle Aksesuar Malzemeleri Kdz.Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine , 3-Kısım İnşaat Malzemeleri, 4.Kısım Kauçuk ve Kalebodur Malzemeleri Kdz.Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi (Deli Hakkı Mevki)
c) Teslim tarihi : 1-Kısım Hırdavat Malzemeleri , 2.Kısım İki Zamanlı Ve Dört Zamanlı Makinelerin Yedek Parçaları İle Aksesuar Malzemeleri 30 takvim günü içerisinde Kdz.Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine teslim edilecektir. 3-Kısım İnşaat Malzemeleri 30 takvim günü içerisinde Kdz.Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi (Deli Hakkı Mevki) teslim edilecektir. 4. Kısım Kauçuk ve Kalebodur Malzemelerinden Kauçuk Malzemesi 30 Takvim günü içerisinde diğer Kauçuk yapıştırıcısı olarak kullanılacak olan Kalebodur Çimentosu 31.12.2019 tarihine kadar aralıklar ile sipariş verilerek alınacak. Kalebodur Çimentosu sipariş verildikten sonra en geç 5 (Beş) iş günü içinde Kdz.Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi (Deli Hakkı Mevki) teslim edilmiş olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kdz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak No:39 Kdz Ereğli
b) Tarihi ve saati : 15.03.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli Firmalar "2.Kısım İki Zamanlı Ve Dört Zamanlı Makinelerin Yedek Parçaları İle Aksesuar Malzemeleri için 1'er adet numunenin en geç ihale günü saat:12.00' ye kadar idarenin göstereceği Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine teslim edilecektir.İdareden alacağı belgeyi teklif zarfında sunacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve idareden aldığı "numune teslim tutanağı" belgeyi teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin üzerinde istekli firma bilgilerine  ait etiket ve malzemenin sıra numarası yapıştırılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
250 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜD.MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Kdz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak No:39 Kdz Ereğli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.