Belediyemize Ait Taşınmazların İşletilmesi İşi

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

          1-İHALENİN NEVİ:

İlçemiz Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak No:1/2'de kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 30m2 Büfe + 15m2 Tuvalet toplam 45m2 alanlı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile işletilmesi işidir.

2-İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:

            1-İhale İlanı

            2- İhale Şartnamesi

3- Hususi Şartname

            4-İşletme Sözleşmesi

            5-İhale ile ilgili formlar

            5a. Teklif Mektubu Örneği

            5b. İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği

            5c. Teminat Mektubu Örneği

            İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100 TL karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3- İŞİN SÜRESİ:

           Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihli ve 2019-15/134 sayılı kararına istinaden işletme müddeti sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

4- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale 22 Ekim 2019 Salı günü saat 15:00‘da Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39'da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

5- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

            5.1.a   Tahmini İşletme bedeli aylık 1.150,00 TL den 10 yıllık 138.000,00 TL olup, Geçici teminatı 4.140,00TL dir. Kati teminat 10 yıllık ihale bedelinin %6 ‘sıdır. İlk yıla ait işletme bedeli sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak belediyenin göstereceği hesap numarasına yatırılacaktır.

           5.1.b   İhaleyi alan işletmeci, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde 10 yıllık ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminat tutarını ödeyerek sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

            5.1.c. İşyeri tutanakla teslim edilecektir.

            6- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

            6.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

            a.1) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

            a.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.

            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

            b.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

            b.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            c) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale dosyasına konulacaktır.)

            d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi) ;

d.1) Tedavülde ki Türk parası.

d.2) Bankalar ve özel kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

d.3) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır…)

            e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

            f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli Şartname ekinde sunulan iş ortaklığı beyannamesi.

            g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

h)  İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.)

           ı) Türkiye de tebligat adresi göstermek. (İkametgah)

            İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7-TEMİNATLAR:    

            Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.

            2886 sayılı D.İ.K.'nun 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

8- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ :

            İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 21 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

            İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100 TL karşılığında satın alması zorunludur.        

9-İHALENİN ONAYI:

            İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

10-GENEL HÜKÜM:

            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

                                                                                                                                 Halil POSBIYIK

                                                                                                                                 Belediye Başkanı