Personel Servis Aracı Plakası İhale İlanı

İHALE İLANI

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- İHALENİN NEVİ

Belediyemizce, 40 (kırk) adet Personel Servis Aracı Plakasının (Belediye Sınırları İçerisinde) ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35-c maddesi hükümlerine göre ihale yoluyla 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.

2-İHALE DOKÜMANIN KAPSAMI

-          İhale İlanı

-          İdari şartname

-          Teklif Mektubu örneği

-          Taahhütname (İstekli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na kayıtlı değilse doldurulacaktır.)

-          Borcu Yoktur Belgesi’ne ait Belediyemize sunulacak dilekçe örneği

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100 TL karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü      

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3-İŞİN SÜRESİ

Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarihli ve 2019-16/154 sayılı kararına istinaden plaka ihale bedeli idaremize yatırılıp,sözleşme imzalanmasından itibaren 10 (on) yıldır.

4- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale 19 Kasım 2019 Salı günü saat 10:00‘da Kdz.Ereğli Belediyesi Nikah Salonunda, (Atatürk Kültür Merkezi –AKM-Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:16) 'da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi açık teklif usulüyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

Sıra

No

Açıklama

Muhammen Bedel

(bir araç için)

Geçici Teminat

(%3)

1-40

Personel Servis Aracı Plakası

(On Yıl Süreli)

(40 Adet)

60.000,00 TL+ KDV 1.800,00 TL

Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyemiz veznelerine veya Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına yatırılacaktır.

 2886 sayılı D.İ.K.'nın 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

6-İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a-      Gerçek Kişi (Şahıslar);

1-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

2- Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi

3- Kdz.Ereğli ilçesinde En Az 3 yıl İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus İdarelerinden Alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”nin Aslı

4- Adli Sicil Kaydı

5- Geçimini şoförlükle sağladığına/sağlayacağına dair belgeler;

5.1- Vergi Dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı yazısı (sözleşme aşamasında istenecektir.İhale dosyasına konulması gerekmemektedir.)

5.2- İlk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda geçerliliği olan ,Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan alacağı "Oda Kayıt ve Oda Faaliyet Belgesi" nin aslı ( veya odaya kayıtlı değilse; plaka almaya hak kazandıktan sonra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na kayıt olacağına dair ihale dokümanı kapsamında verilen taahhütname doldurulacaktır.)

6- Personel Servis Aracı Plakasının Takılacağı Aracın Kullanılabilmesi için Gerekli Kendi Adına Sürücü Belgesi aslı veya aslı idarece onaylanmış fotokopisi

7-Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesi)

8- Kdz.Ereğli Belediyesi’nden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi”

9-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri idari şartname

b-Tüzel Kişilik

1-Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza sirküleri

2- Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi

3-Tüzel kişiliğe ait Temsilen Yetkilinin Kdz.Ereğli İlçe Sınırları İçerisinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus Müdürlüğünden “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”nin Aslı,

4-“Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” nin Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi (Tüzel kişiliğin ortakları ,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir hali ve İhalenin ilk ilan tarihinden önce tüzel kişiliğin kurulduğunu gösterir sayfaları da dahil)

5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasından alınmış "Oda Kayıt Belgesi ve Faaliyet Belgesinin" aslı veya noter onaylı fotokopisi

6-Tüzel Kişiliğe ait Temsilen Yetkili ve Tüzel kişilik ortaklarının Adli Sicil Kaydı

7- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesi)

8- Kdz.Ereğli Belediyesi’nden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi”

9-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri idari şartname

7- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ 

   İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.Belirtilen tarih-saatten sonra verilen teklif zarfı geçersiz olup,idarece teslim alınmaz.

8-İHALENİN ONAYI:

İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

9-GENEL HÜKÜM:

     Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

                                                      

                                                                                   Halil POSBIYIK

                                                                                 Belediye Başkanı