Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları ve mücavir alan sınırlarında bulunan Kent Mobilyalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması işidir.

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

          1-İHALENİN NEVİ:

Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları ve mücavir alan sınırlarında bulunan, 18 adet tip-1 durak (çift yönlü raket reklam panolu - 74.16m2 reklam alanı), 23 adet tip-2 durak (çift yönlü raket reklam panolu – 94.76m2 reklam alanı), 17 adet tip-3 durak (çift yönlü raket reklam panolu – 70.04m2 reklam alanı), 4 adet tip-4 durak (çift yönlü raket reklam panolu – 16.48m2 reklam alanı), 1 adet tip-5 durak (çift yönlü raket reklam panolu – 4.12m2 reklam alanı), 70 adet bilboard reklam panoları(470.4m2 reklam alanı) , 9 adet raket reklam panoları ( clp – 37.08m2 reklam alanı ) ve 1 adet megalight reklam panosu (14.08m2 reklam alanı) toplam 143 (yüzkırküç) adet (toplam 781.12m2 reklam alanı) Kent Mobilyalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması işidir.

2-İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:

            1-İhale İlanı

            2- İhale Şartnamesi

3- Hususi Şartname

            4-Kira Sözleşmesi

            5-Kent Mobilyaları Mahal Listesi

            6-İhale ile ilgili formlar

            6a. Teklif Mektubu Örneği

            6b. İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği

            6c. Teminat Mektubu Örneği

            İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 250 TL karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3- İŞİN SÜRESİ:

           Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 03/10/2019 tarihli ve 2019-17/162 sayılı kararına istinaden kiralama müddeti sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.

4- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale 14 Ocak 2020 Salı günü saat 14:30' da Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39'da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

5- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

5.1.a Tahmini kira bedeli aylık 25.000,00(yirmibeşbin)TL den 10 yıllık 3.000.000,00( üçmilyon )TL olup, Geçici teminatı 90.000,00 (doksanbin)TL dir. Kati teminat 10 yıllık ihale bedelinin %6 ‘sıdır. İlk yıla ait kira bedeli ihale bedeli olup, kira sözleşmesinin imzalanmasından önce 1 yıllık peşin olarak belediyenin göstereceği hesap numarasına yatırılacaktır.

            5.1.b İhaleyi alan kiracı, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde   10 yıllık ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminat tutarını ödeyerek sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

            5.1.c Kent Mobilyaları tutanakla teslim edilecektir.

6- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

            a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

            1) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.(Asıl Evrak)

            2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.(Asıl Evrak)

            b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler (Aslı veya Noter Tasdikli) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

            c) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale dosyasına konulacaktır.)

            d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi ;

            d.1) Tedavülde ki Türk parası.

d.2) Bankalar ve özel kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

d.3) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır…)

            e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

            f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli Şartname ekinde sunulan noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi.

            g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

h)  İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.)

           ı) Türkiye de tebligat adresi göstermek. (İkametgah)

            İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

            7-TEMİNATLAR:   

Geçici teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 no.lu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

8- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ :

            İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9-İHALENİN ONAYI:

            İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

10-GENEL HÜKÜM:

            Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

                                                                                                                                 Halil POSBIYIK

                                                                                                                                 Belediye Başkanı