Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde olmak üzere 10 (on) adet Öğrenci Servis Aracı Plakasının ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a maddesi kapalı teklif usulüne göre ihale yoluyla kiraya verilmesi işidir.

İHALE İLANI

KDZ.EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- İHALENİN NEVİ

Kdz.Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde olmak üzere 10 (on) adet Öğrenci Servis Aracı Plakasının ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a maddesi kapalı teklif usulüne göre ihale yoluyla kiraya verilmesi işidir.

2-İHALE DOKÜMANIN KAPSAMI

-          İhale İlanı

-          İdari şartname

-          Teklif Mektubu Örneği

-          Taahhütname (İstekli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na kayıtlı değilse doldurulacaktır.)

-          Borcu Yoktur Belgesi’ne ait Belediyemize sunulacak dilekçe örneği

-          Üzerinde plaka kalan isteklilerle imzalanacak İhale Sözleşmesi

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100 TL karşılığında satın alması zorunludur.

            a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü      

            b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3-İŞİN SÜRESİ

Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarihli ve 2019-15/139 sayılı kararına istinaden plaka ihale bedeli idaremize yatırılıp,sözleşme imzalanmasından itibaren 10 (on) yıldır.

4- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale 21 Ocak 2020 Salı günü saat 10:00‘da Kdz.Ereğli Belediyesi Nikah Salonunda, (Atatürk Kültür Merkezi –AKM-Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:16) 'da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapalı teklif usulüyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT

Sıra

No

Açıklama

Muhammen Bedel

(Bir Plaka için)

Geçici Teminat

(%3)

(Bir Plaka için)

1-10

Öğrenci Servis Aracı Plakası

(On Yıl Süreli)

(10 Adet)

200.000,00 TL+ KDV 6.000,00 TL

Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyemiz veznelerine veya Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına yatırılacaktır.

 2886 sayılı D.İ.K.'nın 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

6-İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a-      Gerçek Kişi (Şahıslar);

1-Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu (Ayrı bir iç zarfa kapalı olarak ihale zarfına konulacaktır.)

2-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi

4-Kdz.Ereğli ilçesinde İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus İdarelerinden Alınmış “İkametgah Belgesi”nin Aslı veya Barkotlu E-Devlet çıktısı

5- Adli Sicil Kaydı (Barkotlu E-devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

6- Geçimini şoförlükle sağladığına/sağlayacağına dair belgeler;

6.1- Vergi Dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı (E-Devlet,İnternet Vergi Dairesinden alınacak çıktı da kabul edilecektir.)

6.2-Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan alacağı "Oda Kayıt ve Oda Faaliyet Belgesi"nin aslı ( veya odaya kayıtlı değilse; plaka almaya hak kazandıktan sonra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na kayıt olacağına dair ihale dokümanı kapsamında verilen taahhütname doldurulacaktır.)

7-Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesi)

8- Kdz.Ereğli Belediyesi’nden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi”

b-Tüzel Kişilik

1-Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu (Tüzel kişilik kaç adet plaka için teklif verecekse (en fazla 2 adet olmak üzere) o sayıda ayrı ayrı iç teklif zarfı hazırlayarak ihale dosyasına koyacaktır.)

2-Tüzel kişiliğin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza sirküleri

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi

4-“Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi” nin Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi (Tüzel kişiliğin ortakları ,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir hali sayfaları da dahil)

5-Mevzuatı gereği Kdz.Ereğli ilçesinde kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasından alınmış "Oda Kayıt Belgesi ve Faaliyet Belgesinin" aslı veya noter onaylı fotokopisi (2019 veya 2020 yılı içerisinde alınmış)(yolcu taşımacılığı yapma şartı aranır)

6-Tüzel Kişiliğe ait Tüzel kişilik ortaklarının Adli Sicil Kaydı (Barkotlu E-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

7- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesi)(Tüzel kişilik kaç adet plaka için teklif verecekse (en fazla 2 adet olmak üzere) o sayıda ayrı ayrı geçici teminat sunacaktır.)

8- Kdz.Ereğli Belediyesi’nden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi”

7- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ 

   İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.Belirtilen tarih-saatten sonra verilen teklif zarfı geçersiz olup,idarece teslim alınmaz.

8-İHALENİN ONAYI:

İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

9-GENEL HÜKÜM:

     Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.                                       

Halil POSBIYIK
Belediye Başkanı