2021 Yılı Kırtasiye Ve Temizlik Malzemesi Alımı

BELEDİYEMİZ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYEMİZİN ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2021 YILI KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYEMİZ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYEMİZİN ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2021 YILI KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/93461

1-İdarenin
a) Adı : EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MURTAZA MAH. HASAN ARSLAN SOKAK NO:39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3723331358-1126 - 3723232277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BELEDİYEMİZ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE YÜRÜTÜLEN BELEDİYEMİZİN ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2021 YILI KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 83 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI VE 95 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karadeniz Ereğli Belediyesi Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi : Alınacak malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar aralıklar ile idarenin vereceği listelere göre Müdürlük bazında teslim edilecek ve faturalandırılacaktır. Yazılı sipariş verildikten sonra en geç 3 gün içinde teslim edilmiş olacaktır.Firma yazılı sipariş verilmeden bir teslimat yapmak için ürün gönderirse idaremiz hiçbir şekilde sorumluluk almayacaktır. Teslimat yüklenici firma tarafından hafta içi mesai saatlerinde, Kdz. Ereğli Belediyesi Ambar Memurluğuna yapılacaktır. Malzemeler Müdürlük bazında ayrılarak teslim edilecek toplu gönderilen hiç bir ürünün sorumluluğu idaremizde olmayacak olup ayrı ayrı müdürlük bazında faturalandırılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonraki gün işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.03.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kdz. Ereğli Belediyesi İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.