KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YAPTIRILACAKTIR

EREĞLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2021/326600
İşin Adı : Kdz Ereğli Belediyesi Kültür Ve Sanat Merkezi Yapımı
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü-(3-i)
1 - İdarenin    
a) Adresi : MURTAZA MAHALLESİ HASAN ARSLAN SOKAK NO:39 67300 EREĞLİ / ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331220 - 3723236213
c) Elektronik posta adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu yapım işinin    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3362,72 m² inşaat alanlı KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ YAPIMI
b) Yapılacağı Yer : MÜFTÜ MAH. ADA NO: 129 PARSEL NO: 33 EREĞLİ/ZONGULDAK
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (altıyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ MURTAZA MAH. HASAN ARSLAN SOK. NO: 39 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 29.07.2021 - 15:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

      a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

         1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

         2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

      b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  

      c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.      

      ç) Bu Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

      d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

      e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

      f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ  B-1 Grubu İşler  işleri kabul edilecektir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5. .Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dökümanı , idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 (üçyüz) Türk Lirası karşılığı  KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MURTAZA MAHALLESİ HASAN ARSLAN SOKAK NO:39 67300 - EREĞLİ / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin  idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

7.3. İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MURTAZA MAHALLESİ HASAN ARSLAN SOKAK NO:39 67300 - EREĞLİ / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi , ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12.Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin  iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp Kültür Varlıkları İhale  Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.