KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

                1-İHALENİN NEVİ:

İlçemiz Bağlık Mahallesi 1484 ada 6 parsel de bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2363,04m2 alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satışı işidir.

2-İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:

                1-İhale İlanı

                2- İhale Şartnamesi

                3-İhale ile ilgili formlar

                3a. Teklif Mektubu Örneği

                3b. Teminat Mektubu Örneği

                İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak , ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 250TL karşılığında satın alması zorunludur.

                a)İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü               

                b)İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 Kdz.Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale 29.06.2021 Salı günü saat 14.30‘da Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39'da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

İl / İlçe

Mahalle

Ada Parsel

Alanı

(m2)

Niteliği Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati

Zonguldak/

Ereğli

BAĞLIK 1484 6 2363,04 ARSA

5.922.000 TL

(Beşmilyondokuzyüzyirmiikibin)

177.660,00 TL

(Yüzyetmişyedibinaltıyüzaltmış)

29.06.2021 14.30

4- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

4.1.a Taşınmazın tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı yukarıda belirtilmiş olup, ihaleye katılmak isteyenler belirtilen geçici teminatı Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır. Geçici Teminat Mektubu vermek isteyen istekliler 2886 Sayılı D.İ.K’na uygun verebilirler.        

4.1.b. İhaleyi alan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedeli tutarını peşin olarak ödemek zorundadır. Ödeme yapılmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

5- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

                5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

                1) Gerçek kişi olması halinde T.C Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslı İdarece Görülecektir)

                2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.(Asıl Evrak)

                b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

                1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

                2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

                c) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale dosyasına konulacaktır.)

                d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi) ;

d.1) Tedavülde ki Türk parası.

d.2) Bankalar ve özel kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

                e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

                f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

g)  İhaleye Katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesince tahakkuk etmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge.)                

           h) Tebligata Esas adres beyanı.

6-TEMİNATLAR:             

                Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.

                2886 sayılı D.İ.K.'nun 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

7- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ :

                İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 28.06.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

8-İHALENİN ONAYI:

                İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

9-GENEL HÜKÜM:

                Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.