Kdz. Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Sunucu, Modüler Ağ Anahtarı, Veri Depolaması Ek Sabit Disk, Lisans Alımı Ve Kurulumu Montajlı Malzeme

EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KDZEREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ SUNUCU, MODÜLER AĞ ANAHTARI, VERİ DEPOLAMASI EK SABİT DİSK, LİSANS ALIMI VE KURULUMU MONTAJLI MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/1266391

1-İdarenin
a) Adı : EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MURTAZA MAH. HASAN ARSLAN SOKAK NO:39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası : 3723331358-1126 - 3723232277
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KDZEREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ SUNUCU, MODÜLER AĞ ANAHTARI, VERİ DEPOLAMASI EK SABİT DİSK, LİSANS ALIMI VE KURULUMU MONTAJLI MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz Merkez Hizmet Binası Sunucu 2 Adet, Modüler Omurga Ağ Anahtarlama Cihazı (Backbone Switch) 1 Adet, Sabit Disk 14 Adet, Sunucu İşletim Sistemi (Windows Server 2022 Datacenter 24 Çekirdek) 1 Adet, Sanallaştırma Yazılımı Lisansı 1 Adet Montajlı Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kdz.Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Birimi/Merkez Hizmet Binası Sistem Odası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde bitirilerek çalışır vaziyette teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonraki gün işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.12.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BELEDİYE BİNASI-İHALE TOPLANTI ODASI.4.KAT

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Yüklenici Firma, en az TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) onaylı TS EN ISO/IEC 27001 belgesi: ISO/IEC 17021-1 akreditasyonuna sahip akredite kuruluşlar tarafından verilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalı ve ihale dosyasında sunmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.