Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1           

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; Kdz.Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2           

Kapsam

Bu Yönetmelik Kdz.Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

MADDE 3           

Dayanak

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4           

Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye : Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı'nı,
b) Başkan : Kdz.Ereğli Belediye Başkanı'nı,

c) Meclis: Kdz.Ereğli Belediye Meclisini,
d) Müdür : Ulaşım Hizmetleri Müdürü'nü,
e) Müdürlük : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nü,
f) Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tüm personeli,
g) Yönetmelik : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

MADDE 5           

Teşkilat

1-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)  Müdür
b)  Şefler

c ) Memurlar

d)  İşçiler
e)   Sözleşmeli Personeller

f)  Diğer personeller

2-Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Büro hizmetleri Birimi

b) Garaj Amirliği

c) Bilgi Teknolojileri Merkezi ( BTM )

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

4- Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

MADDE 6           

Bağlılık

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının atadığı Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

MADDE 7           

Müdürlüğün Görevleri

1-   Toplu ulaşım düzenlemeleri konusunda gerektiğinde yönetmelik ve yönerge hazırlamak , uygulamasını sağlamak ve denetlemek.

2-  Toplu ulaşım sistemleri arasında hat planlaması optimizasyon ve entegrasyonunu sağlamak.

3-   Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin Belediye Meclisince görüşülmesi gereken konular ile ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak.

4-   Toplu taşıma mevzuatının Belediyelere verdiği görev ve yetkilerin Kdz.Ereğli Belediyesince kullanılması gereğini göz önünde bulundurmak sureti ile uygulamaya dair görüşler bildirmek ve gerektiğinde yönlendirici kararlarların alınmasını sağlamak ve uygulamayı takip etmek.

5-   İlçemizde toplu ulaşım sorunları ile ilgili kurum,kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikayetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak.

6-    Toplu taşıma araçları için Durak yerlerinin belirlenmesi , indirme ve bekleme cep yerlerinin belirlenmesi, durak temini ve montajının yapılması.

7-   Duraklara giriş-çıkışların ulaşım ve trafik açısından gerekli etüdünü yapmak, rapor ve projelerini hazırlamak,

8-   Özel halk otobüsleri ve Minibüslerin güzergahlarının belirlenmesi ve güzergah değişikliklerinin yapılması.

9-   (M) Plakalı Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsler , (T) Plakalı ticari taksiler ve (S) plakalı öğrenci servis araçları ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanması ,denetiminin ve yürütülmesinin sağlanması.

10-   Köy minibüsleri için katlı otopark' tan peron tahsisi yapılması.

11-   Toplu taşıma işleticilerinin ve araçlarının mevzuata uygunluğunun denetlenmesini sağlamak.

12-   Toplu taşıma araçları için ruhsatlandırma ve devir işlemlerinin yapılması.

13-   Toplu ulaşım araçlarından; Minibüs,Taksi, Özel Halk Otobüsleri, Servis Araçlarına,;

* Ruhsat ve Güzergah izin belgelerini vermek,

* Zaman ve ücret tarifelerini belirlemek,

14-   İlçe ve İl trafik komisyonuna öneriler sunmak.

15-   Trafik düzenleme faaliyetlerini yürütmek.

16-   Şehir içinde yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı işaret tabelaları düzenlemeleri yapmak.

17-   Belediye Hizmet araçlarının sevk ve idaresini sağlamak.

18-   Kurum ve kuruluşlardan gelen araç taleplerinin imkanlar doğrultusunda veya kiralama yolu ile karşılanması.

19-   Belediyemiz birimlerinden gelen istek ve talepler doğrultusunda şehir içi veya şehir dışı araç taleplerinin karşılanmasını sağlamak.

20-   Belediyemiz araçlarının ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

21-   Müdürlükler bünyesinde kiralama yolu ile kullanılması düşünülen araçlar ile ilgili ihale,kontrol,puantaj vb. iş ve işlemleri yürütmek.

22-   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ; kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

23-   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlayarak Yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak.

24-   Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak

25-   Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerin yasalara, yönetmeliklere ve Başkanlık Makamının genelgelerine uygunluğunu sağlamak.

26-   Müdürlüğe bağlı Bilgi Teknolojileri Merkezi ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

27-   Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,

28-   Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

29-   Bilgi Teknolojileri Merkezinin tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumu sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder.

30-   Bilgi Teknolojileri Merkezinin tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumu sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder.

31-   Bilgi Teknolojileri Merkezi içinde ve Bilgi Teknolojileri konusunda diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

32-   Bilgi Teknolojileri Merkezinin faaliyet alanına gören konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yapar.

33-   Bilgi Teknolojileri Merkezindeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımı yapar

34-   Kent ve Yönetim Bilgi Sistemi için kullanılan, yazılım teknik destek ve güncelleme için gerekli çalışmaları yapar.

35-   Kent ve Yönetim Bilgi Sistemi için kullanılan, güncel otomasyon sistemiyle ilgili teknolojiyi ve yazılım gelişmelerini takip eder.

36-   Müdürlüğe bağlı tüm personelin idari ve yıllık izinlerinin düzenlenmesi sağlamak.

37-   Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,

MADDE 8           

                Müdürlük yetkisi

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MADDE 9           

                Müdürlüğün sorumluluğu

Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve itina ile yapmak ve yürütmekle sorumludur.

MADDE 10         

                Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

1-   Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak,

2-   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,

3-   Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek,

4-   Müdürlüğün harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar,

5-   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Müdürlükler arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak,

6-   Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak,

7-   İlgili mevzuat Başbakanlık ilgili Bakanlıklar ve Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek,

8-   Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek,

9-   Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,

10- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

11- Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve Müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak,

12- Mahiyetindeki birimlerin denetim ve gözetimini yaparak müdürlüğün büroları içinde ve müdürlüğe bağlı bulunan işletmeler içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

13- Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak, iş huzurunu sağlamak.

14- Görev alanı içine giren işlerin performans programı, stratejik plan, yıllık faaliyet raporu ve bütçe ile ilgili çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletmek,

15- Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak,

16- Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

17- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlamak,

18- Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak

19- Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerin yasalara, yönetmeliklere ve Başkanlık Makamının genelgelerine uygunluğunu sağlamak.

20- Müdürlüğe bağlı tüm personelin idari ve yıllık izinlerinin düzenlenmesi sağlamak.

21- Yıllık faaliyet raporlarının ilgili şefliklerle koordine edilerek hazırlayıp ilgili müdürlüğe gönderilmesi.

22- Müdürlüğün yapılan yıllık yatırım ve iş programına göre performans faaliyetini, stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.

23- Müdürlüğün yılık bütçesinin hazırlanması ve bütçe fişlerini hazırlayarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.

24-   Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korur ve korunmasını sağlar,

MADDE 11  Büro Hizmetleri Birimi

1-  Düzenli olarak evrak kayıt, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması, müdürlüğün idari işlemlerinin yapılarak müdürlük evrak ve dosyalama tanziminin yapılması

2-  İşi biten evrakların arşivdeki dosyasına kaldırılması, arşivin düzenli tutulması.

3-  Müdürlük işlemleri için gerekli yazışmaları, bu konuda çıkartılmış yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda, düzgün ve hatasız yaparak, işlemleri biten evrakların cevaplarını beklemeden yazılması.

4-  Servislerle işlemleri biten veya tamamlanan dosya ve evrakları imza için gereken yerlere gönderilmesi

5-  Müdürlüğe ait hizmet araçları ve iş makineleri için gerekli yedek parça malzemelerinin alınması, tamir ve bakımlarının yapılması, zorunlu trafik sigortası yapılması, şantiye işlerinde kullanılmak üzere gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımları için gereken evrakların hazırlanması.

6-  Müdürlüğe diğer birim müdürlüklerinden gelen yazılara, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ve isteklerine süresi içinde gerekli cevapların verilmesinin sağlanması.

7-  M , S , ve T Plakalı araçların her biri için ayrı ayrı özlük dosyalarının oluşturulması ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

8-  Köylere ait M plakalı araçlar ile ilgili peron kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

9-  Ulaşım Hizmetleri Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

MADDE 12         

                Şefin Görev , Yetki ve Sorumlulukları

1- Müdürlüğün planlama ve programı ile ilgili faaliyetlerini yürütülmesi,

2- Kendilerine bağlı personelin arasında disiplin ve iş birliğini kurarak, çalışmaları denetlenmesi.

3- Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek uygulanması.

4- Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklayarak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vererek uygulamaların kontrol edilmesi.

5- Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlayıp ve günlük işlerin yapılmasında uygulanacak olan planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izleyerek, gerekiyorsa, bütün bu iş ve işlemlerle ilgili olarak düzeltmeye yönelik tedbirlerin alınması.

6-  Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında doğru bilgi verebilecek şekilde planların yapılması

7-  Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif edilmesi

8-  Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yaparak onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik edilmesi

9-  Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarının sağlanması

10-   Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik edilmesi

11-   Şantiyelere teslim edilmiş demirbaş eşyayı muhafaza ederek, ilgilisine verip ve bakımının sağlanması.

MADDE 13         

Memur Personelin Görev , Yetki ve Sorumlulukları

1-  Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenilmesi ve buna uygun tutum, davranış sergilenmesi                                                                                                                        

2-  Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemlerin yapılması

3-  Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmesi, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılması

4-  Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli

şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirilmesi, genel ahlaka ve adaba uygun hareket edilmesi,

5-  Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın

tutulması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve takip edilmesi, önemli olan evrakın usulüne uygun muhafaza edilmesi

6-  Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgilerin tanzim edilmesi ve gerektiğinde bu bilgilerin amirlerine ve ilgililere sunulması

7-  Vatandaşlardan gelen başvurularda onların yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi

8-  Ayniyat kayıtlarının ve demirbaş zimmetlerinin titizlikle tutulması

9-  Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol edilmesi, imza karşılığı alınması, gelen evrak defterine kaydedilmesi

10- Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi

MADDE 14         

                Garaj Amirliğinin Görevleri

1-  Zorunlu trafik sigortası ,fenni muayene, Egzost muayene (çevre pulu) ruhsat değişimi,tescil işlemleri ile ilgili ödeme yazılarının ilgili müdürlükler aracılığı ile yapılmasını sağlamak.

2-  Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin akaryakıt alımlarının devamlılığını sağlamak.

3-  Alınan yakıtların kayıtlarının tutulmasını sağlamak, tutulan kayıtlar ışığında günlük,aylık,yıllık,araç bazında,müdürlük bazında istatistiksel raporlar düzenlemek.

4-  Alınan yakıtların 15 ‘er günlük raporlar halinde ödeme işlemleri ile ilgili gerekli evrak ve verilerini düzenlemek ve bu verileri ilgili müdürlüklere ulaştırılmasını sağlamak.

5-  Yıllık düzeyde Belediye hizmetleri için gerekli olan Motorin ve Benzin ihtiyacı ile ilgili gerekli kayıtları /verileri düzenlemek ve ihale sürecinin oluşturulmasını sağlamak.

6-  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yıllık kiralanacak araçlar ile ilgili yapılacak olan ihale için gerekli verileri düzenlemek ve ihale sürecinin oluşturulmasını sağlamak.

7-  Kiralanan araçların günlük giriş, çıkış, km ve saat takibini yapmak ve bununla ilgili kayıtlar hazırlamak.

8-  Tutulan kayıtlar ile ilgili günlük,aylık ve yıllık istatistiksel raporlar hazırlamak.

9-  Tutulan kayıtlar ışığında aylık olarak ilgili müdürlüklere ödeme yazılarının ve evraklarının hazırlanmasını sağlamak.

10- Araçların görev süreleri boyunca Teknik Şartnameye uygun olarak çalışmalarını sağlamak.

11- Belediyemiz hizmetleri için gerekli olan araç ve şoför sevkiyatlarını 7/24 esaslı devamlılığını sağlamak ve bununla ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak.

12- Şehir dışı göreve gidecek araçların HGS,OGS iş ve işlemlerinin devamlılığını sağlamak.

13- Şehir dışı göreve çıkan araç ve şoförlerin dış görev sırasındaki akaryakıt ve karayolları geçiş ücretlerinde kullanılmak üzere harcırahlarının verilmesini sağlamak.

14- Şoförlere verilen harcırahların süresinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak.

15- Araçların görev esnasında yapacakları kazalarla ilgili gerekli rapor ve tutanakların tutulmasını sağlamak.

16- Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda araç ve şoför hizmetleri verilmesini sağlamak,

17- Personelin hafta tatili ve çalışma saatlerinin araç sevkiyat programı ve araç arıza durumuna uygun şekilde devamlılık esasını bozmamak koşulu ile sağlamak.

18- Ulaşım Hizmetleri Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

MADDE 15         

Bilgi Teknolojileri Merkezi (BTM)

            a.Bilgi Teknolojileri Merkezi Sorumlusunun Görevleri:

            i.Bilgi Teknolojilerini Merkezini temsil eder.

ii.Müdürlüğün bilgisi dâhilinde, Bilgi Teknolojileri Merkezi içinde ve Bilgi Teknolojileri konusunda diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak için çalışmalar yapmak.

iii.Yürürlükteki mevzuat gereği Bilgi Teknolojileri Merkezinin; sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri için çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak.

iv.Bilgi Teknolojileri Merkezinde, Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlaması için çalışmalar yapmak.

v.Bilgi Teknolojileri Merkezinde, Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlaması için yapmak, öneriler sunmak.                                              

vi.Bilgi Teknolojileri Merkezi tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumu sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek, için gerekli çalışmaları yapmak.

vii.Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korur ve korunmasını sağlamak, olağan üstü durumlarda müdürlüğe bilgi vermek.

viii.Bilgi Teknolojileri Merkezinin işlevlerine ilişkin görevler için, uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için öneriler sunmak, tedbirler almak ve uygulama için gerekli olan iş ve işlemlerin çalışmalarını yapmak.

ix.Bilgi Teknolojileri Merkezinin işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için önerilerde bulunmak

x.Bilgi Teknolojileri Merkezindeki tüm personelin yıllık izin zamanlarını tespit etmek için gerekli çalışmaları yapmak.

xi.Bilgi Teknolojileri Merkezindeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımı yapmak için çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak.

xii.Bilgi Teknolojileri Merkezinin faaliyet alanına gören konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yapmak.

            b.Bilgi Teknolojileri Merkezine Bağlı Bürolar, Servisler ve Görevleri

            i.İletişim Hizmetleri Servisi

1.Telefon santrali/santrallerinin ve çevre birimlerinin bakım ve işletilmesini sağlamak,

2.Kurum içi, bağlı birimler ile uzak birimleri kapsayan telefon haberleşme sistemini en son teknoloji ile kurmak, güncellemek, bakımını yapmak,

3.Kurulu veya kurulacak Telefon Belediyeciliği sisteminin çalışır durumda olmasını sağlamak,

4.Kurulu veya kurulacak Sesli Mesaj Servisinin çalışır durumda olmasını tutulmasını sağlamak,

5.İnternet üzerinden çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini (bilgisayar, akıllı cep telefonları gibi) sağlamak,

6.Belediyeye bağlı tüm müdürlüklerin her türlü (çeşitli telefon haberleşmesini sağlayan sistemler de dâhil) donanım, yazılım, program ihtiyaçlarına ilişkin ilgili müdürlüklerle (İdari ve Mali İşler vb) etkin işbirliği içerisinde teknik destekte ve teklifte bulunmak, tercih edilen sistem ile ilgili teknik destek vermek,

7.Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak,

8.Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

            ii.Network-Sistem Servisi

1.Kurum web sayfasının kontrol ve yönetimini yapmak, ilgili müdürlük ya da birimlerden gelen haber, doküman, fotoğraf, video v.s. tüm veriyi, verinin içeriği ilgili müdürlük/birim sorumluluğunda olmak üzere siteye girişini yapmak.

2.Kurum ve bağlı birimlerin Web Sitelerinin; ilgili analizlerinin ve sayfa tasarımının yapılması, oluşturulması, sürekli güncellenmesini yapmak.

3.Bilgisayar ağını kurmak ve/veya kurulan ağın sorunsuz çalışmasını sağlamak,

4.Bilgisayar hatlarını çekmek ve terminal bağlantılarını yapmak,

5.Gerektiğinde ağ donanımı ile ilgili arızaları gidermek, garanti kapsamı veya bakım sözleşmeleri kapsamında ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun giderilmesini sağlamak,

6.Bilgi işlem sunucularının donanımlarının kurulması, faaliyete geçirilmesini, ve kontrolünü sağlamak, yetersiz kaldığı durumlarda yeni donanımlar için incelemeler yapılıp, teminini sağlamak.

7.Mevcut sunuculara ait donanımların uzak birimlerle olan veri haberleşme ağını kurmak ve bilginin merkezi sistemde sürekli güncelliğini sağlayarak merkezde toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak,

8.Sistemi tek merkezden yönetmek.

9.Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin de gerekli önlemleri almalarını sağlamak,

10.Bilgisayar sistemlerini açmak, kapatmak ve sistemi takip etmek,

11.Sistem odasının ve malzemelerinin temiz ve düzenliliğini sağlamak,

12.Sunucuların güvenliğine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak,

13.Sorumlu olduğu işletim sisteminin işletilmesini, temizlik ve bakımının gereği gibi yapılmasını, sürekli temiz ve faal olmalarını sağlamak, makine ve malzemelerin disiplinli kullanılması için gerekli özenin gösterilmesini sağlamak,

14.Düzenli bir biçimde işleyen bilgi işlem faaliyetini destekleyen yedekleme üniteleri, diskler, işletim sisteminin bakımını, donanımın ve altyapının fiziksel güvenliğini sağlayıcı çalışmaları yapmak,

15.Operasyon işlemlerinin aksamadan ve düzenli olarak yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

16.Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak,

17.Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

            iii.Teknik Destek Hizmetleri Servisi

1.Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek,

2.Kurum içinde kullanılmakta olan kişisel bilgisayarlara gerekli tüm yazılımları kurmak, devreye alınmasını, geliştirilmesini sağlamak ve bu yazılımlar ile ilgili sorunları gidermek,

3.Veritabanını oluşturmak veya oluşturtmak ve sorunsuz olarak kullanılmasını sağlamak, periyodik bakımlarını sağlamak, veritabanı performansını izlemek

4.Belediye’nin bilgi işlem sistemlerinin ve yazılım hizmetlerinin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamak.

5.Belediye sistem otomasyonuna bağlı cihazların (bilgisayar, yazıcı, v.b.), kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların giderilerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak,

6.Ana Bilgisayar Sisteminin, yan ünitelerinin ve Network cihazlarının, bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,

7.Her türlü yazıcılardan döküm almak ve programcıların isteği doğrultusunda programları çalıştırmak,

8.Birimlerin bu alandaki malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uygun malzemenin alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

9.Mevcut veya ilave edilebilecek kamera kayıt sistemlerinin kurulumu, bakımı, ve düzenli çalışması için, işletmesini yapacak ilgili müdürlüklere talepleri doğrultusunda teknik destek sağlamak.

10.Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,

11.Donanımın korunması, gerektiğinde bakım-onarımın yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

12.Teslim alınan demirbaş malzemenin korunması, ilgililere zimmet edilmesi, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarının listeye göre düzenli olarak kontrolü işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

13.Eğitim, toplantı vb. organizasyonlar için gerekli olan bilgi işlem alt yapısını hazırlamak ve düzenlenen organizasyonlara teknik destek vermek,

14.Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak,

15.Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

MADDE 16   Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Koordinasyon Servisi Görevleri

a)Belediye Müdürlük ve  Birimlerinin Otomasyon sistemlerinin çalışır durumda olmasını, otomasyonuyla ilgili analizlerin yapılmasını ve gerektiği durumda sistem programlarının güncellenmesini sağlamak,

b)Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan Otomasyon sistemindeki yazılımları koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını sağlamak,

c)Otomasyon sistemi kapsamında ilgili kurumlar arasında online veya offline veri iletişimi ile bilgi alışverişini sağlamak,

d)Kurumdaki birimlerin arşivlerini düzenleme ile ilgili koordinasyon görevi yapmak,

e)Belge Yönetim Sistemi’nin kurum içindeki koordinasyonunu sağlamak,

f)Gerek belediye otomasyonundan gerekse Kent Bilgi Sistemi (KBS) yazılımlarından vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-Belediye kapsamında yayınını yapmak ya da yaptırmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek, 

g)Kent Bilgi Sistemi (KBS) yazılımlarının güncellemelerinin takibini  yapmak,

h)Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ile Kent Bilgi Sistemi (KBS) kapsamında bulunan müdürlüklerin çalışma ilkelerinin belirlenmesi, proje ve uygulamalar doğrultusunda diğer müdürlük elemanlarına temel eğitimlerin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

i)Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) programlarını Belediye Personeline, bağlı bulunduğu müdürünün öngördüğü şartlarda açmak, şifre ve menü yetkilendirmelerini yapmak,

j)Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı (YBS) ile Kent Bilgi Sitemi (KBS) Yazılımlarının kesintisiz ve sağlıklı olarak bütünleştirilmiş şekilde çalışmasını sağlamak,

k)Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak ve korunmasını sağlamak

l)Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

Madde-17-Terminal Amirliği

Terminal Amiri/Sorumlusunun görevleri

-Şehirlerarası otobüs terminalinin işletilmesini yürürlükte bulunan, kanun yönetmelik ve diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek

-Terminallerdeki acente ve yazıhane sahiplerinin Kdz.Ereğli Atatürk Şehirler Arası Otobüs Terminali yönetmeliği kapsamında gerekli denetimleri yapmak.

- Terminallerdeki taşınır ve taşınmaz malların korunması sağlamak, zarar verenleri tespit etmek,

- Terminallerin sabotajlara ve yangınlara karşı korunması için özel güvenlik, kolluk kuvvetleri ve Belediye zabıtası ile işbirliği yapmak,

- Terminallerdeki tüm işyerlerinin genel denetim ve kontrollerini, Zabıta Birimi ile birlikte yapmak,

Terminallerde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetin satın alınması için, talepleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

MADDE 18         

                Görevin Alınması

1-   Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

MADDE 19         

                Görevin Planlanması

1-  Ulaşım HizmetleriMüdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

MADDE 20         

          Görevin Yürütülmesi

1-   Müdürlükte görevli tüm personel ; kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 21        

                Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

1- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

2-  Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

3-  Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

4-  Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

5-  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

MADDE 22         

                Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

1-  Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

2-  Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

MADDE 23         

                Gelen, Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlem

1-    Müdürlüğe, gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2-   Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

MADDE 24         

                Arşivleme ve Dosyalama

1-  Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

2-  İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3-  Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

MADDE 25         

                Denetim , Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri

1-  Ulaşım Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2-  Ulaşım Hizmetleri   Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

3-  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 26         

                Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

       1-İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 13/07/2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 27         

                Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

1-   Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 04/12/2014 tarih ve 2014-21/200 sayılı Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28

                Yürürlük

1-  Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz.Ereğli Belediye Meclisinin kararının ilanından sonra yürürlüğe girer.

MADDE 29         

                Yürütme

1-  Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz.Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

M.Tayyar MENDEŞ Gönül ÇELİK
Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V.

Mehmet AKÇAKAYA Yahya ÇAKIR Gülsemin HASÇELİK
Üye Üye Üye

yanbilgi2

Yukarı Çık