Halk Otobüsü Yönetmeliği

                                               KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

AMAÇ VE KAPSAM:

MADDE 1- Kdz Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde mevcut olan aynı türdeki toplu taşım hizmetlerinin bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirilmesi ilkesine uygun olarak, hizmetin ilçenin her yerine aynı standartlarda sunulması için yeniden yapılandırılması ile birlikte toplu taşımacılığın geliştirilmesi, hukuk ve mali denetim dışı taşmacılığın engellenmesi, ulaşımda entegrasyonun, çağdaşlığın, güvenilirliğin, konfor ve seri ulaşımın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

YASAL DAYANAK

MADDE 2- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, Belediye meclis kararları.

 

T A N I M L A R

MADDE 3- Bu yönetmelikte yer alan deyimlerden;

BELEDİYE : Karadeniz Ereğli Belediyesi.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.

BELEDİYE MECLİSİ : Karadeniz Ereğli Belediye Meclisini.

BELEDİYE ENCÜMENİ : Karadeniz Ereğli Belediye Encümenini.

KOMİSYON : Belediye Başkanlığı yönetiminde, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Belediye Mali İşler Müdürlüğü, Özel Halk Otobüsü Kooperatifi temsilcisi.

İŞLETME : Özel kişilerin bu yönetmelikçerçevesinde, ticari araçlarla kent içinde sağlayacakları toplu taşımacılık hizmetini.

DURAK : Aracın güzergah boyunca indirme bindirme amacıyladuraklama yapacağı noktaları.

İŞLETME YILI : İşletmeye başlanılan tarihten itibaren 1 yıllık süreyi.

KENT: Karadeniz Ereğli Belediyesi ve mücavir sahası içinde   içerisinde kalan alanı.

İŞLETİCİ: Bu yönetmelik uyarınca çalışan Özel Halk Otobüsünün sorumlu işleticisini.

ARAÇ: Bu yönetmelik uyarınca Özel Halk Otobüsü olarak işleticinin çalıştırdığı aracı

SÜRÜCÜ: Bu yönetmelik uyarınca işletici tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç sürücüsünü.

ÜCRET: Karadeniz Ereğli Belediye Meclisince belirlenen bir yolcu başına tam ve indirimli tarife.

HAREKET MEMURU: Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen personel.

HAT : İşleticinin toplu taşıma yapmak üzere tesbit edilen çalışma hattı.

TERMİNAL: Aracın güzergah başında ve sonunda indirme, bindirme, manevra ve bekleme yapacağı ana durağı.

GÜZERGAH: Aracın çalıştığı gidiş ve dönüşte izleyeceği yolu.

ROTASYON: Özel Halk Otobüslerinin hatlarda değişmeli çalışma biçimini ifade eder.

            Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan diğer deyimler için ilişkili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

YÖNETİM YÜRÜTÜM VE DENETİM

MADDE 4- Özel Halk Otobüsü işleticisinin veya kendi personelinin sorumluluğu altında, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yönetim ve yürütüm ve denetimine bağlı olarak bu yönetmelik esaslarına ve yönetmelik gereği olarak çıkartılacak yönergelere göre çalıştırılırlar.

SORUMLULUK

MADDE 5- Özel Halk Otobüsü personelinin her türlü eylemlerinden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak olan her türlü mali, yasal ve cezai sorumluluk işleticiye aittir. Ne Belediye nede Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü işleticilere hiçbir şekilde kefil olamaz, Üçüncü kişilere karşı hiçbir taahhüdün altına giremez.

                                  

ÇALIŞMA BİÇİMİ

MADDE 6- Karadeniz Ereğli belediye sınırları içinde Özel Halk Otobüsü çalıştırılması, bunların çalışacakları hatlar ve izleyecekleri güzergahlar terminal ve duraklar ile hatlara verilecek kontenjanları belirlemeye 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15 maddesinin (f) bendine göre Belediyemiz yetkilidir. Mevcut olan güzergah ve hatların günün şartlarına ve vatandaşlardan gelen isteklere göre değiştirilmesine ve yeni güzergah tesbitine bu konuda alt komisyon kurmaya ve komisyondan gelecek rapora göre belediye yetkilidir.

            Çalışma süresi Belediye tarafından belirlenecek sözleşmeyi imzalayan işletici bu yönetmelik hükümlerine bağlı hareket edeceğini kabullenmiş olacaktır.

 

MADDE 7- İşletici bu yönetmelik çerçevesinde tanımlanan biçimi ile herkesin taşıma saatleri süresince her zaman taşımak zorundadır.

 

MADDE 8- İşleticiler trafikte oluşacak zorunluluklar dışında belirlenen hat ve güzergahları değiştirmeksizin izleyeceklerdir. Güzergahındaki duraklarda indirme bindirme yapacak durak yeri

dışında kesinlikle indirme bindirme yapmayacaklardır.Herhangi bir işleticinin sefer sırasında taşımayı tamamlayamaması durumunda yine bir başka işletici tarafından sefer tamamlanacaktır. Günlük hareket proğramları seferini tamamlayamayan veya sefere çıkamayan

araçların ikame edilmesini   uygun olarak   düzenlenecek,   gerektiğinde seferini   tamamlayamayan

araçları ikame edecek yedek araçlar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü emrinde alıkonulacaktır. Bir araç sefereni tamamlayamayıp, yolcuları ile başka bir araca aktarıldığında yolculardan ek ücret alınmayacaktır. Bu sağlanamadığı takdirde Belediye tek taraflı aksaklığın giderilmesi için gerekeni yapacak ve bu işlemlerden doğacak masraflar işletici tarafından ödenecektir.

 

MADDE 9- İşletici aracını tüm bayram ve tatil günlerinide içeren günlük hareket proğramına göre hergün çalıştırmak durumundadır.                 

            İşleticiler hafta sonları Cumartesi ve Pazar günlerinden birinde tatil yapmak isterse bu isteğini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bu istemi değerlendirir ve uygun bulursa hat bazında bir proğram yaparak hangi araçların hangi gün hafta sonu izini kullanacağını belirler.

            İşletici Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü bilgilendirmeden bir yıl içinde en fazla 2 gün işletmeden çekilebilir. İşletici gerekçe göstermeden ancak bir gün öncesinden çalışma saatleri içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü bilgilendirerek bir yıl içinde ardaşık olmamak koşulu ile en fazla 3 gün işletmeden çekilebilir. İşletici sosyal ve bireysel nedenler göstererek ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün izini ile yıl içinde en fazla 10 gün işletmeden çekilebilirve izin kullanabilir. İşletici herhangi bir nedenle yukarıda belirlenen koşullar dışında çalışmadığında çalışma ruhsatı iptal edilir.ve kent içinde Özel Halk Otobüsü olarak hizmet vermekten men edilir. İşleticinin onarımı gerekçe göstererek işletmeden çekilmek istemesi durumunda kaç gün işletmeden çekilebileceği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kararlaştırılır.

MADDE 10- Araç önemli bir kazaya uğradığından bu durum işletici için mücbir sebep kabul edilir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü oluşturacağı bir komisyon tarafından incelenerek işleticinin aracı kaç gün işletmeden çekebileceği işleticinin başvurusunu izleyen en fazla 2 çalışma günü içinde karara bağlanarak işleticisine bildirilir. Bu durumda işleticinin itiraz hakkı saklıdır. Araç kazaya uğramadan hangi türden olursa olsun onarım gereksinmesi mücbir sebep kabul edilmez.

MADDE 11- Savaş durumu, seferberlik hali, olağanüstü hal uygulaması, deprem sel baskını gibi doğal afetler ve toplu taşıma araçları ile ilgili grevler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü lehine mücbir sebep kabul edilir. Bu gibi durumlarda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü işleticiye yapacağı yazılı bildirimi izleyerek madde 8 ve madde 9 da konulan bütün kısıtlamalar kalkar ve işletici araçlarını hat ve güzergah sınırlamaları kalkmış olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün emrine tahsis eder. Özel Halk Otobüsünün kaza yapması işletici lehine mücbir sebep kabul edilir. Ve Madde 10'a göre gereği yapılır.

 

 

GÜNLÜK HAREKET PROĞRAMI

MADDE 12- Araçlar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün verdiği günlük hareket proğramlarına uyarak seferlerini yapacaklardır. Günlük hareket proğramları o hattaki ortalama sefer süreleri gözetilerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öneri ile komisyon tarafından hazırlanır. Araçları seferini bu proğramda belirtilen gecikme payından daha geç bitirmemeye özen gösterilir. Geçerli bir sebep olmadan seferi verilen süreyi aşan sürelerde geç bitirmek hizmet kurallarına uyumsuzluk kabul edilecektir. Bunun değerlendirilmesinde aynı hatta bir önce ve bir sonra çalışan diğer otobüsünü çalışması dikkate alınır. Çalışma saatleri içinde taşıt tamamen dolsun veya dolmasın hat başlangıc ve bitiş noktalarında bekleme süresi ekteki süreyi geçmez. Ara duraklarda hızla yolcu indirip bindirme dışında bekleme yapılmaz.

            Araçlar hazırlanan hareket proğramlarını içeren bir "Araç haftalık servis kağıdı" verilir.ve bunun için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde kayıt tutulur.  

 

DURAK VE TERMİNAL (HAREKET YERLERİ)

MADDE 13- Duraklar genel olarak trafik açısından sakıncalı olmayan toplu taşıma araçlarını engellemeyecek şekilde komisyonca düzenlenecektir. Her hat için hangi noktalarda durak yapılabileceği sözleşme ekinde belirtilecektir. Bu yerlerin dışında yolcu indirme bindirme ve bekleme yasaktır. Taşıma saatleri dışında park yeri bulmak işleticilerin kendi sorumluluğundadır. Hatlara ait termlinal noktaları ile duraklar hiçbir şekilde konaklama, mola, temizlik, bakım, onarım vb. Nedenlerle işgal edilemez. Elde olmayan nedenlerle işgalde çekme aracının temin edilmesi işleticiye aittir.

MADDE 14- Özel Halk Otobüslerinde uygulanacak tam ve indirimli taşıma ücreti Belediye Meclisince belirlenen ücret olacaktır.

MADDE 15- Karadeniz Ereğli belediyesinde çalışan özel halk otobüsleri; Dini, Milli bayramlarda ve özel günlerde Çalışma rotasyonuna uymaya mecburdur.

MADDE-16- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşım alt yapısı hat payı olarak her ay Belediye Meclis kararında belirtilen ücret yatırılır. Yatırılmadığı taktirde araç parka çekilir. (ödeyinceye kadar) Ulaşım Alt Yapısı hat payı 2020 yılı için Ocak ve Temmuz ayında iki eşit taksitte yatırılır. Diğer yıllar aylık olarak yatırılır.

MADDE 17- 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğine göre : 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirler arası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir:

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

b) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlarda belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,

2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,

3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,

4) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekle birlikte veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu aylıkları kesilmesi gerekmeyenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

c) 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında;

1) Hayatını kaybedenlerin,

2) Harp veya vazife malulü sayılanlardan aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin,

3) Harp veya vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta olanların,

4) Harp ve vazife malulü sayılmaları sebebiyle aylık almakta iken, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmelerinden veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamalarından dolayı aylıkları kesilenlerin,

kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

ç) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları.

d) 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri.

e) Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.

f) Türk vatandaşı olan 65 Yaş ve Üzeri kişiler.

Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar.

Ayrıca :

       g) Belediye personeli ile 6 yaşına kadar (6 yaş dahil) çocuklar ücretsiz olarak taşınırlar.

         ı) Başbakanlık Basın Yayın Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı basın kartı sahipleri ücretsiz olarak taşınırlar.

         j) T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ünüformalı posta dağıtıcıları (Mesai saatleri içerisinde) ücretsiz taşınırlar.

MADDE 18- Öğrenciler, Kdz.Ereğli Belediyesinden emekli işçi ve memurlar, erler öğrenci taşımacılık ücretlerine bağlı olarak taşınırlar.            

MADDE 19- Araçlar ve personeli bu yönetmelik uyarınca çalışmaları sırasında aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.

          a) Denetleme yetkisi olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli.

          b) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesine sahip gönüllü denetmenler.

         c) Belediye Zabıta ve trafik görevlileri ile ilgili diğer kuruluşların yasal yetkilileri.

          Araç işleticileri ve personeli bu maddenin (a ve c) bendinde belirtilen kişilerin talimatlarına anında uymakla hükümlüdürler.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ GEREKSİNME TUTARININ SAPTANMASI

MADDE 20- Belediye toplu taşımada yeni araç ilavesi yapmak için, araçlardaki doluluk oranlarının 7 mt araç yönünden (20+30 kapasiteli) araç başına 500 gün / yolcu, 9 metrelik araçlar yönünden 700 gün / yolcu kapasitesine ulaşmasını bekleyecek yada İstanbul Teknik Üniversitesi marifeti ile gerekli ihtiyacı bilimsel olarak tespit ettirecektir.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÇALIŞMA RUHSATLARI

MADDE 21- Özel Halk Otobüsü işleticilerine araçların uygunluğu sağlandıktan , ulaşım alt yapısı hat payı ödendikten sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Özel Halk Otobüsü   Taşıt işletme ruhsatı verilir. Ruhsat verilmeden önce işletici ile Ulaştırma Müdürlüğü arasında bu yönetmelik hükümlerine ve bu yönetmeliğe göre çıkartılacak diğer yönergelere göre çalışma koşullarını ve bu koşullara uyacaklarını belirten bir sözleşme imzalanır. Ruhsatlara aracın özellikleri aracın işleticisi ve işleticlerle ilgili bilgiler işlenir.

            Bu Bilgileri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü işler. Bu bilgileri doğru olarak kaydettirmeyen işleticilere bu yönetmelik hükümlerine göre cezai işlem uygulanır. Araç ruhsatında tahribat yapan işleticilerin eylemi saptandığında derhal işletmeden çıkartılır ve çalışma ruhsatları iptal edilir.

            Bu yönetmelik hükümlerine göre işleticilere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından uygulanan bütün cezai işlemler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her araç için açılan bir sicil dosyasına işlenir. İşleticiler Ruhsatlarına araç çalıştığı sürece araçlarında bulundurmak zorundadırlar.

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME VE ÇIKARILMA

MADDE 22- Taşımacılıktan çıkarma aşağıdaki koşullardan herhangi biriyle olur.

            a) Aracın trafik ruhsatının iptali veya teknik kontrolünün artık yapılamayacağı durumunun ortaya çıkması veya yaşının 15' i geçmesi halinde.

           b) Cezai koşulların uygulanması sonucunda.

            İşleticinin ölümü durumunda varislerinin en geç altı ay (180) gün içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları halinde işletmeciliğe devam edilir. Altı (6) ay içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne başvuru yapılmaması halinde varisleri hiç bir hak iddasında

bulunamaz ve hak talep edemez. İşletici tüzel kişi ise, tüzel kişiliği son bulması durumunda sözleşme yürürlükten kalkar ve taşımacılık hakkı sona erer.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ PERSONELİ

MADDE 23- Özel Halk Otobüslerinin çalıştığı hattın kalkış ve varış noktaları haricinde haraket kontrol elemanı bulundurulamaz ve çalıştırılamaz. Çalıştığı ve çalıştırıldığı saptandığında, bu yönetmelik hükümlerine göre o hatta ait tüm araç işleticilerine ceza uygulanır.

MADDE 24- Otobüs şoförü taşıma kanunu gereği olarak (E) sınıfı ehliyete sahip olacaktır.   Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Kooperatiften onay alındıktan sonra çalışma izni verilecektir.

  

MADDE 25- Otobüs şoförlerinin kıyafetleri temiz ve düzenli olacaktır.

Kış mevsiminde; Lacivert veya Gri ceket ve pantolon, beyaz veya acık mavi gömlek,

Yaz mevsiminde; Lacivert veya Gri pantolon, kısa kollu beyaz veya açık mavi gömlek giyecektir.

Şoför yaka kartı takacaktır.

 

SİGORTALAR

MADDE 26- Özel Halk Otobüsü İşleticileri araçlara zorunlu trafik sigortalarını yaptırmayazorunludur. Gerekli sigortaları yaptırmadan sefere çıkan araçların işleticileri hakkında bu yönetmeliğin cezai hüküm ve şartları uygulanır.

ARAÇ DEVRETME VE YENİLEME

MADDE 27- Özel Halk Otobüsünün sahibi özel ve tüzel kişiler olabilir. Özel Halk Otobüsünün herhangi bir sebepten dolayı sahip değiştirme talebi olması halinde Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahipleri; ruhsat ve durak sıra haklarını devir etmek istediklerinde Belediye Encümen Onayı ile devir işlemi yapılır. İşleticinin ortak alması durumunda da aynı işlem uygulanır.

1. Devir işlemleri toplu taşıma aracı için belirlenen aynı plakaya sahip araç üzerinden gerçekleştirilir ve devir alan kişi devir edenin hisse oranı kadar hisseye hak kazanır ve hisse oranı kadar devir ücreti alınır.

2. Birinci derece akrabalar (Anne, Baba,Kardeş,Eş ve Çocuklar) arasında yapılan devirlerde belirlenen devir ücretinin 1/4' ü alınır.

MADDE 28- Eğer işletici eski ve güvensiz olduğu kanısı ile aracını yenilemek isterse kendisine bu hak verilir. İşleticinin değiştirmek istediği aracın halen çalışan araçtan daha yeni model bir araç olması şarttır. Ayrıca işleticinin getireceği aracın bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre teknik niteliklere sahip olması ve toplu taşımacılığa uygunluğunun Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tescili gerekmektedir.

CEZALAR

MADDE 29- Hata ve kusuru görülen taşımacılar Madde 19 da belirtilen yetkili kişilerce her zaman sözlü ve yazılı olarak uyarılabilirler.

MADDE 30- Madde 32' de belirtilen cezalar Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün önerisi ve Belediye Encümeninin onayı ile gerçekleşir.

MADDE 31- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün İşleticiye yapacağı hertürlü bildirim, işleticinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdiği adrese veya üyesi bulunduğu halk otobüsü kooperatifine

yapılır. Ancak günlük hareket proğramı ile ilgili bildirimler aracın bu yönetmelik hükümlerine göre kabul edilmiş olan sürücüsüne de yapılabilir ve bu durumda işleticisine yapılmış sayılır.

MADDE 32- Özel Halk Otobüsü işleticilerine aşağıda suç olarak belirtilen davranışlarda bulunmaları halinde Encümenin kararı doğrultusunda para cezaları ile taşımacılıktan çıkarılma cezaları uygulanır. Bir işletme yılında (5) beş kere para cezası uygulanan araç (15) onbeş gün parka çekilir.

            Suç niteliği içeren eylemler ve para cezaları aşağıda belirtilmiştir.

            1- Kirli araçla sefere çıkma.

Ceza: İlk seferde 50 tam bilet, tekrarında 100 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            2- Personelin araçta sefer halinde sigara içmesi ve yüksek sesle müzik dinlemesi.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            3- Personelin kılık kıyafet talimatnamesine uymaması.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır..

            4- Duraklarda gereksiz bekleme.

Ceza: İlk seferde 50 tam bilet, tekrarında 100 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            5-Haftalık rotasyon proğramına uymama.

Ceza: İlk seferde 250 tam bilet, tekrarında 500 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            6- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün vereceği günlük hareket proğramına gün içinde bir    

seferde uymama.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           7- Ücretsiz yolculuk hakkı olan yolcuları taşımaması.

Ceza: İlk seferde 50 tam bilet, tekrarında 100 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           8-Yolcuya hakaret etme ve kötü davranma.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            9- Hat ve duraklara uymama.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           10-Teknik özelliklerini yitirmiş olan aracı onarımını yaptırmadan sefere çıkarma.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           11- Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz araç kullanma.

Ceza: İlk seferde 250 tam bilet, tekrarında 500 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           12- Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek derecede yüksek hızla araç kullanma.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.  

          13- Alkollü araç kullanma.

Ceza: İlk seferde 1000 tam bilet, tekrarında 2000 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           14- Denetim elemanlarının talimatlarına uymama.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           15- Denetim elemanlarına hakaret ve kötü muamelede bulunma.

Ceza: İlk seferde 500 tam bilet, tekrarında 1000 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           16- Belirli günlerde bayrak takmama.

Ceza: İlk seferde 50 tam bilet, tekrarında 100 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           17- Çalışma ruhsatında tahribat yapma.

Ceza: Saptandığında derhal taşımacılıktan çıkarılma cezası.

           18- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bilgi vermeyerek 2 günden fazla ve bilgi vererek gerekçe göstermeden 1 yıl içinde ardarda olmamak koşulu ile toplam 3 günden fazla, gerekçe gösterilmesine rağmen 1 yıl içinde 30 günden fazla çalışmamak.

Ceza: Ruhsat iptali ve Taşımacılıktan çıkarılma.

           19- Günlük hareket proğramına tüm gün uymama.

Ceza: İlk seferde 250 tam bilet, tekrarında 500 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           20- Araç seferini günlük çalışma proğramından verilen süreden gerekçesiz olarak geç veya erken bitirmesi.

Ceza: İlk seferde 250 tam bilet, tekrarında 500 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            21- Yıllık Ulaşım altyapısı hat payını süresi içinde ödememe.

Ceza: Aracın parka çekilmesi.(ÖDEYENE KADAR)

           22- Madde 33 de belirtilen   araçlarda   aranacak   koşullardan   herhangi   birini yerine getirmeme.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

           23- Belediye Başkanlığından izin almadan ücret tarifesinde değişiklik yapılması.

Ceza: İlk seferde 500 tam bilet, tekrarında 1000 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            24- Durak dışı yolcu alınması.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200        tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            25- İdarenin izni olmadan aracını başka işlerde kullanmak - kullandırmak ve gelir

            getirici amaçla kiraya vermek.

Ceza: İlk seferde 200 tam bilet, tekrarında 500        tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            26- Engelli yolcuların otobüse erişimini sağlayan ekipmanları kullanmamak.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200        tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            27- Lisanslı akaryakıt kullanmamak.

Ceza: İlk seferde 1000 tam bilet, tekrarında 2000 tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            28- Trafik güvenliği ve hizmet kalitesini artıran ekipman, donanımları devre dışı

            bırakmak veya kullanmamak.

Ceza: İlk seferde 200 tam bilet, tekrarında 500        tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            29- Otobüste yolcu konforunu sağlayan klimayı hava koşullarına göre uygun konumda

            çalıştırmamak

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200        tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            30- Yolcular tarafından unutulan ve kendisine teslim edilen her türlü eşyayı ve usulsüz

            kullanım nedeniyle el konulan kartları işletme birimine sefer sonunda teslim etmemek

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200        tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            31- Mevsime uygun lastik kullanmamak.

Ceza: İlk seferde 200 tam bilet, tekrarında 500        tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

            32- Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte

gösteri yapmak kamu düzenini ve otoritesini sarsacak eylemlerde bulunmak.

Ceza: İlk seferde araç başına 1000 tam bilet para cezası uygulanır. Tekrarında Ruhsat iptali ve Taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır.

            33- Cinsel taciz vb. yüz kızartıcı eylem ve davranışta bulunmak.

Ceza: Şikayet durumunda 1000 tam bilet fiil raporla veya mahkeme kararı ile sabit bulunursa Ruhsat iptali ve Taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır

            34- Madde 36 'de belirtilen sistem giriş şifrelerinin ulaşım hizmetlerine bildirilmemesi

            veya bilgi verilmeden değiştirilmesi.

Ceza: Halk otobüslerinin bağlı bulunduğu ve sistemi işleten tüzel kişiliğe ilk seferde 200 tam bilet tekrarında her seferinde iki katı ceza uygulanır.

            35- Halk otobüsü işleticileri 3 yıl üst üste çalışma ruhsatı almamış ise işleticiye 2000 tam bilet para cezası uygulanır ve araç ticaret ve sanattan 15 gün men edilir men cezası bitimine kadar ruhsatlandırma müracaatı yapılmamış ise Ruhsat iptali ve Taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır.

            36- Taşımacılık ilkelerine uymamak.

Ceza: İlk seferde 100 tam bilet, tekrarında 200        tam bilet tutarında para cezası uygulanır.

ARAÇLARDA ARANACAK KOŞULLAR

MADDE 33- 1- Otobüsler Ruhsat verildiği tarihte her türlü boya ve bakımları yapılmış ayrıca trafik muayeneleri ile araç uygunluk kontrollerinde engelleyici bir tesbit bulunmadığı sürece işletmeyi sürdürebilirler.                                                                     

            2-Otobüslerde bir taraf çiftli bir taraf tekli koltuk olarak dizayn edilmiş olacak, koltuk yerleştirme şekli ve ara mesafeleri planında gösterildiği gibi, 3.koltuk uç kısmı ile 2.koltuk uç kısmı arasında 74 cm'lik mesafe uygulanacaktır. Ayakta taşınacak yolcu sayısı ile Karayolları Trafik

Tüzüğünde olduğu gibi m2 en çok 4 kişi alacaktır. Karayolları Halk Otobüsü Uygunluk belgesi düzenlendiği takdirde bu belgede öngörülen ölçülerde dikkate alınır.

            3- Tavan yüksekliği ölçüleri Karayolları Trafik Tüzüğünün ilgili hükümlerine göre uygun olacaktır.

            4-Şoför mahalli yolcu kısmından bir pano ile ayrılacaktır.

            5- Otobüslerin kapılarında durak yerleri dışında içeriden veya dışarıdan açılmayan ve şoför tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur.

            6- Otobüs içinde en az 3 noktada düğmesi bulunan şoförü sesle veya ışıkla ikaz eden bir "İNECEK VAR'' düzeni bulunacaktır.

            7- Otobüslerin iç ışıklanrdırma donanımları çalışır durumda (hava karanlığında )olacak, kaloriferleri bulunacak ancak egzoz kaloriferi olmayacaktır.

            8- Otobüslerin ön cephesinde ve en yüksek noktasında KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ibaresi yazılı levha takılacak veya yazı yazılacaktır.  

         9- Yapılacak sözleşme ile tesbit edilecek hattın güzergahını belirtmek amacı ile ve bu güzergahın idarece verilen hat numarası başlangıç ve bitiş noktalarınıda içeren en az üç noktayı gösteren üç adet levha aracın ön sağ tarafına, aracın sağ ve sol taraflarına takılacaktır. Aracın dış sağ ve soluna KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ibaresi yazılacaktır. Araçların dış boyaları mavi ve beyaz olarak boyanacaktır.

       10- Otobüslerde yangın söndürme cihazı ilk yardım çantası ve işletme reflektörleri bulunacaktır.

            11- Araçlarda hava şartlarına göre zincir takoz, çekme halatı bulundurulacak ve karlı günlerde zincir takması zorunlu olacaktır.

            12- Otobüslerin dışı içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacaktır.

            13- Otobüslerin içinde çöp sepeti bulundurulmayacaktır.

            14- Otobüslerin içinde yapılacak ilan, reklam, duyuru, resim ve posterlerin bulundurulması Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün izini alınarak yapılacaktır.

            15- Otobüslerin dışına alınacak ilan ve reklamlar kamuya açık alanlarda ilan , reklam ve tabela yönetmeliğine göre düzenlenecektir.

            16- Otobüs içinde radyo pikap, teyp ve müzik aleti bulunmayacaktır.

            17- Otobüs içinde görünür bir yerde sözleşmede bulunan çalışma saatlerini belirten plaketler takılacaktır.            

            18- Otobüs   içinde sigara içilmesi yasak olacaktır.Zabıta Müdürlüğünün göstereceği yerlerde   "SİGARA İÇİLMEZ" ibaresi yazılı plaketler olacaktır.

            19- Otobüs içinde yolcuların şikayetleri için başvurabilecekleri telefonları belirten bir plaket Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün göstereceği bir yere takılacaktır.      

MADDE 34- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan araçların ruhsatları yenilenmesinde (15) on beş yaşından büyük olmama koşulu aranır.

MADDE 35- Kdz. Ereğli Belediye Meclisince 07/11/2019 tarih ve 201-20/187 karar no ile kabul edilen ve yürürlüğe konulan yönetmelikte madde değişiklikleri yapılmış ve yerine bu yönetmelik düzenlenmiştir. Eski yönetmelik hükümlerine tabi işleticilerde bu yönetmelik çerçevesine alınmışlardır.

MADDE 36- 06/04/2007 tarih ve 2007-5/57 karar numarası ile

Elektronik Kontrollü cihaz ve uygulaması

a. Belediye denetimli özel halk otobüslerine elektronik cihaz (validatör) takılacaktır.

b. Bu cihazları; belediye tarafından bildirilen tarihe kadar takmayan işleticilerin araçları hattan çekilecektir. Bu sorumluluğunu 10 gün içinde yerine getirmeyen işleticilerin çalışma ruhsatı iptal edilir.

c. Bu sisteme geçildiğinde yolculardan nakit ücret toplanmayacaktır Elektronik kontrollü yolcu taşıma kart ve biletlerinin basım ve satış işlemi Belediyece yapılacak veya yaptırılacaktır.

d. Kullanılacak elektronik kartlara ait dolum tesisleri ve aktarma istasyonları ulaşım hizmetleri tarafından belirlenip, tesis yapımı, teknik servis hizmet sunumu giderleri elektronik tesis kuran firmaca karşılanacaktır.

GEÇİCİ MADDE 1 - 36. maddede belirtilen Elektronik Kontrollü cihaz ve uygulamasına geçilinceye kadar bilet karşılığı nakit ücret uygulaması devam edecektir.

İLAVE MADDE 1 – Özel Halk otobüsleri işleticilerinin hat ve güzergah değişiklikleri, hatlardaki araç dağılımları, denetimlerin kolaylaştırılması, iç denetimin sağlanması, kırtasiyenin azaltılması, işleticilerin Belediye ile kurum ve kuruluşlar nezdinde temsili amacıyla faaliyet gösterecek ve üyeleri ilçemizde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri işleticilerinden oluşan bir tüzel kişilik

kurulması ve işleticilerin bu tüzel kişiliğe üye olması zorunludur.

(06.05.2010 tarih ve 2010-9/97 nolu Meclis kararı)

MADDE 37- Oluşacak olumsuzluklarda ve yapılan şikayetlerde araçlarda bulunan uydu takip sistemine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personellerince giriş yapılması ve kontrollerin sağlanması amacı ile sisteme giriş ve kayıtlardan kopya alınması için sistem kullanıcı adı ve şifreleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.

MADDE 38- Bu yönetmelik hükümlerini Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

MADDE 39- Bu yönetmelik ve hükümleri Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı tarihinden itibaren   yürürlüğe girer.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 07/11/2019 karar tarih ve 2019-20/187 karar no.lu   Özel Halk Otobüslerinin Çalıştırılmalarına İlişkin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılacaktır.

M.Tayyar MENDEŞ Gönül ÇELİK
Komisyon Başkanı Komisyon Başkan V.

Mehmet AKÇAKAYA Yahya ÇAKIR Gülsemin HASÇELİK
Üye Üye Üye

yanbilgi2

Yukarı Çık