Taksi Yönetmeliği

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESİ

TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ ÇALIŞTIRILMASINA AİT YÖNETMELİK

 

AMAÇ :

MADDE 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek temel ilkesi doğrultusunda Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde özel kişilerce ticari amaçla toplu taşıma hizmeti vermek üzere yolcu taşıma izni verilen (T) serisinden taksilerin hangi koşullarda ve ne şekilde çalışacaklarını; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan toplu taşıma hizmetleri ile eşgüdüm içinde yürütülmesi amacına yönelik olarak çalıştırılma ilke ve yöntemlerini düzenler.

YASAL DAYANAK

MADDE 2- 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Kanun Hükümleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, Belediye meclis kararları.

T A N I M L A R

MADDE 3- Bu yönetmelikte yer alan deyimlerden;

BELEDİYE   : Karadeniz Ereğli Belediyesi.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü.

BELEDİYE MECLİSİ: Karadeniz Ereğli Belediye Meclisini.

BELEDİYE ENCÜMENİ: Karadeniz Ereğli Belediye Encümenini.

İŞLETME: Özel kişilerin bu yönetmelik çerçevesinde, ticari araçlarla kent içinde sağlayacakları toplu taşımacılık hizmetini.

DURAK : Belediye tarafından uygun görülen yerlerde, çalışma ruhsatı verilen alan.

KENT: Karadeniz Ereğli Belediyesi sınırları ve Mücavir sahası içerisinde kalan alan.

İŞLETİCİ: Bu yönetmelik uyarınca şehir içinde çalışan T serisinden taksi işleticisini.

ARAÇ: Bu yönetmelik uyarınca yolcu taşıma izni verilen (T) serisinden taksi olarak işleticinin çalıştırdığı aracı.

SÜRÜCÜ: Bu yönetmelik uyarınca işletici tarafından aracı sürmekle görevlendirilen kişiyi.

ÜCRET: Karadeniz Ereğli Belediye Meclisince belirlenen takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre (taksimetre), taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarı.

GÜZERGAH: Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu.

TAŞIT İŞLETME RUHSATI: İşleticilerin Kdz Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden, yönetmelik hükümlerine göre harcını yatırarak her yıl Ocak ayında alacakları (T) plaka taksi işletme belgesi.

DURAK RUHSATI: Ticari taksi sahiplerinin durak çalıştırabilmeleri için 2005/9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre alacakları durak ruhsat belgesi.

KONTENJAN: Her durakta çalışan araç sayısı.

TAKSİMETRE : Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini.

Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan diğer deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

KAPSAM

MADDE 4-Bu yönetmelik: Belediye sınırları içinde Belediyenin uygun göreceği yerde ve sayıda yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren (T) plakalı taksi ve duraklarını kapsar.

 

TAKSİ DURAĞI AÇMA-ÇALISTIRMA İZİN MÜRACAATI

MADDE 5.

Taksi Durağı açma talebinde bulunan işleticiler, depolama noktalarını, araç sayılarını, durakta çalışan şoför esnafın isimlerini belirterek, Belediyemize müracaat edeceklerdir. Müracaat Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce değerlendirilerek Belediyece uygun olan noktalara Belediye Meclisince tahsis yapıldıktan sonra, taksi durağı açma-çalıştırma ruhsatı verilir. Her durağa numara verilecektir. Ruhsat, durak numaralarına göre tanzim edilir.

TAKSİ DURAKLARINDA ÇALISACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ

MADDE 6. Çalışacak araç sayılarının tespiti; Belediyenin uygun göreceği sayıda Belediye Meclisince belirlenecektir.

Sayı artırımları, talepler göz önünde bulundurularak uygun görülecek sayıda ve Belediye Meclisi kararı ile olur. Yeni çalışacak esnafın adı ruhsata kaydedilmeden çalışamaz. Aksi takdirde durak ruhsatı iptal edilir.

Sayı artırımları talepler göz önünde bulundurularak uygun görülecek sayıda ve istekler arasında Belediyece 2886 sayılı Devlet İhale Kanunlarının Hükümlerince yapılır. Taksi duraklarında çalışan ticari taksiler 12 yaşından büyük olamaz.

TAKSİ DURAĞI AÇILMASINDA ARANAN ŞARTLAR

MADDE 7.

a) Çalışacak olan araç sayısından en az 2 araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek alana sahip olacaktır.

b) Yapılacak durak tipleri, Belediyece onaylanacak projeye uygun olarak yaptırılacaktır. Duraklarda Belediyeden izin alınmadan herhangi bir değişiklik ve tadilat yapılmayacaktır.

c) Durak adına kayıtlı telefon olacaktır. Telefon numarası durak tabelasının altında görünür bir şekilde yazılacaktır.

d)2005/9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe göre durak ruhsatı alınması zorunludur.

 

YÖNETİM VE DENETİMİ

MADDE 8. Taksi durakları işleticilerin ve sürücülerin sorumluğu altında, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yönetim, denetim ve yürütümüne bağlı olarak bu yönetmelik esaslarına ve yönetmelik gereği olarak çıkartılacak yönergelere göre çalışırlar.

 

SORUMLULUK

Madde 9. Taksi durakları isleticisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü faaliyetlerin nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludur. Bu nedenle, Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

ÇALISMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 10. Taksi Çalıştırma Ruhsat sahipleri, Taksi duraklarında adına tescilli araç dışında başka araç çalıştıramaz. Taksi çalıştırma ruhsatı hakkı sahibi oldukları halde 1 (bir) yıl müddetle durağına gelerek fiilen çalışmayanların ticari plakası ve durak hakkı ile ilgili gerekli izinler iptal edilip, haklarını kaybetmiş sayılır. ( Yasada belirlenen mücbir sebepler hariç )

Çalışma sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Taksiler duraklarından aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda taşımacılık yaparlar.

b) Müşterinin gitmek istediği yere, Taksi götürmek mecburiyetindedir. Yolculuğu yarım bırakamazlar, sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.

c) Karayolları Trafik Kanunu’nca belirlenen hız limitlerine uymak zorundadır.

d) Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, seyrüsefer sırasında taksimetre açması zorunludur. Müşteriden taksimetre fiyatının üstünde bir ücret talep edilemez.

e) Belediye sınırı ve Mücavir alan dışına çıkışlarda ücret pazarlığa tabiidir. Müşteri isterse taksimetre açtırabilir.

DURAKLARDA VE ARAÇLARDA UYULACAK KURALLAR

Madde 11.

a) Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayrı resmi v.b kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır.

b) Duraklar Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetindedir.

c) Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajdan toplam 60 kiloya kadar olandan ayrıca bagaj ücreti alınmaz.

d) Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır ve Şoförlerin adı ile hak sahiplerin adı ve soyadı ve resimlerinden oluşan panonun durak içersinde görünen bir yere asılması zorunludur.

e) Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları

2’den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4’i oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle uygulamak zorundadır.

f) Araçların içi ve dışı sürekli olarak temiz tutulacaktır.

g) Aracın periyodik ve günlük bakımları yapılacaktır. Araçların yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır. Araç fenni muayeneleri yapılacaktır.

h) Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

ı) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak,  aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

i) Araçlar, Ral renk kodunda belirtilen Ral 1003, Ral 1004, Ral 1005, Ral 1006 ,Ral 1007, Ral 1016, Ral 1017, Ral 1018, Ral 1021, Ral 1023 ,Ral 1028, Ral 1032, ve Ral 1037 renk kodunda ki sarı tonlarda boyalı olacak olup, Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.

j) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

k) Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.

l)  Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.

m)  Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanuna bağlı "Araç Montaj, Tadil Yönetmeliği"ne  uygun  olacaktır.

n) Araçların ön yan kapılarında “Taksi” yazısı, tepesinde sol üst köşede yolcu olmadığında yanık kalacak taksi şapkası olacaktır. Taksi yazısının altında durak adı ve telefon numarası, tavan kısmında aracın plakası yazılacaktır. Taksi müşteri aldığında taksimetreyi açacak ve aynı anda tepe lambası otomatik olarak sönecektir.

o) Araç şoförlerinin kıyafetleri temiz ve düzenli olacaktır.

p) Araçların kapasitesi maksimum 4(dört) yolcu 1(bir) sürücü olmak üzere 5(beş) kişilik olacaktır.

YOLCULAR İLE İLİŞKİLER

Madde 12. Sürücüler yolcular ile iliksilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

a) Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez.

Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcu sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak. Belediye zabıtasının ve emniyet yetkililerinin müdahalesi beklenecektir.

b) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen sürücüye her bir olay için Belediye Encümenince 1 (bir) ay duraktan uzaklaştırma, araç sahibine de para cezası uygulanır.

c) Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır.

Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücünün yolcuya karsı Türk Ceza Kanununun Hükümlerine göre suç islediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde bir daha Taksi Duraklarında görev almama cezası uygulanır.

SÜRÜCÜ VE İŞLETMECİNİN UYACAĞI KURALLAR

Madde 13.

a) Sürücüler ve isletmeciler arasındaki ilişkilerde, tarafların birbirleriyle:

- Münakasa etmeleri halinde: ilgili araçlar 7 gün seyrüseferden men, ilgili sürücü 60 gün çalışmaktan men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanır.

- Fiziki şekilde kavga etmeleri belgelenmesi halinde; ilgili araçlar seferden 30 gün men, ilgili sürücü veya yardımcılar ise 6 ay çalışmaktan men edilirler. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanır.

- Mahkemeler tarafından hükme bağlanan şekilde suç islemesi halinde; ilgili araçla 3 ay seferden men ve ilgili sürücülere Taksi Durakları Sisteminde görev almama cezası uygulanır.

b) Sürücü ve isleticiler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlar uymak zorundadır.

c) İşleticiler araçlarında şoför çalıştırmaları halinde şoförle ilgili aşağıdaki belgeleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Sürücüler aşağıda yazılı belgeler ile birlikte müracaat edeceklerdir;


- Ticari taşıt kullanma belgesi(SRC),
- Sigorta Sicil Kartı
- Ehliyet Fotokopisi
- İkametgâh Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Belgesi
- Sabıka Kaydı.
- 2 Adet fotoğraf
- Çalışma ruhsatının fotokopisi
- Kullandığı aracın ruhsatının fotokopisi.
- Aracın sigorta süresi dolanların yeni sigorta poliçesinin fotokopisi.

 

HAREKET TARİFE VE SAATLERİ

Madde 14. Taksiler, Belediyece belirlenen kendilerine ait durak yerinde veya depolama alanlarında bekleme yapabilecektir. Duraklarda hareket ve bekleme süreleri çalışma ortamına göre uygulanır.

Belediye Meclisince belirlenen taksimetre açılış ücreti - kilometre ücreti çerçevesinde taşımacılık ücreti alınır.

 

DENETİM SİSTEMİ

MADDE15- Araçlar ve personeli bu yönetmelik uyarınca çalışmaları sırasında aşağıdaki yetkililerce denetlenecektir.

            a)   Ulaşım Hizmetleri Müdürü ve Yetki verdiği Ulaşım Hizmetleri personeli.

           b) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesine sahip gönüllü denetmenler.

  1. c) Belediye Zabıta ve trafik görevlileri ile ilgili diğer kuruluşların yasal yetkilileri.

            Araç işleticileri ve personeli bu maddenin (a ve c) bendinde belirtilen kişilerin talimatlarına anında uymakla hükümlüdürler.

           d) Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik kapsamındaki hizmetlerle ilgili şikayetleri, Belediyeye yazılı olarak yapacak ve şikayet dilekçesinde; aracın plakası, şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı, açık adresi ve telefon numarası bulunacak. Bu usule uygun olmayan şikayetler Belediyece dikkate alınmaz.

           

CEZALAR

Madde 16. Bu yönetmelik hükümlerine ve sözleşmeye aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen zabıtlar, değerlendirilerek uygun görülen cezalar verilir.

a)Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aynen uyacaklarını

kabul ederler. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu yönetmelik maddelerinde belirlenmiştir.

b)Kdz Ereğli Belediyesinin işleticiye veya sürücüye yapacağı her türlü bildirim, işleticinin tebligat adresine yapılır.

c)İdari Yaptırımlar:

“Yönetmeliğimiz içinde belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine; aşağıda yasalarla belirlenen cezalar uygulanır.

I.tür ceza, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesine göre ceza uygulanır.(Emre aykırı davranış)

II.tür ceza, 1608 sayılı Kanun Hükümleri uyarınca 3 ile 15 gün ticaret ve sanattan men cezası uygulanır.

III.tür ceza, Encümen kararıyla Ruhsat iptal edilir.

d) Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirlendiği gibidir.

1) Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına işlettirmemek (Ayar yaptırmamak )

Ceza: ilk seferde I.tür ceza, tekrarında II.tür ceza, tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

2) Taksimetre açmamak.

Ceza: ilk seferde I.tür ceza, tekrarında II.tür ceza

3) Kirli Araçla Sefere Çıkmak

Ceza: ilk seferde I.tür ceza, tekrarlarında II.tür ceza uygulanır.

4) Sürücünün Sefer Sırasında Sigara İçmesi

Ceza: ilk seferde I.tür ceza, tekrarlarında II.tür ceza uygulanır.

5) Araç sürücüsünün Kılık- Kıyafetlerinin Düzgün olmaması

Ceza: ilk seferinde I.tür ceza, tekrarlarında II.tür ceza uygulanır.

6) Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek vb.

Ceza: ilk seferinde I.tür ceza, tekrarlarında II.tür ceza uygulanır.

7) Madde 12' de a) bendinde belirtilen sürücüler yolcular ile ilişkilerinde uyacakları hususlara aynen uyacak olup b) bendinde Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her ne sebeple olursa olsun hakaret ettiği veya kötü davrandığı tespit edilen araçlarda sürücü çalışıyorsa sürücülere 1 (bir) ay duraktan uzaklaştırma araç sahibine para cezası uygulanır. c) bendinde belirtilen fiil işlenmiş ise aynen uygulanır.

Ceza: ilk seferinde I. tür ceza, tekrarında II.tür ceza tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

8) Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak.

Ceza: ilk seferinde I tür ceza, tekrarında, tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

9) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak

Ceza: İlk seferde I.tür ceza, tekrarında II.tür ceza, tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

10)   Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak

Ceza: ilk seferinde I.tür ceza, tekrarında II.tür ceza ve sürücünün işten çıkarılması, durakta hiçbir şekilde görev almaması, tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

11) Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymama

Ceza: ilk seferinde I.tür ceza, tekrarlarında II.tür ceza uygulanır.

12)   Alkollü araç kullanmak

Ceza:ilk seferinde II.tür ceza, tekrarında sürücünün işten çıkarılması ,tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

13) Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın belediyenin göstereceği parka çekilmemesi

Ceza: III.tür ceza ile Ruhsat iptali uygulanır.

14) Belediyemize ait ilgili her türlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama

Ceza: ilk seferinde I tür ceza, tekrarlarında II.tür ceza uygulanır.

15) Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden   her hangi birini yerine getirmeme

Ceza: ilk seferinde I.tür ceza ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanır.

16) Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, Taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. eylemlerde bulunmak.

Ceza: ilk seferinde II.tür ceza, tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

17)   Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak.

Ceza: ilk seferinde I.tür ceza, tekrarında II.tür ceza, tekrarında III.tür ceza ruhsat ile iptali uygulanır.

18)   Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret Tarifesine Uymamak

Ceza: II.tür ceza uygulanır.

19) Çalışma ruhsatını yenilemeyen işleticiler.

Ceza: ilk seferinde I. tür ceza, tekrarında II.tür ceza tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

20) Durak yerlerinde belediyeden izin almadan tadilat yapılması

Ceza: ilk seferinde I.tür ceza, tekrarında II.tür ceza uygulanır.

21) Yolcusunu bırakan taksiler dönüşte duraklarına boş olarak dönmek zorundadır dolmuş tipi taşımacılık yapamazlar yoldan yolcu toplayamazlar.

Ceza: ilk seferinde I. tür ceza, tekrarında II.tür ceza tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

22) Toplu taşıma araçları için ayrılan duraklardan yolcu almak.

Ceza: İlk seferinde I.tür ceza, tekrarında II.tür ceza uygulanır.

23) Madde 11' de belirtilen hususlara uymayanlara

Ceza: ilk seferinde I.tür ceza, tekrarında II.tür ceza uygulanır.

24) Durakta çalışan esnaf; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır. Bulundukları takdirde Belediyece lüzumu görülen hallerde

Ceza: ilk seferinde I. tür ceza, tekrarında II.tür ceza tekrarında III.tür ceza ile ruhsat iptali uygulanır.

25) Ticari Taksi Şoförü olarak görev yapmakta iken 1 yıl süre içinde 5 defa hakkında uyarı ve zabıt tanzim edilen sürücünün, 3 ay süre ile araç kullandırılmayacaktır. Ayrıca, aracında İlgili Müdürlüğün izni dışında sürücü çalıştıran taksi sahibinin aracı seferden çekilecek, İlgili Müdürlüğün uygun görülen sürücü temin edilene kadar araca çalışma izni verilmeyecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla İlgili Müdürlüğe gerekçe ve bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalıştırılabilecektir.

TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI

MADDE 17: Taksi çalıştırma hakkı elde eden işleticilere, Belediyece düzenlenen ve her yıl ocak ayında “Taksi İşletme Ruhsatı" verilecektir. İşletme Ruhsatı, taksinin çalışması esnasında araçta bulundurulacaktır. “Taksi İşletme Ruhsatı" olmadan çalışılamaz İşletici yada araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda işletme ruhsatını ibraz etmek zorundadır. “Taksi İşletme Ruhsatı"1(bir) yıl süre ile geçerli olup, her yıl ocak ayında yenilecektir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşım alt yapısı hat ücreti olarak Belediye Meclis kararında belirtilen ücret aylık olarak yatırılır. Yatırılmadığı taktirde araç parka çekilir. (ödeyinceye kadar)

Ulaşım alt yapısı hat ücreti 2020 yılı için Ocak ve Temmuz ayında 2 eşit taksitte yatırılır. Diğer yıllar aylık olarak yatırılır.

a)  Taksi Taşıt İşletme Ruhsatları ait olduğu yıl için geçerlidir.

b) Ruhsat verilmeden önce işletici ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü arasında bu yönetmelik hükümlerine ve bu yönetmeliğe göre çıkartılacak diğer yönergelere göre çalışma koşullarını ve bu koşullara uyacaklarını belirten bir sözleşme imzalanır. Ruhsatlara aracın özellikleri aracın işleticisi ve işleticilerle ilgili bilgileri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü işler.

Bu bilgileri doğru olarak kaydettirmeyen işleticilere bu yönetmelik hükümlerine göre cezai işlem uygulanır. Araç ruhsatında tahribat yapan işleticilerin eylemi saptandığında derhal işletmeden çıkartılır ve çalışma ruhsatları iptal edilir.

            Bu yönetmelik hükümlerine göre işleticilere Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından uygulanan bütün cezai işlemler Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her araç için açılan bir sicil dosyasına işlenir.

c) Her yıl ocak ayı içerisinde taşıt işletme ruhsatlarını yenilemeyen işleticilerin araçları belediye otoparkına çekilir.(Çalışma ruhsatı alıncaya kadar)

d) Taksi sahibinin yıl içinde ölümü halinde en geç 6 (Altı) ay içinde varislerinin Belediyeye başvurarak kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla Taksi hatlarını çalıştırabilirler. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönetmelik kuralları çerçevesinde Çalışma Ruhsatını devir alır.

 

ARAÇ DEĞİŞTİRME VEYA ÇALIŞMA RUHSATI DEVRETME

Madde 18.

a) Aracını yenilemek ve model yükseltmek için araç değişikliği yapılabilir. Yapılan değişikliklerin Belediyemize bildirilmesi zorunludur.

b) Taksi duraklarında devir işlemi için durak ve çalıştırma ruhsatı hakkını devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaatları gereklidir.

c) Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hak Sahipleri; ruhsat ve durak sıra haklarını Belediye Encümen Onayı ile devredebilirler.

KAZANILMIŞ HAKLAR

Madde 19. İlçe ve İl Trafik Komisyonu Kararı ile durakları ve sayıları belirlenen duraklarda halen T plaka ticari taksi işletmeciliği yapanların, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kazanılmış hakları, bu yönetmelik hükümlerinin yerine getirmeleri koşulu ile devam eder.

TAKSİ DURAK TEMSİLCİLİĞİ

Madde 20. Taksi işleticileri, kurumsal taşımacılığın kurulması ve korunması için tüzel kişilik(şirket, kooperatif, dernek vb.) oluşturacaklardır. Tüzel kişiliğe üye olmayan işleticiler ile sözleşme imzalanmayacaktır.

Tüzel kişilik, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle

yükümlüdür. Tüzel kişilik, Belediye ile Durak ve Taksi işleticileri arasında koordinasyondan sorumludur.

Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 21. Bu yönetmelik ve hükümleri Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 04/10/2017 karar tarih ve 2017-14/157 karar no.lu   Taksi Durakları ve Taksi Çalıştırılmasına ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılacaktır.

YÜRÜTME

Madde 22. Bu yönetmelik Kdz Ereğli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülür.

GEÇİCİ MADDE

Madde 1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut ticari taksiler arasında bu yönetmelikte belirtilen RAL kodlarına uymayanlar, ileriki süreçte yapacakları araç ve/veya renk değişimlerinde Madde 11-i bendinde belirtilen RAL kodlarına uymak zorundadırlar.

 

 

 

 

M.Tayyar MENDEŞ   Gönül ÇELİK
Komisyon Başkanı   Komisyon Başkan V.

 

 

   
Mehmet AKÇAKAYA Yahya ÇAKIR Gülsemin HASÇELİK
Üye Üye Üye

 

 

yanbilgi2

Yukarı Çık