Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-

(1) Bu yönetmeliğin amacı Kdz. Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.            

 

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a-        BELEDİYE : Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı’nı   

b-        BAŞKAN : Kdz. Ereğli Belediye Başkanını    

c-        MÜDÜRLÜK : Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü

d-       MÜDÜR : Destek Hizmetleri Müdürünü

e-        PERSONEL : Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde hizmet veren, tüm teknik elemanlar, memur, işçi ve sözleşmeli personeli

f-         YÖNETMELİK : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’ni  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

MADDE 5-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a-        Müdür

b-        Şef ve Teknik Personel

c-        İşçiler

d-       Diğer Personel

(2) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a-        Müdür

b-        Bina Temizlik Hizmetleri Birimi,

c-        Elektrik Atölyesi Birimi

d-       Büro Hizmetleri Birimi

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları Müdürün teklifi ve Başkan Yardımcısının onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

MADDE 6-

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak işleri yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 7 -

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

(2) Stratejik Plan, Performans programı, bütçesini ve iç kontrol sistemini Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yapmak.

(3) Performans programı ve bütçesine göre görev alanıyla ilgili işlerin ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

(4) Belediyemiz Hizmet Binalarının genel temizliğini sağlamak.

(5) Belediye Hizmet binaları ve alanlarının ısıtma, soğutma, asansör, yürüyen merdiven, jeneratör, aydınlatma, kamera, seslendirme ve benzeri ünitelerinin bakım onarımı yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak.

(6) Belediyemizin ortak kullanımında olup da ayırt edilemeyen; Elektrik, Doğalgaz, Temizlik malzemeleri, Kırtasiye malzemeleri vb. gibi alımlarını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

(7) Belediye’ye ait fotokopi makineleri, kombiler, klimalar, su ısıtıcıları, vantilatörler, elektrikli şofbenler, elektrikli ısıtıcılar, aspirasyon cihazları, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve cilalama makineleri, set üstü ocaklar, buzdolapları ve soğutucu dolapları, tüm jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, hava kompresörleri, kuru vakum makineleri, spiral motorları, şarjlı seyyar anfiler, hoparlör ve hoparlör sehpaları, aydınlatma, kamera, seslendirme, veznelerdeki sıra alma numaratörü ve benzeri ünitelerinin arıza ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

(8) Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler(su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.

(9) Belediyeye ait hizmet binalarındaki her türlü kablo kanalı ve elektrik kablo çekim işlemlerini yapmak ve alımını gerçekleştirmek.

(10) Şehrin değişik yerlerinde bulunan kavşak ve refüjlerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerini kurmak, arıza ve bakımlarını yapmak.

(11) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak, takibini yapmak.

(12) Süs havuzlarının elektrik ve elektrikli cihazlarının bakım onarımını sağlamak ve alımını gerçekleştirmek.

(13) Yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar vb.) ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulatmak, işletmek.

(14) Yürüttüğü faaliyetlerin İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek.

(15) İş huzurunu sağlamak.

(16) Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.

(17) Yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

Müdürlük Yetkisi

 

MADDE 8-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

 

MADDE 9-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve itina ile yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

MADDE 10-

 

(1) Belediye Başkanının atadığı, Başkan Yardımcısının denetiminde Belediye Başkanlığına bağlı olarak görev yapmak.

(2) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

(3) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.

(4) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Harcama Yetkilisidir.

(5) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer birim müdürlükleri arasında eşgüdüm içerisinde çalışmak.

(6) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

(7) İlgili mevzuatta belirtilen Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığının genelge, bildiri, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde yöneticilik görevlerini yerine getirmek.

(8) Müdürlüğün çalışma usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı servislerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususları da üst makamlara intikal ettirmek.

(9) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.

(10) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak ve takibini yapmak.

(11) Müdürlük personelini gerekli gördüğü durumlarda geçici olarak uygun gördüğü bölüm ve işte çalıştırmak ve müdürlük personeli arasında görev ve iş bölümü yapmak.

(12) Emrindeki servislerin denetim ve gözetimini yaparak müdürlüğün büroları içinde ve müdürlüğe bağlı bulunan birimler içinde yürütülen hizmetlerin usulüne uygun biçimde aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, günlük temizlik programını hazırlamak ve bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

(13) Müdürlük görevlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak.

(14) Müdürlüğün görevlerini etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

(15) Görev alanı içine giren işlerin performans programı, stratejik plan, yıllık faaliyet raporu ve bütçe ile ilgili çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletmek.

(16) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak ve hizmetin bir bütün olarak yerine getirilmesini sağlamak.

(17) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

 

Bina Temizlik Hizmetleri Birimi

 

MADDE 11-

(1) Belediye binamıza ait ortak kullanım alanları ve merdivenlerin (yangın merdivenleri dahil) günlük temizliğinin yapılmasını sağlamak.

(2) Belediye binamıza ait çalışma odalarının, dolap, kapı, cam, masa, koltuk, sehpa, yer vb. periyodik temizliğinin yapılmasını sağlamak.

(3) Belediyemize ait tuvaletlerin ve camlarının temizliğinin yapılmasını sağlamak.

Elektrik Atölye Biriminin Görevleri;

 

MADDE 12-

(1) Belediye Hizmet binaları ve alanlarının ısıtma, soğutma, asansör, yürüyen merdiven, jeneratör, aydınlatma, kamera, seslendirme ve benzeri ünitelerinin bakım onarımı yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak.

(2) Belediyemizin ortak kullanımında olup da ayırt edilemeyen; Elektrik, Doğalgaz, Temizlik malzemeleri, Kırtasiye malzemeleri vb. gibi alımlarını mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

(3) Belediye’ye ait fotokopi makineleri, kombiler, klimalar, su ısıtıcıları, vantilatörler, elektrikli şofbenler, elektrikli ısıtıcılar, aspirasyon cihazları, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve cilalama makineleri, set üstü ocaklar, buzdolapları ve soğutucu dolapları, tüm jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları, hava kompresörleri, kuru vakum makineleri, spiral motorları, şarjlı seyyar anfiler, hoparlör ve hoparlör sehpaları, aydınlatma, kamera, seslendirme veznelerdeki sıra alma numaratörü ve benzeri ünitelerinin arıza ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

(4) Belediye’ye ait her türlü hizmet binaları, tesisler(su depoları, kanalizasyon terfi istasyonları vs.), park ve bahçelerin aydınlatma, elektrik arıza ve bakımlarını yapmak.

(5) Belediyeye ait hizmet binalarındaki her türlü kablo kanalı ve elektrik kablo çekim işlemlerini yapmak ve alımını gerçekleştirmek.

(6) Şehrin değişik yerlerinde bulunan kavşak ve refüjlerdeki trafik sinyalizasyon sistemlerini kurmak, arıza ve bakımlarını yapmak.

(7) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak ve takibini yapmak.

(8) Süs havuzlarının elektrik ve elektrikli cihazlarının bakım onarımını sağlamak ve alımını gerçekleştirmek.

(9) Yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş, Rüzgar vb.) ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulatmak, işletmek.

Büro Hizmetleri Birimi Görevleri;

 

MADDE 14- 

(1) Düzenli olarak evrak kayıt, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması, müdürlüğün idari işlemlerinin yapılarak müdürlük evrak ve dosyalama tanziminin yapmak.

(2) İşi biten evrakların arşivdeki dosyasına kaldırılması, arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.

(3) Müdürlük işlemleri için gerekli yazışmaları, bu konuda çıkartılmış yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda, düzgün ve hatasız yaparak, işlemleri biten evrakların cevaplarını beklemeden yazmak.

(4) Servislerle işlemleri biten veya tamamlanan dosya ve evrakları imza için gereken yerlere göndermek.

(5) Yıllık faaliyet raporlarının ilgili şefliklerle koordine edilerek hazırlayıp sorumlu müdürlüğe göndermek.

(6) Müdürlüğün yapılan yıllık yatırım ve iş programına göre performans faaliyetini, stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek.

(7) Müdürlüğün yılık bütçesinin hazırlanması ve bütçe fişlerini hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek.

(8) Müdürlüğe diğer birim müdürlüklerinden gelen yazılara, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ve isteklerine süresi içinde gerekli cevapların verilmesinin sağlamak.

(9) Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükme istinaden doğrudan temin yolu ile veya bu kanunda yer alan diğer ihale usulleri yolu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak.

(10) Stratejik Plan, Performans programı, bütçesini ve iç kontrol sistemini Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yapmak.

(11) Performans programı ve bütçesine göre görev alanıyla ilgili işlerin ihalesini yapmak, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığını takip ve kontrol etmek.

(12) Belediyemize ait Elektrik ve Doğalgaz aboneliklerinin alınması ve iptali, faturalarının teslim alınarak ödenmesini sağlamak.

(13) Yürüttüğü faaliyetlerin İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek.

 

Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 15-

(1) Müdürlüğün planlama ve programı ile ilgili faaliyetlerini yürütmek.

(2) Kendilerine bağlı personelin arasında disiplin ve iş birliğini kurarak, çalışmaları denetlenmek.

(3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek uygulamak.

(4) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklayarak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vererek uygulamaların kontrol etmek.

(5) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlayıp ve günlük işlerin yapılmasında uygulanacak olan planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izleyerek, gerekiyorsa, bütün bu iş ve işlemlerle ilgili olarak düzeltmeye yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak.

(6) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında doğru bilgi verebilecek şekilde planların yapılmasını sağlamak.

(7) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif edilmesi.

(8) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yaparak onları insiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik edilmesini sağlamak.

(9) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarının sağlamak.

(10) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik edilmesini sağlamak.

(11) Müdürlüğe teslim edilmiş demirbaş eşyayı muhafaza ederek, ilgilisine verip ve bakımının sağlamak.

 

Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 16-

(1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenerek ve buna uygun tutum davranış sergilemek

(2) Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında ve günlük işlerin yapılmasında müdürünün direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak

(3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirerek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılım sağlamak.

(4) Müdürlük verimliliğinin arttırılması için işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarının geliştirilmesini sağlamak.

(5) Müdürlük faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve takibi. Müdürlüğe ait olan bütün evrakların kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde günlük olarak usulüne uygun olarak muhafaza edilmesini sağlamak.

 

İşçiler ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 17-

  1. Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevlerin en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirmek.
  2. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek.
  3. İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak.
  4. Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirmek.
  5. Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin Alınması

MADDE 18 –

(1) Büro elemanları dışında kalan müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

 

Görevin Planlanması

 

MADDE 19-

(1) Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

 

MADDE 20 –

(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği Ve Koordinasyon

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

 

MADDE 21-

(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

 

MADDE 22-

(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlemler

 

MADDE 23-

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama

 

MADDE 24-

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim

 

Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri

 

MADDE 25-

(1) Destek Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

(2) Destek Hizmetleri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

 

MADDE 26-

(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 13.07.2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri,

(2) Ayrıca bu maddenin (a) fıkrasında yer alan Kanunda bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 27-

(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin kararından ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulduktan sonra yürürlüğe girer ve Belediye web sayfasında yayımlanır.

 

Yürütme

MADDE 28-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kdz. Ereğli Belediye Başkanı yürütür.

M.Tayyar MENDEŞ   Gönül ÇELİK
Komisyon Başkanı   Komisyon Başkan V.

 

 

 

   
Mehmet AKÇAKAYA Yahya ÇAKIR Gülsemin HASÇELİK
Üye Üye Üye

 

Yukarı Çık.